Sematia

p.herm.6.xml

TM: 21125HGV: 21125Date: 317 – 323Place: Hermopolis (?)

1 m1 S-1 τ̣ῶιτῶι δεσπότηι μου καὶ ἀδελφῶι Θεοφάνει Βησόδωρος
2 πλε̣[ῖστα]πλεῖστα χαίρειν .
3 S-2 ἦν ὡς ἀληθῶς [μοι]μοι πόθος τις κα[ὶ]καὶ [πο]λὺςπολὺς ἐνκε̣ί̣[μ]εν̣[ος]ἐνκείμενος τῆ̣[ι]τῆι διανοίαι
4 μ̣ο̣υμου , ἄδελφε κύ̣ρ̣ι̣εκύριε , ὃς τῇ σῆι κατὰ τὴν πόλιν ἑκάσ̣τη̣ι̣ἑκάστηι ἐπιφανείαι
5 τε καὶ λαμπρότητ̣ιλαμπρότητι τὸ ἀναπίμπλα̣σθαιἀναπίμπλασθαι ἡδονῆς καὶ τ̣[ῶ]ντῶν
5-6 βουλομέ∤νων
6 τυχεῖν διὰ̣διὰ μόνης τῆς ὄψεως παρεσκεύαζ[ε]νπαρεσκεύαζεν ·|g:high-punctus| S-3 νῦν δʼ
6-7 βρα∤χὺς
7 οὗτος χρόνος τῆς ἀποδημίας ποθεινοτέρα̣ν̣ποθεινοτέραν τ̣ὴντὴν θέαν ὁρᾶν
8 ε̣ὐ̣χομένοιςεὐχομένοις ἡμῖν ἐμπεποίηκεν ,|g:high-punctus| ἐπεὶ καὶ ἐν τῷ καμμύειν
9 χρόνος ἐλάχιστ̣οςἐλάχιστος ὢν πολύς τις καὶ ἀμέτρ̣ητοςἀμέτρητος τοῖ[ς]τοῖς [ἐ]ρ̣ῶσιἐρῶσι καὶ ποθοῦσι
10 διαφαίνετα̣ι̣διαφαίνεται . S-4 [οὕ]τ̣ωοὕτω τοίνυν τὸν ∼ταυτὸν∽αὐτὸν πάσ̣χ̣ω̣νπάσχων , εὔχο̣[μαι]εὔχομαι τῆς τοιαύτης
11 ἀπ̣αλλαγῆναι̣ἀπαλλαγῆναι ἐ̣π̣ιθυμίαςἐπιθυμίας ,|g:high-punctus| ἀφʼ ἧ̣ςἧς καὶ θεωρεῖν σ[ε]σε [τά]χ̣ιστάτάχιστά μοι
11-12 συμ∤[βή]σ̣εταισυμ∤βήσεται
12 ·|g:high-punctus| S-5 ὡς γὰρ̣γὰρ ἐ̣πὶἐπὶ τούτωι διάκειμαι τοὺ̣ςτοὺς πανταχό̣θενπανταχόθεν ἑκάστοτε
13 [π]α̣ρ̣επιδημ̣[οῦν]τ̣αςπαρεπιδημοῦντας τῶν ξένων ἐρω[τ]ῶνἐρωτῶν ·|g:high-punctus| S-6 ἔργ[ο]νἔργον καὶ μακρὸν εἰπεῖν ·|g:high-punctus|
14 S-7 ο̣ὐ̣δὲνοὐδὲν γάρ ἐ̣[στι]νἐστιν οὔτʼ|g:apostrophe| ἐντιμό̣τ̣ερονἐντιμότερον οὔτʼ|g:apostrophe| ⋰ἰ⋱σχυρ̣[ό]τερονἰσχυρότερον ἀδελφοῦ
15 |gap:2|ν|gap:2|ι̣|gap:1||gap:2|ν|gap:2|ι|gap:1| ὡς |gap:2|τ̣ον|gap:2|τον αὐτὸ̣αὐτὸ πολ̣λάκιςπολλάκις |gap:4||gap:4||gap:3|ξ̣εν|gap:4||gap:4||gap:3|ξεν .|g:high-punctus| S-8 ἔστι δέ
16 μ̣ο̣ι̣μοι νῦν ἐπιμε̣λ̣[ὲ]ς̣ἐπιμελὲς καὶ σφόδρα ε̣ὐκταῖον̣εὐκταῖον τ̣ῶ̣ντῶν [μέ]νμέν σοι
16-17 κατορθωθέν∤των
17 πραγμάτ̣ωνπραγμάτων τὴν τύχην̣τύχην ἀκριβῶς καταμ̣α̣θεῖνκαταμαθεῖν , ὅπως ἂν
18 καὶ αὐτὸ̣ςαὐτὸς ἐφʼ οἷς ἐ̣νδόξωςἐνδόξως ∼διέκ̣ραζων∽διέκραζον μ̣έ̣γισταμέγιστα ἡσθῶ ·|g:high-punctus| S-9 πιστεύω
