Sematia

p.koeln.15.600.xml

TM: 703476HGV: 703476Date: -275 – -226Place: Herakleopolites

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:?|
2 |gap:?||gap:1|ε τὴν ἐ̣π̣ι̣σ̣τολὴνἐπιστολὴν τη̣|gap:1||gap:?|τη|gap:1||gap:?|
3 |gap:?||gap:1| αὐτοὺς κ̣ατέ̣λαβενκατέλαβεν |gap:3||gap:?|
4 |gap:?||gap:2|ικ̣ιου|gap:5||gap:?||gap:2|ικιου|gap:5| τ̣|gap:3|η̣|gap:1||gap:?|τ|gap:3|η|gap:1||gap:?|
5 |gap:?||gap:4||gap:1| λ̣α̣μ̣βά̣νειλαμβάνει |gap:3|τ̣|gap:1||gap:?||gap:3|τ|gap:1||gap:?|
6 |gap:?||gap:1|χρ|gap:6||gap:1||gap:4| γνύει τ̣ο̣ῖςτοῖς βασ[ιλικοῖς?]βασιλικοῖς |gap:?|
7 |gap:?||gap:2|σ̣οεμ̣|gap:2|ν̣ω̣ν̣|gap:?||gap:2|σοεμ|gap:2|νων οὐ̣χ̣οὐχ εὑρίσκε |gap:3||gap:1||gap:1||gap:1||gap:2|ς̣|gap:3||gap:1||gap:1||gap:1||gap:2|ς ο̣ὐ̣θ̣ὲνοὐθὲν ο̣τ̣|gap:3||gap:?|οτ|gap:3||gap:?|
8 |gap:?|ν̣|gap:?|ν εξεδό[θη]σ̣α̣νεξεδόθησαν τ̣ο̣[ῖ]ς̣τοῖς λ̣ι̣ν⸢εψ⸣οῖςλινεψοῖς λευκᾶνα̣ι̣λευκᾶναι κ̣αὶκαὶ εδρ|gap:2|ο̣υεδρ|gap:2|ου ἡμῖν |gap:1||gap:?|
9 |gap:?|τ̣|gap:1|η̣|gap:1||gap:?|τ|gap:1|η|gap:1| |vac:?| τῶι δὲ βασιλεῖ ἀνήνεγκ̣ε̣ν̣ἀνήνεγκεν τ̣οῦτοῦ ἱστοῦ τοῦ ⊢λ̣⊣|num:30|λ|num:30| |gap:2||gap:?|
10 |gap:?||gap:1|αι οὐκ ἔχοντες |gap:4| . S-2 μὴ οὖν περιιδῆις ἡμᾶς καταφ|gap:?|
11 |gap:?||gap:1|ε̣|gap:?||gap:1|ε ἐκτομὴ̣ἐκτομὴ ἡμῶ̣νἡμῶν γίνεται π̣ρ̣ὸ̣ςπρὸς τοὺς ὀ̣θονιọ|gap:1||gap:?|ὀθονιo|gap:1||gap:?|
12 |gap:?|ν̣|gap:2_precision=low||gap:1|ν̣ε̣|gap:1|κ̣|gap:1||gap:2||gap:?|ν|gap:2_precision=low||gap:1|νε|gap:1|κ|gap:1||gap:2| καὶ ἡ̣μ̣ῖνἡμῖν τούτων ἐ̣πιδειξομε|gap:?|ἐπιδειξομε|gap:?|
13 |gap:?||gap:4|αν|gap:1||gap:4|δ|gap:6|η λαμ̣βάνεινλαμβάνειν αὐτοὺς παρὰ |gap:?|
14 |gap:?||gap:2| αὐτῶι κατὰ μῆνα ὧν ἐπιδείξομεν . S-3 ἐὰν οὖν |gap:1||gap:?|
15 |gap:?| ὀθόνια̣ὀθόνια εἰς πλο̣ῖ̣ονπλοῖον ὥ̣σ̣τ’ὥστ’ εἰ̣σ̣αγαγεῖ̣ν̣εἰσαγαγεῖν |gap:?|
16 |gap:?||gap:3|ε|gap:2| ἐ̣ὰν̣ἐὰν δ̣εῖδεῖ τὸν δoκ̣ι̣μ̣α̣στὴνδoκιμαστὴν |gap:1||gap:?|
17 |gap:?|λ̣ει̣την|gap:?|λειτην |gap:6| πρὸ τοῦ |gap:1||gap:?|
