Sematia

c.pap.gr.1.7.xml

TM: 10122 10122HGV: 10122a 10122bDate: -8 – -8Place: Ptolemais Euergetis (Arsinoites)

44 m1 S-1 |gap:?_lines|
45 |gap:?|
46 |gap:10| [ᾧ] [ὄνομα]ὄνομα Ἐπαφρόδιτος ∼ἀρσης∽ἄρσην ∼ἐφʼ∽ἐπʼ ἔτη δύο|num:2| ἀπὸ
47 [Παῦνι]Παῦνι [τοῦ]τοῦ [δευτέρου]δευτέρου [καὶ]καὶ [εἰκ]ο̣σ̣τ̣οῦεἰκοστοῦ ἔτους ∼Κααρος∽Καίσαρος καὶ ἀπεσχηκέναι
48 α̣ὐτὴναὐτὴν σὺν τῶι ∼ἀνδρεὶ∽ἀνδρὶ Ἁρμιύσι νεωτέρωι παρὰ τοῦ
48-49 Ἐπιφα∤νίωνος
49 διὰ χειρὸς ἐξ οἴκου τὰς ἑσταμένας δοθῆναι
50 κ̣ατὰκατὰ μῆνα ἕκαστον ἀργυρίου δραχμὰ̣ς̣δραχμὰς ∼ὀκτὼι∽|num:8|ὀκτὼ|num:8| τῶν
50-51 προ∤κ̣ιμένωνπρο∤κιμένων
51 ἐτῶν δύο|num:2| , τὰς συναγομένας ἀργυρίου δραχμὰς
52 ἑ̣κ̣α̣τὸνἑκατὸν ∼ἐνήκοντα∽ἐνενήκοντα δύο|num:192| τ̣οῦτοῦ τε ἱματισμο̣ῦἱματισμοῦ κ̣α̣ὶ̣καὶ σ̣ιτ̣ομετρίαςσιτομετρίας
53 καὶ ∼τὰ̓́λλα∽τὰ $ἄλλα ὅσα ∼καθήκι∽καθήκει ∼δίδοσσθαι∽δίδοσθαι τροφῶι ἀπέχειν{ἀπέχειν}
54 ν̣ῦ̣ν̣νῦν ἐκ πλήρους ἐπὶ τὰ αὐτὰ ἔτη δύο̣|num:2|δύο|num:2| . S-2 ∼ἔν̣γυο̣ς∽ἔγγυος δὲ
55 τῶν κατὰ τὰ{τὰ} τὸ τρόφιμον πάντων ∼Ἁρπαησιος∽Ἁρπαῆσις
55-56 Κελε∤βίνιος
56 εἰς ἔκτισιν . S-3 καὶ οὐκ ἐξέσται τῇ̣τῇ Δ̣ιοδώρᾳΔιοδώρᾳ
56-57 ἀ̣ν̣δροκοι∤τ̣εῖνἀνδροκοι∤τεῖν
57 οὐδὲ οὐδὲν δυσένθετ̣ο̣ν̣δυσένθετον π̣ροσφέρειν̣προσφέρειν ∼ἐ̣π̣ε̣ὶ∽ἐπὶ τῇ τοῦ
58 γάλακτος ἐγλείψει , ἀλλὰ καὶ μετὰ τὸν χρόνον
58-59 παραδό∤τωσαν
59 τὸ θρεπτὸν ∼ὑγειῆ∽ὑγιῆ καὶ ἀθάνατον κ̣αθότ̣ι̣καθότι
59-60 ∼σ̣υνκε∤χ̣ωρηκαν∽συνκε∤χωρήκασιν
60 τῶι ∼Ἐπιφανείωνει∽Ἐπιφανείωνι τὸ ἴ̣σ̣ο̣ν̣ἴσον ἐάνπε̣ρἐάνπερ
60-61 διαφω∤νήσῃ
61 ∼ἀνασστήσουσιν∽ἀναστήσουσιν ἐπὶ̣ἐπὶ τὰ αὐτὰ ἔτη̣ἔτη δύο|num:2| ἢ̣ κ̣α̣ὶ̣καὶ τὰ [ἀρ]γ̣ύριαἀργύρια ,
62 τ̣ῆ̣ςτῆς πράξεως ο[ὔσ]η̣ς̣οὔσης Ἐπει[φανί]ω̣νιἘπειφανίωνι ἔκ τ̣[ε]τε [αὐ]τῶναὐτῶν καὶ ἐκ τῶν
63 ὑπαρχόντων αὐτοῖς πά̣ν̣τ̣ωνπάντων . S-4 γραφὴ κ̣υρί̣α̣κυρία . S-5 μ̣ά̣ρ̣τ̣υ̣ρ̣ε̣ς̣μάρτυρες
64 σ̣υ̣γ̣γ̣ραφοφύλαξσυγγραφοφύλαξ
65 [ἔ]τουςἔτους κβ|num:22| Καίσ̣αροςΚαίσαρος ❨Παχὼ(ν)❩Παχὼν κη|num:28| ❨ἀνεγρ(άφη)❩ἀνεγράφη διʼ Ἰσ̣ιδώρουἸσιδώρου .
