Sematia

p.koeln.1.52.xml

TM: 15463HGV: 15463Date: – Place:

1 m1 S-1 ❨[α]ἵρ(εσις)❩αἵρεσις ❨χρυσώ(σεως)❩χρυσώσεως [τῆς]τῆς [ἡμισείας]ἡμισείας ❨πρώτ(ης)❩πρώτης , ❨Μεσ(ορὴ)❩Μεσορὴ β|num:2| .
2 m2 S-2 τῇ κρατίσ[τῃ]κρατίστῃ [βουλῇ]βουλῇ [Ἀντιν]οέωνἈντινοέων
3 Νέων Ἑ[λλήνων]Ἑλλήνων [τῆς]τῆς [λ]αμπρᾶςλαμπρᾶς ❨πόλ(εως)❩πόλεως
4 παρὰ Αὐρη̣[λίου]Αὐρηλίου |gap:6||gap:1| Ἀσκλᾶ
5 ἀπὸ τῆς Ἀθ[ριβιτῶν]Ἀθριβιτῶν [πόλεω]ςπόλεως .
5-6 S-3 βού∤[λ]ομαιβού∤λομαι
6 ἑκουσ[ίως]ἑκουσίως [ἐγλαβεῖν]ἐγλαβεῖν [χρ]ύσωσινχρύσωσιν
7 τῆς ἡμισεία̣[ς]ἡμισείας [τῶν]τῶν [γεινομ]ένωνγεινομένων
8 γλυπτικῶν ἔργ[ων]ἔργων [τοῦ]τοῦ [ἐπʼ]ἐπʼ [ἀγ]αθοῖςἀγαθοῖς
9 κατασκευαζομ[ένου]κατασκευαζομένου [ὀρόφο]υὀρόφου στοᾶς
10 [κ]α̣ὶκαὶ πυλώνων στ[ρογγυλαίο]υστρογγυλαίου
10-11 γυμνα∤[σί]ουγυμνα∤σίου
11 , ἐμαυτῷ παρ[έχων]παρέχων [τά]τά [τ]ε̣τε χρίσματα
12 [κα]ὶκαὶ κόλλαν καὶ ὑποχ[ρυσώματ]αὑποχρυσώματα καὶ τὴν
13 [ἄ]λληνἄλλην πᾶσαν ἐπ[ιχρεία]νἐπιχρείαν καὶ
13-14 ∼πέτε∤[λ]α̣∽πέτα∤λα
14 χρυσᾶ πρῶτα χρ[υσοῦ]χρυσοῦ [δ]οκίμουδοκίμου ,
15 [λ]αμβάνωνλαμβάνων τοῦ μὲν [πρώτ]ο̣υπρώτου
15-16 ἑξαγώ∤[ν]ουἑξαγώ∤νου
16 σὺν μισθῷ δραχμ[ὰ]ς̣δραχμὰς [ἐν]νέα|num:9|ἐννέα|num:9|
17 τριώβολον|num:3| , τοῦ δὲ δε[υτέρο]υδευτέρου
17-18 ἑξαγώ∤[ν]ουἑξαγώ∤νου
18 σὺν μισθῷ δραχ[μὰς]δραχμὰς [ἐν]νέα|num:9|ἐννέα|num:9|
19 [κ]α̣ὶκαὶ τοῦ τρίτου ἑξαγώνου ὁμ[ο]ίωςὁμοίως
20 [δ]ραχμὰςδραχμὰς ἑπτὰ|num:7| καὶ τοῦ τετάρτου
21 [τ]ετραγώνουτετραγώνου ὁμοίως δραχμὰς
22 [τέ]σ̣σαρες|num:4|τέσσαρες|num:4| τετρώβολον|num:4| καὶ τ[ο]ῦτοῦ
22-23 πέμ∤[πτο]υπέμ∤πτου
23 ὁμοίως δραχμὰς δύο|num:2|
23-24 χαλκί∤[νη]νχαλκί∤νην
24 καὶ τῶν καλουμένων
24-25 ῥομ∤[βίω]νῥομ∤βίων
25 ἑκάστου δραχμὴν μίαν|num:1| ,
26 [ἐφʼ]ἐφʼ [ᾧ] ἐξοδιασθῆναί μοι τὸ
26-27 συναγό∤[μενο]νσυναγό∤μενον
27 ἀργύριον , ὧν ἐὰν παραδῶ ,
28 [ἀριθ]μ̣ῷἀριθμῷ πλήρῃ , μέχρις οὗ
28-29 συμ∤[πληρω]θῇσυμ∤πληρωθῇ
29 τὰ ἔργα , ἅπερ ἔργα
29-30 εὐά∤[ρεστα]εὐά∤ρεστα
30 ποιήσομ[αι]ποιήσομαι εἰς τὸ μὴ ἐν
30-31 ᾡ∤[τινιο]ῦνᾡ∤τινιοῦν