18 |gap:?||gap:1|ν̣η̣|gap:2|ν̣|gap:5|φ̣|gap:5|ο|gap:1|ε|gap:1||gap:?||gap:?||gap:1|νη|gap:2|ν|gap:5|φ|gap:5|ο|gap:1|ε|gap:1||gap:?|
19 |gap:?|
20 |gap:?| |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:1| , ἐὰν βού̣λε̣ι̣βούλει , ε|gap:2|α̣|gap:1||gap:?|ε|gap:2|α|gap:1||gap:?|
2 |gap:?||gap:1| λαμβάνειν̣λαμβάνειν |gap:2|τ̣|gap:2|τ|gap:?||gap:2|τ|gap:2|τ|gap:?|
3 |gap:?||gap:1|ν φθα̣ρ̣ῆναιφθαρῆναι καὶ |gap:4|εισε̣ι̣οτ̣|gap:?||gap:4|εισειοτ|gap:?|
4 |gap:?||gap:1|ηι τ|gap:2|δ̣ε̣|gap:2|φ̣|gap:2|ι̣μ̣αιτ|gap:2|δε|gap:2|φ|gap:2|ιμαι τ|gap:3|αν|gap:1||gap:?| |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| m2 |gap:?||gap:3|η
2 |gap:?||gap:2|ηβα̣ι|gap:2||gap:?||gap:2|ηβαι|gap:2|
3 |gap:?||gap:1|θ̣η̣|gap:3||gap:?||gap:1|θη|gap:3|
4 |gap:?||gap:2| |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| [τῶν]τῶν [δύο]δύο [ἐκτο]μ̣ῶ̣νἐκτομῶν , ὧν̣ὧν |gap:4||gap:1|ρ̣ουσιν̣|gap:4||gap:1|ρουσιν
2 [οἱ]οἱ [ἐπὶ]ἐπὶ [τῆς]τῆς ἐ̣κ̣τομῆςἐκτομῆς |vac:?| ❨(δραχμὰϲ)❩δραχμὰϲ μ̣δ̣|num:44|μδ|num:44|
3 ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ τη|num:308|
4 |gap:?|αν|gap:2| vac . S-4 ἱστεῖα ⊢ιε⊣|num:15|ιε|num:15| , ❨(ὧν)❩ὧν
5 |gap:?||gap:2|α̣ν̣|gap:3||gap:1|δ̣ραχμίας|gap:?||gap:2|αν|gap:3||gap:1|δραχμίας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ Ϙ|num:90|
6 [τῶν]τῶν δ̣[ύο]δύο ἐ̣κ̣τ̣ο̣μ̣ῶνἐκτομῶν , ὧν
7 |gap:1||gap:?||gap:3|ι̣ν|gap:1||gap:?||gap:3|ιν οἱ ἐπὶ τῆς ἐκτομῆς ❨(δραχμὰς?)❩δραχμὰς ⊢ιε⊣|num:15|ιε|num:15|
8 ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ρε|num:105|
9 Φῦϲ |vac:?| ἱστεῖα μα|num:41| , ὧν
10 τ̣έ̣λ̣ο̣ς̣τέλος |gap:1| |vac:?| |gap:3|α̣|gap:3|α ϛ|num:6|
11 [τῶ]ν̣τῶν δ̣ύ̣ο̣δύο ἐ̣κ̣τ̣ο̣μῶ̣ν̣ἐκτομῶν , ὧ̣ν̣ὧν
12 |gap:5_precision=low||gap:1|ν̣|gap:5_precision=low||gap:1|ν οἱ ἐπὶ τ̣ῆ̣ς̣τῆς ἐ̣κ̣τ̣[ομ]ῆ̣ςἐκτομῆς ❨(δραχμὰϲ?)❩δραχμὰϲ μα|num:41|
