Sematia

p.ital.2.30.xml

TM: 114813HGV: 114813Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:4-5lines|
2 [singuli]singuli ạc̣ac in sọḷị[dum]solidum ❨ṣ(upra)ṣ(crip)❩ṭịsuprascripti venditores ṣ[u]ḅsub omnem
2-3 ∼aevị[cti]∤[one]m∽evicti∤onem
3 [l]ẹgislegis ∼dupplariae∽duplariae rei satisfactionis fidem dicentẹ[s]dicentes
4 [et]et ḥuiushuius venditionis modum spondentes , propriis manibus
5 [Thu]ḷgilonemThulgilonem ❨h(onestam)❩honestam ❨f(eminam)❩feminam , matrem , una cum suaque filia
5-6 Doṃ[ni]∤[ca]Domni∤ca
6 ❨h(onesta)❩honesta ❨f(emina)❩femina signa facientibus , Deutherio enim ❨v(iro)❩viro ❨h(onesto)❩honesto
6-7 ∼suscribẹ[n]∤[te]∽subscriben∤te
7 . S-2 constat ∼heos∽eos ❨h(ac)❩hac ❨d(ie)❩die distraxisse , pariter et distraxerunt ,
8 ∼[adqu]e∽atque ∼tradedisse∽tradidisse , et ∼tradederunt∽tradiderunt , Pelegrino ❨v(iro)❩viro ❨str(e)n(uo)❩strenuo iure
9 [dir]ẹctodirecto et in perpetuum , ∼heredebus∽heredibus posterisque eius ,
10 [id]id ẹstest ex ∼fundum∽fundo , ∼quod∽qui Concordiacos ∼nuncupator∽nuncupatur , iuri[s]iuris
11 [agr]iagri culti optimi arbustati iugera viginti|num:20| tantu[m]tantum ,
12 [Faventi]noFaventino territorio ∼constitutis∽constituta , pago Painate , inter
12-13 ad∤[fines]ad∤fines
13 et possidentes: Casanovam , iuris ❨quond(am)❩quondam Secund[i]Secundi
14 [drom]onariidromonarii , et ❨fund(us)❩fundus Salecto iuris Witterit ❨v(iri)❩viri ❨d(evoti)❩devoti , scut[a]ri[i]scutarii ,
15 [et]et ∼fundum∽fundus Kalegaricus iuris ❨quond(am)❩quondam Andreatis ❨b(onae)❩bonae ❨m(emoriae)❩memoriae ,
15-16 pra[e]∤[po]sitiprae∤positi
16 ∼dromunarionum∽dromonarionum , et limitem ∼pubilco∽publicum , qui ducit ad
17 |gap:3|ẹṇsem|gap:3|ensem ∼silbam∽silvam , vel si qui alii adfines nunc sunt
18 [et]et [a]ḅab ∼originem∽origine ∼fuaerunt∽fuerunt , ❨q(ua)❩qua ❨q(uemque)❩quemque tangit et populum ; S-3 ∼quas∽qua
19 ∼[ssta]s∽suprascripta viginti|num:20| iugera fundi Concordiacos ∼sbimet∽sibimet ❨vendit(ores)❩venditores
20 ∼[sup]ṛascribti∽suprascripti ∼adserent∽asserent obvenisse ex ∼successionem∽successione et
20-21 iu∤[re]iu∤re
21 supramemorati Parianis , iugalis Thulgilonis ❨h(onestae)❩honestae ❨f(eminae)❩feminae ,
22 ∼[matre]m∽matris , et auctoris memoratorum Deutherii et Domn[icae]Domnicae ;
23 S-4 ∼[qu]as∽qua iugera ❨h(ac)❩hac ❨d(ie)❩die distracta sunt ab eisdem , optima
23-24 m[a]x[i]∤[ma]quemaxi∤maque
24 sunt , finibus , terminis , ingressis , spatiis , camp[is]campis ,
25 [pr]atispratis , pascuis , ∼silbis∽silvis , ∼salectis∽salictis , sationibus , arboribus
25-26 ar∤[bu]stisar∤bustis
26 ∼pomeferis∽pomiferis , diversisque generibus , et omnem
26-27 oṃ[ni]∤[q]ueomni∤que
27 iure ∼propriaetatemque∽proprietatemque earum , sicuti a ❨s(upra)s(crip)tis❩suprascriptis
