Sematia

basp.49.171.xml

TM: 132363HGV: 132363Date: – Place:

1 m1 S-1 |g:stauros| |g:stauros| ⲡ̣ⲉ̣[ⲛ]ⲉ̣ⲓ̣ⲱⲧⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲡⲉ̣ⲧⲥϩⲁⲓ̈ⲡⲉⲧⲥϩⲁⲓ̈ ⲛⲡⲉ̣ϥ̣ϣ̣[ⲏⲣ]ⲉ̣ⲛⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ
2 [ⲁⲡⲁ]ⲁⲡⲁ ⲃ̣ⲉ̣ⲛ̣ⲓⲁ̣ⲙⲓ̈ⲛⲃⲉⲛⲓⲁⲙⲓ̈ⲛ ϫ̣ⲉ̣ϫⲉ ⲧ̣ⲓ̣ⲧⲓ ϣ̣ⲟ̣[ⲙⲧⲉ?]ϣⲟⲙⲧⲉ |num:3|
3 ⲛ̣ ∼ⲗⲓ̣ⲧ̣ⲣⲁ∽λίτρα ⲛ̣ⲟⲉⲓⲕⲛⲟⲉⲓⲕ ⲛⲁⲡⲁ ⲕⲟⲗ[ⲑ]ⲉ̣ⲕⲟⲗⲑⲉ
4 ∼ⲉϥⲕⲏ∽ⲉϥⲕⲩ ⲡⲓ̈ⲱϩ ⲕⲁⲙⲏ . S-2 ⊰❨μ(ηνὶ)❩μηνὶ ❨Ἁθυ(ρ)❩Ἁθυρ ϛ|num:6| [❨ἰνδ(ικτίνος)❩]ἰνδικτίνος β̣|num:2|β|num:2| .
5 S-3 Π̣α̣μοῦν̣⊱Παμοῦν . S-4 |g:stauros|