Sematia

p.hever.62.xml

TM: 24323HGV: 24323Date: 127 – 127Place: Rabbath Moab (Arabia)

1 m1 S-1 ἐγγ̣εγ̣ρ̣α̣μ̣μέ̣νο̣νἐγγεγραμμένον καὶ ἀντιβεβ̣λημένον̣ἀντιβεβλημένον ἀντί̣γ̣ρ̣αφονἀντίγραφον ἀπογ̣ραφῆ̣ς̣ἀπογραφῆς προκι̣μένηςπροκιμένης μεθ̓
1-2 ἑτ[έ]∤ρ̣ω̣[ν]ἑτέ∤ρων
2 ἐ̣ν̣ἐν τ̣ῇ̣τῇ ἐν̣θάδ̣ε̣ἐνθάδε βασι[λι]κῇ̣ο̣ὗ̣βασιλικῇοὗ τ̣ὸτὸ ἀ̣ν̣[τί]γρ̣α̣φονἀντίγραφον ὑπ̣ο̣τέτακταιὑποτέτακται .
3 S-2 ἐ[γγ]ε̣γ̣ρ̣[αμ]μέ̣ν̣ο̣ν̣ἐγγεγραμμένον καὶ ἀ̣ντιβ̣εβλ̣η̣μ̣ένονἀντιβεβλημένον ἀντίγρα̣φονἀντίγραφον ἀπογραφῆς προκιμένης
4 μεθ̓ ἑτέρων ἐν τῆ̣τῆ ἐνθάδε βασιλικῇ , οὗ τὸ ἀντίγρα̣φ̣ονἀντίγραφον ὑ̣π̣ο̣τ̣έτακταιὑποτέτακται . S-3 ἐπὶ
4-5 Αὐτο̣κρ̣ά∤τ̣[ο]ροςΑὐτοκρά∤τορος
5 Καίσαρος , θεοῦ Τρα̣ι̣α̣νο̣ῦ̣Τραιανοῦ Π̣αρθικοῦΠαρθικοῦ υἱοῦ , θεοῦ Νέρουα υἱωνοῦ , Τραιανοῦ
6 [Ἁδριανοῦ]Ἁδριανοῦ [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ [,], [ἀρχιε]ρ̣έ[ως]ἀρχιερέως [μεγίστο]υμεγίστου , δ̣η̣[μαρχ]ι̣κῆςδημαρχικῆς ἐ̣ξ̣ο̣υ̣σ̣ί̣α̣ς̣ἐξουσίας τ̣ὸ̣τὸ
6-7 δ̣ω̣δ̣έ̣∤[κατον]δωδέ∤κατον
7 [,], [ὑπάτου]ὑπάτου [τὸ]τὸ [τρίτον]τρίτον [,], [ἐ]π̣[ὶ]ἐπὶ [ὑπάτων]ὑπάτων Μά̣ρ̣κ̣ουΜάρκου Γα<ου>ίουΓαουίου Γαλλικανοῦ καὶ Τίτου
7-8 Ἀ∤[τειλίου]Ἀ∤τειλίου
8 [Ῥούφου]Ῥούφου Τ̣[ιτ]ι̣[ανο]ῦ̣Τιτιανοῦ πρὸ τριῶν ε̣[ἰ]δ̣ῶνεἰδῶν Δε̣κεμβρίωνΔεκεμβρίων , κατὰ δὲ τὸν τῆς
9 ν̣[έας]νέας ἐ̣π̣α̣ρ̣χ̣εία̣ς̣ἐπαρχείας Ἀρ̣αβίαςἈραβίας ἀρ̣ιθμὸνἀριθμὸν ἔτο̣υ̣ς̣ἔτους δ̣ε̣υ̣τέρουδευτέρου εἰκοστοῦ μηνὸς
9-10 Ἀπελλαί∤ου
10 ὀκ̣τοκαιδεκά̣[τῃ]ὀκτοκαιδεκάτῃ [ἐν]ἐν Ῥαβ̣βαθμω̣β̣οιςῬαββαθμωβοις πόλει , ἀποτειμ̣ήσεωςἀποτειμήσεως Ἀραβίας ἀγομένης
11 ὑ̣[πὸ]ὑπὸ [Τ]ί̣τ̣[ο]υ̣Τίτου Ἀ̣[νεινίου]Ἀνεινίου [Σεξτίου]Σεξτίου Φ̣λ̣ω̣ρ̣ε̣ν̣τ̣είνο[υ]Φλωρεντείνου π̣ρ̣ε̣σ̣β̣ευτ̣ο̣ῦπρεσβευτοῦ Σ̣ε̣βαστ̣ο̣ῦ̣Σεβαστοῦ
11-12 ἀν̣τιστρα∤τ̣ή̣γ̣ο̣υἀντιστρα∤τήγου
12 . S-4 Σ̣α̣μμ̣ο̣υ̣οςΣαμμουος Σ̣ιμων[ο]ςΣιμωνος Μαωζηνὸς τῆς Ζοαρηνῆς περιμέτρου Πέτρας ,
13 ο̣ἰ̣κῶνοἰκῶν [ἐ]νἐν ἰδίοις ἐν αὐτῇ Μαωζᾳ , ἀπο̣γράφομαιἀπογράφομαι ἐμαυτὸν ἐτῶν τριάκοντ̣α̣τριάκοντα
14 |gap:3||gap:2|η̣λ̣ν̣ι̣ον̣|gap:3||gap:2|ηλνιον [ἐ]ν̣ιαύσιονἐνιαύσιον μέρος ἥμισυ χώ̣ραςχώρας ἐν ὁρίοις Μαωζων τῆς προ- .