27-28 vendi∤[to]ribusvendi∤toribus
28 ∼possessae∽possessa sunt ∼adque∽atque nunc usque in ❨h(anc)❩hanc ❨d(iem)❩diem
28-29 pos∤[sid]enturpos∤sidentur
29 ; S-5 in quam vacuam possessionem ∼vigenti∽viginti
29-30 iug[e]∤[ru]miuge∤rum
30 fundi Concordiacos ∼vindetores∽venditores ❨s(upra)s(crip)ti❩suprascripti se ac suosq⸢u⸣esuosque omnẹ[s]omnes
31 [i]ṇdeinde ∼exsisse∽exisse , excessisse ∼descessisseque∽discessisseque dixerunt , et
31-32 eu[n]∤ḍemqueeun∤demque
32 ∼conparatorem∽comparatorem Pelegrino ❨v(i)r(o)❩viro ❨str(e)n(uo)❩strenuo heredesq[ue]heredesque
33 [eiu]seius ex ∼causam∽causa huius venditionis in ❨s(upra)s(crip)tam❩suprascriptam rem ∼hire∽ire , mitte[re]mittere ,
34 [ing]rediingredi possidereque permiserunt , sicuti et alio ∼dyplomum∽diplomum
35 [va]c̣ualivacuali desuper hanc rem venditionem adscripto
35-36 consig[na]∤[to]queconsigna∤toque
36 plenissimae ∼contenitur∽continetur , nummo usuali dominico un[o]uno
37 [❨l(ibri)p(ende)❩]libripende Serapione ❨v(iro)❩viro ❨str(e)n(uo)❩strenuo et ❨anṭ(esta)t(o)❩antestato Opilione ❨v(iro)❩viro ❨str(e)n(uo)❩strenuo testibus ∼❨pp(raesentibus)❩∽praesentibus
37-38 ∼suscri[b]∤[tur]is∽subscrip∤turis
38 , ob quam distractionem iuristraditionisque causa
38-39 acce∤[per]untacce∤perunt
39 qui supra Thulgilo et Domnica ∼adque∽atque et{et}
39-40 Deuthẹ∤[riu]ṣDeuthe∤rius
40 venditores ab ∼eundem∽eodem emptore emptorem Pelegrino ❨v(iro)❩viro ❨str(e)n(uo)❩strenuo
40-41 i[u]x∤[t]aiux∤ta
41 placitum suum ∼praetii∽pretii nomine id est auri ∼sold∽solidos dominic[os]dominicos ,
42 ∼[pr]ọbitos∽probatos , obriziacos , optimos , pensantes ∼nomero∽numero centum
42-43 dẹ∤[cem]|num:110|de∤cem|num:110|
43 tantum , de quo ∼omnem∽omne ∼praetium∽pretium percepto nihil si[bi]sibi
44 [iid]emiidem venditores ❨s(upra)s(crip)ti❩suprascripti ab ∼eundem∽eodem ∼emtorem∽emptore ∼haliquid∽aliquid ampliu[s]amplius
45 [red]everiredeveri dixerunt , et profitentur nullam se in posterum ,
46 [act]ọṛesactores , procuratores , heredes successoresque suos adversụ[s]adversus
47 [eun]demeundem ∼conparatorem∽comparatorem aut heredes eius ex causa huius
47-48 ∼vi[n]∤[dit]ionis∽ven∤ditionis
48 aliquam aliquando moturi causam , rem , litẹ[m]litem ,
49 [act]ionemactionem , petitionem , repetitionem , ∼vendecationem∽vindicationem , controvers[iam]controversiam ,
50 [caus]amcausam , rem habere ∼aviturumvae∽habiturumve esse in rem aut in
50-51 pẹ[r]∤[son]amper∤sonam
51 ; S-6 ∼quas∽qua viginti iugera fundi ❨s(upra)s(crip)ti❩suprascripti ❨h(ac)❩hac ❨d(ie)❩die distracta sunt sub
52 [evic]tionemevictionem ❨leg(is)❩legis dupla bona perpetuam , ∼heasdemque∽eademque
52-53 ∼lị∤[be]ṛes∽li∤bera