66 m2 S-6 Δ̣ιοδώραΔιοδώρα κα̣ὶκαὶ ∼Ταπ̣οντωιτος∽Ταποντῶς Δημητρίο[υ]Δημητρίου τ̣οῦτοῦ καὶ
66-67 ∼Πε̣τ̣ερ∤μ̣όθεος∽Πετερ∤μούθεως
67 Περσ̣ίνηΠερσίνη μ[ε]τὰμετὰ κυρίου τοῦ ἀνδ̣ρὸςἀνδρὸς Ἁρμιύσ̣ι̣ο̣ς̣Ἁρμιύσιος
68 ν̣ε̣ωτέρ̣ουνεωτέρου ∼ὁμολογῶι∽ὁμολογῶ ∼τροφεύσιν∽τροφεύσειν παρʼ ἐμ̣α̣υ̣τ̣ῇ̣ἐμαυτῇ [καὶ]καὶ
68-69 ∼[θη]∤λ̣ά̣σιν∽θη∤λάσειν
69 τῶι ἰ̣δ̣ίωιἰδίωι γάλακτι Ἐπιφανίω̣ν̣ι̣Ἐπιφανίωνι Κα̣ν̣ώ̣ι̣π̣ο̣υ̣Κανώιπου
69-70 [ὅ]∤π̣ερ̣ὅ∤περ
70 ∼ἀνείρηται∽ἀνῄρηται Ἐπιφανίων ∼κοπριον[αίρετον]∽κοπριαναίρετον
70-71 [παι]∤δ̣ί̣ο̣[ν]παι∤δίον
71 ἄρρενον ∼ὁν∽ ὄνομα ∼Ἐπαφρόδιτον∽Ἐπαφρόδιτος [ἐπ]ʼἐπʼ ἔτ̣η̣ἔτη δ̣ύ̣ο̣|num:2|δύο|num:2|
72 ἀ̣[πὸ]ἀπὸ Παῦνι τοῦ δευτέρου καὶ ∼ἰκοστοῦ∽εἰκοστοῦ ἔτους̣ἔτους
73 Κ̣α̣ί̣[σ]αροςΚαίσαρος καὶ ∼ἀπέχωιμεν∽ἀπέχομεν παρὰ τοῦ Ἐπιφανίωινος
74 π̣αρ̣αχρῆμαπαραχρῆμα διὰ ∼χιρὸς∽χειρὸς ∼ἐκς∽ἐξ οἴκου ∼τωι∽τοῦ Ἐπ̣ι̣φ̣αν̣ε̣ί̣ω̣ν̣ο̣[ς]Ἐπιφανείωνος
75 κ̣α̣τὰκατὰ μῆνα ἕκαστον ἀργυρίου δραχμὰς ∼ὀκτὼι∽|num:8|ὀκτὼ|num:8| τοῦ
76 ∼ε̣ἱματισμοῦ∽ἱματισμοῦ καὶ ∼σιτωιμετρίας∽σιτομετρίας καὶ τὰ ἄ̣λλαἄλλα ὅσ̣αὅσα
77 ∼κ̣α̣θήκι∽καθήκει δίδοσθαι ∼τρωιφῶι∽τροφῷ ἀπέχωι{ἀπέχωι} ἐπὶ τὰ
77-78 ∼πρωικί∤μενα∽προκεί∤μενα
78 ἔτη δύο|num:2| . S-7 ∼ἔνγυος∽ἔγγυος δὲ τῶν κατὰ ∼τοὶ∽τὸ ∼τρωίφιμ[ον]∽τρόφιμον
79 [πά]ντωνπάντων Ἁρπαήσιος Κελεβίνεος , καὶ μετὰ τὸν
80 χρόνον ∼παραδώισωιμεν∽παραδώσομεν ∼τωὶ∽τὸ θρεπτὸν
80-81 Ἐπιφανί∤ωινι
81 ὑγιῆ καὶ ἀθάνατον καθότι ∼πρωιγέγραπται∽προγέγραπται
82 [ἔ]γραψενἔγραψεν ὑπὲρ αὐτῶν ∼Ἀχιλλευ∽Ἀχιλλεὺς Ἑρμίου διὰ ∼τωὶ∽τὸ μὴ
82-83 ε[ἰ]∤δέναιεἰ∤δέναι
