Sematia

p.koeln.10.412.xml

TM: 47273HGV: 47273Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?| παρʼ οἰκονόμ̣ο̣υ̣οἰκονόμου τ[ὸ]τὸ β|num:2| ❨(ἔτος)❩ἔτος τὸ περι
2 |gap:?|σ̣υνσχόντι|gap:?|συνσχόντι πρὸς τὰς
3 |gap:?| αὐτοῦ Μένανδρον |gap:?|
4 |gap:?| τὸν Διονύσιον ἀφεθῆναι
5 |gap:?| τοῦ δὲ Φί[λωνος]Φίλωνος [λέ]γ̣[ο]ντοςλέγοντος
6 |gap:?| Μενάνδρω̣[ι]Μενάνδρωι δεδωκέναι
7 |gap:?|
8 |gap:?| προεφέρετο μὴ ἀφεικέναι
9 |gap:?| [τ]ῶιτῶι προειρημένωι Μενάνδρωι ⸢|gap:?||gap:1|κη⸣|gap:?||gap:1|κη
10 |gap:?|ησεσθ̣αι|gap:?|ησεσθαι , τὰ δ̣ὲ̣δὲ πορεῖα
11 |gap:?||gap:1|ιον|gap:2|ε̣ιου|gap:?||gap:1|ιον|gap:2|ειου ∼ἀντιποησαμένης∽ἀντιποιησαμένης
12 |gap:?||gap:1|κέναι ταῦτα̣ταῦτα τ̣ὰ̣τὰ ζ|num:7|
13 |gap:?| [λ]ελυκ̣έ̣να̣ιλελυκέναι μ̣ε̣ταμετα
14 |gap:?|ς ❨χ̣ειρ(ογραφίας)❩χειρογραφίας ὅρκου ❨βα(σιλικοῦ)❩βασιλικοῦ περὶ τοῦ μηθὲν
15 |gap:?|εν τ̣ῶ̣ιτῶι με
16 |gap:?|ε̣|gap:2|η̣|gap:2|ν̣|gap:?|ε|gap:2|η|gap:2|ν
17 |gap:?| |gap:?|
18 |gap:?| |gap:?|
19 |gap:?||gap:1|ι̣ω̣ντ̣ο̣ιου|gap:?||gap:1|ιωντοιου
1 εἰς τὰ̣τὰ ἐ̣κτιθέμεναἐκτιθέμενα ἐν τ|gap:1||gap:?|
2 τ̣ο̣|gap:5|αιτο|gap:5|αι τὸν ❨κωμογρ(αμματέα)❩κωμογραμματέα π̣ροε|gap:1||gap:?|προε|gap:1||gap:?|
3 τοῦτου οὐκ ἔφη δεδωκένα[ι]δεδωκέναι |gap:?|
4 ἔλεγεν δὲ Δημήτριος καὶ π̣|gap:?|π|gap:?|
5 τοῦ ❨γρ(αμματέως)❩γραμματέως τῶν ωτων ἐν Διονυσιάδι̣Διονυσιάδι |gap:?|
5-6 [γε]∤γεωργηκέναιγε∤γεωργηκέναι
6 αὐτὸν περι̣|gap:?|περι|gap:?|
7 ἀνειλημμένου εἰς τὸ ❨βα(σιλικὸν)❩βασιλικὸν |gap:?|
8 ἐπʼ Ἀριστομάχωι τῶι παρα|gap:?|
9 γεγεωργῆσθαι ὑπο|gap:2||gap:?|
10 Ἀργαίου , ὑπὸ δὲ τὸν Φί[λωνα?]Φίλωνα |gap:?|
11 αὐτοῦ καὶ Ὧρον ∼π̣οῶν∽ποιῶν |gap:?|
12 τὸν δὲ σῖτον τοῦ κε̣κ̣ε̣λ̣[ευσμένου]κεκελευσμένου |gap:?|
13 Πάριδος ❨(ἀρταβ…)❩ἀρταβ… υϙθ|num:499| δ|num:1/4_tick| |gap:?|
14 καὶ αὐτὸς δὲ ὀρθ̣ῆ̣ςὀρθῆς |gap:1||gap:?|
15 τὸν σῖτον τῶι ❨προγεγρ(αμμένωι)❩προγεγραμμένωι απ̣|gap:?|απ|gap:?|
16 Π̣άριδοςΠάριδος ὑπερ|gap:3|ν̣|gap:4||gap:?|ὑπερ|gap:3|ν|gap:4||gap:?|
17 ὁμολογη̣θέν̣|gap:1||gap:?|ὁμολογηθέν|gap:1||gap:?|
18 παρακληθέν̣|gap:1||gap:?|παρακληθέν|gap:1||gap:?|
19 ἐ̣γεωργ̣ουνἐγεωργουν το̣υ̣|gap:1||gap:?|του|gap:1||gap:?|
20 |gap:2|του|gap:1|ε̣|gap:7||gap:?||gap:2|του|gap:1|ε|gap:7||gap:?|
1 |gap:?||gap:2|ε|gap:1| ἠρ̣νεῖτοἠρνεῖτο , ὕστ̣[ε]ρ̣ονὕστερον δὲ ὡμολόγει
2 |gap:?||gap:1|ε̣ν|gap:?||gap:1|εν αὐτὸς ∼πεποῆσθαι∽πεποιῆσθαι , τῶ̣ν̣τῶν |gap:1|ς̣|gap:1|(…)|gap:1|ς|gap:1|…
3 |gap:?|χ[ο]ν̣τος|gap:?|χοντος τῶι Δημητ̣ρίωιΔημητρίωι κ̣αὶκαὶ
4 |gap:?|νεσχῆσθαι τὰ ἑαυτ̣οῦ̣ἑαυτοῦ ἐπιγενήματα
5 |gap:?||gap:3|σαι ἀπολ̣ῦσαι̣ἀπολῦσαι , α̣ὐτὰ̣αὐτὰ δὲ μηκέτι
6 |gap:?||gap:2|η̣ι̣|gap:?||gap:2|ηι ε|gap:1|φορᾶι σπ̣|gap:1|σπ|gap:1| Ἁρμάχορον τὸν ❨κω(μο)γρ(αμματέα)❩κωμογραμματέα
7 |gap:?||gap:2| εἶναι ἐξ εἰκ̣α̣σμοῦεἰκασμοῦ ἐν σειρῶ̣ι̣σειρῶι