31 μεμφθῆν[α]ιμεμφθῆναι ,
31-32 παρεχόν∤[των]παρεχόν∤των
32 [μ]οιμοι τῶν ἐπιμ[ελ]ητῶνἐπιμελητῶν τ[ο]ῦτοῦ ἔργου
33 [εἰς]εἰς [τὴ]ν̣τὴν ἕψησιν τῆς̣τῆς κ̣[όλλη]ς̣κόλλης
33-34 πελεκη∤[μάτων]πελεκη∤μάτων
34 ξύλων κατὰ [ἑκατὸν]|num:100|ἑκατὸν|num:100|
34-35 π̣αρέργι∤[α]παρέργι∤α
35 [σφυρ]ί̣δ̣α̣σφυρίδα μεγάλη[ν]μεγάλην [μίαν][|num:1|]μίαν|num:1| |gap:5|μεν
36 |gap:9| [ο]υ̣ργωνουργων παρεχ̣[όντ]ω̣νπαρεχόντων μοι
37 |gap:9|τ̣ης|gap:9|της τιμῆς τ|gap:5||gap:1|ικου
38 |gap:9|ς . S-4 ἐὰν οὖν δό̣ξ̣ῃ̣δόξῃ ,
38-39 [κυ]ρ̣ώσα∤[τέ]κυρώσα∤τέ
39 [μοι]μοι ἐπὶ τούτοις · S-5 εἰ δὲ μὴ
39-40 κυρ[ω]θ̣ε[ί]∤[ην]κυρωθεί∤ην
40 [,], [οὐ]κ̣οὐκ ἐνσχεθήσομαι τῇδ[ε]τῇδε [τῇ]τῇ
41 [αἱρέσει]αἱρέσει · S-6 καὶ ❨ἐπερωτηθ(εὶς)❩ἐπερωτηθεὶς ❨ὡμολ(όγησα)❩ὡμολόγησα , ❨(ἔτους)❩ἔτους [ι|num:10|]ι|num:10|
42 [Αὐτοκρά]τοροςΑὐτοκράτορος Καίσαρος Πο̣υπλ[ίου]Πουπλίου
43 [Λικιν]νίουΛικιννίου Γαλλιηνοῦ Γερμαν[ικοῦ]Γερμανικοῦ
44 [Μεγίσ]τουΜεγίστου Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦ[ς]Εὐτυχοῦς
44-45 [Σε]∤[βαστ]ο̣ῦΣε∤βαστοῦ
45 Μεσορὴ β|num:2| . m3 S-7 ❨Αὐρ(ήλιος)❩Αὐρήλιος |gap:1||gap:2|
46 |gap:2||gap:1| ἐπιδέδωκ[α]ἐπιδέδωκα .
47 m1 S-8 ❨α̣[ἵρ](εσις)❩αἵρεσις χρυσώ[σεως]χρυσώσεως [τῆς]τῆς ἡ̣μισείαςἡμισείας ❨ἑτ(έρας)❩ἑτέρας , ❨Μεσορ(ὴ)❩Μεσορὴ β|num:2| .
48 m2 S-9 τ̣ῇτῇ κρατίσ[τῃ]κρατίστῃ [βουλῇ]βουλῇ Ἀντινοέων
49 Νέων [Ἑλλήνων]Ἑλλήνων τῆς ❨λαμπ(ρᾶς)❩λαμπρᾶς πόλεως
50 παρὰ Αὐρηλ[ίων]Αὐρηλίων [Ἑρμίο]υἙρμίου τοῦ καὶ
50-51 Ἀμμω∤ν̣αντινόουἈμμω∤ναντινόου
51 [φυλῆς]φυλῆς [Ὀσει]ραντινοίδοςὈσειραντινοίδος
52 καὶ Δημητρί[ου]Δημητρίου [τοῦ]τοῦ [καὶ]καὶ [Ἀλ]εξάνδρουἈλεξάνδρου φυλῆς
53 Ἁδριανῆς τ|gap:6| [αἱρ]ούμεθααἱρούμεθα ἑκουσίως
54 ἐγ|g:apostrophe|λαβεῖν χ̣[ρύσωσιν]χρύσωσιν τῆς ἡμισείας
55 τῶν γεινομένων γλυπτικῶν
56 ἔργων τοῦ ἐπʼ ἀγαθο̣[ῖ]ςἀγαθοῖς
56-57 κατασκευα∤ζομένου
57 ὀρόφου στοᾶς καὶ ∼πυλυνων∽πυλώνων
58 στ̣ρογ|g:apostrophe|γυλαιουστρογ|g:apostrophe|γυλαιου γυμνασίου , ἑαυτοῖς
59 παρέχοντες τά τε ∼χρείσματα∽χρίσματα καὶ
