Sematia

p.ital.1.22.xml

TM: 114807HGV: 114807Date: – Place:

1 m1 S-1 Vitalianus , ❨exnum(erarius)❩exnumerarius ❨scr(i)n(ii)❩scrinii ∼caṇn∽canonum , huic c̣h[a]r[tulae]chartulae [don]ationị[s]donationis a p̣[r]ạẹ[se]ntipraesenti d[ie]die [trium]trium
2 unciarum principalium in integro fụ[n]ḍ[i]fundi [T]ẹrriaticusTerriaticus cum omnibus ad se pertiṇ[entibus]pertinentibus ,
3 sicut superius legitur , ∼facta∽factae a Pau[la]ciṇePaulacine ❨v(iro)❩viro ❨d(evoto)❩devoto , milite ❨numer(i)❩numeri Arminiorum , ∼filiuṃ∽filio [❨q(uon)d(am)❩]quondam
4 [St]efaniStefani primiceṛ[ii]primicerii [❨numer(i)❩]numeri Veroneṇsiu[m]Veronensium , q̣ụịqui ∼quoram∽coram nobis ⸢se⸣se ∼legetimus∽legitimus esse professus e[st]est ,
5 [in]in ∼[s]ca∽❨(m)❩sanctam ∼ravennate∽Ravennatem ecclesiam , et mẹme pṛ[a]ẹ[s]entepraesente antedictus ∼paulaci∽Paulacis ∼suscṛịb[sit]∽subscripsit , [et]et [ei]ei
5-6 [reli]∤[ct]ụmreli∤ctum
6 est , rogatus ab eodem testis ∼sụṣcribsi∽subscripsi , et hanc chartulam dọṇation[is]donationis [mei]mei
6-7 [praes]∤[enti]ạpraes∤entia
7 actoribus ∼praenominate∽praenominatae ∼sce∽sanctae [ec]c̣ḷ[e]s[i]aeecclesiae Raven[n]atisRavennatis traditam vidi , ∼adqụ[e]∽atque [de]de
7-8 [con]∤[ser]ṿandiscon∤servandis
8 omnibus , quae superius ∼adṣ[cri]ḅta∽ascripta legụṇ[tur]leguntur [,], [a]ḍad ❨s(an)c(t)a❩sancta ∼evvangelia∽evangelia mei
8-9 praes[en∤ti]apraesen∤tia
9 p̣ṛạẹbuitpraebuit sacramenta .
10 S-2 G̣ẹṛṃạnusGermanus ❨ex[cept(or)]❩exceptor [❨g(loriosae)❩]gloriosae [❨s(edis)❩]sedis [❨em(inentissimi)❩]eminentissimi [❨p(raefecti)❩]praefecti [huic]huic [chartulae]chartulae [donationis]donationis [a]a [praesenti]praesenti [die]die [trium]trium [unciarum]unciarum
11 [prin]cipaliumprincipalium in integrum fundi Terriaticus cum omnibus [a]dad ṣẹse pẹ[rtinentibus]pertinentibus [,],
11-12 [si∤cut]si∤cut
12 superius legitur , facta a Paulacine ❨v(iro)❩viro ❨d(evoto)❩devoto , ❨mil(ite)❩milite ❨[n]um(eri)❩numeri ❨Arminior(um)❩Arminiorum , ∼filium∽filio ❨q(uon)d(am)❩quondam
12-13 [Stefa]∤[ni]Stefa∤ni
13 , ❨pr(i)m(icerii)❩primicerii ❨n(umeri)❩numeri Veronensium , qui ∼quoram∽coram nobis legitimus se esse prọfes[sus]professus [est]est ,
14 [in]in ❨s(an)c(t)a❩sancta ❨Rav(ennate)❩Ravennate ❨eccl(esia)❩ecclesia , et me praesentem antedictus ∼paulaci∽Paulacis ∼suscribsit∽subscripsit , et ei ∼relic̣[t]ụ[m]∽relectum [est]est ,
15 [r]ogatusrogatus ab eodem tesṭ[i]stestis ∼suscribsi∽subscripsi , et hanc ❨chartul(am)❩chartulam donationis mei praesentiạpraesentia
15-16 a[c]∤[t]oribusac∤toribus
16 ∼praenomenate∽praenominatae ❨s(an)c(t)ae❩sanctae ❨Rav(ennatis)❩Ravennatis ∼ec̣l∽ecclesiae traditam vidi , ∼adque∽atque de conservandịṣconservandis omṇ[ibus]omnibus ,
17 [quae]quae [s]uperiussuperius ∼ascribta∽ascripta leguntur , ad ❨s(an)c(t)a❩sancta evangelia mei praesentia praebuit sacramenṭạsacramenta .
