Sematia

p.koeln.7.317.xml

TM: 36209HGV: 36209Date: 501 – 600Place: Hermopolites (?)

1 m1 S-1 κ̣α̣τὰκατὰ τὴν ἐννεακαιδ̣ε̣[κάτην]ἐννεακαιδεκάτην [ἔλαβον]ἔλαβον [τὰ]τὰ γ̣ράμ̣μ̣ατα̣γράμματα τοῦ
2 [ἐ]μ̣οῦἐμοῦ ἀγαθοῦ δεσπότου , [ἃ] [ἀπέ]δ̣ωκ̣[εν]ἀπέδωκεν [ἐμοὶ]ἐμοὶ [Θεό]δωροςΘεόδωρος
3 πολυκωπίτης , ἐν οἷς ηὗρον ἐπιστ[ολὴ]ν̣ἐπιστολὴν γραφεῖσαν παρὰ τοῦ
4 ἐμοῦ δεσπότου πρὸς τὴν δέσποιν[αν]δέσποιναν [,], [τὴν]τὴν μεγαλοπρεπεσ[τάτην]μεγαλοπρεπεστάτην
5 κυρᾶν , καὶ τ̣[αῦ]τ̣α̣ταῦτα λαβὼν ∼ἀφʼ∽ἀπʼ ἐμαυ̣[τοῦ]ἐμαυτοῦ [ἀπο]δ̣έδωκαἀποδέδωκα τῇ ἐμ̣[ῇ]ἐμῇ
6 μεγαλοπρ[επ]εστάτῃμεγαλοπρεπεστάτῃ κυρᾷ . S-2 κα̣[ὶ]καὶ [πρὸ]πρὸ [πάντ]ων̣πάντων ηὐχαρίστ[ησα]ηὐχαρίστησα
7 τῷ δεσπ̣[ότ]ῃδεσπότῃ Θεῷ τῷ δε[σπότῃ]δεσπότῃ [τῶν]τῶν [ὅλων]ὅλων [διὰ]διὰ [τὸ]τὸ [αὐτὸν]αὐτὸν
8 καταπατῆσαι τοὺς̣τοὺς ἐχθροὺ̣ς̣ἐχθροὺς |gap:5|ρ|gap:2|δ|gap:?|
9 ἐμὸς ἀγα[θ]ὸςἀγαθὸς δεσπότης ω|gap:1||gap:3||gap:1|η|gap:3|εμ̣|gap:2||gap:1||gap:2||gap:?|ω|gap:1||gap:3||gap:1|η|gap:3|εμ|gap:2||gap:1||gap:2||gap:?|
10 |gap:3|ε̣ι̣αν̣δ|gap:4||gap:3|ειανδ|gap:4| καὶ οἶδεν , ὡς ἄ̣λ̣[λοτ]εἄλλοτε γεγράφη[κ]αγεγράφηκα |gap:1||gap:7|
11 πολλῆς ∼δυσχερίας∽δυσχερείας μ̣|gap:9|εωςμ|gap:9|εως ἑκατὸν|num:100| νο̣[μισμ]άτωννομισμάτων .
12 S-3 καὶ πεντήκοντα|num:50| μὲν δε̣|gap:14|ςδε|gap:14|ς σίτου καὶ μέλλω
13 τῆς συ̣μ̣πληρώσεω̣[ς]συμπληρώσεως [τῶν]τῶν |gap:5| [νομισ]μάτωννομισμάτων
14 ἀπαιτουμένης λαβεῖ[ν]λαβεῖν |gap:8| [ὀσπ]ρ̣ιγίτηνὀσπριγίτην ἐν τοῖς
15 ∼μέρεσειν∽μέρεσιν τῆς Π̣αυλι̣|gap:11|ρασαιΠαυλι|gap:11|ρασαι κριθὰς
16 καὶ ἔξωθεν εξ̣|gap:2||gap:2|ρ|gap:1||gap:15|ο̣στωεξ|gap:2||gap:2|ρ|gap:1||gap:15|οστω καὶ τῶ[ν]τῶν
17 κριθῶν πρ|gap:19||gap:2| τῷ ἐμῷ δεσπό̣[τῃ]δεσπότῃ .