59-60 κόλ∤λαν
60 καὶ ὑποχρυσώματα καὶ τὴν
61 ἄλλην πᾶσαν ἐπιχρείαν καὶ
61-62 πέτα∤λα
62 χρυσᾶ πρῶτα χρυσοῦ δοκίμου
63 λαμβάνοντες τοῦ μέν πρώτου
63-64 ἑξα∤γώνου
64 σὺν μισθῷ δραχμὰς ἐννέα|num:9|
64-65 τρι∤ώβολον|num:3|
65 , τοῦ δὲ δευτέρου ἑξαγώνου
66 σὺν μισθῷ δραχμὰς ἐννέα|num:9| καὶ τοῦ
67 τρίτου ἑξαγώνου ὁμοίως δραχμὰς
68 ἑπτὰ|num:7| καὶ τοῦ τετ[ά]ρτουτετάρτου τετραγώνου
69 ὁμοίως δραχμὰς τέσσαρες|num:4|
69-70 τετρώ∤βολον|num:4|
70 καὶ τοῦ πέμπτου ὁμοίως
71 τετ̣ρ̣αγώνουτετραγώνου σὺν μισθῷ δραχμὰς
72 δύο|num:2| χαλκίνην , καὶ τῶν
72-73 καλου∤μένων
73 ῥομβίων ἑκάστου δραχμὴν
74 μίαν|num:1| , ἐφʼ ἐξοδιασθῆναι ἡμῖν τὸ
75 συναγόμενον ἀργύριον , ὧν ἐὰν
75-76 πα∤ραδῶμεν
76 , [ἀ]ριθμῷἀριθμῷ πλήρῃ , μέχρις
77 ο̣ὗοὗ συμπληρωθῇ τὰ ἔργα , ἅπερ ἔργα
78 εὐάρεστα ποιησόμεθα εἰς τὸ μὴ
79 ἐν ᾑτινιοῦν μεμφθῆναι ,
79-80 παρεχόν∤τ̣[ω]ν̣παρεχόν∤των
80 ἡμῖν τῶν ἐπιμελητῶν τοῦ
80-81 ἔρ∤[γου]ἔρ∤γου
81 εἰς τὴν ἕ[ψ]ησινἕψησιν τῆς [κ]ό̣λληςκόλλης
81-82 πε∤λ̣[ε]κ̣ημάτωνπε∤λεκημάτων
82 ξύλων [κα]τὰκατὰ ἑκατὸν|num:100|
83 [παρ]έρ̣γι̣α̣παρέργια [σφυρίδα]σφυρίδα [με]γάληνμεγάλην μίαν|num:1| .
84 S-10 [ἐὰν]ἐὰν [οὖν]οὖν [δόξῃ]δόξῃ [,], [κυρώσατε]κυρώσατε ἡ̣μῖνἡμῖν ἐπὶ
85 [τούτοις]τούτοις [·]· S-11 [εἰ]εἰ [δὲ]δὲ [μὴ]μὴ [κυρωθεῖ]μενκυρωθεῖμεν ,
85-86 οὐ∤[κ]οὐ∤κ
86 [ἐνσχεθησό]μ̣εθαἐνσχεθησόμεθα τῇ[δ]ετῇδε τῇ
86-87 αἱρε∤[σει]αἱρε∤σει
87 [·]· S-12 [καὶ]καὶ ❨[ἐπερω]τηθ(έντες)❩ἐπερωτηθέντες ❨ὡμολ(ογήσαμεν)❩ὡμολογήσαμεν , ❨ἔτ̣(ους)❩ἔτους ι|num:10|
88 [Αὐτοκράτορος]Αὐτοκράτορος [Κ]αίσαροςΚαίσαρος Πουπλ̣[ίο]υΠουπλίου Λικιννίου
89 [Γαλλιηνοῦ]Γαλλιηνοῦ [Γερ]μανικοῦΓερμανικοῦ Μεγ[ί]στ̣ο̣υ̣Μεγίστου
89-90 Ε̣ὐ∤[σεβοῦς]Εὐ∤σεβοῦς
90 [Ευτ]υ̣χοῦςΕυτυχοῦς Σεβαστ[ο]ῦΣεβαστοῦ Μεσορὴ
91 [β|num:2|]β|num:2| [.]. m4 S-13 [❨Αὐρήλ(ιος)❩]Αὐρήλιος Ἑρμείας καὶ
91-92 Ἀμμω∤[ναντίνοο]ς̣Ἀμμω∤ναντίνοος
92 ἐπιδέδωκα .
92-93 m5 S-14 Αὐρή∤[λιος]Αὐρή∤λιος
93 [Δημ]ήτριοςΔημήτριος καὶ
93-94 Ἀλέξαν∤[δρος]Ἀλέξαν∤δρος
94 [ἐπ]ι̣δέδωκαἐπιδέδωκα .