Sematia

basp.49.83.xml

TM: 31374HGV: 31374Date: 201 – 300Place: Pannonien (?)

1 m1 S-1 ∼Α̣ὐρήλειο[ς]∽Αὐρήλιος ∼Π̣ωλείο̣ν∽Πωλίων ∼στρατ[ειώτης]∽στρατιώτης ∼[λε]γ̣ε̣ι̣ῶ̣[νος]∽λεγιῶνος β̣|num:2|β|num:2|
2 β̣οηθοῦβοηθοῦ ∼Ἥρωνει̣∽Ἥρωνι [τ]ῷ̣τῷ ἀδελφ[ῷ]ἀδελφῷ [κα]ὶ̣καὶ Πλουτου τῇ
2-3 ἀδελ∤φῇ
3 καὶ ∼μητρεὶ̣∽μητρὶ |gap:2||gap:1| Σ̣εινουφειΣεινουφει τῇ̣τῇ ∼ἀρτοπόλει∽ἀρτοπώλιδι καὶ ∼κύρᾳ∽κυρίᾳ
4 πλεῖστ̣απλεῖστα χαίρει̣ν̣χαίρειν . S-2 εὔχομα̣[ι]εὔχομαι [ὑ]μᾶςὑμᾶς ∼ὑ̣γειαίνειν∽ὑγιαίνειν
5 ν̣υκτ̣ὸς̣νυκτὸς κ̣α̣ὶ̣καὶ [ἡ]μ̣[έρα]ς̣ἡμέρας , κ̣[α]ὶ̣καὶ τὸ προ[σ]κ̣ύ̣νημα̣προσκύνημα ὑμῶν
5-6 πάντο∤τε
6 ποιῶ π̣αρὰπαρὰ πᾶ̣σ̣ιπᾶσι τοῖς θε̣οῖςθεοῖς . S-3 ἐγ̣ὼἐγὼ δὲ γράφων οὐκ
6-7 ∼ἀνα∤πάω̣μαι∽ἀνα∤παύομαι
7 ∼ὑμεῖν∽ὑμῖν . S-4 ∼εἱ̣μεῖς∽ὑμεῖς δὲ κατὰ ∼νοῦ∽νοῦν με οὐχ ∼ἔχεται∽ἔχετε .
8 S-5 ∼ἀλλὰ∽ἀλλὰ ∼’∽ἐγὼ ∼γὼ∽$ τὸ ∼ἐ̣μὸν∽ὑμῖν ποιῶ̣ποιῶ γ̣ράφωνγράφων εἱμεῖν πάντοτε ,
9 καὶ οὐκ ∼ἀναπ̣ά̣ομαι∽ἀναπαύομαι ὑμᾶς φέρ̣ωνφέρων καὶ [κ]ατὰκατὰ ψυχὴν
9-10 ἔ∤χων
10 ∼εἱμ[ᾶς]∽ὑμᾶς . S-6 [ἀλλ’]ἀλλ’ οὐ[δ]έ̣ποτέ̣οὐδέποτέ μοι ἐγρά̣ψ̣[α]τ̣εἐγράψατε πε̣[ρὶ]περὶ τ̣ῆςτῆς
10-11 ∼ἡ∤μετ̣έρας∽‧ὑ∤μετέρας‧
11 ∼σωτ̣[ηρείας]∽σωτηρίας [π]ῶ̣ςπῶς ἔχετε . S-7 ἐγὼ δ̣[ὲ]δὲ μεριμνῶ
11-12 πε∤ρ̣ὶπε∤ρὶ
12 ∼ἡ̣μῶν∽ὑμῶν ὅτι λαβ̣όν̣<τες>λαβόντες ἀ̣[π’]ἀπ’ ἐμοῦ ∼γράμ̣ατα̣∽γράμματα ∼π̣ο̣λλάκεις∽πολλάκις
13 οὐδέποτέ μοι ἀντ[ε]γράψατεἀντεγράψατε ∼εἵνα∽ἵνα ⁽∼εἰδώ̣[τ]ε̣ς∽⁾εἰδότος ⁽∼εἰδώ̣[τ]ε̣ς∽⁾εἰδότος πῶς ∼ἡμᾶς∽ὑμᾶς
14 |gap:2||gap:1|ω̣π̣|gap:2||gap:1|ωπ |gap:2||gap:2||gap:2||gap:2||gap:2| ⁽∼ἀπώντας∽⁾ἀπόντος ⁽∼ἀπώντας∽⁾ἀπόντος ἐν τ̣ῇ̣τῇ ∼Π̣αν̣ν̣ωνείᾳ∽Παννονίᾳ
15 ἔπεμ̣ψαἔπεμψα πρὸς ∼ἡμᾶ̣ς∽ὑμᾶς . S-8 ∼ε̣ἱ̣μ̣εῖ[ς]∽ὑμεῖς δὲ οὕτ̣ω̣ςοὕτως με ἔχετε
16 ὡς ξένον α|gap:3||gap:1||gap:1| ∼ἐξηλθό̣τα∽ἐξελθόντα , κ̣α̣ὶ̣καὶ χαί̣ρετεχαίρετε
17 |gap:5|ε ι|gap:1|σ|gap:8| ∼στ̣ρατείαν∽στρατίαν . S-9 ἐγὼ δὲ ∼εἱμεῖν∽ὑμῖν
18 |gap:1||gap:2|ειν οὐ̣κοὐκ ἐ|gap:2|ο̣ι̣ἐ|gap:2|οι |gap:1||gap:1||gap:1|π̣εια|gap:1||gap:1||gap:1|πεια ∼τε̣ις∽τις εἰς [τ]ὴ̣ντὴν ∼στρατείαν∽στρατίαν ,
19 ἀλ̣λὰἀλλὰ μετενο[|gap:2|]μετενο|gap:2| |gap:2|ω̣|gap:2|ο̣υ|gap:2|ω|gap:2|ου ἐξῆ̣λθαἐξῆλθα ἀφ’ ὑμῶν .
