Sematia

p.kell.1.23.xml

TM: 20288HGV: 20288Date: 353 – 353Place: Kellis (Oasis Magna)

1 m1 S-1 [Φ]λαουίῳΦλαουίῳ Φαυστίνῳ τῷ διασημοτάτῳ ἡγεμ̣ό̣νιἡγεμόνι |vac:?|
2 παρὰ Αὐρηλίου Γενᾶ Οὐώνσιος κωμάρχου κώμης Κέλλεως [τ]ο̣ῦτοῦ Μωθ̣ίτουΜωθίτου νομοῦ . S-2 κώμαρχος
3 κ̣[λ]η̣[ρ]ωθείςκληρωθείς , κύριε , τῆς ἡμετέρας κώμης μετὰ τῶν ἄλλων ∼λ̣ιτουργῶν̣∽λειτουργῶν ὑπὸ παρουσίᾳ τοῦ διαδόχου
4 τ̣ο̣ῦ̣τοῦ ἐ̣ξ̣άκτοροςἐξάκτορος καὶ τῶν ἐν τέλει ἁπάντων κατὰ τὸ σύνηθες ἐποίησα τοὺς ∼λιτουργοὺς∽λειτουργοὺς πάντας τὴν
5 τ̣ύ̣χ̣η̣ντύχην ἑαυτῶν τῇ στρατηγικῇ τάξει διδόναι κατὰ τὸ ἔθος καὶ ἕκαστ̣[ος]ἕκαστος [ἡμῶν]ἡμῶν [κα]θεξῆςκαθεξῆς ἐκληρώθη <εἰς>εἰς
6 ∼[λ]ι̣τ̣ο̣υργίας∽λειτουργείας , μόνον δὲ Ταα τινα τὸ ∼τουνομα∽ὄνομα κληρωθέντα μεθʼ ἡμῶν̣ἡμῶν ⸢|gap:?|την⸣|gap:?|την ὀ̣ψ̣ω̣ν̣ι̣α̣σ̣τὴνὀψωνιαστὴν ὄντα
6-7 Ἁρπο∤[κ]ρ̣α̣τ̣ί̣ωνοςἉρπο∤κρατίωνος
7 ἄρξαντος μετῆλθον ὥστε καὶ αὐτὸν προσοκνεῖν τῇ δημοσίᾳ χρείᾳ μετὰ τῶν
8 [σ]υ̣λ̣λ̣ε̣ι̣τουργῶνσυλλειτουργῶν . S-3 δὲ θαρρῶν τῇ ∼δυναστίᾳ∽δυναστείᾳ τοῦ αὐτοῦ Ἁ̣ρ̣π̣ο̣κ̣ρατίωνοςἉρποκρατίωνος πολλῇ οὔσῃ ἐπὶ τῶν
8-9 τό∤[πων]τό∤πων
9 ἥττον̣ἥττον ἐφρόντισεν τῆς ἐμῆς μετριότητος . S-4 κατασχεθέντος δὲ ὑπʼ ἐμοῦ καὶ τοῦ κοινωνοῦ
10 [μ]ουμου Γενᾶ τοῦ ἄλλου κωμάρχου προειρημένος Ἁρποκρατίων πολλῇ τυρρανίᾳ χρώμενος ἐπὶ
11 τ̣ῶντῶν τόπων συμμάχους τοῦς ἑαυτοῦ παρέβαλέν μοι μετὰ ῥοπάλων , οἵτινες ἐπῆλθόν μοι
12 ὡ̣ς̣ὡς ἐν πολέμῳ μέσῳ πληγαῖς θανασίμοις συνκόψαντές με καὶ τὸν δημόσιον ∼λιτουργὸν∽λειτουργὸν