15 S-5 γ̣ε̣γραμμέν̣η̣ς̣γεγραμμένης λ̣ε̣γ̣ο̣μ̣έ̣νηςλεγομένης Αρενοαραθα μετ̣οχῆςμετοχῆς τῆς πρὸς Ιωναθην Σιμωνος
16 μέρ̣ο̣ςμέρος ἥμισύ ἐστιν σπόρο̣υ̣σπόρου κρ̣ειθῆςκρειθῆς σάτου ἑ̣[ν]ὸ̣ς̣ἑνὸς κάβων τριῶ̣ν̣τριῶν τελοῦν φόρου
16-17 μέ∤λαν
17 ἓν λεπτὰ τεσ̣σ̣α̣ράκοντα̣τεσσαράκοντα πέντε , γείτ̣[ον]εςγείτονες Μαν̣α̣ηςΜαναης Μαναη καὶ θάλασσα ,
17-18 μέ∤ρος̣μέ∤ρος
18 ἥμισυ κ̣ήπουκήπου φοινικῶν̣οςφοινικῶνος ἐν ὁρ̣ί̣ο̣ι̣ς̣ὁρίοις [Μ]αω̣ζωνΜαωζων τῆς α̣[ὐ]τῆςαὐτῆς λεγομένου
18-19 Χαφ∤φ[ο]υ̣ρ̣αΧαφ∤φουρα
19 μ̣[ε]τ̣οχῆ[ς]μετοχῆς [τ]ῆς̣τῆς π̣ρὸςπρὸς Ιω̣ν̣αθηνΙωναθην Σ̣[ιμωνο]ς̣Σιμωνος ἀ[δ]ε̣[λ]φόνἀδελφόν μου μέρος ἥμισύ
19-20 ἐσ∤[τι]νἐσ∤τιν
20 σπόρου κ̣ρ̣ε̣[ι]θ̣ῆ̣[ς]κρειθῆς |gap:?|
1 [Ἰ]ωσ̣ηπουἸωσηπου , μ̣έ̣ροςμέρος ἥμισυ ἀμ[πελῶνος̣?]ἀμπελῶνος
2 |gap:?|
1 [μετοχῆς]μετοχῆς
2 [τῆς]τῆς [πρὸς]πρὸς Ιωναθην τὸν προ[γ]ε̣γρα̣μμ[έ]νο̣[ν]προγεγραμμένον [ἀδελφόν]ἀδελφόν [,], [ὃ] [μέρος]μέρος [ἥμισύ]ἥμισύ [ἐστιν]ἐστιν
3 [σπόρου]σπόρου [κ]ρ̣ειθῆςκρειθῆς ἡμικάβο̣υἡμικάβου τε[τ]άρτου̣τετάρτου τ̣[ε]λ̣ο̣ῦ̣ν̣|gap:?|τελοῦν|gap:?|
4 [γείτονες]γείτονες |gap:?|χεελ̣ανης|gap:?|χεελανης Σ̣εδ̣αλλουΣεδαλλου καὶ Αβ̣δ̣Αβδ .|gap:2||gap:2||gap:?| S-6 [,], [μέρος]μέρος
5 [ἥμισυ]ἥμισυ κ̣ή̣πουκήπου φοινικῶνος ἐν ὁρίοις Μαωζων̣Μαωζων τῆς̣τῆς [αὐτῆς]αὐτῆς [λεγομένου]λεγομένου
6 [Γανν]α̣θΓανναθ |gap:3|χ . S-7 βασα μετοχῆς τῆς πρὸς Ἰωναθη[ν]Ἰωναθην [τὸν]τὸν [προγεγραμμένον]προγεγραμμένον
7 [ἀδελφόν]ἀδελφόν [,], [ὃ] [μέρος]μέρος [ἥμισ]ύ̣ἥμισύ ἐσ̣τινἐστιν σπ̣όρο̣υσπόρου κρειθ̣ῆςκρειθῆς κάβ .