8 |gap:?| πυρὸν εἰς ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας ρ|num:100| , ἐπ̣ελθόντοςἐπελθόντος δʼ αὐτοῦ̣αὐτοῦ
9 |gap:?| ἐ̣π̣ὶ̣ἐπὶ τοῦ εὑρεῖν λελυμένον τιν|gap:?|
10 |gap:?| [π]υ̣ρῶνπυρῶν μὲν πλ̣εῖονπλεῖον ἀπορῶ̣νἀπορῶν ἐξενή[νοχε]ἐξενήνοχε |gap:?|
11 |gap:?|μένας̣|gap:?|μένας δὲ εἰς ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας ι|num:10| , ἃς καὶ μετεν̣καιμετενκαι
12 |gap:?| δὲ τοῦ λοιποῦ ἀξιωθεὶς ὑπ̣ο|gap:2|η|gap:2|ὑπο|gap:2|η|gap:2|
13 |gap:?| παρασιωπῆσαι μετα|gap:1||gap:?|
14 |gap:?|π̣ι|gap:1|δ̣|gap:2|υ|gap:1|ρ̣α̣|gap:2|μ̣ε̣|gap:1||gap:?||gap:?|πι|gap:1|δ|gap:2|υ|gap:1|ρα|gap:2|με|gap:1||gap:?|
15 |gap:?||gap:6|ν ἀ̣ν̣θω̣μο̣λ̣ογη|gap:?|ἀνθωμολογη|gap:?|
16 |gap:?||gap:3|νεκ̣ρίθη|gap:1||gap:2||gap:?||gap:3|νεκρίθη|gap:1||gap:2| παρα|gap:?|
17 |gap:?|ε̣ι|gap:?|ει Δη̣μ̣ητρίωιΔημητρίωι |gap:5|ν̣|gap:5|ν
1 |gap:?|χορηγῆσαι ἀφʼ ὧν ❨(πυροῦ)❩πυροῦ |gap:1| γ̣|num:1/3_tick|γ|num:1/3_tick| , κριθῶν νε|num:55| γ|num:1/3_tick| , αἳ ❨(πυροῦ)❩πυροῦ |gap:1||gap:?|
2 |gap:2||gap:1|εις δὲ καὶ Ἁρμά[χ]οροςἉρμάχορος ❨κωμογρ(αμματεὺς)❩κωμογραμματεὺς καὶ ἀντ̣|gap:?|ἀντ|gap:?|
3 |gap:5||gap:2|σανενηνέ[χ]θαι|gap:5||gap:2|σανενηνέχθαι ἐν μετρήματι |gap:1||gap:?|
4 |gap:8|υ̣τα|gap:8|υτα ἐν τῶ̣ιτῶι Μ̣εσ[ο]ρὴΜεσορὴ ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ρπζ|num:187| |gap:2||gap:?|
5 |gap:8|ῆναι ἀράκου ρκ|num:120| καὶ ❨(πυροῦ)❩πυροῦ |gap:4||gap:?|
6 |gap:6| [Ἱ]π̣ποκράτουςἹπποκράτους τοῦ γραμματ̣[έως]γραμματέως |gap:?|
7 |gap:5|ν̣ου|gap:5|νου ἐν τῶι Ἐπεὶφ εἰσενε|gap:1||gap:?|
8 |gap:2||gap:2|τα Ὧρος ❨τοπογρ(αμματεὺς)❩τοπογραμματεὺς παρε|gap:1||gap:?|
9 [Ἁ]ρμαχόρουἉρμαχόρου διʼ ὧν ἀνέφερεν ἐν̣ἐν |gap:1||gap:?|
10 |gap:1|ά̣μενο̣ν|gap:1|άμενον τὸν ❨(πυρὸν)❩πυρὸν ὥστʼ εἶναι οἵα[ς]οἵας |gap:?|
11 |gap:?||gap:1| ἠξίου ἐπεὶ ἀπ̣αιτεῖταιἀπαιτεῖται |gap:1||gap:?|
12 |gap:?|ο̣ν|gap:?|ον ἀναλώκει δὲ εἰς το|gap:?|
13 |gap:?||gap:1| κ̣αὶκαὶ ∼τὰ̓́λλα∽τὰ $ἄλλα τὰ πρὸς τὸν σπ[όρον]σπόρον |gap:?|
14 |gap:7| ἐ̣ὰ̣ν̣ἐὰν φα̣ίνη̣ταιφαίνηται δεδ̣|gap:?|δεδ|gap:?|
15 |gap:8||gap:4| ἀποκ̣ατασ̣[τ]ἀποκαταστ |gap:?|
16 |gap:8|αυτῶι καὶ τὰς παρας|gap:1||gap:?|
17 |gap:8||gap:1|ν̣|gap:8||gap:1|ν ❨(ἀρταβ…)❩ἀρταβ… μ|num:40| καὶ τὰς παρὰ τῶι |gap:1||gap:?|
1 |gap:?|ζ|num:7| 𐅵|num:1/2| καὶ ἃς π̣ροεῖχενπροεῖχεν πλ̣εῖ̣ο̣νπλεῖον εἰς τὰς παρα̣|gap:3|παρα|gap:3|
2 |gap:?| σπε|num:285| 𐅵|num:1/2| γ|num:1/3_tick|
3 |gap:?||gap:3|ντες , ὅτε Πετοσῖρις καὶ Πετεσοῦχος
4 |gap:?|νεν̣|gap:?|νεν εἰς τὸ ἀρχικὸν λογείαι τῶν ρν|num:150| ❨(ἀρταβῶν)❩ἀρταβῶν ἐφίεσαν
5 |gap:?|λελογεῦσθαι , τὰς δὲ ν|num:50| ἀπὸ τῶν σπερμάτων
6 |gap:?||gap:1|α̣ι̣ς̣|gap:?||gap:1|αις Π̣ᾶσινΠᾶσιν τὸν κωμάρχην ἃς καὶ μεμετρῆσθαι
7 |gap:?||gap:1|ω̣νος|gap:?||gap:1|ωνος .
