Sematia

p.kell.1.63.xml

TM: 33317HGV: 33317Date: 301 – 350Place: Kellis (Oasis Magna)

1 m1 S-1 κ̣[υ]ρίοι̣ςκυρίοις καὶ π⸢ο⸣θ̣ει̣ν̣ο̣τάτο[ι]ςποθεινοτάτοις υ[ἱο]ῖςυἱοῖς
2 κ̣αὶκαὶ ἡμῖν ἐρασμ̣ι̣ωτάτ̣ο̣ι[ς]ἐρασμιωτάτοις Παυσα̣νίᾳΠαυσανίᾳ
3 [κ]αὶκαὶ Πισι[σ]τράτῳΠισιστράτῳ |gap:?||gap:2||gap:?|
4 ἐν θεῷ χαί[ρ]ε̣ινχαίρειν .
5 S-2 [π]ολλ̣ῆςπολλῆς κα̣ὶκαὶ ἀπεί̣[ρο]υἀπείρου οὔσης ἔν τ̣ε̣τε
5-6 δ̣ι̣α∤νοίᾳ̣δια∤νοίᾳ
6 καὶ στόμα̣[τι]στόματι ἡμῶν τῆ̣ς̣τῆς ⋰ὑ̣⋱μ̣ε̣[τ]έ̣ρ̣[α]ςὑμετέρας
7 ε̣ὐ̣φημία̣ς̣εὐφημίας [β]ο̣ύ̣λ̣[ομαι]βούλομαι [διὰ]διὰ γραμ̣μ̣ά̣τ̣[ω]ν̣γραμμάτων
8 ταύτην ἐ̣π̣ὶ̣ἐπὶ τ̣οσ̣ο̣ῦ̣τ̣οντοσοῦτον ἐ̣κφ̣ᾶναιἐκφᾶναι κ̣[α]ὶ̣καὶ
9 ἐπε̣κ̣τε̣ῖναιἐπεκτεῖναι · S-3 |g:high-punctus| τῷ γὰρ ἐ̣νἐν ὑμ̣[ῖ]νὑμῖν
9-10 ε̣ἰλι[κρι]∤ν̣ε̣σ̣τ̣άτῳεἰλικρι∤νεστάτῳ
10 ν̣ῷ̣νῷ τ̣ο̣ῦ̣τοτοῦτο ἀνα⸢γέ⸣γρ[α]π̣ταιἀναγέγραπται κα̣ὶ̣καὶ
11 μ̣εμ̣α̣ρτύ̣ρηταιμεμαρτύρηται · S-4 |g:high-punctus| ὅμως κ̣α̣ὶ̣καὶ τ̣ὸτὸ γράμμα
12 μ̣ετ̣ρίωςμετρίως εὐ̣φραί̣ν̣ε̣ινεὐφραίνειν ἐπιστάμ̣ε̣νοιἐπιστάμενοι
13 ἐ̣π̣ε̣ι̣γό̣μεθαἐπειγόμεθα κ̣[α]ὶ̣καὶ τ̣[ο]ύ̣τ̣ῳτούτῳ σ̣υνεχῶ̣ςσυνεχῶς
13-14 χρᾶ∤σ̣θ̣αιχρᾶ∤σθαι
14 καὶ ὧν ἔνδ[ο]νἔνδον πρ̣ὸςπρὸς τὴν
14-15 ὑμετ̣έ̣∤ρ̣α̣νὑμετέ∤ραν
15 φ̣έρομενφέρομεν θ[ε]ο̣[σ]ε̣βῆθεοσεβῆ δ̣ι̣[ά]θεσιν̣διάθεσιν
15-16 κυη∤[μάτων]κυη∤μάτων
16 θ̣ε̣⋰ί⋱ωνθείων ε[ἰ]ς̣εἰς τ̣οὺς̣τοὺς
16-17 |gap:2|α̣ν|gap:3|ασωδι∤|gap:1|σ̣ι̣α̣ς̣|gap:2|αν|gap:3|ασωδι∤|gap:1|σιας
17 ἐ̣κπέ̣μπεινἐκπέμπειν · S-5 πάνυ γὰρ ἡ̣δ̣όμεθαἡδόμεθα
18 κ̣α̣ὶ̣καὶ χ̣α̣ί̣ρομενχαίρομεν κομιούμ[ε]νοικομιούμενοι τὰ̣τὰ [τ]ῆ̣ςτῆς
18-19 ὑμ̣ε∤[τ]έραςὑμε∤τέρας
19 εὐνοίας τεκμήριά̣τεκμήριά τε̣τε κ̣α̣ὶ̣καὶ
19-20 ἀσμ̣έ̣∤ν̣α̣ἀσμέ∤να