53 et ∼inlibatas∽illibata ab omni nexu fisci , populi ∼pribativae∽privative
53-54 [ce]∤[terisqu]ece∤terisque
54 ∼honeribus∽oneribus , et a ∼titulum∽titulo ∼dotalem∽dotale vel ∼tutillario∽tutelario
54-55 [no]∤[mi]neno∤mine
55 , et ab ∼herem∽aere ∼aliaenum∽alieno ∼aliaenas∽aliena esse dixerunt , et
55-56 pr[o]∤[fit]ẹṇturpro∤fitentur
56 nullam se in posterum , actores , procuratores , ❨h(ere)[d(es)]❩heredes
57 [su]ccessoresquesuccessoresque suos adversus eundem ∼emtorem∽emptorem ∼conparator[em]∽comparatorem
58 [au]taut heredes eius aliquam aliquando moturi ∼causa∽causam , re[m]rem ,
59 [lit]emlitem , actionem , petitionem , repetitionem , ∼vindecationeṃ∽vindicationem ,
60 [co]ntroversiamcontroversiam habere ∼aviturumvae∽habiturumve esse , et ∼convinet∽convenit intẹ[r]inter
61 [ips]ọsipsos , quod si a ∼quoquam∽quaquam ∼personam∽persona ∼sivae∽sive ∼propriaetatis∽proprietatis ∼sivạ[e]∽sive
62 [usus]fructusususfructus gratiam viginti ∼vigenti∽⧼|num:20| ∼iugerorum∽iugera ∼ssorum∽suprascripta
62-63 inquiet[a]∤[ta]inquieta∤ta
63 [fu]eruntfuerunt vel ∼aevicta∽evicta , tunc ❨s(upra)s(criptos)❩suprascriptos ❨cent(um)❩centum decem|num:110| ∼sold∽solidos , quo[s]quos
64 ∼[pra]etium∽pretium se ∼nomeratos∽numeratos accepisse dixerunt , sed et al[ter⸢u⸣m]alterum
65 [tant]umtantum ∼nomero∽numero solidorum ∼aevictionis∽evictionis nomine duplaria[e]duplariae
66 [rei]rei [ii]ḍ[e]miidem ∼vindetores∽venditores ❨s(upra)s(cripti)❩suprascripti et ∼heorumque∽eorumque heredes ∼emtori∽emptori ❨s(upra)s(crip)❩t[o]suprascripto
67 ẹtet ∼heredebus∽heredibus eius cogantur inferre , vel quantum
67-68 ∼em[to]∤[ri]s∽empto∤ris
68 ∼interfuaerit∽interfuerit ∼inquiaetari∽inquietari ∼evincivae∽evincive rem minime
68-69 deb[u]∤[is]sedebu∤isse
69 et rei quoque ∼meliorate∽melioratae , ∼instructe∽instructae ∼aedificateque∽aedificataeque
70 [t]axationetaxatione ∼habeta∽habita duplariae rei recte dari . S-7 huic
70-71 vend[i]∤[ti]ọnivendi∤tioni
71 traditionique ❨d(o)l(um)❩dolum ❨m(alum)❩malum abesse afuturumque esse , ❨d(e)❩de ❨q(ua)❩qua ❨ṛ(e)❩re
72 [sti]p̣ulatusstipulatus est Pelegrinus ❨v(ir)❩vir ❨str(e)n(uus)❩strenuus , emptor , spoponderun[t]spoponderunt
73 [Th]ụlgiloThulgilo et Domnica ∼❨hh(onestae)❩∽honestae ∼❨ff(eminae)❩∽feminae et Deutherius ❨v(ir)❩vir ❨h(onestus)❩honestus , singuli eṭet
74 [in]in [s]ọlidumsolidum se fidedicentes ∼vindetores∽venditores ad omnia ❨s(upra)s(cripta)❩suprascripta .
75 S-8 [ac]ṭụmactum ∼diae∽die et ∼quinquiaes∽quinquies ❨p(ost)❩post ❨c(onsulatum)❩consulatum ❨s(upra)s(cripti)❩suprascripti , Ravennae . S-9 x(…)x… m(…)m… g(…)g…
76 [s]ịgnumsignum manus |g:stauros| Thulgilonis ❨h(onestae)❩honestae ❨f(eminae)❩feminae , ∼vindetrices∽venditricis ∼ss[te]∽suprascriptae .