8 S-2 |gap:?| [προεφέρ]ετοπροεφέρετο εἰληφέναι παρʼ αὐτῶν ❨(ἀρτάβαι)❩ἀρτάβαι ρ|num:100| , μὴ μέντοι
8-9 γε∤|gap:?||gap:2|
9 ἀ̣πὸἀπὸ ἐπιγενημάτων ἧς γεωργοῦσι̣νγεωργοῦσιν παρʼ αὐτοῦ
10 |gap:?| [γῆς]γῆς |gap:?| |gap:2|ο̣ν|gap:2|ον χωρὶς τοῦ ἀρχικοῦ κ̣αὶκαὶ εἰς τὰ ἐπιγενήματα
11 |gap:?||gap:3| ❨(ἀρταβ…)❩ἀρταβ… σ|num:200| ὧν τιμὴν α̣ν̣(…)αν… β|num:2| ❨χα(λκοῦ)❩χαλκοῦ ❨(τάλαντα)❩τάλαντα β|num:2| Β|num:2000||num:22000| , ἀφʼ ὧν δεδόσθαι
12 |gap:?|σ̣θ̣α̣ι̣|gap:?|σθαι Σεμενούφ̣ειΣεμενούφει μοσχοτρόφωι ❨(τάλαντον)❩τάλαντον α|num:1| καὶ Λυσιμάχωι
13 |gap:?||gap:2||gap:1| |gap:3| ❨(ὧν)❩ὧν ❨(τάλαντα)❩τάλαντα β|num:2| Β|num:2000||num:22000| ὑπὲρ ὧν Φίλων ἠρν̣εῖ̣τοἠρνεῖτο
14 |gap:?||gap:3||gap:5||gap:1|τ̣ησειν|gap:?||gap:3||gap:5||gap:1|τησειν , ἡμεῖς δὲ συνετάξαμεν
15 |gap:?||gap:1||gap:1||gap:1|ν|gap:5||gap:1|ος καταστῆσαι εἰς τὸ ἐπιγνωσθῆναι
16 |gap:?|
17 |gap:?||gap:3|κ̣ο̣τος|gap:?||gap:3|κοτος του̣|gap:2||gap:2||gap:2|ςτου|gap:2||gap:2||gap:2|ς κατεστάθη ἐφʼ ἡμ̣ᾶςἡμᾶς Α̣τ̣|gap:1||gap:?|Ατ|gap:1||gap:?|
18 |gap:?||gap:3| ἐρωτώμενος ἔφη εἰληφέναι τὸν Φίλωνα
19 |gap:?| [γ]ε̣γραφέναιγεγραφέναι [δ]ὲδὲ π̣[ε]ρ̣ὶ̣περὶ τούτω̣ντούτων Τεεφραίωι τῶι ❨βα(σιλικῶι)❩βασιλικῶι ❨γρ(αμματεῖ)❩γραμματεῖ
1 |gap:2||gap:?|
2 α|gap:1||gap:2||gap:1||gap:?|
3 επ̣ε̣|gap:1|ε̣|gap:?|επε|gap:1|ε|gap:?|
4 το̣ῖςτοῖς ἐγχα̣ρ|gap:?|ἐγχαρ|gap:?|
5 τ̣ροςτρος κα̣|gap:?|κα|gap:?|
6 περιοτ|gap:?|
7 μαχίμωι |gap:?|
8 ἀρταβῶν |gap:?|
9 ὅσαις̣ὅσαις κα|gap:?|
10 ε|gap:3|ρο|gap:1||gap:?|
11 τ|gap:2|π̣|gap:?|τ|gap:2|π|gap:?|
12 πε|gap:1|ρ|gap:?|
13 |gap:2|ε|gap:2||gap:?|
14 |gap:4||gap:?|
15 |gap:3||gap:?| |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:4_lines|
5 |gap:?||gap:1|τ|gap:1|ε|gap:3|
6 |gap:?||gap:1|ογρα̣μμα̣τ̣εῖ|gap:?||gap:1|ογραμματεῖ
7 |gap:?||gap:2|ουδε
8 |gap:?|ν̣|gap:?|ν β̣ασιλικὸνβασιλικὸν
9 |gap:?| ἐ̣κτιθέμεναἐκτιθέμενα
10 |gap:?|εσ̣|gap:2|α̣ι̣|gap:?|εσ|gap:2|αι
11 |gap:?||gap:3|
12 |gap:?| [ώφε]ιλενώφειλεν ὁ̣ Φίλω̣ν̣Φίλων
13 |gap:?||gap:1|σθαι
14 |gap:?||gap:1|ριωι |gap:?_lines|
1 ὧν ὑπετίθετο . S-3 ἀποδοθεὶς δ̣ὲδὲ συ|gap:?|
2 πυρο̣ῦπυροῦ ❨(ἀρταβ…)❩ἀρταβ… ν|num:50| , καὶ Δημήτριος ἀνθ|gap:1||gap:?|
3 καὶ ἐν̣ἐν τ̣ῶιτῶι ἐν̣ἐν Ψιν|gap:3|ει̣Ψιν|gap:3|ει θ̣ησαυ[ρ]ῶιθησαυρῶι παρακε|gap:?|
4 σπέρματος [❨(ἀρταβ…)❩]ἀρταβ… ιε|num:15| |gap:2||gap:?||gap:1||gap:3||gap:1|ν̣|gap:2||gap:?||gap:1||gap:3||gap:1|ν ❨π̣ρο̣γ̣εγ̣ρ(α…)❩προγεγρα… ❨γεω(ργ…)❩γεωργ… π̣|gap:?|π|gap:?|
5 συνετάξαμεν τῶι δε̣|gap:3||gap:4||gap:1|δε|gap:3||gap:4||gap:1| ἐὰν βούλη[ται]βούληται |gap:?|
6 λαβὼν τὸ σπέρμα διες̣|gap:2||gap:1|διες|gap:2||gap:1| κ̣αὶ̣καὶ σῖτον ἀντ̣|gap:?|ἀντ|gap:?|
7 τὸ ἡμιόλιον πυρῶ̣νπυρῶν κθ̣|num:29|κθ|num:29| 𐅵|num:1/2| συνχωρῆσαι |gap:?|
8 Θεαδελφείας ριϛ|num:116| ϛ|num:1/6_tick| ὁμόλογοι . S-4 ἔφη δ|gap:?|
9 εἰς τοῦτο χόρτου ❨δέσ̣(μας)❩δέσμας |gap:1|ε(…)|gap:1|ε… Ε|num:5000| ει|gap:2||gap:?|