18 S-3 Iohannis ❨v(ir)❩vir ❨d(evotus)❩devotus , ∼scol∽scholaris sacri ❨pal(atii)❩palatii , huic ❨chartul(ae)❩chartulae donationis a praesenti ∼diae∽die trium ❨u[nciar(um)]❩unciarum
19 ❨principal(ium)❩principalium in integṛ[o]integro fundi ❨Terriatic(us)❩Terriaticus cum omnibus ad se pertinentibus , sịc̣[ut]sicut
20 ṣ[u]periussuperius legitur , facta a Paulacine ❨v(iro)❩viro ❨d(evoto)❩devoto , ❨mil(ite)❩milite ❨num(eri)❩numeri ❨Arminior(um)❩Arminiorum , ∼filiụṃ∽filio ❨q̣(uon)ḍ(am)❩quondam
21 [Stef]ạṇịStefani , ❨pr(i)[m(icerii)]❩primicerii ❨[num]ẹ[r(i)]❩numeri ❨[V]eronens(ium)❩Veronensium , qui coram nobis legitimus se e[s]ṣeesse
21-22 pṛọ∤[fess]u[s]pro∤fessus
22 esṭest , [in]in ❨s(an)c(t)a❩sancta ❨Rav(ennate)❩Ravennate ∼aeccl∽ecclesia , et me ∼presente∽praesente antedictus Paulacis
22-23 ∼su[sc]ṛịb∤sit∽sub∤scripsit
23 , et ei [relectu]mrelectum eṣ[t]est , ṛogatusrogatus ∼hab∽ab ❨eod(em)❩eodem ṭẹstistestis ∼sụscribsị∽subscripsi , [et]et [hanc]hanc
24 ❨[c]ḥạrtul(am)❩chartulam donationis mei praesentia ∼acturibus∽actoribus ∼prenomiṇ[ate]∽praenominatae ∼sce∽sanctae
25 ❨Ṛav(ennatis)❩Ravennatis ∼aeccl∽ecclesiae traditam vidi , ∼adque∽atque de ∼conserband∽conservandis omnibus , ∼que∽quae
25-26 s[u]p̣[er]∤[i]ussuper∤ius
26 ∼adscripta∽ascripta leguntur , ad ❨s(an)c(t)a❩sancta ∼evvangelia∽evangelia mei ∼presentia∽praesentia
26-27 ∼prebu∤iṭ∽praebu∤it
27 sacramenta . S-4 ❨Io(hannis)❩Iohannis
28 [T]heodoracisTheodoracis ❨v(ir)❩vir ❨d(evotus)❩devotus , ❨exscrib(a)❩exscriba ❨numẹṛ(i)❩numeri ❨Arm(iniorum)❩Arminiorum , huic ∼cartul∽chartulae donationis a ∼presenti∽praesenti die trium
28-29 ụṇciạ∤[ru]muncia∤rum
29 principalium in integro fundi Terriaticus cum omnibus ad ∼si∽se pertinentịḅụṣpertinentibus ,
30 [si]c̣utsicut superius legitur , facta a ∼paulacinem∽Paulacine ❨v(iro)❩viro ❨d(evoto)❩devoto , ❨mil(ite)❩milite ❨num(eri)❩numeri ❨Arm(iniorum)❩Arminiorum , filio ❨q(uon)d(am)❩quondam Stef[ani]Stefani [❨pr(i)m(icerii)❩]primicerii
31 [❨num(eri)❩]numeri ∼veronis∽Veronensium , qui ∼cora∽coram ∼nubis∽nobis legitimus ∼si∽se esse professus est , in ∼sacta∽sancta ❨Rav(ennate)❩Ravennate eccḷ[esia]ecclesia ,
32 [e]ṭet ∼mi∽me ∼presente∽praesente antedictus Paulacis ∼suscribset∽subscripsit , et ei ∼relictum∽relectum est , rogatus ab ẹ[odem]eodem
33 [tes]tistestis ∼suscribsi∽subscripsi , et hac ∼cartul∽chartulam donationis mei ∼presentia∽praesentia ∼acturibus∽actoribus ∼prenuminatẹ∽praenominatae
34 ∼[s]ce∽sanctae ❨Rav(ennatis)❩Ravennatis ∼ecclesie∽ecclesiae traditam vidi , ∼adquaem∽atque de ∼cunserbandis∽conservandis omnibus , quae superiuṣsuperius
34-35 ∼ad[s]∤cṛịbta∽as∤cripta
35 leguṇṭụṛleguntur , ad ∼sacta∽sancta ∼eubangel∽evangelia mei ∼presentia∽praesentia ∼prebuet∽praebuit ∼sagramenta∽sacramenta .