77 S-10 [s]ignumsignum manus |g:stauros| Domnicae ❨h(onestae)❩honestae ❨f(eminae)❩feminae , ∼vindetrices∽venditricis ∼sst[e]∽suprascriptae .
78 S-11 ego Deutherius ❨v(ir)❩vir ❨h(onestus)❩honestus , qui supra ∼vindetor∽venditor , his ∼hinstromentis∽instrumentis ∼vigenti∽|num:20|viginti|num:20| iugerum
79 [fu]ṇdifundi ❨s(upra)s(cripti)❩suprascripti Concordiacus , factis tam a me quam a ❨s(upra)s(cripta)❩suprascripta ∼matrae∽matre mea
79-80 ∼tulgilo∤[ne]ṃ∽Thulgilo∤nem
80 et germana mea Domnica ∼❨hh(onestis)❩∽honestis ∼ff∽❨(eminis)❩feminis , ∼vendetrisces∽venditricibus , quae superius signa ❨feceṛ(unt)❩fecerunt ,
81 [ad]ad omnia ❨s(upra)s(cripta)❩suprascripta cum ∼eaasdem∽eisdem ∼consensiens∽consentiens relegi , consensi et ∼suscribsi∽subscripsi , et ❨s(upra)s(criptum)❩suprascriptum
81-82 p[re]∤[ti]umpre∤tium
82 auri solidos centum decem|num:110| in praesenti pariter ∼adcipimus∽accipimus a[d]ad plenum , et
83 |gap:5|ti sumus , et testis , ut ∼suscriberent∽subscriberent , conrogavimus .
84 S-12 [S]erapionSerapion vir ❨st(renuus)❩strenuus , ❨ad(iutor)❩adiutor ❨n(umerariorum)❩numerariorum , his instrumentis ∼vigenti∽|num:20|viginti|num:20| iugerum fundi Concord[i]acusConcordiacus rogatus
85 [a]a [Th]ụlgioneThulgione ❨h(onesta)❩honesta ❨f(emina)❩femina , matre , et ab eiusque filiis Domnica ❨h(onesta)❩honesta ❨f(emina)❩femina et Deutherio ❨v(iro)❩viro ❨h(onesto)❩honesto , ❨s(upra)s(crip)tis❩suprascriptis
85-86 ṿ[en]∤[di]ṭọribusven∤ditoribus
86 , ipsis praesentibus testis ∼suscribsi∽subscripsi , et ❨s(upra)s(crip)tum❩suprascriptum ∼praetiuṃ∽pretium [a]uriauri ❨solid(os)❩solidos cen[t⸢u⸣m]centum
87 [de]c̣e[m]|num:110|decem|num:110| [ei]seis in pṛạesentipraesenti ∼traditus∽tradito vidi .
88 S-13 [Op]ịlioOpilio [vir]vir [❨st(renuus)❩]strenuus ḥ[i]shis ị[n]strumentisinstrumentis viginti iugerum fundi Concordi[a]cusConcordiacus roga[tus]rogatus
89 [a]a ∼[tu]ḷlgilone∽Thulgilone ❨h(onesta)❩honesta ❨f(emina)❩femina , matre , et ab eiusque filiis Domnica ❨h(onesta)❩honesta ❨f(emina)❩femina et Deutherio ❨v(iro)❩viro ❨h(onesto)❩honesto , [❨s(upra)s(crip)❩tis]suprascriptis
90 ∼ṿinditoribus∽venditoribus , ipsis praesentibus testis ∼suscribsi∽subscripsi , et ❨s(upra)s(crip)tum❩suprascriptum ∼praetium∽pretium [a]uriauri ❨s[olid(os)]❩solidos
91 c̣entumcentum decem|num:110| eis in praesenti adnumeratos et traditos vidi . S-14 |gap:?|
92 ⊰Ιουλιανος⊱Ιουλιανος ❨v(ir)❩vir ❨h(onestus)❩honestus ⊰αργενταριοςαργενταριος εις ειστ̣ρωμεντιςειστρωμεντις υιγενται ιουγερου[μ]ιουγερουμ
93 φο̣ν̣δε̣ιφονδει Κονκωρδιακως ρωγατος α Θορβιλιοναι ο(…)ο… φ(…)φ… ματρε
94 ετ αβ ειοσκοι φιλιεις Δομνεκα ο̣(…)ο… φ(…)φ… ετ Δευτεριο⊱Δευτεριο ❨v(iro)❩viro ❨h(onesto)❩honesto ⊰σ(…)ς(…)σ…ς… .
