Sematia

p.koeln.14.566.xml

TM: 697574HGV: 697574Date: -142 – -142Place: Oxyrhyncha (Arsinoites)

1 m1 S-1 |gap:2|τ|gap:?|μ̣ιο̣ς̣|gap:2|τ|gap:?|μιος ὁ̣ ❨σ̣[ι(τολογῶν)]❩σιτολογῶν τ̣ὸ̣τὸ π̣ερὶ̣περὶ Ὀ̣ξ̣ύρ[υ]γ̣χ̣α̣Ὀξύρυγχα [ἐργ]α̣σ̣τήριονἐργαστήριον Ἀ̣σ̣κ̣[λη]πιάδε̣ι̣Ἀσκληπιάδει χαίρειν . S-2 ἐμβέβλημ̣αιἐμβέβλημαι
2 [μετὰ]μετὰ [τῶν]τῶν [ἐπα]κ̣ο̣λ̣ουθο̣ύ̣ν̣τω̣ν̣ἐπακολουθούντων ἐ̣π̣ὶ̣ἐπὶ [τ]ο̣[ῦ̣]τοῦ [κ]α̣τὰκατὰ τὴν Καινὴν ὅ̣ρμουὅρμου ὥσ̣τ̣ε̣ὥστε εἰς σύνταξιν
3 τη|gap:?||gap:1||gap:?| εἰς τὰ |gap:11||gap:?|α ὑπὸ Ἀσκληπιάδου καὶ Νικάρχου
4 |gap:1||gap:?||gap:1|ης ❨ἀχα(ρακτ-…)❩ἀχαρακτ-… ο̣ὗ̣οὗ μ̣ι̣σ̣θ̣ω̣τ̣ὴς̣μισθωτὴς |gap:1||gap:?||gap:2|ιος ναύκληρος Ἀπολλώνιος ἀπὸ τῶν
4-5 γενη∤μ̣ά̣[των]γενη∤μάτων
5 [τοῦ]τοῦ κ̣η̣|num:28|κη|num:28| ❨(ἔτους)❩ἔτους π̣υ̣ρ̣ο̣ῦ̣πυροῦ φ̣ο̣ρ̣ι̣κ̣οῦφορικοῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας χ̣ι̣λ̣ί̣α̣ς̣χιλίας ἑξακοσίας|num:1600| ❨(γίνονται)❩γίνονται Ἀχ|num:1600| μέτρωι δοχικῶι τῶι
6 συμ̣βε̣βλημένωισυμβεβλημένωι πρὸς̣πρὸς τὸ̣τὸ χαλ̣κ̣ο̣ῦ̣ν̣χαλκοῦν κ̣α̣ὶκαὶ σ̣κ̣υ̣τ̣ά̣λ̣η̣ι̣σκυτάληι δικα̣ίαιδικαίαι , τὸ δὲ δεῖγμα συνσφραγισά̣μενοισυνσφραγισάμενοι
7 τ̣ῶ̣ι̣τῶι ναυκλήρωι π̣έπ̣ο̣μ̣φ̣α̣πέπομφα εἰ̣ς̣εἰς τὸν̣τὸν δ̣ειγμ̣ατ̣[ι]σ̣μ̣ό̣ν̣δειγματισμόν . S-3 δακτυλί̣ωιδακτυλίωι ὧι κ̣αὶκαὶ ἀπ̣όστ̣ολ̣ο̣ςἀπόστολος ἐσφράγισται .
8 S-4 ἔρρωσο ❨(ἔτους)❩ἔτους κθ̣|num:29|κθ|num:29| Θωὺθ ι⊢β⊣|num:12|ιβ|num:12|
9 m2 Ἀπολλώνιος καὶ Ἀπολλώ̣νι̣οςἈπολλώνιος ο̣ἱ̣οἱ ❨ἀν̣τ̣ι̣γρ(αφόμενοι)❩ἀντιγραφόμενοι π̣α̣ρὰπαρὰ ❨βα(σιλικοῦ)❩βασιλικοῦ ❨γ̣ρ̣(αμματέως)❩γραμματέως ❨συ(ν)ε̣μ̣β̣[εβλ]ή̣(μεθα)❩συνεμβεβλήμεθα κ̣α̣θ̣ὼ̣ς̣καθὼς κ̣α̣ὶ̣καὶ ❨προγέγρ(απται)❩προγέγραπται πυροῦ [❨(ἀρτάβας)❩]ἀρτάβας χ̣ιλίαςχιλίας ∼ἑ̣ξακοσια∽ἑξακοσίας ❨(γίνεται)❩γίνεται ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας Ἀχ|num:1600| .
10 S-5 ἔρρωσο ❨(ἔτους)❩ἔτους κθ̣|num:29|κθ|num:29| Θωὺθ ι⊢β⊣|num:12|ιβ|num:12|
11 Ἀσ̣κ̣λ̣η̣π̣ι̣ά̣δ̣ειἈσκληπιάδει