10 Δημητρίωι παρʼ ἐκείνων τὴν πρᾶξ[ιν]πρᾶξιν |gap:?|
11 Μαγαίδος νη|num:58| . S-5 ἔφη μήτε γεωργη̣|gap:?|γεωργη|gap:?|
12 καὶ Ὧρος ❨τοπογρ(αμματεὺς)❩τοπογραμματεὺς προσκληθεὶς πρ[οεφέρετο]προεφέρετο |gap:?|
13 ἔλεγεν δὲ Φίλων εἶναι τὸν ὀφείλοντα Ψε|gap:?|
14 Ἀ̣πι̣άδοςἈπιάδος κ|gap:1|(…)κ|gap:1|… |gap:1|δ ὁμόλογοι καὶ ἀνεδε|gap:?|
15 Π̣ρεμαρρέο̣υςΠρεμαρρέους |gap:1| ξζ|num:67| 𐅵|num:1/2| |gap:1| ὁ̣μ̣ό̣λ̣ο̣γ̣ο̣ι̣ὁμόλογοι καὶ ἀ̣ν̣[εδε]ἀνεδε |gap:?|
16 Ἑρμ̣[ο]ῦ̣Ἑρμοῦ π̣ό̣λ̣εωςπόλεως σ̣|num:200|σ|num:200| . S-6 ἔφη Ὧρος <ὁ> ❨τοπογρ(αμματεὺς)❩τοπογραμματεὺς μη̣|gap:?|μη|gap:?|
17 ἀν̣θ̣ʼἀνθʼ ὧ̣νὧν Ἀπολλωνίωι τ̣ῶ̣ι̣τῶι Ν̣ι̣|gap:3|Νι|gap:3| Θεοδωρ|gap:?|
18 εν̣|gap:1|αμ|gap:9|τ̣ο̣ν̣|gap:2|ρ̣|gap:3||gap:?|εν|gap:1|αμ|gap:9|τον|gap:2|ρ|gap:3||gap:?|
19 Πηλο̣υ̣σ̣ί̣ο̣υ̣Πηλουσίου ρξ|num:160| . S-7 ἔφη μ̣ὲνμὲν ὀ̣φ̣ε̣ί̣λ̣ε̣[ιν]ὀφείλειν |gap:?|
1 |gap:?||gap:1|μενων · S-8 ρκη|num:128|
2 |gap:?||gap:1||gap:1|μ̣ας|gap:?||gap:1||gap:1|μας ἐφηγ̣|gap:1|(…)ἐφηγ|gap:1|…
3 |gap:?||gap:2||gap:11||gap:2||gap:2| τοῦ β|num:2| ❨(ἔτους)❩ἔτους οζ|num:77| 𐅵|num:1/2|
4 |gap:?|
5 |gap:?|τϙ|num:390||gap:2||gap:3||gap:2| ἔφη Φίλων ἀναφέρεσθαι μὲν
6 |gap:?||gap:1|α|num:1| ϛ|num:1/6_tick| τα|gap:1||gap:2| [πε]π̣τ̣ω̣κ̣έναιπεπτωκέναι ἐπὶ τοῦ ἐν τῆι
7 |gap:?|ν̣|gap:?|ν , ἃς μὴ π̣[α]ραδεδέχθαιπαραδεδέχθαι ❨χα(λκοῦ)❩χαλκοῦ ❨(δραχμ…)❩δραχμ… Β|num:2000| , αἳ ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ρ|num:100|
8 |gap:?|α̣ι̣|gap:?|αι κϛ|num:26| ρ|num:100| ἔφη Φίλων πεπτωκέναι
9 |gap:?| [εἰς]εἰς [τὸ]τὸ [λο]γευτ̣ήριονλογευτήριον ❨(ἔτους)❩ἔτους β|num:2| ⸢ὧ̣ν⸣ὧν ἐπ̣αγομένωνἐπαγομένων ε|num:5| ❨(δραχμ…)❩δραχμ… Β|num:2000|
10 |gap:?|νε|num:55| 𐅵|num:1/2| γ|num:1/3_tick| , ὧν ὁμολ̣ογεῖὁμολογεῖ Φίλων
11 |gap:?||gap:1|ξζ|num:67| 𐅵|num:1/2| ὁμολογεῖ ὁμ̣οίως̣ὁμοίως
12 |gap:?||gap:2|λε|num:35| 𐅵|num:1/2| ὧν ὁμολογεῖ [ὁ]μ̣ο̣ίωςὁμοίως
13 |gap:?|ρ̣λ̣ε|num:135||gap:?|ρλε|num:135| 𐅵|num:1/2| ὁ̣μο̣[λογεῖ]ὁμολογεῖ [ὁ]μ̣ο̣ί̣ωςὁμοίως
14 |gap:?|νθ|gap:1| ἔφη α̣ὐτὸςαὐτὸς μ̣ὲνμὲν μη̣|gap:2|γ̣ρμη|gap:2|γρ
15 |gap:?||gap:1|ε̣|gap:?||gap:1|ε τὸν ❨κω(μο)γρ(αμματέα)❩κωμογραμματέα ὧ[ν]ὧν κ̣α̣ὶ̣καὶ κ̣ατʼκατʼ αὐτὰς
16 |gap:?| [πεπτωκ]έναιπεπτωκέναι ἀλλ|gap:1|σ|gap:1|ε|gap:1||gap:1||gap:2|ν̣ἀλλ|gap:1|σ|gap:1|ε|gap:1||gap:1||gap:2|ν
17 |gap:?| τῶι Δημητρίωι
18 |gap:?||gap:1|ερ ὁ̣μο̣λ̣ο̣γ̣|gap:3|α̣ιὁμολογ|gap:3|αι
1 καὶ σι|gap:2||gap:?|
2 Ἑρμοῦ π[ολ]πολ |gap:?|
3 διασκευ|gap:?|
4 παρόντος |gap:?|
5 ἐν τῆι ε|gap:?|
6 παρὰ το|gap:?|
7 καὶ πα|gap:?|
8 ἐν τῶι |gap:?|
9 καταπ̣|gap:?|καταπ|gap:?|
10 τούτω|gap:?|
11 των α̣ν|gap:1||gap:?|αν|gap:1||gap:?|
12 το̣υτου γ̣εγ̣|gap:?|γεγ|gap:?|
13 ην καὶ κ̣|gap:?|κ|gap:?|
14 κεχω[ρ]κεχωρ |gap:?|
15 ει παρα̣|gap:?|παρα|gap:?|
16 ε̣ιπαμ̣|gap:?|ειπαμ|gap:?|
17 ει ἱ̣ερὸςἱερὸς |gap:2|η̣τα̣|gap:?||gap:2|ητα|gap:?|
18 οπ̣ρο̣|gap:3|ρ̣α̣|gap:1||gap:?|οπρο|gap:3|ρα|gap:1||gap:?|