13 |gap:5_precision=low| ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ μα|num:41|
14 |gap:5_precision=low||gap:2| vac . S-5 ἱσ̣τ̣ε̣ῖ̣αἱστεῖα |gap:?||num:||gap:?|
15 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:1||gap:?|
2 Ἀγκυρῶμ Πό̣λ̣|gap:1||gap:1||gap:1||gap:1||gap:2||gap:1||gap:?|Πόλ|gap:1||gap:1||gap:1||gap:1||gap:2||gap:1||gap:?| [❨(ὧν?)❩]ὧν
3 τέλος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ρπ̣|num:180|ρπ|num:180| |vac:?| |gap:?|
4 τῶν δύ̣οδύο ἐκτομῶν , ὧν α̣|gap:?|α|gap:?|
5 οἱ ἐπὶ τῆς ἐκτομῆς ❨(δραχμάϲ?)❩δραχμάϲ λ̣|num:30||gap:?|λ|num:30||gap:?|
6 ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ Σι|num:210| |vac:?| |gap:?|
7 ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨ἱσ(τεῖα?)❩ἱστεῖα υν̣|num:450|υν|num:450| ❨(ὧν?)❩ὧν τέλος |vac:?| |gap:?|
8 χω̣τε〚|gap:1|〛|gap:2|χωτε|gap:1||gap:2| ⸢ϛ|num:6|⸣ϛ|num:6| ❨(δραχμ…)❩δραχμ… Γ|num:3000| |gap:2||gap:?|
9 〚|gap:2|〛|gap:2| χωρὶς̣χωρὶς τ|gap:4|φ̣|gap:2|υ̣|gap:1|π̣τ|gap:4|φ|gap:2|υ|gap:1|π
10 〚ο̣〛ο καὶ τραπεζι̣[τ-]τραπεζιτ- |gap:?|
11 ⸢ὧν⸣ὧν ⸢παραδ̣εχ|gap:?|⸣παραδεχ|gap:?| εἰσπρασσε̣|gap:2||gap:?|εἰσπρασσε|gap:2||gap:?|
12 χ̣ωρὶςχωρὶς τ|gap:?|
13 καὶ τῶν |gap:?|
14 ων λ̣|gap:?|λ|gap:?| |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:3||gap:1||gap:3||gap:?|
2 |gap:?||gap:2||gap:1||gap:1||gap:1||gap:1||gap:?|
3 |gap:?||gap:4|ε̣ι̣|gap:1|ν̣|gap:2||gap:?||gap:?||gap:4|ει|gap:1|ν|gap:2||gap:?|
4 |gap:?||gap:1||gap:1||gap:4| τέλος |gap:1||gap:?|
5 |gap:?||gap:1| τῶι̣τῶι βασι̣λεῖβασιλεῖ |gap:?|
6 |gap:?|⸢|gap:4|⸣|gap:2|φ̣ορ̣ον|gap:?||gap:4||gap:2|φορον |gap:1|ινετ|gap:?|
7 |gap:?||gap:1|ατην̣|gap:5||gap:?||gap:?||gap:1|ατην|gap:5||gap:?|
8 |gap:?|παρα|gap:4|ντα|gap:1||gap:?|
9 |gap:?||gap:2|φ̣|gap:1|ν|gap:1||gap:4|ι̣|gap:?||gap:?||gap:2|φ|gap:1|ν|gap:1||gap:4|ι|gap:?|
10 |gap:?|ε̣λ̣|gap:8||gap:?||gap:?|ελ|gap:8||gap:?|
11 |gap:?||gap:3||gap:?| |gap:?_lines|