Sematia

p.kell.1.30.xml

TM: 20292HGV: 20292Date: 363 – 363Place: Kellis (Oasis Magna)

1 m1 S-1 ὑπατείας τοῦ δεσπότου ἡμῶν Ἰ̣ο̣υ̣λ̣ι̣α̣νοῦἸουλιανοῦ τοῦ αἰων[ίου]αἰωνίου [Αὐγούστου]Αὐγούστου [τὸ]τὸ [δ|num:4|]δ|num:4| [κ]α̣ὶκαὶ Φ̣λ̣α̣ο̣υ̣ί̣[ου]Φλαουίου [Σαλλουστίου]Σαλλουστίου [τοῦ]τοῦ [λαμπροτάτου]λαμπροτάτου [ἐπά]ρ̣[χου]ἐπάρχου
2 τοῦ ⋰ἱ⋱εροῦἱεροῦ πραιτ̣[ωρ]ί̣ο̣υ̣πραιτωρίου Παχὼν κζ|num:27| ζ|num:7| νέας ⋰ἰ⋱νδ[ι]κτίονοςἰνδικτίονος |gap:?| ἀντ̣ι̣κα̣τ̣α[λλαγή]ἀντικαταλλαγή
3 Αὐρήλιος Ψεν̣π̣ν̣ούθηςΨενπνούθης Παχουμῶν̣τοςΠαχουμῶντος μητρὸς Ἀγάπ̣ηςἈγάπης ὡς ἐτῶν νε̣|num:55|νε|num:55| [οὐλὴν]οὐλὴν ἔχων ἐπ̣[ὶ]ἐπὶ |gap:?|η̣ς̣|gap:?|ης
4 ἀριστερο̣ῦ̣ἀριστεροῦ π̣ο̣δ̣[ὸ]ς̣ποδὸς [ἀπὸ]ἀπὸ κ̣ώ̣μηςκώμης Συνορίας τοῦ Π̣ανοπολίτουΠανοπολίτου κατ̣α̣[μένων]καταμένων [ἐ]νἐν κώμῃ [Ἀ]φ̣[ροδίτης]Ἀφροδίτης [τοῦ]τοῦ [Ἀνταιοπολίτου]Ἀνταιοπολίτου [νομοῦ]νομοῦ Α̣ὐ̣ρηλίῳΑὐρηλίῳ
5 Ὥρῳ Παμοῦρ|g:apostrophe| διὰ τ̣[οῦ]τοῦ α̣ὐ̣τοῦαὐτοῦ πάππου κατὰ πα[τ]έραπατέρα Αὐρηλίου Ψά⋰ι⋱τος̣Ψάιτος Π[α]μοῦρΠαμοῦρ μητρὸς Τεκύσιος ὡ̣[ς]ὡς [ἐτῶν]ἐτῶν |gap:?| [οὐλὴν]οὐλὴν [ἔχοντος]ἔχοντος [ἐπὶ]ἐπὶ
5-6 πλα∤γίας
6 ἀντικνήμης ἀρι̣στεροῦἀριστεροῦ ποδὸς ἀπὸ κώμης Κέλλεως τῆς Μωθιτῶν πόλεως Ὀάσεως Μ[εγάλης]Μεγάλης [χρηματίζοντος]χρηματίζοντος [ὑπὲρ]ὑπὲρ [τοῦ]τοῦ υ⋰ἱ⋱ωνοῦυἱωνοῦ
7 Ὥρου καὶ τοῦ υἱοῦ Παμοῦρ Αἰ̣γ̣υ̣πτ̣ί̣ων̣Αἰγυπτίων λ̣εγομένω̣[ν]λεγομένων [ἐπ]ιδημήσ̣αντοςἐπιδημήσαντος τῇ αὐτῇ κώμῃ Ἀφροδίτης τοῦ [αὐτοῦ]αὐτοῦ [νομοῦ]νομοῦ [ἀλλήλοι]ςἀλλήλοις χαίρειν .