1 |gap:?||gap:1|ς̣|gap:?||gap:1|ς ο̣ἵουςοἵους πρ|gap:2|γ̣ο̣υ̣σινπρ|gap:2|γουσιν τ̣[ο]ῦτοῦ σ̣ίτουσίτου
2 |gap:?||gap:2| τ̣ὴ̣ν̣τὴν |gap:1||gap:1|ο̣κειμένην|gap:1||gap:1|οκειμένην γραφὴν
3 |gap:?| [συ]μ̣βα̣ῖ̣ν̣[ο]ν̣συμβαῖνον τ̣ῶ̣ιτῶι Φίλ̣ωνιΦίλωνι μετα
4 |gap:?||gap:2|ι̣|gap:?||gap:2|ι τὸ ❨ἀντίγρ(αφον)❩ἀντίγραφον . S-9 [ὁ] δ̣ὲ̣δὲ Φ̣ίλωνΦίλων παρόντος
5 |gap:?||gap:1|ι̣|gap:?||gap:1|ι ἐτ̣άξατοἐτάξατο καταστήσεσθαι
6 |gap:?||gap:1| ἀπολογιεῖσθαι περὶ τούτων
7 |gap:?||gap:2|τ̣ου|gap:?||gap:2|του
1 |gap:?| [γε]ω̣ρ̣γῶνγεωργῶν καὶ
2 |gap:?||gap:3| λογευθῆναι
3 |gap:?||gap:2|ς εἰς τὸν
4 |gap:?|μάρχωι
5 |gap:?||gap:2||gap:1||gap:2| Φίλωνος
6 |gap:?|κ|gap:1||gap:1|συ̣ν̣|gap:2||gap:?|κ|gap:1||gap:1|συν|gap:2|
7 |gap:?||gap:3|
8 |gap:?||gap:1|
9 |gap:?||gap:2|αι
10 |gap:?||gap:2|τον
11 |gap:?|
12 |gap:?|τ̣αι|gap:?|ται |gap:?_lines|
1 κ|gap:2||gap:?|
2 |gap:3||gap:?|
3 |gap:2||gap:?|
4 κ|gap:3|η̣|gap:?|κ|gap:3|η|gap:?|
5 |gap:4||gap:?|
6 π̣υροῦ̣πυροῦ ε|gap:2|γ|gap:?|
7 εἰλ̣ηφέναιεἰληφέναι |gap:?|
8 ταῦτ̣[α]ταῦτα εφ|gap:1||gap:?|
9 τοῖς μετα|gap:?|
10 τωι π̣ε̣|gap:3|δ|gap:?|πε|gap:3|δ|gap:?|
11 |gap:2|η̣|gap:3||gap:2||gap:2||gap:?||gap:2|η|gap:3||gap:2||gap:2||gap:?|
12 |gap:2|οφ|gap:1||gap:3||gap:1||gap:?|
13 |gap:4|
14 ερ|gap:3||gap:?|
15 θ̣εῖναι|gap:?|θεῖναι|gap:?|
16 ἑαυτῶ̣ιἑαυτῶι |gap:?|
17 τῶ̣ιτῶι δε|gap:?|
18 |gap:1||gap:1|ς̣|gap:?||gap:1||gap:1|ς|gap:?|
19 |gap:2||gap:1||gap:?| |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:3|τ̣α̣|gap:1|τησ|gap:1||gap:1|τ̣|gap:3||gap:?||gap:3|τα|gap:1|τησ|gap:1||gap:1|τ|gap:3||gap:?|
2 ὅπως καὶ |gap:2|τ|gap:2|δ̣|gap:3||gap:?||gap:2|τ|gap:2|δ|gap:3||gap:?|
3 τῆι δὲ κθ|num:29| |gap:6||gap:?|
4 ἀρτά̣[β]α̣ς̣ἀρτάβας υ|num:400| λελογ̣ε̣υ̣|gap:?|λελογευ|gap:?|
5 π|gap:2|ε|gap:4|ε|gap:2|θι|gap:1||gap:2||gap:5||gap:?|
6 λελογευμ̣ε̣ν|gap:1||gap:2|τουσι|gap:1||gap:?|λελογευμεν|gap:1||gap:2|τουσι|gap:1||gap:?|
7 τας π̣ρ̣ο̣εῖσθα̣ι̣προεῖσθαι ην|gap:2||gap:?|
8 ε̣|gap:1||gap:1|τ̣ιν|gap:1|ρη|gap:1|τ̣|gap:2|π|gap:2||gap:?|ε|gap:1||gap:1|τιν|gap:1|ρη|gap:1|τ|gap:2|π|gap:2||gap:?|
1 |gap:?_lines| |gap:?|ωσαντ|gap:1||gap:1||gap:5||gap:4||gap:1|πο|gap:2||gap:?|
2 |gap:?| ❨(ἀρταβ…)❩ἀρταβ… ⸢|gap:1|⸣|gap:1| Αχν|num:1650| ἃς κ̣α̣ὶ̣καὶ |gap:1||gap:5|χθῆναι
3 |gap:?|ο̣υ|gap:?|ου χαρισθ̣|gap:1||gap:4||gap:5||gap:1|ε̣|gap:1|δ̣ι̣|gap:2|ουχαρισθ|gap:1||gap:4||gap:5||gap:1|ε|gap:1|δι|gap:2|ου
4 |gap:?||gap:1|το̣ς̣|gap:?||gap:1|τος π̣ρο̣σ|gap:2|υ̣π̣ε̣|gap:2||gap:5|προσ|gap:2|υπε|gap:2||gap:5| ❨β̣α̣(σιλικ…)❩βασιλικ… ❨γρ(αμματ…)❩γραμματ…
5 |gap:?|να̣|gap:1|εν|gap:5||gap:?||gap:?|να|gap:1|εν|gap:5||gap:?|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:1||gap:?|ε|gap:2|η̣τ̣|gap:2|γε|gap:2||gap:3||gap:?||gap:?||gap:1||gap:?|ε|gap:2|ητ|gap:2|γε|gap:2||gap:3||gap:?|
2 ὅπω̣ςὅπως εἰς τὰς γεγονυία̣[ς]γεγονυίας |gap:6||gap:4||gap:1||gap:?|