83 αὐτοὺς γράμματ[α]γράμματα [.]. S-8 |gap:?_lines|
84 |gap:?| |gap:?|
85 διὰ χειρὸς ἐξ οἴκου τ̣ὰτὰ [τροφεῖα]τροφεῖα [καὶ]καὶ [τὸν]τὸν
85-86 [ἱμα]∤τισμὸνἱμα∤τισμὸν
86 καὶ ∼τὰ̓́λλα∽τὰ $ἄλλα ὅσα κα[θή]κ̣[ει]καθήκει [δίδοσθαι]δίδοσθαι [τροφῷ]τροφῷ
87 ὑπὲρ οὗ τροφεύει Διοδώρα π[αιδίον]παιδίον
87-88 ∼[κο]∤πρειαναίρετον∽κο∤πριαναίρετον
88 ∼ἄρεν∽ἄρρεν τοῦ [Ἐπιφανίωνος]Ἐπιφανίωνος [ᾧ] [ὄνομα]ὄνομα
89 Ἐπαφρόδιτος ἐτῶν δύο|num:2| [ἀπὸ]ἀπὸ [μηνὸς]μηνὸς [Παῦνι]Παῦνι [τοῦ]τοῦ
90 δευτέ̣ρουδευτέρου καὶ ∼ἰκοστοῦ∽εἰκοστοῦ ἔτ[ου]ςἔτους Κ[αίσαρος]Καίσαρος [ὑπὲρ]ὑπὲρ
91 τῶν διὰ τοῦ ∼τροφείμου∽τροφίμου [ἑσταμένω]νἑσταμένων [κατὰ]κατὰ
91-92 [μῆ]∤ναμῆ∤να
92 ἕκαστον ἀργυρίου [❨(δραχμῶν)❩]δραχμῶν [ὀκ]τὼ|num:8|ὀκτὼ|num:8| τ[ῶν]τῶν [π]ροκιμένωνπροκιμένων
93 ἐτῶν δύο|num:2| , αἱ συναγόμεναι [ἀργυρί]ο̣υ̣ἀργυρίου δρα[χμαὶ]δραχμαὶ
94 ἑκατὸν ἐνενήκοντα δύο|num:192| Ἁρ[παῆσις]Ἁρπαῆσις [Κελεβίνιος]Κελεβίνιος
95 ∼ἐνγυοι∽ἔγγυος τῶν κατὰ τὴν προ[κειμένην]προκειμένην
95-96 [ἀπο]∤χὴνἀπο∤χὴν
96 ∼ς∽εἰς ἔκτισιν , τῆς πράξεως [οὔσης]οὔσης
96-97 [Ἐπιφα]∤νείωνιἘπιφα∤νείωνι
97 ἔκ τε αὐτῶν τῶν τ̣ρ̣ι̣ῶ̣ν̣|num:3|τριῶν|num:3| καὶ ἐκ τῶ[ν]τῶν
98 ὑπαρχόντων αὐτῶν πάντ̣ω̣ν̣πάντων ∼μέχρει∽μέχρι [οὗ]οὗ
99 ἀποδῶσιν τ̣ὸ̣ντὸν θρεπτὸν Ἐπαφρόδιτον
100 ∼ὑγειῆ∽ὑγιῆ καὶ ἀ̣θ̣ά̣ν̣ατονἀθάνατον τῶι ∼Ἐπιφανείωνει∽Ἐπιφανείωνι
101 ∼ὀντι∽ὄντα ἐτῶν δύο|num:2| ∼ἀκλούθως∽ἀκολούθως τῶν διὰ τοῦ
101-102 γρα∤φ̣ε̣ί̣ο̣υ̣γρα∤φείου
102 σημ̣α̣ι̣ν̣ο̣μ̣έ̣ν̣ω̣ν̣σημαινομένων . S-9 γραφὴ κυρία . S-10 μάρτυ[ρες]μάρτυρες [.].