36 S-5 Theodorus , ❨adi(utor)❩adiutor IọhanniIohanni ❨v(iro)❩viro ❨c(larissimo)❩clarissimo , ❨num(erario)❩numerario , hu[i]c̣huic ❨c̣hartul(ae)❩chartulae d[o]ṇationiṣdonationis ⸢a⸣a praesẹṇṭipraesenti [die]die
37 [t]riumtrium unciarum ∼princepalium∽principalium in integro fundi Terriaticus cum oṃ[nibus]omnibus
38 ad se pertinentibus , sicut superius legitur , facta a Paulaci[ne]Paulacine
39 [❨v(iro)❩]viro ❨d(evoto)❩devoto , ❨mil(ite)❩milite ❨num(eri)❩numeri ❨Arminior(um)❩Arminiorum , filio ❨q(uon)d(am)❩quondam Stefani , ❨prim(icerii)❩primicerii ❨num(eri)❩numeri ❨Veronens(ium)❩Veronensium , qui
39-40 [co]∤ṛạṃco∤ram
40 ṇ[o]ḅisnobis legitimus se esse professus est , in ❨s(upra)s(crip)ta❩suprascripta ❨s(an)c(t)a❩sancta ❨Rav(ennate)❩Ravennate
41 ❨[ec]c̣l(esia)❩ecclesia , et me praesente antedictus Paulacis subscripsit , et ẹ[i]ei
42 ∼ṛelictum∽relectum est , rogatus ab ❨eod(em)❩eodem testis subscripsi , et hanc
42-43 char∤ṭulachar∤tula
43 donationis mei praesentia actoribus ∼praenominaṭẹ∽praenominatae
44 ❨s(an)c(t)❩ạesanctae ❨Rav(ennatis)❩Ravennatis ❨eccl(esiae)❩ecclesiae traditam vidi , atque de ∼conserbandis∽conservandis ọmṇ[ibus]omnibus ,
45 ∼que∽quae superius ∼adscripta∽ascripta leguntur , ad ❨s(an)c(t)a❩sancta evangeli[a]evangelia
46 meịmei praesentia praebuit sacramenta .
47 S-6 Vitalianus , ❨forens(is)❩forensis civitatis Ravennatis , ∼scribtor∽scriptor huius ❨chartul(ae)❩chartulae donationis a
47-48 praẹ∤sentiprae∤senti
48 die trịụmtrium unciarum principalium iṇin integro fundi Terriaticus et omnibus ad se
48-49 pert[inenti]∤ḅ[u]spertinenti∤bus
49 , s[i]cutsicut superius legitur , post roboratione testium complevi et absolvi .
50 S-7 ❨notit(ia)❩notitia testium , idest
51 Vitalianus ❨v(ir)❩vir ❨c(larissimus)❩clarissimus , exnumerarius ❨scr(i)n(ii)❩scrinii ∼cann∽canonum .
52 S-8 Germanus , ❨except(or)❩exceptor ❨g̣(loriosae)❩gloriosae ❨s(edis)❩sedis ❨em(inentissimi)❩eminentissimi ❨p(raefecti)❩praefecti .
53 S-9 Iohannis ❨v(ir)❩vir ❨d(evotus)❩devotus , ∼scol∽scholaris ❨sacr(i)❩sacri ❨pal(atii)❩palatii .
54 S-10 Theodoracis ❨v(ir)❩vir ❨d(evotus)❩devotus , ❨mil(es)❩miles , ❨exscrib(a)❩exscriba ❨num(eri)❩numeri ❨Arminior(um)❩Arminiorum .
55 S-11 Theodorus , ❨adi(utor)❩adiutor Iohanni numerario .
56 S-12 |gap:55| |gap:6| po|gap:4|e|gap:3|m|gap:20| [ac]c̣epịaccepi ḥoc̣hoc [die]die
56-57 [prae]∤[sent]ịprae∤senti
57 ego , qui supra PaulacịsPaulacis , ❨v(ir)❩vir ❨d(evotus)❩devotus , ❨mil(es)❩miles ❨num(eri)❩numeri ∼ạṛminiụrum∽Arminiorum , a vobis
57-58 G[erma]∤[n]ọGerma∤no
58 notario et scriniario auri pensantes ∼soled∽solidos triginta sex tantum , ị[n]in
59 ṃẹṇṣẹmense ∼nobembrio∽Novembrio , ∼indictionem∽indictione tertiadecima , ❨imp(erante)❩imperante ❨s(upra)s(crip)❩tosuprascripto .
60 S-13 [inv]ịc̣ẹminvicem ❨s(upra)s(crip)ta❩suprascripta donatione dati sunt ❨s(upra)s(crip)to❩suprascripto Paulacio solidi triginta sex pensantes , praesente Iohanne , ❨pṛ(i)[m(icerio)]❩primicerio [❨n(umeri)❩]numeri
61 [Ar]g̣entensiumArgentensium , in scrinio ante armario , in mense ∼nobembrio∽Novembrio i(…)i… , octava die , secunda ❨fịr(ia)❩firia , ❨imp(erante)❩imperante ∼❨dd(omino)❩∽domino ∼❨nn(ostro)❩∽nostro
61-62 Her[a]∤clioHera∤clio
62 ❨mai(ore)❩maiore ❨imp(eratore)❩imperatore anno tricensimo , ❨ind(ictione)❩indictione ❨tertiadec(ima)❩tertiadecima , et facti sunt ex ❨ips(is)❩ipsis tres uncias libelli enfiteutic̣[i]enfiteutici
63 ❨p̣(rae)d(ic)to❩praedicto Paulacio in solido uno pensante ❨p(ro)❩pro anno uno , in ❨ind(ictione)❩indictione ❨s(upra)s(crip)t(a)❩suprascripta ❨tert(ia)dec(ima)❩tertiadecima .