3 ε̣[ἰ]σενεγκεῖνεἰσενεγκεῖν αὐτῶι ἐν̣ἐν τ̣|gap:1|ιτ|gap:1|ι |gap:3||gap:?|
4 γ̣εωργῶνγεωργῶν ὥστʼ εἰς τὴν εν|gap:1||gap:1||gap:1|ο̣υ|gap:1||gap:?|εν|gap:1||gap:1||gap:1|ου|gap:1||gap:?|
4-5 [-ε]∤[γ]ε̣γράφεσαν-ε∤γεγράφεσαν
5 μόσχων |gap:2||gap:2|σ|gap:1|ει̣ναι|gap:2||gap:2|σ|gap:1|ειναι |gap:2||gap:?|
5-6 [ἠνάγ]∤κ̣α̣σεἠνάγ∤κασε
6 δ̣ὲ̣δὲ τοὺς ❨γεω(ργοὺς)❩γεωργοὺς κομίσασθαι κ̣α̣ὶ̣καὶ μετα̣λ̣|gap:?|μεταλ|gap:?|
7 δ̣ραχμὰςδραχμὰς Β|num:2000| καὶ δεδόσθαι τῶι παρὰ τῶ̣ν̣τῶν |gap:?|
1 |gap:?_lines| |gap:?_lines| |gap:?_lines| |gap:1||gap:2||gap:?|
2 ευ|gap:1|ρ|gap:5||gap:3||gap:?|
3 |gap:2||gap:1|ε̣|gap:1||gap:2||gap:1|ε|gap:1| παρʼ αὐτοῦ ει|gap:1||gap:2||gap:3||gap:6||gap:1|ι̣ο̣νει|gap:1||gap:2||gap:3||gap:6||gap:1|ιον
4 ε̣ἰ̣[ς]εἰς τ̣ὸ̣τὸ Ἡ̣ρ̣α̣κλ̣εῖονἩρακλεῖον ❨(πυροῦ)❩πυροῦ λ̣|num:30||gap:3|λ|num:30||gap:3| τῆι̣τῆι λ|num:30| |gap:?| τ̣οῦτοῦ Ἐπεὶφ τοῦ γ̣|num:3|γ|num:3| ❨(ἔτους)❩ἔτους
1 |gap:?_lines| |gap:1||gap:?||gap:1||gap:?|
2 α|gap:1||gap:2||gap:3|τ|gap:1||gap:?|
3 δέδοται |gap:1||gap:?|
4 βουλευσομ̣|gap:?|βουλευσομ|gap:?|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:2|ς̣|gap:?||gap:2|ς
2 |gap:?|
3 |gap:?||gap:3|ειν̣|gap:2||gap:?||gap:3|ειν|gap:2|
4 |gap:?| |gap:2|
5 |gap:?|
6 |gap:?||gap:3|ιος
7 |gap:?|
1 |gap:?_lines| κ|gap:1||gap:?|
2 ηι̣μ̣|gap:?|ηιμ|gap:?|
3 σ̣υστ̣|gap:?|συστ|gap:?|
4 κ̣αὶκαὶ κ̣|gap:?|κ|gap:?|
5 κ̣|gap:3||gap:?|κ|gap:3||gap:?|
6 |gap:6||gap:?|
7 τα̣υ̣τ̣|gap:1||gap:?|ταυτ|gap:1||gap:?|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:1|ησαι καὶ̣καὶ ἀ̣γρους|gap:3||gap:?|ἀγρους|gap:3||gap:?|
2 |gap:?|τ̣ωι|gap:?|τωι τὰς σ|num:200| ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας , τὰ̣τὰ δε|gap:1||gap:?|
3 |gap:?|των ἐκ τῆς ❨γ̣ε̣ω(μετρίας)❩γεωμετρίας |gap:1||gap:?|
4 |gap:?| π̣υρ̣οῦπυροῦ ἐκ ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ξ|num:60| |gap:1||gap:?|
5 |gap:?||gap:1|να ὑπὲρ ὧν κ|gap:1||gap:?|
6 |gap:?||gap:1|ωι τῶν γενομενι|gap:?|
7 |gap:?||gap:1|ι̣γράφεσθαι|gap:?||gap:1|ιγράφεσθαι ⸢μ̣ε̣ν|gap:?|⸣μεν|gap:?| δὲ |gap:?|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:9||gap:?|
2 |gap:?||gap:3||gap:3||gap:1||gap:1||gap:2| πρὸς τὸ παρα|gap:?|
3 |gap:?||gap:4|τ̣ο̣ῦ̣|gap:?||gap:4|τοῦ β|num:2| ❨(ἔτους)❩ἔτους ε|gap:1||gap:1|τ̣|gap:1||gap:2||gap:3|ρο̣νε|gap:1||gap:1|τ|gap:1||gap:2||gap:3|ρον τοῦ γ|num:3| ❨(ἔτους)❩ἔτους |gap:?|
4 |gap:?||gap:2| σ̣[υ]λ̣λαβε̣ῖ̣ν̣συλλαβεῖν α̣ὐ̣τ̣|gap:2||gap:2||gap:3||gap:2|αὐτ|gap:2||gap:2||gap:3||gap:2| τὸν Φίλωνα̣Φίλωνα |gap:?|
1 |gap:?_lines| |gap:?|
2 |gap:?||gap:1||gap:3||gap:1|
3 |gap:?||gap:1||gap:?| διάδοχο̣νδιάδοχον
4 |gap:?|ξι̣δώρου|gap:?|ξιδώρου
5 |gap:?|μ̣ε̣μετρῆσθαι|gap:?|μεμετρῆσθαι Ὥ̣ρ̣ω̣ι̣Ὥρωι
1 |gap:?_lines| |gap:2|γ̣ι|gap:1|ν|gap:4||gap:?||gap:2|γι|gap:1|ν|gap:4||gap:?|
2 ὥστε λοιπ̣|gap:?|λοιπ|gap:?|
3 γίνονται |gap:?|
4 καὶ δε|gap:3|ω̣|gap:3||gap:?|δε|gap:3|ω|gap:3||gap:?|
