Sematia

p.hib.2.280.xml

TM: 28726HGV: 28726Date: 126 – 200Place: Herakleopolites

1 m1 S-1 |gap:10||gap:1|ατρεσακαθη|gap:3|(…)|gap:10||gap:1|ατρεσακαθη|gap:3|… Φατραιοῦς π̣ο̣ρ̣ς̣|gap:1||gap:?|πορς|gap:1||gap:?|
2 |gap:10|ατραιοῦς Ἁρσιήσιος καὶ ❨ἄλ(λ…)❩ἄλλ… ὧν τὰ ὑπ̣ά̣[ρχοντα?]ὑπάρχοντα |gap:?|
3 |gap:10| ❨[ο]ἰκ(ίαι)❩οἰκίαι ε|num:5| γ|num:1/3_tick| ❨συνπεπτω(κυῖαι)❩συνπεπτωκυῖαι ἐν ❨κώ(μῃ)❩κώμῃ Θμουα̣|gap:3||gap:?|Θμουα|gap:3||gap:?|
4 |gap:10|ιου σ̣υ̣ν̣π̣ε̣π̣τ̣ω̣(…)συνπεπτω… καὶ ❨ἀλ(λ…)❩ἀλλ… |gap:3| |gap:4||gap:?|
5 m2 |gap:?||gap:1|η |g:unintelligible| ιγ|num:13|
6 m1 |gap:10| ❨οἰκ(ίας)❩οἰκίας ❨μέρο(ς)❩μέρος ❨(ἕκτον)❩ἕκτον ἐν τῇ ❨(αὐτῇ)❩αὐτῇ κώμῃ ❨οὔσ(ης)❩οὔσης |gap:?|
7 |gap:10||gap:3| ❨ἀπ(ηλιώτου)❩ἀπηλιώτου καὶ λιβὸς ο̣ι̣ο̣ι̣οιοι
8 m2 [ἐφάν]η̣ἐφάνη ἀοίκ̣η̣τ̣ο̣ς̣ἀοίκητος .
9 m1 S-2 |gap:10| ❨οἰκ(ι…?)❩οἰκι… ἐν τῇ ❨(αὐτῇ)❩αὐτῇ ❨κώ(μῃ)❩κώμῃ ❨κοι(νῶς)❩κοινῶς πρὸς α̣καθη|gap:?|ακαθη|gap:?|
10 |gap:3||gap:10| ❨ἄλ(λ…)❩ἄλλ… |gap:2|ο(…)|gap:2|ο… |gap:4||gap:1|αν διὰ ❨ψιλ(ῶν)❩ψιλῶν ❨τόπ(ων)❩τόπων
11 m2 ἐφάνη ἀοίκητος
12 m1 Ἀ̣μ̣μ̣ωνίουἈμμωνίου Ἡρακλείδου ἐξ ἴ̣σ̣ο̣υ̣ἴσου τῶι Φιλ̣|gap:3|π̣ρ̣|gap:2||gap:?|Φιλ|gap:3|πρ|gap:2||gap:?|
13 |gap:3| ❨οἰκ(ι…)❩οἰκι… ἐν ❨κώ(μῃ)❩κώμῃ Μου|gap:1|ω̣(…)Μου|gap:1|ω… Χάνηι ❨γιν̣ο̣(μένη)❩γινομένη ❨ο̣ἰ̣κ̣(ι…)❩οἰκι… Ἀ̣ν̣ε̣|gap:4|Ἀνε|gap:4|
14 m2 ἐφάνη ἀοίκητος
15 m1 Παχομρεᾶ Παῶτος καὶ Φατραιοῦς Ἰ̣ν̣α̣ρ̣ζ̣μ̣ί̣θιοςἸναρζμίθιος ἐξ̣ἐξ [ἴσου?]ἴσου |gap:?|
16 π̣ρὸςπρὸς Ὀφεί̣λλα̣ι̣Ὀφείλλαι ἐν ❨κώ(μῃ)❩κώμῃ Μούχει μέρη γ|num:3| ἀπὸ δ|num:4| ❨οἰκ(ίας)❩οἰκίας κ̣α̣ς̣|gap:?|κας|gap:?|
17 ❨συνπεπτωκ(υίας)❩συνπεπτωκυίας ❨γινο(μένης)❩γινομένης ❨οἰκ(ίας)❩οἰκίας ❨Ψενεσέωτο(ς)❩Ψενεσέωτος |gap:4||gap:2| καὶ |gap:4| |gap:?|
18 ❨ἀπ(ηλιώτου)❩ἀπηλιώτου ❨οἰκ(ία)❩οἰκία ❨(πρότερον)❩πρότερον Σενψενέ̣μ̣ε̣ω̣ς̣Σενψενέμεως
19 m2 ἐφάνη ἀοίκητα
20 |gap:12_lines|
10 |gap:10_lines|
11 |gap:?||gap:1| ἐκ τῆς ἀναβάσεως περὶ τῆς πεί̣ρ̣α̣ςπείρας
12 |gap:?| περὶ τῆς εἰσροίας τῶν ❨ὑδ̣άτ(ων)❩ὑδάτων ὑπέταξα |gap:?|