Sematia

p.koeln.3.157.xml

TM: 21227HGV: 21227Date: – Place:

1 m1 S-1 βασιλείας τοῦ θειοτ[άτου]θειοτάτου [καὶ]καὶ [εὐσεβ]εστάτουεὐσεβεστάτου ἡμῶν δεσπότο[υ]δεσπότου [❨Φλ(αουίου)❩]Φλαουίου [Μα]υρικίουΜαυρικίου Τιβερίου τοῦ αἰωνίου
2 Αὐγούστου Αὐτοκ[ράτορος]Αὐτοκράτορος [ἔτου]ςἔτους ἑβδόμου καὶ ⋰ὑ⋱πατεία[ς]ὑπατείας [το]ῦτοῦ αὐτοῦ ἔτους ἕκτου Ἐπεὶφ κ|num:20|
3 |gap:?| [ἐν]ἐν [Ἀ]πόλλωνοςἈπόλλωνος πόλει Μικ̣[ρ]ᾷΜικρᾷ .
4 S-2 Βίκτωρ υ⋰ἱ⋱ὸςυἱὸς τοῦ̣τοῦ [τῆς]τῆς |gap:6||gap:2| μνήμης Κορνηλίου [μη]τρὸςμητρὸς Μαρίας μονάζων σὺν θεῷ
5 τοῦ εὐαγοῦς μονασ̣[τηρίο]υμοναστηρίου ἄπα Μακροβίου ὁρμώμε[νος]ὁρμώμενος ἀπὸ τῆς κώμης Τερ̣ύθεωςΤερύθεως
6 τοῦ Ἀπολλωνοπολ[είτ]ουἈπολλωνοπολείτου Μηνᾷ υ⋰ἱ⋱ῷυἱῷ Βίκτορος μη[τρ]ὸςμητρὸς Εἰρήνης ἐμῷ οἰκέτῃ
7 ὁρμωμένῳ ἀπὸ τ[ῆς]τῆς [κώ]μηςκώμης Πούχεως τοῦ Ἀνταιοπ[ολί]τουἈνταιοπολίτου νομοῦ ❨χ(αί)ρ(ειν)❩χαίρειν . S-3 βουλόμενος εὑρεῖν
8 ἔλεος ἐν καιρῷ τῆς [ἐμῆς]ἐμῆς [τ]ελευτῆςτελευτῆς ἐν τῷ ∼φρεικτῷ∽φρικτῷ β[ήματ]ιβήματι τοῦ δεσπότου ἡμῶν Ἰησοῦ
9 Χριστοῦ κατέστησά [σε]σε [τὸν]τὸν προγεγραμμένον Μην[ᾶν]Μηνᾶν [ἐλ]εύθερονἐλεύθερον ἀπὸ παντὸς ζυγοῦ ∼δουλίας∽δουλείας
10 πρὸς ∼τω∽τό με τυχεῖν [ὡς]ὡς [προ]είρηταιπροείρηται ἐλέους εἰς ἄφεσι[ν]ἄφεσιν κ[αὶ]καὶ [λύ]τρωσινλύτρωσιν τ̣ῶ̣ν̣τῶν ἐμῶν ἁμαρτιῶν .