20 S-10 ἐγὼ δὲ ∼ἐπεισ̣τ̣ο̣λ̣[ὰς]∽ἐπιστολὰς ∼ε̣ἱ̣μ̣εῖ̣ν̣∽ὑμῖν ἔγραψ̣αἔγραψα ἕξ‧ ∼ἠδὲ∽ἰδέ ὑμε̣ῖ̣ς̣ὑμεῖς
21 μ̣εμε κατὰ νοῦ|gap:4||gap:3| ∼λ̣ήψω̣μ̣α̣ι∽λήψομαι ∼κομειᾶτον∽κομμεᾶτον
21-22 πα∤[ρὰ]πα∤ρὰ
22 τ̣ο̣ῦτοῦ ∼ὑπατεικο̣ῦ̣∽ὑπατικοῦ , κ̣α̣ὶ̣καὶ ἐλεύ̣σ̣ο̣μαιἐλεύσομαι πρὸς ὑμᾶς ∼εἵνα∽ἵνα
22-23 εἰδῆ∤τε
23 ἐμὲ εἶναι ἀδελ̣φ̣ὸ̣νἀδελφὸν ∼ἡμῶν∽ὑμῶν . S-11 ἐγὼ γὰρ οὐδὲν
24 οὐδὲν{οὐδὲν} ἀφ’ ∼ἡμῶ[ν]∽ὑμῶν |gap:1||gap:2|τ̣η̣σ̣α̣|gap:1||gap:2|τησα εἰς τὴν ∼στρατείαν∽στρατίαν .
24-25 S-12 ἀλ∤λ̣[ὰ]ἀλ∤λὰ
25 ∼[λ]ογ̣εί̣ζ̣ομ̣α̣[ι]∽λογίζομαι ∼[ὑ]μ̣ε̣ῖ̣ν̣∽ὑμῖν ∼ὅτει̣∽ὅτι ἐμ̣ο̣ῦἐμοῦ ∼εἱμεῖν∽ὑμῖν
25-26 γ[ρ]άφον̣∤τ̣ο̣ς̣γράφον∤τος
26 ∼ἡ̣μεῖ̣∽ὑμῶν οὐδεὶς̣οὐδεὶς |gap:1||gap:4||gap:1|ν̣|gap:1||gap:4||gap:1|ν λόγον̣λόγον ἔχει . S-13 ∼ε̣ἰδὲ∽ἰδέ γείτων
27 η|gap:1|ην ὑμῶν ἐ̣μ̣[ὲ]ἐμὲ [ἀδ]ε̣λ̣φ̣ὸνἀδελφὸν ⁽ἡ̣μεῖ̣⁾ὑμῶν . S-14 καὶ ∼ἡμεῖς∽ὑμεῖς μοι
27-28 ∼ἀν∤[τ]εεγράφατε∽ἀν∤τιγράψατε
28 |gap:8|η̣ς|gap:8|ης μ̣οιμοι γράψαι ∼τεις∽τις ∼ηαν∽ἐὰν
29 ∼ἡμεῖν∽ὑμῶν τὴν ἐπ̣ε|gap:2||gap:5|ει̣ς̣ἐπε|gap:2||gap:5|εις α̣ὐ̣τ̣οῦαὐτοῦ μ̣ο̣ι̣μοι ∼π̣ένψατε∽πέμψατε .