18 S-4 τὸ δὲ τοῦ σίτου πρόσγρα̣[φον]πρόσγραφον [ἐμ]π̣ο̣δίζετ̣αιἐμποδίζεται ἕω̣ςἕως νῦ̣[ν]νῦν |gap:?|
19 πεμφθῆναι διὰ τὸ μὴ [ἐμβλη]θ̣ῆναιἐμβληθῆναι τὸ μέτρο[ν]μέτρον τ[ὸ]τὸ |gap:4|
20 ἀπο̣κ̣ε̣ί̣μενονἀποκείμενον . S-5 εἰ δὲ κ|gap:4| [ὁ] [ἐμὸς]ἐμὸς δ̣εσπότηςδεσπότης τ̣|gap:7|τ|gap:7|
21 |gap:1|ε̣ι̣λα̣σθαι|gap:1|ειλασθαι δίχα αὐτοῦ το|gap:?|
22 καὶ τοῦτο δεχόμενος |gap:1||gap:14|λ̣|gap:?||gap:1||gap:14|λ|gap:?|
23 κριθῶν , οὐ μόνον δὲ ὅτι̣ὅτι |gap:12||gap:1| ἐμβαλεῖ τὸ μέτρον
24 ἀπ̣ὸἀπὸ τὴς εἰρημένης ἐμ̣|gap:10|ἐμ|gap:10| [ο]ῦντεςοῦντες . S-6 καταβαλῶ
25 νῦν ἑκατὸν|num:100| νομίσματα [τῆς]τῆς κ̣α̣τ̣α̣βολ[ῆς]καταβολῆς [,], [ἣ]ν̣ἣν ∼βεβλήκασειν∽βεβλήκασιν .
26 S-7 ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ ἀπὸ Τ̣ε̣λβώθων̣Τελβώθων [ἀπ]α̣ρ̣[νοῦ]νταιἀπαρνοῦνται στῆναι καὶ
27 ποιῆσαι [τ]ὴ[ν]τὴν [πᾶ]σ̣α̣νπᾶσαν ἀπόκρισιν α[ὐ]τ̣[ῶν]αὐτῶν [κ]αὶκαὶ λαβεῖν λόγον περὶ τῶν
28 ἓξ|num:6| νομισ̣μ̣[άτ]ωννομισμάτων τοῦ δι̣α̣γ̣ρ̣ά̣φο̣[υ]διαγράφου [.]. S-8 [ἐν]ἐν συ̣ντόμῳσυντόμῳ οὖν , δέσ[ποτ]αδέσποτα ,
29 σημάνατέ μ̣[οι]μοι τὸν τύπον , ὃν κελ̣[ε]ύ̣ειςκελεύεις δο̣θῆναιδοθῆναι ἀ̣μ̣[φ]οτέροιςἀμφοτέροις ,
30 ⋰ἵ⋱ναἵνα ἐγ̣κατ[α]στήσωἐγκαταστήσω αὐτοὺς καὶ ἔχω ἀπαιτῆσαι τὴν κατ[α]βολήνκαταβολήν .