13 π̣αρʼπαρʼ ἡμῶν ἀπέσπασαν τόν τε ἀριστερὸν ὀφθαλμὸν ἔπληξαν καὶ τὰς πλευρὰς συνέκοψαν · S-5 ἔτι πρὸς
13-14 θα∤ν̣ά̣τ̣ο̣υ̣θα∤νάτου
14 ὦν ἐπὶ τήνδε τὴν τῶν λιβέλλων ἐπίδοσιν ἦλθον μὴ 〚τι〛τι ἀνθρώπινόν τι παθῶ πρὸ τῆς ἐκδικίας
15 καὶ ἀνεκδίκητός μου εἶ̣ν̣⸢αι⸣εἶναι φόνος . S-6 καὶ γὰρ Τιμόθεος τούτου παῖς ἑκάστοτε μεταχε⋰ι⋱ρίζεταιμεταχειρίζεται τῇ τυρρανίᾳ
16 |gap:12||gap:1| ἐντεθυμ̣[εῖ]τ̣αιἐντεθυμεῖται π̣ο̣ι̣ε̣ι̣|gap:1||gap:?|μενοςποιει|gap:1||gap:?|μενος τοὺς χοίρους ἡμῶν 〚καὶ〛καὶ προῖκα κατασωτευόμενος
17 [αὐθαιρ]έτωςαὐθαιρέτως ⸢δὲ⸣δὲ καὶ τὰ οἰνάρια κ̣λ̣επ[τ]κλεπτ |gap:?| φ̣ό̣νουφόνου τὸν χοῖρον τοῦ ἀδελφοῦ μου ὑφ̣ειλάμενοςὑφειλάμενος ὡς καὶ
17-18 ἐλε̣γ̣∤χ̣θ̣ε̣ὶ̣ς̣ἐλεγ∤χθεὶς
18 ὑπὸ Ψάιτος Πατε̣μίνιοςΠατεμίνιος κ[α]ὶ̣καὶ Ψ̣[ε]κ̣ῆ̣τοςΨεκῆτος Ψεννούφιος · S-7 κ̣αὶκαὶ π̣άνταπάντα καὶ ταῦτα οὐκ ἠρκέσθη [αὐτ]ῷ̣αὐτῷ , τοῦ̣τοῦ χοίρου
19 ε̣υ̣ηλ|gap:3|ιαευηλ|gap:3|ια , ἀλλὰ αὐτὸν τὸν ἄθλιόν μου ἀδελφὸν ἐξέδυσεν τῆς ἐσθῆτος δημοσί[ᾳ]δημοσίᾳ [κ]α̣ὶ̣καὶ ∼ἐφυγάτευσεν̣∽ἐφυγάδευσεν
20 αὐ̣τὸν̣αὐτὸν ε̣ἰςεἰς Αἴγυπτον ὡς |gap:4|ωσδ̣ε|gap:4|ωσδε καὶ ὑπερπήδησας εἰς τὴν οἰκίαν μου νυκτὸς ὑφεῖλ[εν]ὑφεῖλεν τὰ οἰνάρια ἅπερ
21 ἀ̣π̣ὸ̣ἀπὸ [τῆ]ς̣τῆς ἑ̣αυτοῦἑαυτοῦ οἰκίας δ̣η̣μ̣ο̣σ̣ίᾳ̣δημοσίᾳ ἐξήν̣εγκα̣ἐξήνεγκα , πρὸς δὲ σκ̣έ̣π̣ασινσκέπασιν καὶ ἔλεγχο̣νἔλεγχον τῆς κα̣[τ]ʼκατʼ ἐ̣μοῦἐμοῦ
21-22 γενομέ∤ν̣η̣ς̣γενομέ∤νης
22 ὕ̣β̣ρεωςὕβρεως ὑποβάλ̣λωὑποβάλλω Πεβῶν Τιθοῆτος Χηυου ∼ο∽τὸν ν̣ῦννῦν ∼ἔχων∽ἔχοντα ∼τας∽τὰ ∼ῥοπαλους∽ῥόπαλα ἐπὶ τῆς οἰκίας
