Sematia

p.koeln.7.323.xml

TM: 38728HGV: 38728Date: 601 – 800Place: Papa megale (Herakleopolites)

1 m1 S-1 ἐ̣νἐν ὀνόμ̣α̣τ̣ι̣ὀνόματι τ̣οῦ̣τοῦ κυρίου κα̣ὶ̣καὶ δεσ̣π̣ό̣του̣δεσπότου Ἰησ[οῦ]Ἰησοῦ [Χ]ρ̣ιστοῦΧριστοῦ τοῦ θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν μην̣[ὶ]μηνὶ Φ̣[α]ρ̣μ̣οῦ̣[θι]Φαρμοῦθι |gap:6|
2 ἐν κώμῃ̣κώμῃ Π̣ά̣π̣αΠάπα ∼μεγαλης∽μεγάλῃ . S-2 Α̣ὐ̣ρήλιοςΑὐρήλιος Ἰωσῆ[φ]Ἰωσῆφ [υἱὸς]υἱὸς Φῖβ ὁρμ̣[ώ]μ̣ενοςὁρμώμενος ἀπὸ κώμης Π̣ά̣π̣αΠάπα μεγάλης τοῦ̣τοῦ
2-3 [Ἡρα]κ̣∤λεοπολίτου̣Ἡρακ∤λεοπολίτου
3 ν̣[ομο]ῦ̣νομοῦ Αὐρηλίῳ Γ̣ε̣ω̣ρ̣γ̣ί̣ῳ̣Γεωργίῳ υἱῷ̣υἱῷ τ̣[οῦ]τοῦ [μα]καρίουμακαρίου |gap:3|ιου ἀπὸ τῆς αὐτ̣[ῆς]αὐτῆς κώμης χαίρειν . S-3 ὁ̣[μολογῶ]ὁμολογῶ
4 διὰ ταύ̣τ̣η̣[ς]ταύτης [μου]μου τ̣ῆ̣[ς]τῆς ἐ̣[γγ]ρ̣[ά]φ̣[ου]ἐγγράφου [ἀσφαλε]ί̣[ας]ἀσφαλείας ἰ̣[δ]ί̣[ᾳ]ἰδίᾳ [μο]υ̣μου π̣ί̣σ̣τ̣ε̣ι̣πίστει κα̣ὶ̣καὶ βεβαιώσει δίχ[α]δίχα τ̣ιν̣ὸςτινὸς δόλου καὶ φόβου
5 καὶ βίας καὶ ἀπάτης κα̣ὶ̣καὶ ἀ̣νάγκηςἀνάγκης καὶ πάσης περιγ[ρ]αφῆςπεριγραφῆς καὶ παραγραφῆς νό̣μο̣υνόμου ἐκτ̣ὸ̣ς̣ἐκτὸς
6 ἑκουσίᾳ μου γνώμῃ καὶ ∼αὐθεραίτῳ∽αὐθαιρέτῳ ∼βο̣υ̣λύσει∽βουλήσει καὶ ἀμεταβλήτῳ προαιρέσει ∼π̣ε̣π̣ρ̣α̣κ̣ή̣ν̣α̣ι̣∽πεπρακέναι [σ]ο̣ι̣σοι κ̣[α]ὶ̣καὶ
6-7 π̣αρα[κε]χω∤ρηκέναιπαρακεχω∤ρηκέναι
7 σοι καὶ καταγεγραφηκέναι σοι τῷ αὐτῷ Γεωργίῳ πλη̣ρ̣εστάτῳπληρεστάτῳ ∼δεσπ̣ο̣δ̣ί̣[ας]∽δεσποτείας διουκ̣|gap:3||gap:8|διουκ|gap:3||gap:8|
8 ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἐπὶ ∼των∽τὸν ἀεὶ ἑξῆς ἅπαντα̣ἅπαντα ∼χρων∽χρόνον ἀ̣π̣ὸ̣ἀπὸ τῶ̣ν̣τῶν διαφερόντων μοι κ̣αὶκαὶ ∼επεριε̣λθον∽περιελθόντων εἰς ἐμὲ
9 ἀπὸ δικαίας κληρ̣ον̣ομίαςκληρονομίας τοῦ ἐμοῦ πατρὸς τοῦ ∼προγεγραμενος∽προγεγραμμένου Φῖ[β]Φῖβ ∼ἀ̣κωλύ̣θος∽ἀκολούθως ∼τῆς∽τοῖς καὶ εἰς̣εἰς ἐ̣μ̣|gap:5|ἐμ|gap:5|
10 ∼καταενδήμασιν∽καταντήμασιν καὶ δικαιώμασιν κ[αὶ]καὶ [ἀ]σφαλειώ̣μ̣α̣σ̣ινἀσφαλειώμασιν ∼πᾶση∽πᾶσι καὶ τῇ ∼πολληχρωνίᾳ∽πολυχρονίᾳ ν̣ο̣μῇνομῇ
11 ∼τον∽τὴν ∼διακειμενον∽διακειμένην ἐν τῇ αὐτῇ κ̣ώμῃκώμῃ ἐν̣ἐν λα̣ύ̣ρ̣ᾳλαύρᾳ ∼καλουμένου∽καλουμένῃ ∼[τ]ῆς∽τῇ ∼νοτινης∽νοτίνῃ ὁλοκλή̣ρονὁλοκλήρον οἰκίαν μίαν|num:1| τε̣τε καὶ