11 S-4 κατὰ τοῦτο ὁμολογῶ̣ὁμολογῶ [ἐγὼ]ἐγὼ [ὁ] προγεγραμμένος Βίκτω[ρ]Βίκτωρ [ἑκ]ὼνἑκὼν καὶ πεπεισμένος ἄνευ βίας
12 καὶ ἀπάτης καὶ ἀνάγ[κης]ἀνάγκης [κ]αὶκαὶ φόβου καὶ οἱασδήποτε [συνα]ρπαγῆςσυναρπαγῆς τε καὶ περιγραφῆς
13 καὶ πάσης νομί[μου]νομίμου [παρ]αγραφῆςπαραγραφῆς καταστῆσαί σε τ[ὸν]τὸν π̣ρογεγραμμέν̣ο̣ν̣προγεγραμμένον Μηνᾶ̣ν̣Μηνᾶν
14 [ἐ]λ̣[εύθερον]ἐλεύθερον [ἀπὸ]ἀπὸ [παντὸς]παντὸς [ζυγο]ῦ̣ζυγοῦ ∼δουλίας∽δουλείας ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπ[ὶ]ἐπὶ [τὸν]τὸν [χρόνον]χρόνον
15 κ̣αὶκαὶ ε̣ι̣σ̣τ̣|gap:1||gap:8|τουειστ|gap:1||gap:8|του μὴ δύνασθαί τινα διαφ|gap:20|
16 ε̣μ̣ουςεμους παντὶ καιρῷ [ἢ] [χ]ρόνῳχρόνῳ ἕλκειν σε εἰς οἱα̣νδή[ποτε]οἱανδήποτε [δουλείαν]δουλείαν |gap:7| [μήτε]μήτε
17 ⋰ὑ⋱πομνῆσαίὑπομνῆσαί σε μ[ήτε]μήτε [πα]ρ̣ενοχλῆ[σ]α̣ι̣παρενοχλῆσαι μή[τ]ε̣μήτε κ|gap:2| |gap:18|
18 περὶ οἱουδήποτ[ε]οἱουδήποτε [πράγμ]ατοςπράγματος τὸ σύνολον ἀνήκοντος |gap:3| |gap:1|ο|gap:2| [ἐν]ἐν [δικαστηρίῳ]δικαστηρίῳ
19 ἐκτὸς δικαστη[ρίου]δικαστηρίου ∼ἐπιχωρίω∽ἐπιχωρίου ὑπερορίου , μικ̣[ροῦ]μικροῦ [ἢ] μεγάλο̣[υ]μεγάλου , μ̣ήτεμήτε [διὰ]διὰ
20 ἐ̣μῶνἐμῶν κληρονόμ̣[ων]κληρονόμων , μ̣ὴμὴ διὰ ἐντολέως , μὴ δι[ὰ]διὰ [π]α̣ρενθέτουπαρενθέτου οἱουδήποτε
21 προσώπου δι[ὰ]διὰ [τό]τό [μ]εμε ἑκόντα καὶ πεπει[σμέν]ονπεπεισμένον τὴν παροῦσαν
22 [ἐλ]ευθερίανἐλευθερίαν συν[τεθεῖσ]θαίσυντεθεῖσθαί σοι . S-5 εἰς ἀσφάλειαν̣ἀσφάλειαν [σὴ]ν̣σὴν καὶ ὅτι ταῦθʼ οὕτως
23 ἔχει καὶ οὐκ ἀ̣π̣[οστή]σ̣ομαιἀποστήσομαι ἐπωμοσάμην̣ἐπωμοσάμην [τό]ντόν τε τῆς ἁγίας καὶ
24 ὁμοουσίου τριάδ[ος]τριάδος [καὶ]καὶ τοῦ περιβεβλημμένου [μ]οιμοι εὐαγοῦς σχήματος
25 καὶ τῆς σωτηρί̣[ας]σωτηρίας [καὶ]καὶ νίκης καὶ διαμον[ῆς]διαμονῆς τῶν γαληνοτάτων
26 ἡμῶν δεσποτῶ[ν]δεσποτῶν ❨[Φ]λ(αουίου)❩Φλαουίου Μαυρικίου Τιβερίου κ̣[αὶ]καὶ Α̣ἰλίαςΑἰλίας Κωνσταντίνας