8 S-2 ὁμολογοῦμεν ἀντικα̣τ̣ηλλάχθαιἀντικατηλλάχθαι πρὸς ἀλλήλου̣[ς]ἀλλήλους [ἀπὸ]ἀπὸ [τοῦ]τοῦ ν̣ῦ̣ν̣νῦν ἐ̣πὶἐπὶ τ̣ὸν̣τὸν [ἅπ]ανταἅπαντα χρόνον τὸ ἐλθὸν [εἰς]εἰς [σὲ]σὲ |gap:10| [ἀπ]ὸ̣ἀπὸ
8-9 κληρο∤νομίας
9 τῆς μητρός [σ]ουσου , ἀπόντος σοῦ ∼δε∽τε καὶ [τοῦ]τοῦ [πατρός]πατρός [σο]υσου Παμοῦ̣[ρ]Παμοῦρ [ἐν]ἐν [τ]ῇτῇ ∼Ὀάσι∽Ὀάσει ∼τυγχανοντες∽τυγχανόντων χ̣[ρηματιζόντων]χρηματιζόντων [διὰ]διὰ [τοῦ]τοῦ πάππου
10 Ψά⋰ι⋱τοςΨάιτος μέρος ἕκτον ἐπ̣α̣ύλεωςἐπαύλεως ὂ̣ν̣ὂν σὺν τῇ |gap:?| |gap:4||gap:4| ἐ̣ν̣ἐν τοῖς νοτίνοις μέρεσι κ[ώμης]κώμης [Ἀφροδίτης]Ἀφροδίτης [κατ]ὰκατὰ
10-11 κοινω∤νίαν
11 ἐμοῦ τοῦ Ψενπνούθου · S-3 ∼γίτονες∽γείτονες δ̣ὲ̣δὲ τῆ[ς]τῆς [ἐπαύλ]ε̣ω̣ς̣ἐπαύλεως ⋰ἴ⋱σηςἴσης ἡμισεία[ς]ἡμισείας [νότο]υνότου χωρήματ[α]χωρήματα [,], [βορρᾶ]βορρᾶ [ῥύμη]ῥύμη [δημοσία]δημοσία [ἐν]ἐν
11-12 ἀνέ∤ῳγεν
12 θύρα κατα̣ν̣τικρὺ̣καταντικρὺ τῆς̣τῆς α̣ὐ̣τ̣ῆ̣ς̣αὐτῆς ο̣ἰ̣κία̣[ς]οἰκίας [,], [ἀπηλιώτου]ἀπηλιώτου Π̣αχουμίουΠαχουμίου μ̣α̣ύ̣ρουμαύρου ἕρκοι |g:slanting-stroke| |g:slanting-stroke| , λ̣ι̣β̣ὸ̣ς̣λιβὸς η|gap:15| [οἰκόπ]ε̣δα̣οἰκόπεδα
13 Βήσιος ἀποπουλεως οἳ [ἂ]ν̣ἂν ὦσι ∼γ̣ί̣τ̣ονες∽γείτονες π̣ά̣ν̣[τοθεν]πάντοθεν |gap:?||gap:2| ἐγὼ δὲ Ψενπνούθης |gap:3||gap:?| [ἀντικαταλλά]χθαιἀντικαταλλάχθαι
14 τὸ ἐλθὸν εἰς ἐμὲ ἀπὸ̣ἀπὸ δ̣ι̣κ̣α̣[ίου]δικαίου πράσεω̣ς̣πράσεως |gap:1||gap:?| |gap:?| |gap:?| [κατὰ]κατὰ [τὴ]ντὴν
14-15 γεγε∤νημένην
15 διαίρεσι[ν]διαίρεσιν π̣ρ̣ὸ̣ς̣πρὸς ἕκα̣σ̣τ̣ονἕκαστον |gap:3||gap:?| ματι καὶ |gap:4|ρίοις |gap:2||gap:?| [γείτονες]γείτονες δὲ καὶ
16 τῆς ὅλης οἰκίας κ̣α̣ὶ̣καὶ τοῦ χωρήματος |gap:3||gap:?| ῥ̣ύμηῥύμη δ̣η̣μ[οσ]ίαδημοσία |gap:3|η̣ν|gap:3|ην ὀ̣π[ί]σωὀπίσω |gap:?| |gap:?| [σὺ]ν̣σὺν τῇ
17 παλαιᾷ οἰκίᾳ Ἡρ|gap:2|νίου Θεοδώρου , λ̣ι̣β̣[ὸς]λιβὸς [χω]ρήματα̣χωρήματα ἄ̣λλωνἄλλων οἳ ἂ̣ν̣ἂν ὦσ̣ι̣ὦσι ∼γ̣ί̣τ̣ο̣ν̣ε̣ς̣∽γείτονες [πρὸς]πρὸς [τὸ]τὸ [ἀπεντε]ῦθενἀπεντεῦθεν