5 εἰς τοὺ̣ς̣τοὺς περι|gap:?|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:4||gap:?|
2 |gap:?|υ̣μενον|gap:?|υμενον δ̣εῖνδεῖν αὐτοὺς̣αὐτοὺς |gap:1||gap:?|
3 |gap:?||gap:1|θεν ὑπομεῖναι με|gap:?|
4 |gap:?||gap:1|α̣υτοῖς|gap:?||gap:1|αυτοῖς Σεμθέα καὶ π|gap:?|
5 |gap:?||gap:2|ει ὅ̣π̣ω̣ςὅπως δοθῆ[ι]δοθῆι αὐτ̣ο̣ῖςαὐτοῖς |gap:1||gap:?|
6 |gap:?|νου|gap:4|μ̣η|gap:1|σιτοις|gap:?|νου|gap:4|μη|gap:1|σιτοις περ[ι]περι |gap:?|
7 |gap:?||gap:1|μιν τὸν ❨κ̣ω̣μ̣ο̣γρ(αμματέα)❩κωμογραμματέα γράψα[ι]γράψαι |gap:1||gap:?|
8 |gap:?| μεθέστασαν̣μεθέστασαν ἀπὸ̣ἀπὸ το̣ῦ̣τοῦ χρη̣|gap:?|χρη|gap:?|
1 |gap:?_lines| |gap:?|ενκαν|gap:3|α̣δ|gap:1|ς̣|gap:?|ενκαν|gap:3|αδ|gap:1|ς λ̣εγ|gap:?|λεγ|gap:?|
2 |gap:?||gap:3| α̣ὐτῶ̣ιαὐτῶι ὑπὸ Φανεῖ Θω̣ὺ[θ]Θωὺθ |gap:?|
3 |gap:?||gap:2||gap:2|υχου καὶ Π̣ετοσίριο̣ςΠετοσίριος ❨(πυροῦ)❩πυροῦ |gap:?|
4 |gap:?||gap:3|ν αὐτὸς καθ̣αρὰνκαθαρὰν τε|gap:?|
5 |gap:?||gap:2| ἀπ̣ενέγκασθαιἀπενέγκασθαι τὸν ς|gap:?|
6 |gap:?| [εἰς]εἰς [τὸν]τὸν [σπ]ό̣ρο̣ν̣σπόρον τοῦ γ|num:3| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨(πυροῦ)❩πυροῦ |gap:1|ρζ|num:107| 𐅵|num:1/2| γ|num:1/3_tick| |gap:?|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:2|ευ̣σ̣ινεν|gap:1||gap:?||gap:?||gap:2|ευσινεν|gap:1||gap:?|
2 |gap:?|ταις δι|gap:1|σκ|gap:?|
3 |gap:?| [εν]εγ̣κεῖ̣νενεγκεῖν |gap:3||gap:1||gap:?|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:1| τοῦ δὲ ε|gap:1||gap:?|
2 |gap:?||gap:1|ρο̣|gap:1|κ|gap:4||gap:?||gap:?||gap:1|ρο|gap:1|κ|gap:4||gap:?|
3 |gap:?||gap:1|φρ|gap:6|ν|gap:?|
4 |gap:?||gap:7||gap:?|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:1||gap:3||gap:1||gap:?|
2 |gap:?||gap:1|λόγον |gap:?|
3 |gap:?|ναι α|gap:?|
4 |gap:?||gap:1|ηναι δε|gap:?|
5 |gap:?|ε|gap:2|ασητ̣ρ|gap:?||gap:?|ε|gap:2|ασητρ|gap:?|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:1||gap:?|
2 |gap:?||gap:2| Β|num:2000| |gap:?|
3 |gap:?||gap:3|σ|gap:1|ε|gap:1|τ̣εη̣|gap:2||gap:?||gap:?||gap:3|σ|gap:1|ε|gap:1|τεη|gap:2||gap:?|
1 |gap:?||gap:1|ις δὲ κα̣ὶκαὶ τε̣θε̣ί̣η|gap:1||gap:2||gap:1||gap:?|τεθείη|gap:1||gap:2||gap:1||gap:?|
2 |gap:?||gap:1|ο̣σ|gap:2|ρ|gap:2|α̣ν|gap:?||gap:1|οσ|gap:2|ρ|gap:2|αν κα̣τ̣|gap:3||gap:?|κατ|gap:3||gap:?|
3 |gap:?|εν μεν|gap:5|λ|gap:3|χ|gap:2||gap:?|
4 |gap:?||gap:1|ς ❨(ἀρταβ…)❩ἀρταβ… σ|num:200| κ̣|gap:4||gap:2|κ̣|gap:3||gap:?|κ|gap:4||gap:2|κ|gap:3||gap:?|
5 |gap:?| παραδο̣|gap:1||gap:3|θ̣|gap:4||gap:?|παραδο|gap:1||gap:3|θ|gap:4||gap:?|
6 |gap:?||gap:1|ι̣|gap:1||gap:1||gap:?||gap:1|ι|gap:1||gap:1| ὅ̣πωςὅπως α̣ν|gap:1||gap:2||gap:4|ω̣|gap:1||gap:?|αν|gap:1||gap:2||gap:4|ω|gap:1||gap:?|
7 |gap:?| Μεσορὴ απ|gap:1||gap:1||gap:?|
8 |gap:?| Π̣ύρρ̣ωνοςΠύρρωνος |gap:2||gap:?|
9 |gap:?||gap:1|ναιτα̣|gap:4||gap:?||gap:?||gap:1|ναιτα|gap:4||gap:?|
10 |gap:?| ἐ̣ρωτώμενοςἐρωτώμενος |gap:1||gap:?|
11 |gap:?||gap:1|θειν|gap:1||gap:1|υτ|gap:2||gap:?|