95 S-15 υ̣ινδιτωρευοςυινδιτωρευος ειπσις πρεσεντεβους τεστις
95-96 σοσκρ[ι]∤ψι̣σοσκρι∤ψι
96 ετ σ(…)ς(…)σ…ς… πρετιο αυρι σολεδος κεντου δεκε̣ιδεκει ειεις εν
96-97 πρ[ε]∤[σ]εντιαπρε∤σεντια
97 τραδετος υιδι .⊱.
98 S-16 Petrus ❨v(ir)❩vir ❨h(onestus)❩honestus ∼histromentis∽instrumentis ∼biginti∽|num:20|viginti|num:20| iugerum fundi Concordiacus
99 [roga]ṭusrogatus a ∼tulgilune∽Thulgilone ❨h(onesta)❩honesta ❨f(emina)❩femina , matre , et ab eiusque filiis Domnica ❨h(onesta)❩honesta ❨f(emina)❩femina
100 [et]et [D]euterioDeuterio ❨h(onesto)❩honesto ❨v(iro)❩viro , ❨s(upra)s(criptis)❩suprascriptis ∼vendituribus∽venditoribus , ipsis ∼presentebus∽praesentibus testis ∼suscri[bsi]∽subscripsi ,
101 [et]et ❨[s(upra)]s(cripto)❩suprascripto pretio auri solidos centum decem|num:110| eis in ∼presenti∽praesenti ∼tradetus∽tradito vidi .
102 S-17 ∼[I]c̣c∽ego Latinus ❨v(ir)❩vir ❨h(onestus)❩honestus his ∼hissitrumentis∽instrumentis ∼bigenti∽|num:20|viginti|num:20| iugerum fundi ❨s(upra)s(cripti)❩suprascripti rogatus
103 [a]a ∼[tulg]ilone∽Thulgilone ❨h(onesta)❩honesta ❨f(emina)❩femina , ∼matrem∽matre , et ab ∼egusque∽eiusque filiis Domnica ❨h(onesta)❩honesta ❨f(emina)❩femina et DeuteriọDeuterio
104 [❨v(iro)❩]viro [❨h(onesto)❩]honesto , ❨s(upra)s(criptis)❩suprascriptis ∼bidetorisbus∽venditoribus , ipsis praesentibus testis ∼suscribsi∽subscripsi , et
105 [❨s(upra)s(cripto)❩]suprascripto ∼praetio∽pretio auri solidos centum decem|num:110| eis in ∼pesenti∽praesenti ∼traditus∽tradito vidi .
106 S-18 [no]minanomina testium
107 [Se]rapioSerapio vir ❨st(renuus)❩strenuus , de ❨scrin(io)❩scrinio ❨curs(orum)❩cursorum .
108 S-19 [Opi]ḷị[o]Opilio vir ❨st(renuus)❩strenuus , strator ∼❨inl(ustris)❩∽illustris ❨pot(estatis)❩potestatis .
109 S-20 [Iuli]ạnusIulianus ❨argentar(ius)❩argentarius , gener Iohanni pimentari .
110 S-21 [Pet]rusPetrus collectarius .
111 S-22 Latinus , ❨possessor(um)❩possessorum parens ❨cor(poris)❩corporis .
112 S-23 Candidianus ❨v(ir)❩vir ❨l(audabilis)❩laudabilis , quibus ∼presentibus∽praesentibus traditio facta est nullo
112-113 contra∤[dic]entecontra∤dicente
113 id est GeneṛọsoGeneroso ∼agustale∽augustale , ArmentariụṣArmentarius de ipso locale ∼ịṇ[l]∽illustris ❨p̣ọ[t(estatis)]❩potestatis ,
114 [e]ṭet obsonator ❨d(omini)❩domini ❨n(ostri)❩nostri , Eusebius .