19 γὰρ ἀκρι̣βῶςἀκριβῶς κ̣[αὶ]καὶ θαρρῶ ὡς οὐ̣δένοὐδέν τι ἀ̣η̣[δ]ὲ̣[ς]ἀηδὲς [ο]ὐδʼ|g:apostrophe|οὐδʼ|g:apostrophe| ἄτοπον
19-20 συμβήσε∤τα̣ισυμβήσε∤ται
20 [τ]ο̣ῦ̣τοῦ θεοῦ σο̣[ι]σοι [πρ]ὸ̣ςπρὸς πᾶσαν πρ[ᾶ]ξινπρᾶξιν συ[νθεμένο]υσυνθεμένου , ἐφʼ οἷς δικαίως
21 τ|gap:2|πρ|gap:1|σ⋰ι⋱|gap:1||gap:3|ςτ|gap:2|πρ|gap:1|σι|gap:1||gap:3|ς ε̣ὐερ̣γετεῖν̣εὐεργετεῖν κατʼ ἐμὲ̣ἐμὲ [χρή]χρή [·]· S-10 [τοῖ]ς̣τοῖς γὰρ ἀγαθοῖς τῶν̣τῶν
22 ἀ̣ν̣θ̣ρ̣ώ̣π̣ωνἀνθρώπων π̣α̣ρὰπαρὰ θεοῦ ἀπό̣κεινταιἀπόκεινται [πάμπολλα]ιπάμπολλαι τιμαί .|g:high-punctus| S-11 εἴη δέ σε ,
23 κ̣ύ̣[ρι]ε̣κύριε ἄ̣δ̣ελφεἄδελφε , κ̣α̣τ̣ο̣ρ̣θώ̣σ̣α̣ν̣[τ]ακατορθώσαντα ⋰ὑ⋱γι[ῶς]ὑγιῶς [κατελθ]εῖνκατελθεῖν ἐπὶ τὴν πατρίδα ·|g:high-punctus|
24 S-12 μ̣ε̣[θʼ]μεθʼ [ἡδο]ν̣ῆςἡδονῆς κ[αὶ]καὶ χαρᾶς γ̣ὰ̣ρ̣γὰρ [ἡ]μῶ̣νἡμῶν ἐπὶ τ̣[ὴν]τὴν [πατρίδ]απατρίδα ἡμῖν
24-25 κατα∤[βήσ]εικατα∤βήσει
25 · S-13 |gap:1|υ̣|gap:1|[κ]αὶ̣|gap:1|υ|gap:1|καὶ μειζ|gap:2||gap:2|α|gap:1|λ̣λ|gap:1||gap:7|ι̣μειζ|gap:2||gap:2|α|gap:1|λλ|gap:1||gap:7|ι ὁτιοῦν μοι ὑπ|gap:?|
26 |gap:4|α̣ν|gap:4|αν κατὰ τ̣[ὸ]ντὸν βίον θεωρεῖται .|g:high-punctus| S-14 ἔπ̣ε̣ι̣τ̣α̣ἔπειτα [τῶι]τῶι γε ⋰ὑ⋱ψίστωιὑψίστωι θεῶι
27 χ̣ά̣ρ̣ινχάριν τινὰ̣τινὰ κ̣αὶ̣καὶ πολλὴν εἶ̣χ̣ονεἶχον ἄν , εἰ ὄψει θεωρεῖν τὰ κατὰ σὲ
28 πρ̣ά̣γμ̣αταπράγματα [οἷ]ό̣ςοἷός τʼ|g:apostrophe| ἦν ἐγώ , τ̣ὴντὴν αὐ̣τ̣ὴναὐτὴν ὁδὸ̣[ν]ὁδὸν ἐ̣ξἐξ ἀρχῆς σ̣οισοι
28-29 στειλά∤μ̣[εν]ο̣ς̣στειλά∤μενος
29 · S-15 νῦν δ̣[ὲ]δὲ [ὁ]πωσδήπο̣τε̣ὁπωσδήποτε τοῦτο σ̣αφεστ̣[έρ]ως̣σαφεστέρως ἀκοῆι
29-30 δέ∤ξα̣[σ]θαι̣δέ∤ξασθαι
30 καὶ μα̣[θ]εῖνμαθεῖν τὰ περὶ σὲ̣σὲ πράγ̣ματα̣πράγματα [βού]λ̣ομαιβούλομαι ὡς τάχιστά
31 τ̣ε̣τε καὶ εὔχομαι . S-16 ἀσπάζομαί σε πολλ[άκις]πολλάκις , ἄδελφε ψυχῆ[ς]ψυχῆς
32 ὡς̣ὡς ἀ̣ληθῶςἀληθῶς , κα̣ὶκαὶ πάντας τοὺς σὺν σοὶ κατʼ ὄνομ̣α̣ὄνομα .
33 m2 S-17 ἐρρωμένον σε ἀπο̣λάβοιμ̣ιἀπολάβοιμι , δέσποτα ἄδελφε ,
34 τῶν ἡμῖν βουλομένων ἐ̣ν̣δόξωςἐνδόξως τυχόντα̣τυχόντα .
35 S-18 ❨ἀ̣πόδ(ος)❩ἀπόδος τῶι κ̣υρίωικυρίωι μ[ου]μου ἀδ[ελφῶι]ἀδελφῶι [Θεοφ]άνειΘεοφάνει ❨π(αρὰ)❩παρὰ Βησοδώρου .