23 α̣ὐ̣τ̣ο̣ῦ̣αὐτοῦ , ἃς ἀπέλαβεν παρ̣ὰ̣παρὰ τ̣ῶντῶν συμμάχων ὧν τὰ ὀνόματα Τρόδα , Ψενπνούθης , Πορφύριος ,
24 Θ̣ε̣ό̣τιμοςΘεότιμος , Λέων , Σαπ̣|gap:2|ςΣαπ|gap:2|ς , Κ̣όρα[ξ]Κόραξ [,], |gap:?||gap:1| Παχοῦμις |gap:1||gap:1||gap:1|ιτος Λαβουα̣τ̣[ο]υ̣Λαβουατου · S-8 μάρτυς δὲ τῆς ἐφόδου
25 Ὡ̣ρ̣ί̣[ω]ν̣Ὡρίων Τιθοῆτος Χηου , [μ]ά̣ρ̣τυρ[ες]μάρτυρες [δὲ]δὲ |gap:?| θυγάτηρ Γενᾶ Π[α]κ̣ύ̣σιοςΠακύσιος , Σαραπόδωρος Ἔρωτος · S-9 ὅθεν
25-26 ταῦ∤[τα]ταῦ∤τα
26 τ̣ὰ̣τὰ ἔ̣γ̣γραφαἔγγραφα ἐπιδίδ[ωμι]ἐπιδίδωμι [Ἑ]ρ̣μ̣[ογ]ένειἙρμογένει τῷ διαδόχῳ ⸢τ̣ο̣ῦ⸣τοῦ ἐξάκτ̣οροςἐξάκτορος ἀξιῶν καὶ ἐξορκίζων αὐτὸν
27 [κατὰ]κατὰ τ̣ὴ̣ν̣τὴν θείαν καὶ οὐρανίον τ[ύ]χ̣η̣ν̣τύχην τῶ̣[ν]τῶν [π]ά̣νταπάντα νικῶντων δ̣εσπο̣τ̣ῶ̣ν̣δεσποτῶν ἡμῶν ∼3αγούστου∽Αὐγούστου τε καὶ Καίσαρος ⸢ἀνενεγκε̣ῖ̣ν̣⸣ἀνενεγκεῖν ἐπὶ
28 τὴν ὄψιν τοῦ ἐμοῦ κυρί[ου]κυρίου |gap:?||gap:1| πρὸς ἣν ἤδη κ̣α̣τ̣αφε̣ύ̣ξ̣ομαικαταφεύξομαι ἐκδικίαν αἰτησόμενος ὧν
28-29 κα∤κ̣ῶ̣ν̣κα∤κῶν
29 πέπονθα , τούτω[ν]τούτων [δὲ]δὲ [ἀντίγραφον]ἀντίγραφον [ἐπι]δέδωκαἐπιδέδωκα Ἀμμωνίῳ τῷ ∼στατιωναρε̣ίῳ∽στατιωναρίῳ τῆς χώρας .
30 S-10 [ὑ]π̣α̣τ̣ε̣ί̣α̣ς̣ὑπατείας τῶν δεσποτ̣ῶνδεσποτῶν [ἡμῶν]ἡμῶν [Κωνσταν]τίουΚωνσταντίου ∼Ἀγούστου̣∽Αὐγούστου τ̣ὸ̣τὸ [ϛ|num:6|]ϛ|num:6| καὶ [Κ]ωνσταντίουΚωνσταντίου τοῦ ἐπιφανεστάτου Καίσαρος τὸ β|num:2| .
31 m2 S-11 [Α]ὐ̣ρ̣ή̣λι̣οςΑὐρήλιος Γενᾶ Οὐ[ώνσιος]Οὐώνσιος ∼[κωμαρ]χου∽κώμαρχος προκ[είμενος]προκείμενος δημοσίᾳ προὔθηκα .