18 ἕκαστον ἡμῶν κ[υρ]ιεύεινκυριεύειν καὶ δυ̣ν̣[ασ]τ̣εύεινδυναστεύειν καὶ δε̣σ̣π̣ο̣τ̣εύεινδεσποτεύειν καὶ οἰκο[ν]ομεῖνοἰκονομεῖν τ̣ῶ̣ν̣τῶν κατ̣η̣λ̣λ̣[αγμένων]κατηλλαγμένων [καὶ]καὶ
18-19 [ἀν]οικοδο∤μεῖν̣ἀνοικοδο∤μεῖν
19 καὶ βεβαιώσο̣[με]ν̣βεβαιώσομεν ἀλ̣λ̣ήλοιςἀλλήλοις πά̣σ̣ῃπάσῃ [β]εβαι̣ώσειβεβαιώσει ἀπὸ παντ[ὸς]παντὸς τοῦ ἐπ[ελε]υ[σο]μένουἐπελευσομένου ἐ̣μ̣ο̣ί̣ἐμοί [τε]τε [καὶ]καὶ [τοῖς]τοῖς [ὑπὲρ]ὑπὲρ [ἐμο]ῦ̣ἐμοῦ
19-20 ἀπο∤στήσειν
20 ἐξ ⋰ἰ⋱δίο[υ]ἰδίου ἀναλώματος , τὸν δὲ |gap:?| τοῖς τοῦ |gap:1|αμ|gap:2||gap:?| καὶ
20-21 ἐν∤μένειν̣ἐν∤μένειν
21 πᾶσι τοῖς ἐγ̣γ̣[ε]γραμμένοιςἐγγεγραμμένοις ὡς π[ρόκ]ε̣ι̣τ[αι]πρόκειται [.]. S-4 [ἡ] καταλλαγὴ |gap:?|π̣λ̣ῆ̣|gap:?|πλῆ ∼γραφεισαν∽γραφεῖσα ὁμότυπος κυρ[ία]κυρία [καὶ]καὶ [βεβαία]βεβαία [καὶ]καὶ [ἐπερωτηθεὶς]ἐπερωτηθεὶς [ὡμολόγησα]ὡμολόγησα .
22 S-5 Αὐρήλιος Ὧρος Παμ[ο]ῦρΠαμοῦρ διʼ ἐμοῦ τοῦ πάππου [κα]τὰκατὰ πατέρα Αὐρηλίου Ψάιτος Παμοῦρ ❨προκ(είμενος)❩προκείμενος ἀντικ[α]τή̣[λλαξα]ἀντικατήλλαξα [τὸ]τὸ [ἕκτον]ἕκτον [μ]έροςμέρος
23 ἐπαύλεως σοὶ Ψενπνούθῃ καὶ |gap:4||gap:1| βεβαιώσω̣βεβαιώσω [σ]οισοι πᾶσι τοῖς̣τοῖς ἐγγεγραμμέν[οι]ςἐγγεγραμμένοις ὡς̣ὡς [πρόκειται]πρόκειται [.]. S-6 [Αὐρήλιος]Αὐρήλιος |gap:?|δ̣ης|gap:?|δης
24 Σαρμάτου ἀπὸ Ἀφ̣ρ̣[οδί]τ̣η̣ς̣Ἀφροδίτης ἔγραψα ὑπὲ̣ρ̣ὑπὲρ [αὐτοῦ]αὐτοῦ [γράμματα]γράμματα [μὴ]μὴ [εἰδότος]εἰδότος . m2 S-7 Αὐρήλιος Ψενπν[ούθης]Ψενπνούθης [Παχουμῶντος]Παχουμῶντος [ὁ] ❨[πρ]οκ(είμενος)❩προκείμενος
24-25 ∼κατήλ∤αξα∽κατήλ∤λαξα
25 καὶ βε̣β̣[α]ι̣[ώσω]βεβαιώσω [σοι]σοι [π]ά̣σ̣ῃ̣πάσῃ ∼βεβα̣[ι]ώσι∽βεβαιώσει καὶ εὐδ̣ο̣κ̣ῶ̣εὐδοκῶ πᾶσι [τ]οῖςτοῖς ἐ̣γ̣γ̣ε̣γ̣ρ̣α̣μ̣μ̣έ̣ν̣[οις]ἐγγεγραμμένοις [ὡς]ὡς ∼[πρόκει]τε∽πρόκειται . S-8 ❨ἀξιω(θεὶς)❩ἀξιωθεὶς
26 ἔγραψα ὑπ̣[ὲρ]ὑπὲρ [αὐτοῦ]αὐτοῦ [γράμματα]γράμματα μ̣ὴ̣μὴ εἰδότο[ς]εἰδότος Φλάυιος Κολλο[ῦθος]Κολλοῦθος |gap:?| [καὶ]καὶ [μαρ]τ̣υρῶμαρτυρῶ .
27 S-9 |gap:?|