12 |gap:?| [τα]ύ̣τ̣αςταύτας μ|gap:1||gap:1|μετ̣|gap:?|μ|gap:1||gap:1|μετ|gap:?| |gap:?_lines|
1 |gap:?| [π]α̣ρὰπαρὰ τ̣οῦτοῦ Φίλωνος
2 |gap:?||gap:1|ικι̣αις|gap:?||gap:1|ικιαις τοῦ
3 |gap:?||gap:1|δη τὸν δ̣ὲδὲ
4 |gap:?|να̣ι|gap:?|ναι τὰ̣ςτὰς ε̣ε
5 |gap:?||gap:1|ν|gap:1|ε|gap:3|α̣|gap:?||gap:1|ν|gap:1|ε|gap:3|α γίνεσθαι |gap:?|
6 |gap:?||gap:4||gap:1|αφη̣μενον|gap:?||gap:4||gap:1|αφημενον
7 |gap:?||gap:2|ας |gap:?|
8 |gap:?||gap:1| |gap:?| |gap:?_lines|
1 |gap:?||gap:1|ι̣τε̣|gap:1|σ|gap:2|ν|gap:?||gap:1|ιτε|gap:1|σ|gap:2|ν γε|gap:1||gap:?|
2 |gap:?||gap:2|κα̣τ̣|gap:2|τ|gap:1||gap:?||gap:?||gap:2|κατ|gap:2|τ|gap:1||gap:?|
3 |gap:?|ητιος κα̣ὶ̣καὶ ἐρ̣|gap:?|ἐρ|gap:?|
4 |gap:?| [Πα]ῦνιΠαῦνι το̣ῦ̣τοῦ γ|num:3| ❨(ἔτους)❩ἔτους |gap:?|
5 |gap:?||gap:4||gap:?| |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:1||gap:?|
2 |gap:?||gap:2|ε̣ι̣εισ̣τ̣|gap:2||gap:?||gap:?||gap:2|ειειστ|gap:2||gap:?|
3 |gap:?||gap:2|ρ̣ιου|gap:?||gap:2|ριου κα̣⸢θ⸣|gap:1||gap:?|καθ|gap:1||gap:?|
4 |gap:?| |gap:?| |gap:?|
5 |gap:?||gap:8||gap:?|
6 |gap:?| [Δ]ι̣ο̣σ̣κου̣ρίδ̣ε̣[ι]Διοσκουρίδει |gap:?| |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:2|α|gap:1|α̣ρχ|gap:2||gap:?||gap:?||gap:2|α|gap:1|αρχ|gap:2||gap:?|
2 |gap:?|ν μερισμὸν̣μερισμὸν |gap:?|
3 |gap:?| [ἐν]ἐν [δὲ]δὲ [τῶι]τῶι [Παχὼ]ν̣Παχὼν μηνὶ το̣ῦ̣τοῦ |gap:?| [ἔτους]ἔτους |gap:?|
4 |gap:?||gap:1|ι̣σ̣εν|gap:?||gap:1|ισεν ερ|gap:4||gap:?|
5 |gap:?||gap:1|δει καὶ τ|gap:?| |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:1|σθαι ὑπ̣|gap:?|ὑπ|gap:?|
2 |gap:?| [π]ερπερ ἀντ̣έ̣θη̣[κε]ἀντέθηκε |gap:?|
3 |gap:?||gap:1|ν δεδο̣με[ν]δεδομεν |gap:?|
4 |gap:?| [συ]ντελουμε|gap:?|συντελουμε|gap:?|
5 |gap:?|ο̣ν̣|gap:?|ον [ὅρ]κο[ν]ὅρκον ❨βα(σιλικὸν)❩βασιλικὸν |gap:1||gap:?| |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:1||gap:?|
2 |gap:?||gap:1|αρασφ|gap:?|
3 |gap:?| β̣ασι̣λ̣ι̣κ̣ὸ̣ςβασιλικὸς ε|gap:?|
4 |gap:?| [φ]ερομενο̣|gap:1||gap:?|φερομενο|gap:1||gap:?|
5 |gap:?||gap:3|ε̣ρ̣|gap:1||gap:?||gap:?||gap:3|ερ|gap:1||gap:?| |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:4||gap:?|
2 |gap:?||gap:1|ηνε|gap:1||gap:?|
3 |gap:?||gap:1|νοσε|gap:?|
4 |gap:?| [π]α̣ρων〚|gap:2||gap:?|〛παρων|gap:2||gap:?|
5 |gap:?| 〚|gap:?|〛|gap:?| 〚|gap:2|υβ|gap:2|〛|gap:2|υβ|gap:2| 〚|gap:?|〛|gap:?| |gap:?|
6 |gap:?||gap:1|υ|gap:1|συ|gap:1||gap:?|
7 |gap:?||gap:1|ηι κα̣ι̣|gap:?|και|gap:?|
8 |gap:?||gap:1|ι|gap:4||gap:?|
9 |gap:?||gap:1| |gap:?|
10 |gap:?||gap:1| |gap:?| |gap:?_lines|
1 φορικοῦ |gap:?|
2 |gap:?|ωρος κ|gap:?|
3 τον ε̣|gap:2||gap:?|ε|gap:2||gap:?|
4 Φίλωνο̣ς̣Φίλωνος |gap:?|
5 Ἐπεὶφ ε|gap:1||gap:?|
6 ἀντιλεγ̣|gap:?|ἀντιλεγ|gap:?|
7 καὶ προ̣|gap:1||gap:?|προ|gap:1||gap:?|
8 παρον κ|gap:?|
9 ματα τ|gap:?|
10 εἰσενη̣ν̣[οχ]εἰσενηνοχ |gap:?|
11 ε|gap:4|ε|gap:1||gap:?|
12 ἀδελφῶ̣|gap:1||gap:?|ἀδελφῶ|gap:1||gap:?|
13 |gap:1_lines| |gap:?_lines|