103 S-11 συγγραφοφύλαξ
104 ἔτους κβ|num:22| ∼Κααρος∽Καίσαρος Παχὼν κη|num:28| ❨ἀνεγρ(άφη)❩ἀνεγράφη διʼ Ἰσιδώρου .
105 m3 S-12 Διοδώιρα καὶ ∼Ταποντοτος∽Ταποντῶς Δημητρίου
106 τοῦ καὶ ∼Πετερμόθεως∽Πετερμούθεως Περσίνη μετὰ
107 κυρίου τοῦ ἀνδρὸς ∼Ἁρμιυσις∽Ἁρμιύσιος ∼νεοτέρου∽νεωτέρου
108 καὶ Ἁρπαῆσις ∼Κελεβῖνις∽Κελεβίνιος ἀμφότεροι
109 Π[έρ]σαιΠέρσαι τῆς ἐπιγονῆς ὁμολογοῦμεν
110 [ἀ]πεσχηκέναιἀπεσχηκέναι παρὰ Ἐπιφανίω̣ι̣ν̣ο̣ς̣Ἐπιφανίωινος
111 [τοῦ]τοῦ Κανώιπου διὰ ∼χιρὸς∽χειρὸς ∼ἐκς∽ἐξ οἴκ[ου]οἴκου
112 τὰ ∼τρωιφῆα∽τροφεῖα καὶ τὸν ∼εἱματισμὸν∽ἱματισμὸν κα̣ὶ̣καὶ
113 τὰ ἄλλα ∼ὅσσα∽ὅσα ∼καθήκι∽καθήκει ∼δίδοσται∽δίδοσθαι
113-114 τρ[ο]∤φῶιτρο∤φῶι
114 ὑπὲρ οὗ ∼τετρωίφευκα∽τετρόφευκα
114-115 κοπρ[ι]α̣ν̣∤αίρετονκοπριαν∤αίρετον
115 θρεπτὸν ἄρσεν ὧι ∼ὄ[ν]ωιμ[α]∽ὄνομα
116 Ἐπαφρόδιτον ἐτῶν δύο̣|num:2|δύο|num:2| ἀπὸ Παῦ[νι]Παῦνι
117 τοῦ δευτέρου καὶ εἰκο̣στοῦεἰκοστοῦ ἔτους
118 [Καί]σαροςΚαίσαρος ∼τα∽τὰς διὰ τοῦ ∼τρωιφίμου∽τροφίμου
118-119 ∼ἑ[στα∤με]ν̣α∽ἑστα∤μένας
119 κατὰ μῆνα ἕκαστον [ἀργυρίου]ἀργυρίου
120 [δρα]χμὰςδραχμὰς ∼ὀκτὼι∽|num:8|ὀκτὼ|num:8| τῶν ∼πρωι[κειμένων]∽προκειμένων [ἐτῶν]ἐτῶν
121 δύο|num:2| καὶ οὐδὲν ἐγκ̣α̣λοῦ[μεν]ἐγκαλοῦμεν [καθότι]καθότι
122 [προ]γέγραπταιπρογέγραπται . S-13 ἔγραψε[ν]ἔγραψεν [ὑπὲρ]ὑπὲρ [αὐτῶν]αὐτῶν
123 [Ἀχιλλεὺς]Ἀχιλλεὺς Ἑρμίου διὰ τ̣[ὸ]τὸ [μὴ]μὴ [εἰδέναι]εἰδέναι
124 [αὐτοὺς]αὐτοὺς [γράμματα]γράμματα [.].
125 S-14 τρόφιμον [π]ρὸςπρὸς Ἐπιφανίωνα |gap:4||gap:1| Διοδώρας τ̣ῆ̣ς̣τῆς [καὶ]καὶ [Ταποντῶτος]Ταποντῶτος
126 τῆς Δημητρίου |gap:3||gap:5| Ἐπαφροδίτου |gap:4||gap:3|πο|gap:3|