6 S-8 μ[έρος]μέρος [ἥμισυ]ἥμισυ |gap:15| [ἐν]ἐν [ὁρίοις]ὁρίοις Μ̣α̣ω̣[ζ]ωνΜαωζων τῆ̣ςτῆς αὐ̣τ̣η̣ςαὐτης
6-7 λε̣γ̣ο̣[μέ]∤[ν]ο̣υ̣λεγομέ∤νου
7 Χαφφο̣υραΧαφφουρα μετοχ̣[ῆς]μετοχῆς [τῆς]τῆς π̣ρ̣[ὸς]πρὸς [Ιωναθην]Ιωναθην [τ]ὸ̣ν̣τὸν π̣ρ̣ο̣γ̣εγραμ̣μέ[ν]ονπρογεγραμμένον ἀδε̣[λ]φ̣όνἀδελφόν ,
8 ὃ̣ μ̣έ̣ρ̣ο̣ς̣μέρος ἥ̣μ̣ι̣[σύ]ἥμισύ ἐστ[ιν]ἐστιν σπόρ[ου]σπόρου [κρειθῆς]κρειθῆς [σάτου]σάτου [ἑ]ν̣ὸςἑνὸς τελοῦν φόρου̣φόρου μ̣έλανμέλαν ἓν λ̣ε̣πτὰλεπτὰ
9 δέκα , γείτονες . S-9 α|gap:30|νου , [μ]έ̣ροςμέρος ἥμισυ
10 κήπου φοινικ̣[ῶνος]φοινικῶνος [ἐν]ἐν [ὁρίοις]ὁρίοις [Μαωζων]Μαωζων [τῆς]τῆς α̣[ὐτ]ῆ̣ςαὐτῆς λε[γ]ομέν̣ο̣υλεγομένου Γανναθ̣Γανναθ
10-11 |gap:2|∤οραθ̣|gap:2|∤οραθ
11 μετ̣οχ[ῆς]μετοχῆς [τῆς]τῆς [πρὸς]πρὸς [Ἰωναθην]Ἰωναθην [τὸν]τὸν [πρ]ο̣γ̣[εγρ]α̣μ̣μέ̣ν̣ο̣ν̣προγεγραμμένον ἀδε̣λ̣φ̣όνἀδελφόν , ὃ̣ μέ[ρο]ςμέρος
12 ἥμισύ ἐστιν σ̣[πόρου]σπόρου [κρειθῆς]κρειθῆς |gap:6-8| ἡ̣μίσους̣ἡμίσους τε[λο]ῦ̣ντελοῦν φοίνικος συροῦ
13 |gap:20| [γείτον]ε̣ς̣γείτονες Σαμμ̣ο̣ῦος̣Σαμμοῦος Μ̣αναη̣λ̣ο̣υ̣Μαναηλου καὶ Μ̣α̣ν̣αηλοςΜαναηλος
13-14 Μα̣ν̣α∤ηλουΜανα∤ηλου
14 , μέρος ἥ[μισυ]ἥμισυ [κ]ή̣πουκήπου φο̣ινικ̣ῶν̣ο̣ς̣φοινικῶνος ἐν̣ἐν ὁ̣ρ̣ί̣οιςὁρίοις Μαωζων τῆς αὐτῆς
14-15 λε∤γομένου
15 Χαφφο̣υρ̣[α]Χαφφουρα μετοχῆ[ς]μετοχῆς τ̣ῆς̣τῆς πρ[ὸς]πρὸς Ι̣ω̣ν̣α̣θ̣η̣ν̣Ιωναθην τ̣ὸ̣ν̣τὸν πρ̣ογ̣εγραμμέν̣ο̣ν̣προγεγραμμένον
16 [ἀδελ]φ̣ό̣νἀδελφόν ὃ̣ μέ̣ρ̣ο̣ς̣μέρος ἥμ̣ι̣σύ̣ἥμισύ ἐ̣σ̣τ̣ι̣ν̣ἐστιν σ̣π̣ό̣ρουσπόρου σπόρου{σπόρου} κ̣ρ̣ε̣ι̣θῆ̣ς̣κρειθῆς ἡμικάβου τελοῦν
17 φοίνικο̣ςφοίνικος πατ̣ητοῦπατητοῦ σ̣άτασάτα δύο κά̣β̣ο̣υ̣ς̣κάβους τρεῖς , νααρ̣ουνααρου σ̣ά̣τασάτα δύ̣ο̣δύο κά̣β̣ου̣ςκάβους τρ̣ε̣ῖ̣ςτρεῖς
17-18 στεφα∤νικο̣ῦ̣στεφα∤νικοῦ
18 |gap:16| [γ]είτο̣νεςγείτονες Ελα̣ζ̣α̣[ρος]Ελαζαρος |gap:23|
1 |gap:2_lines|
3 Εὐτυ[χ]|gap:1|ςΕὐτυχ|gap:1|ς Αβδο̣ο̣βουΑβδοοβου
4 |gap:2_lines|