Sematia

p.koeln.11.439.xml

TM: 112474HGV: 112474Date: -213 – -213Place: Herakleopolites

1 m2 S-1 ❨(ἔτους)❩ἔτους ι̣|num:10|ι|num:10| Φα̣ῶ̣φιΦαῶφι θ|num:9| ⊢δ⊣|num:4|δ|num:4| |gap:2| τ̣οῖςτοῖς ἐν Κο̣λ̣α̣σ̣ούχειΚολασούχει ❨φ̣υ̣(λακίταις)❩φυλακίταις
2 τ|gap:2|ε̣π̣|gap:2|τ|gap:2|επ|gap:2| |gap:?|
3 m1 Θεόδωρος ❨Θ̣ε̣ο̣μ̣ν̣ή̣σ̣[τωι]❩Θεομνήστωι χαίρειν . S-2 οὗ ἐὰν
4 ἐπι̣β̣άλω̣μ̣ε̣ν̣ἐπιβάλωμεν |gap:2||gap:1||gap:2||gap:1||gap:1||gap:5| [π]α̣ρ̣ὰ̣παρὰ τ̣ῶντῶν ❨φυ(λακιτῶν)❩φυλακιτῶν
5 τὸ̣τὸ γ̣ρα̣μμ̣α̣τικὸ̣ν̣γραμματικὸν κ̣αὶκαὶ |gap:1||gap:4||gap:3||gap:1|ο̣ν|gap:1||gap:4||gap:3||gap:1|ον ἀγορα̣στόνἀγοραστόν .
6 S-3 οἱ δ’ οὐχ ❨ὑπομένουσ̣[ι]ν̣❩ὑπομένουσιν , ἐὰ̣ν̣ἐὰν μὴ
6-7 πρότε∤ρον
7 ο̣ἱ̣οἱ ❨Ζε̣ν̣οφά[ντο]υ❩Ζενοφάντου |gap:1||gap:1||gap:1|τ|gap:2|νομοῦ
7-8 με∤τρήσωσιν
8 , ❨ο̣[ἶμαι]❩οἶμαι ❨[δ]έ̣❩δέ , ἐὰν μὴ σὺ αὐτὸς
9 παραγένῃ̣παραγένῃ , οὐ̣οὐ μὴ̣μὴ μετ̣ρήσωσινμετρήσωσιν .
10 S-4 παρα̣δ̣έ̣χ̣ε̣ταιπαραδέχεται Ὀννό̣φριςὈννόφρις Πετώυτος εἰς οὓς
11 γεωρ̣γ̣ε̣ῖ̣γεωργεῖ κλήρους πυρραιθέρος [❨ἀρτ(αβ-…)❩]ἀρταβ-… σν|num:250| ,
12 ἀφ’ ὧν λήμ̣ψεταιλήμψεται εἰς τὰ ἡμικλήρια
13 Σ|gap:1||gap:1||gap:2| ❨[γ]εωργεῖ❩γεωργεῖ ❨ἀρτ(αβ-…)❩ἀρταβ-… ρ|num:100| , ὥστε
13-14 ❨κα[τα]λεί❩∤πεσθαικαταλεί∤πεσθαι
14 ἃ̣ς̣ἃς δεῖ μετρῆσαι ❨τῶ[ι]❩τῶι ❨[βασι]λεῖ❩βασιλεῖ
15 ἄλλας ρν|num:150| γράψον ο̣ὖνοὖν τοῖς ❨[ἐν]❩ἐν ❨[Κολα]σ̣ούχει❩Κολασούχει
16 φυλακίταις ❨συνέχ̣[ειν]❩συνέχειν , ❨μήποτ[ε]❩μήποτε ❨[ἀ]λ̣λάξῃ❩ἀλλάξῃ
17 λευκῶι . S-5 ❨μ̣[ε]τ̣ρήσ̣[ο]μεν❩μετρήσομεν ἡμεῖς
18 |gap:1||gap:2||gap:2|❨β̣α(σιλ-…)❩|gap:1||gap:2||gap:2|βασιλ-… μ̣ε|gap:1||gap:1||gap:2|τας̣με|gap:1||gap:1||gap:2|τας ρν|num:150|
19 |gap:?|α̣ι|gap:?|αι δύναται
20 |gap:?||gap:1|πων γράψον
21 μ[οι]μοι |gap:?||gap:1|α γὰρ
22 π|gap:?||gap:1|ν̣π|gap:?||gap:1|ν προκέκοφα
23-24 ακ̣|gap:?|ε̣δεδρ̣α̣μή∤κ|gap:4||gap:2||gap:2|ε|gap:2||gap:1|ακ|gap:?|εδεδραμή∤κ|gap:4||gap:2||gap:2|ε|gap:2||gap:1|
24 ῥ̣α̣θυμησα|gap:?|ῥαθυμησα|gap:?|
25 τ̣|gap:1||gap:3||gap:1|τ|gap:1||gap:3||gap:1| ἐπιβ̣αλεῖνἐπιβαλεῖν εἰ̣ςεἰς τοὺς κάτω
26 τ̣ό̣π̣ο̣υ̣ς̣τόπους , εἰ κέχρ̣η̣σ̣αικέχρησαι τῆι
27 διαγραφῆι , ❨ἀ[πόστ]ειλόν❩ἀπόστειλόν μ̣ο̣ιμοι ,
28 ὅ̣πωςὅπως |gap:4||gap:1||gap:1||gap:2||gap:2|λογισμὸν
29 κατα̣|gap:2||gap:2||gap:2|τ̣|gap:1|❨[τε]λ̣έσματα❩κατα|gap:2||gap:2||gap:2|τ|gap:1|τελέσματα .
30 S-6 ❨(ἔτους)❩ἔτους ι|num:10| ❨Φαῶ̣[φι]❩Φαῶφι ⊢γ⊣|num:3|γ|num:3|
31 Θεόδωρος ❨γρ(αμματεύς)❩γραμματεύς
32 ὑ̣π̣ὲ̣ρ̣ὑπὲρ ❨φυ(λακιτῶν)❩φυλακιτῶν καὶ̣καὶ ὑ̣π̣ο̣λο(…)ὑπολο… ΘΕΟΜΝΗΣΤΩΙ
33 ❨(ἔτους)❩ἔτους ι|num:10| Φαῶφι ⊢δ⊣|num:4|δ|num:4|
34 |gap:6|ο̣ι̣ο̣|gap:7||gap:6|οιο|gap:7|
35 |gap:3|τ|gap:3|τ̣|gap:2||gap:3|τ|gap:3|τ|gap:2|