12 α̣|gap:1|ε|gap:1|με̣|gap:2||gap:13|α|gap:1|ε|gap:1|με|gap:2||gap:13| [μ]ε̣[τ]ὰ̣μετὰ ∼ε̣ἰ̣σ̣ό̣τ̣ο̣υ̣∽εἰσόδου καὶ ∼ἐξότου∽ἐξόδου καὶ ∼ἀνότο[υ]∽ἀνόδου [κ]αὶκαὶ ∼καθώτου∽καθόδου καὶ ὁ̣μ̣ο̣ί̣ω̣ςὁμοίως
13 καὶ ∼ἀρέρο̣[ς]∽ἀέρος |gap:15||gap:3|⸢|gap:2|⸣τ̣ων̣|gap:15||gap:3||gap:2|των ἀ̣π̣[ὸ]ἀπὸ τ̣ῶ̣[ν]τῶν θ̣ε̣μ̣ε̣λ̣ί̣ω̣ν̣θεμελίων ἕ̣ω̣ς̣ἕως το̣ῦτοῦ ∼ἀρεος∽ἀέρος κ̣αὶκαὶ ∼[τ]ου∽τῆς ἔ̣σ̣ω̣θενἔσωθεν
14 ❨αὐτ(ῆς)❩αὐτῆς αὐλῆς καὶ ∼φρέαδος∽φρέατος , ❨γί(νεται)❩γίνεται ❨ὁλό̣κ̣λ̣(ηρος)❩ὁλόκληρος ❨οἰκ(ία)❩οἰκία α|num:1| ❨(καὶ)❩καὶ ❨αὐλ(ὴ)❩αὐλὴ α|num:1| ❨(καὶ)❩καὶ ❨φρ(έαρ)❩φρέαρ [α|num:1|]α|num:1| , ∼γ̣ί̣τ̣ο̣νες̣∽γείτονες μ̣ὲ̣ν̣μὲν ν̣ό̣το̣υ̣νότου κ̣[αὶ]καὶ ❨ἀπηλ(ιώτου)❩ἀπηλιώτου ∼δ̣η̣μωσία∽δημοσία ῥ̣ύ̣⸢μη⸣ῥύμη
15 [β]ορρᾶβορρᾶ τευ̣ρ̣ο̣μ|gap:3|τευρομ|gap:3| ❨λιβ(ὸς)❩λιβὸς [ψιλ]ὸνψιλὸν ∼τώπον∽τόπον Ἀνοῦπ πρ̣οεν|gap:2|προεν|gap:2| |gap:4||gap:1|ρωθη̣|gap:5|..|gap:3||gap:4||gap:1|ι̣|gap:4||gap:1|ρωθη|gap:5|..|gap:3||gap:4||gap:1|ι S-4 τ̣ὰς̣τὰς
15-16 ∼τωπο∤θεσίας∽τοπο∤θεσίας
16 αὐτῶν τιμῆς [τῆς]τῆς μεταξὺ ἀλλήλων συμ̣πεφ̣[ων]η̣μ̣έ̣ν̣η̣ςσυμπεφωνημένης κ̣αὶκαὶ συν̣αρεσ̣ά̣σ̣[η]ς̣συναρεσάσης καὶ σ̣υνδοξάσηςσυνδοξάσης
17 |gap:50|α̣ρα̣σ̣φ|gap:4||gap:2||gap:50|αρασφ|gap:4||gap:2| ἅ̣π̣ερἅπερ τῆς τιμῆς
18 χρ[υσο]ῦχρυσοῦ νομισμάτια ε̣ἴ̣κ[ο]σι̣εἴκοσι δύ̣ο̣|num:22|δύο|num:22| ❨ἐντεῦθ(εν)❩ἐντεῦθεν ἤ[δη]ἤδη [ἀ]πέσχονἀπέσχον ἐγ̣[ὼ]ἐγὼ ἀ̣π̣ο̣δ̣ό̣μενοςἀποδόμενος Ἰωσῆφ παρὰ σο[ῦ]σοῦ
19 [τοῦ]τοῦ [ὠνουμένου]ὠνουμένου [Γ]εωργί[ου]Γεωργίου ἐκ πλήρους διὰ χε̣[ιρὸ]ςχειρὸς περὶ ἧς ἀριθ[μήσ]ε̣ως̣ἀριθμήσεως τῆς̣τῆς ὁλοκλήρο̣υ̣ὁλοκλήρου τ̣ιμῆςτιμῆς καὶ
20 |gap:18||gap:1|ς πρὸς ∼τω∽τὸ ἀ̣[πὸ]ἀπὸ [τοῦ]τοῦ [νῦν]νῦν καὶ ἐ̣π̣ὶἐπὶ τὸν [ἀεὶ]ἀεὶ κ̣αὶκαὶ ἑξῆς ἅπαντα ∼χ̣ρώνον∽χρόνον κρατεῖν ⸢σε⸣σε
21 [καὶ]καὶ [κυριεύειν]κυριεύειν [καὶ]καὶ [δεσ]πόζεινδεσπόζειν σ̣[ὺν]σὺν [τέκνοις]τέκνοις [καὶ]καὶ ∼[ἐγ]γούνοις∽ἐγγόνοις κ̣[αὶ]καὶ [τοῖς]τοῖς [παρὰ]παρὰ σ̣ο̣ῦ̣σοῦ ∼μεταλε̣μψομέν̣ο̣ι̣ς∽μεταλημψομένοις
22 |gap:60||gap:1|ων̣|gap:60||gap:1|ων πωλεῖν
23 |gap:?_lines|