27 τῶν αἰωνίων Αὐγ[ούσ]τ̣ωνΑὐγούστων Αὐτοκρατόρων <ὅρκον>ὅρκον στ̣[έργ]εινστέργειν καὶ ἐμμένειν
28 διαπαντὸς τῇ δυν[άμ]ειδυνάμει ταύτης τῆς ἐλευ[θερί]αςἐλευθερίας καὶ κατὰ μηδένα
29 τρόπον παρασα[λεύειν]παρασαλεύειν [α]ὐ̣τ̣ὴ̣ν̣αὐτὴν μέρος αὐ̣[τ]ῆςαὐτῆς . S-6 εἰ δέ ποτε καιρῷ
30 χρόνῳ τολμ[ήσειέν]τολμήσειέν [τις]τις [τῶ]ντῶν ἐμῶν κλ̣[ηρο]νόμωνκληρονόμων ὑπεναντίον
31 [ταύτης]ταύτης [τῆς]τῆς [ἐλευθερίας]ἐλευθερίας [χω]ρ̣εῖνχωρεῖν , παρέξ[ε]ι̣παρέξει |gap:1||gap:4||gap:4||gap:2|
32 [λόγῳ]λόγῳ π̣ροστίμουπροστίμου καὶ [παρα]β̣ά̣σεωςπαραβάσεως χρυσοῦ οὐ[γκίας]οὐγκίας |gap:10|
33 [ἔργῳ]ἔργῳ κ̣α̣ὶ̣καὶ δυνάμει [ἀπαιτο]υμέναςἀπαιτουμένας παρʼ αὐτοῦ καὶ [μηδὲν]μηδὲν [ἧττον]ἧττον
34 [ἀρραγῆ]ἀρραγῆ [καὶ]καὶ [ἀσάλευτ]ονἀσάλευτον εἶναι δια̣π̣[αντὸς]διαπαντὸς |gap:15| |gap:?_lines|
35 |gap:17| [πανταχοῦ]πανταχοῦ π̣ροφερομ[ένη]προφερομένη |gap:5||gap:1||gap:?|
36 |gap:20| [καὶ]καὶ [ἐ]περωτηθεὶςἐπερωτηθεὶς εἰς πρόσωπον
37 [ταῦθʼ]ταῦθʼ [οὕτως]οὕτως [ἔχειν]ἔχειν [εἰς]εἰς [πέρας]πέρας [ἄ]γεινἄγειν δώσειν ποιεῖν φυλάττειν ❨ὡμολό(γησα)❩ὡμολόγησα . S-7 |g:stauros|
38 m2 [Βίκτωρ]Βίκτωρ [Κορνηλίου]Κορνηλίου [ὁ] [❨προκ(είμενος)❩]προκείμενος [ἐθέμ]ηνἐθέμην ταύτην τὴν ἐλευθερί[αν]ἐλευθερίαν |gap:5||gap:2|
39 |gap:12| m3 |gap:?||gap:7|σιος Πινουτίω[νος]Πινουτίωνος [ἀπὸ]ἀπὸ |gap:?|
40 |gap:?| [μαρτυρῶ]μαρτυρῶ τ̣ῇ̣τῇ ἐλευθερίαι ἀκού[σας]ἀκούσας [παρὰ]παρὰ
41 [τοῦ]τοῦ [θεμένου]θεμένου m4 [Ἀντ]ί̣νοοςἈντίνοος Σενούθου ἀπὸ Πούχ[εως]Πούχεως [μαρτυρῶ]μαρτυρῶ
42 [τῇ]τῇ [ἐλευθερί]αιἐλευθερίαι ἀκούσας παρὰ τοῦ [θεμένου]θεμένου m5 |gap:5||gap:2|
43 |gap:8| [ἀ]πὸἀπὸ Τερύθ̣[εως]Τερύθεως [μαρτυρῶ]μαρτυρῶ [τῇ]τῇ
43-44 [ἐ]λευθε∤[ρίᾳ]ἐλευθε∤ρίᾳ
44 [ἀκούσας]ἀκούσας π̣αρὰπαρὰ τοῦ θε[μένου]θεμένου |vac:?|
45 |gap:?||gap:3||gap:?|
1 |g:stauros| ❨ἐλευθερ(ία)❩ἐλευθερία |gap:4||gap:3| |gap:25| [ἐ]λ̣ε̣υεθερ|gap:2|(…)ἐλευεθερ|gap:2|… |g:stauros|