20 ὑ̣μῶνὑμῶν γράμματα , λέγω |gap:2||gap:1|ν · S-6 κ̣[α]ὶ̣καὶ
21 ν̣ῦννῦν ἀπο̣λαύομενἀπολαύομεν πνευ̣μ̣α̣τικῶνπνευματικῶν
22 ὀ̣λ̣ί̣γ̣ωνὀλίγων καρπῶν , ἀ̣πολ̣αύ[ο]με̣ν̣ἀπολαύομεν δ[ὲ]δὲ
22-23 π̣ά∤λινπά∤λιν
23 κα̣ὶκαὶ τῶν ψυχικῶν τῆς ε̣ὐ̣σ̣ε̣βο̣ῦ̣ς̣εὐσεβοῦς
24 |gap:3|φ̣ο̣ρα̣ς̣|gap:3|φορας δηλονότι · S-7 |g:high-punctus| καὶ ἀμφοτέρ[ω]νἀμφοτέρων
25 π̣επλησμ̣[έ]ν̣οιπεπλησμένοι πᾶσαν ε̣ὐλογίαν̣εὐλογίαν
25-26 σ̣π̣[ε]υ∤σό̣μεθασπευ∤σόμεθα
26 πρὸς τὴν φω̣τινο̣τά̣τη̣[ν]φωτινοτάτην
26-27 ⋰ὑ⋱∤μῶνὑ∤μῶν
27 ψυχὴν καθ̣ʼκαθʼ ὅσον ἡμῖν ἐ[στι]ἐστι
27-28 δ̣υ̣να̣∤[τὸν]δυνα∤τὸν
28 |gap:3| · S-8 μόνος γὰρ δ[ε]σπότηςδεσπότης ἡ̣μ̣ῶ̣νἡμῶν
29 [ὁ] π̣[α]ρ̣[άκ]λητοςπαράκλητος ⸢ἱκανὸς⸣ἱκανὸς ἐπαξ̣ί̣ωςἐπαξίως ὑμᾶς εὐ̣λο̣γῆσα[ι]εὐλογῆσαι
30 κ̣[α]ὶ̣καὶ τ̣[ῷ]τῷ δέοντι καιρῷ ἀνταμείψα̣[σ]θ̣αιἀνταμείψασθαι . S-9 |g:high-punctus|
31 κ̣ε̣κ̣ο̣μ̣ί̣σμεθακεκομίσμεθα μὲν ο̣ὖ̣ν̣οὖν τ̣ὸ̣τὸ σπυρίδιον καὶ
32 [π]ρ[οσ]ομολογοῦμενπροσομολογοῦμεν τῇ̣τῇ εὐσ̣ε̣βεστάτῃεὐσεβεστάτῃ
32-33 ⋰ὑ⋱∤[μ]ῶνὑ∤μῶν
33 π̣ροαιρέσειπροαιρέσει καὶ τὰ πρὸς τὸν κ̣ύριονκύριον
34 |gap:2|ρυλλο̣ν|gap:2|ρυλλον δεδ̣ώκαμενδεδώκαμεν · S-10 |g:high-punctus| ὁμ̣οίωςὁμοίως κ̣αὶκαὶ τὸ̣τὸ
35 |gap:3||gap:1|λιον̣|gap:3||gap:1|λιον εἰλήφαμεν · S-11 |g:high-punctus| διαμέν̣οιτ̣εδιαμένοιτε
36 ἡ̣μῖνἡμῖν τοιοῦτοι εὐχομέν̣οιςεὐχομένοις · S-12 |g:high-punctus| τ[ο]ὺςτοὺς
37 π[άν]τωνπάντων π[ρ]οσ|gap:3|α|gap:3|α̣ξ̣ιώ̣σ̣ατ̣επροσ|gap:3|α|gap:3|αξιώσατε
38 |gap:?_lines| ο̣ἱ̣οἱ ἀ̣δελ̣φοὶἀδελφοὶ ὑμῶν πολλ̣ὰ̣πολλὰ [ὑμᾶς]ὑμᾶς πρ[ο]σ[αγο]ρ[ε]ύ̣ο̣υσινπροσαγορεύουσιν |gap:?|
39 καὶ |gap:2|ελιος
40 |gap:?|
40-41 [ἐρασ]μιω∤τάτο[ις]ἐρασμιω∤τάτοις
41 [Π]ισ[ι]σ[τράτῳ]Πισιστράτῳ |g:x|