31 S-9 καὶ γὰρ καὶ π[έ]ντε|num:5|πέντε|num:5| σύμ̣μ̣α[χοι]σύμμαχοι [καὶ]καὶ [ἀπαιτ]ηταὶἀπαιτηταὶ ἀπαιτούμενοι
32 παρʼ ἐμοῦ προσέφυγαν , οἱ μὲ̣ν̣μὲν λ̣[έγοντες]λέγοντες ὡς πλη̣ρ̣[ω]τικ̣οίπληρωτικοί
33 ἐσμεν καὶ οὐδὲν χρεωστοῦμεν , [ο]ἱοἱ δὲ λέγοντες ὅτι οὐ χρεωστ̣οῦμ̣ε̣ν̣χρεωστοῦμεν
34 εἰ μὴ τὴ[ν]τὴν [κ]α̣ταβολὴνκαταβολὴν τοῦ Φαρ[μοῦ]θιΦαρμοῦθι μηνός . S-10 καὶ ὡς δ[ι]α̣φόρως̣διαφόρως
35 γεγράφηκα παρακαλῶν τ[ὸν]τὸν [ἐμὸν]ἐμὸν δεσπότην , κελ[εύ]σῃκελεύσῃ
36 τὸν σύντροφόν μου Θεοδόσι[ον]Θεοδόσιον [τὸν]τὸν εὐδοκιμώτατ[ον]εὐδοκιμώτατον [ταβου]λάριονταβουλάριον
37 πέμψαι πρὸς Μη̣|gap:11|δ|gap:4||gap:1||gap:1|Μη|gap:11|δ|gap:4||gap:1||gap:1| ἵνα λογοπ[ο]ιήσῃλογοποιήσῃ
38 πρὸς ἕκαστον καὶ δώσῃ[ς]δώσῃς |gap:8||gap:1|η̣ν|gap:8||gap:1|ην αὐτὴν π̣αρασκευάσ̣α̣[ι]παρασκευάσαι
39 αὐτὸν ἐπιφθάσαι τὰ ἴχν[η]ἴχνη [τοῦ]τοῦ [ἐμοῦ]ἐμοῦ [δεσπότ]ο̣υδεσπότου . S-11 εἰ δέ οὗτος ∼ἀποσχολῖτ[α]ι∽ἀποσχολεῖται ,
40 κε̣λ̣ε̣ύ̣σ̣ῃκελεύσῃ αὐτῷ του̣σ̣π̣|gap:3||gap:3||gap:15||gap:2|τουσπ|gap:3||gap:3||gap:15||gap:2|
41 παρὰ τὸ ∼ποηθ̣ὲ̣[ν]∽ποιηθὲν κα̣τολ̣|gap:5||gap:1||gap:4||gap:2||gap:10|κατολ|gap:5||gap:1||gap:4||gap:2||gap:10|
42 [Μ]ηνᾶνΜηνᾶν τὸν ὑμέτερον λο[γο]γ̣ρά̣φονλογογράφον ὀφειλον[τ]ὀφειλοντ |gap:7|
43 προσ|gap:5|ο̣ν̣|gap:1||gap:2|ευ̣ρ̣|gap:1||gap:6|ονπροσ|gap:5|ον|gap:1||gap:2|ευρ|gap:1||gap:6|ον ἀπαιτησ̣|gap:1||gap:4|νἀπαιτησ|gap:1||gap:4|ν ῥᾳθυμίας̣ῥᾳθυμίας
44 ∼κρινῖ∽κρινεῖ με ἐμὸς [δ]ε̣[σπότης]δεσπότης [.]. S-12 [ἤ]δη̣ἤδη γὰρ εἶπον αὐ[τῷ]αὐτῷ [τ]οῦτοτοῦτο αὐτὸ
45 καὶ εἶπεν μὴ δύνα̣[σθαι]δύνασθαι |gap:14||gap:2|ν̣ω|gap:14||gap:2|νω μ̣η̣[δʼ]μηδʼ ἔχω̣ν̣ἔχων
46 ἴσα λόγων |gap:2||gap:2|ε̣ι̣|gap:3||gap:12||gap:2||gap:2||gap:2|ει|gap:3||gap:12||gap:2| Μ̣ηνᾶνΜηνᾶν τὸν ἀπα̣[ιτητ]ὴ̣ν̣ἀπαιτητὴν
47 ποιῆσαι τὸν λόγον̣λόγον ὅτι |gap:5|η̣ς|gap:5|ης ἐσ̣τ̣[ι]νἐστιν . S-13 ἐπειδὴ δὲ κα̣[ὶ]καὶ [ὑμεῖς]ὑμεῖς
48 [ἐ]κ̣ελεύσατεἐκελεύσατε Πέτρ̣ον̣Πέτρον |gap:8||gap:1|ον κομπα[στ]ὴ̣[ν]κομπαστὴν |gap:4||gap:2||gap:4||gap:2|
49 |gap:?| |gap:8|έσχετο . S-14 καὶ γ̣ὰ̣ρ̣γὰρ [οὐκ]οὐκ ἀγνοεῖ
50 ἐμὸς δεσπότης τὴ[ν]τὴν [ἐπι]μ̣έ[λ]ε̣ι̣α̣ν̣ἐπιμέλειαν ἑκάσ̣[το]υἑκάστου ἡμῶν .