30 S-15 ∼ἄ̣σ̣παισαι∽ἄσπασαι τὸν̣τὸν π|gap:8| ∼Ἀ̣φ̣ρ̣ο̣δείσειν∽Ἀφροδίσιον καὶ̣καὶ ∼Ἀτήσιων∽Ἀτήσιον
31 |gap:1|ο̣υ̣τ̣ειον|gap:1|ουτειον |gap:2||gap:8||gap:1|ε̣ι̣ν|gap:2||gap:8||gap:1|ειν τὴν̣τὴν θυγατέρα̣θυγατέρα αὐτοῦ
32 |gap:1||gap:1|ε|gap:6||gap:7||gap:2| καὶ τὸν ἄνδρα αὐτῆς
33 κ[α]ὶκαὶ Ὀρσινο[υφειν]Ὀρσινουφειν [κ]αὶκαὶ τοὺς ∼ὑγειοὺς∽ὑιούς τῆς ἀδελφῆς
34 τῆς̣τῆς μ̣η̣τρὸ[ς]μητρὸς [αὐτοῦ]αὐτοῦ ∼[Ξ]εν̣οφῶ̣νε∽Ξενοφῶντα καὶ Ουην̣οφεΟυηνοφε
35 [τ]ὸντὸν κ̣α̣ὶκαὶ προ |gap:1||gap:10||gap:5| τ̣ουτου ∼Αὐρηλείους∽Αὐρηλίους
36 |gap:3||gap:3||gap:19||gap:1|φειν την
36-37 φει∤|gap:27||gap:2|δ|gap:5|
37 |gap:?_lines|
38,ms |gap:?|υ̣|gap:?|ε|gap:4||gap:?|υ|gap:?|ε|gap:4| τ̣ὴ̣ν̣τὴν [ἐ]π̣ιστολὴ[ν]ἐπιστολὴν |gap:3| |gap:1|δοτ̣|gap:2||gap:1|δοτ|gap:2|
39 |gap:3||gap:2|ε̣ιν|gap:3||gap:2|ειν τ̣επ|gap:8|τεπ|gap:8| τ̣οῖςτοῖς ∼ὑγειο̣ῖ̣ς̣∽υἱοῖς [καὶ]καὶ Σ̣εινυ̣φειΣεινυφει τῇ ∼ἀρτ̣οφ̣ωλ̣είσᾳ∽ἀρτοπωλίσσᾳ |gap:2|συνγωνε̣|gap:?||gap:2|συνγωνε|gap:?|
40 |gap:1|ο̣π̣|gap:8||gap:1|οπ|gap:8| ∼Π̣ο̣λ̣ε̣ί̣ο̣νος∽Πωλίωνος ∼στρατειότου∽στρατιώτου ∼λε̣γει̣ῶ̣νος∽λεγιῶνος β̣|num:2|β|num:2| βοηθο[ῦ̣]βοηθοῦ |gap:4||gap:2||gap:?|
41 |gap:10||gap:4||gap:4||gap:8|υ̣|gap:2||gap:1||gap:1|ε̣ι̣|gap:3||gap:7||gap:3||gap:2||gap:9||gap:?||gap:10||gap:4||gap:4||gap:8|υ|gap:2||gap:1||gap:1|ει|gap:3||gap:7||gap:3||gap:2||gap:9||gap:?|
42 |gap:1||gap:1||gap:21|ψ̣|gap:1||gap:1||gap:4||gap:10||gap:1|θ|gap:2||gap:2||gap:1||gap:1||gap:1||gap:21|ψ|gap:1||gap:1||gap:4||gap:10||gap:1|θ|gap:2||gap:2||gap:1| |gap:?|
43 |gap:2| [τ]ῆ̣ς̣τῆς ∼Π̣α̣ν̣νο̣νεία̣ς∽Παννονίας τῆς κ̣ά̣τ̣ω̣κάτω |gap:2||gap:2||gap:4||gap:2||gap:7|
44 [ἀπ]όδοςἀπόδος Ἀ̣κουτ̣ονεἈκουτονε Λεω̣ν̣Λεων ∼[ο]ὐτρανῷ∽οὐετρανῷ ∼λειγει[ῶ]ν̣[ος]∽λεγιῶνος |gap:?|
45 ∼Α̣ὐρ̣ηλείο∽Αὐρηλίου ∼Πολείονο̣ς∽‧Πωλίωνος‧ ∼στρατειότη∽στρατιώτου ∼λεγεῶ̣νος∽λεγιῶνος β̣|num:2|β|num:2| βοηθοῦ ∼εἵνα∽|num:1|ἵνα|num:1| πέμ̣ψῃπέμψῃ ❨εἰ(ς)❩εἰς ∼πατρε̣ί̣δ̣[α]∽πατρίδα |gap:?| .