Sematia

p.herm.32.xml

TM: 37275HGV: 37275Date: 501 – 600Place: unbekannt

1 m1 S-1 |gap:?_lines| [κατὰ]κατὰ [δ]ύ̣ναμινδύναμιν τῶν αὐτῶν ❨προ[κ(ειμένων)]❩προκειμένων διαιρέσεων̣διαιρέσεων κυρ[ίων]κυρίων [οὐσῶν]οὐσῶν [καὶ]καὶ [βεβαίων]βεβαίων [καὶ]καὶ
2 [πρὸς]πρὸς [δύ]ναμινδύναμιν αὐτῶν κατὰ τὴν [ἀ]νωτέρανἀνωτέραν διαστολὴν̣διαστολὴν κ̣ρ̣[ατεῖν]κρατεῖν [καὶ]καὶ [κυριεύειν]κυριεύειν
3 [κ]αὶκαὶ γεωργεῖν καὶ καρποῦσθα[ι]καρποῦσθαι κ̣αὶκαὶ μισθοῦν καὶ μεταμισθ[οῦν]μεταμισθοῦν
4 [καὶ]καὶ φ̣υτεῦσαιφυτεῦσαι ἐν ἀμπέλῳ κ̣α̣ὶ̣καὶ φυ̣τὰφυτὰ ∼φυτευσειν∽φυτεῦσαι καὶ κτίσ̣μ̣[ατα]κτίσματα [κτίσαι]κτίσαι
5 [καὶ]καὶ [π]α̣ραπέμπεινπαραπέμπειν ἐπὶ κληρο̣νόμουςκληρονόμους ἰδίους καὶ διαδόχου̣ςδιαδόχους [καὶ]καὶ [διακατόχους]διακατόχους
6 [καὶ]καὶ [χ]ρ̣ήσασ̣θαιχρήσασθαι κα̣[ὶ]καὶ [ν]έ̣μεσ̣θαινέμεσθαι κατὰ τὸν ∼δωκοῦντά∽δοκοῦντά σοι κ̣[υριετικὸν]κυριετικὸν [τρόπον]τρόπον ,
7 [ἀκ]ω̣λύτωςἀκωλύτως καὶ ∼ἀνεμποτίσ[τ]ως∽ἀνεμποδίστως μέν γέ σε τοῦ πρ̣[οειρημένου]προειρημένου
8 |gap:?|ηθου , ἐπὶ τῷ δὲ συ̣ντελέσαισυντελέσαι ὑπὲ̣ρ̣ὑπὲρ τῶν ❨προκ(ειμένων)❩προκειμένων δέ̣κ̣[α][|num:10|]δέκα|num:10| [ἀρουρῶν]ἀρουρῶν [σὺν]σὺν
9 ∼[ἡ]μ̣ιαρουρῳ∽ἡμιαρουρίῳ τοῦ ⸢κτήματος⸣κτήματος σ̣ί̣τουσίτου ἐμβολῆς τε καὶ [χρ]υ̣σ̣ικοῦχρυσικοῦ καὶ ναύλου καὶ π[αντοίων]παντοίων [ἀννωνιακῶν]ἀννωνιακῶν
10 [πρ]ὸςπρὸς τὴν ἀπογραφὴν τοῦ ∼δημοσιον∽δημοσίου κώδικος ⋰Ἰ⋱ωάννουἸωάννου τ̣[οῦ]τοῦ [τῆς]τῆς [λογίας]λογίας [μνήμης]μνήμης
11 [ἀπ]ο̣γενομένουἀπογενομένου σχολαστικοῦ καὶ ∼κενσίτωρος∽κηνσίτορος , ἀρξάμενο̣[ν]ἀρξάμενον [ἀπὸ]ἀπὸ [κανόνος]κανόνος
12 [τὴς]τὴς σ̣ὺ̣ν̣σὺν ❨Θ(εῷ)❩Θεῷ [εὐτυχοῦς]εὐτυχοῦς [εἰσιούσης]εἰσιούσης |gap:?| [ἰνδικτίονος]ἰνδικτίονος
13 [καὶ]καὶ α̣ὐτῆςαὐτῆς καὶ ἐφεξῆς καὶ διὰ παντὸς καὶ εἰς τὸ παν̣τ̣[ελὲς]παντελὲς [μηδενὸς]μηδενὸς [σοι]σοι
14 [ἀ]ν̣τιποιουμένουἀντιποιουμένου ∼ἀντιποιη̣θησομενον∽ἀντιποιηθησομένου τῶν μετʼ ἐ[μὲ]ἐμὲ [κληρονόμων]κληρονόμων [ἢ]
14-15 [συγ]∤[κ]λ̣ηρονόμωνσυγ∤κληρονόμων
15 τῶν ἐκ γένο̣[υ]ςγένους μοι ἀνηκόντων ∼ἀχιστευό[ντων]∽ἀγχιστευόντων ,[καὶ],καὶ [τὸν]τὸν [ἐπελευσόμενον]ἐπελευσόμενον
16 [εἰ]ςεἰς σὲ τοῦ λοιποῦ περὶ το̣ύτουτούτου ἐγὼ αὐτὸς ἀποτρέψ̣[ω]ἀποτρέψω [ἀπὸ]ἀπὸ [σοῦ]σοῦ [ἰδίοις]ἰδίοις [μου]μου
17 [ἀνα]λώ̣μ̣ασιἀναλώμασι καὶ [δα]πανήμ̣α̣σιδαπανήμασι , καὶ βεβαιώσω σοι ∼πάσι∽πάσῃ βεβ̣[αιώσει]βεβαιώσει [ἀπὸ]ἀπὸ [παντὸς]παντὸς
18 [τοῦ]τοῦ ∼ἐπιλευσαμένου∽ἐπελευσομένου ∼ἀ̣ν̣τιποιησομενον∽ἀντιποιησομένου πα̣ν[τὶ]παντὶ [καιρῷ]καιρῷ [ἐπάναγκες]ἐπάναγκες [·]·
19 S-2 [εἰ]εἰ [δ]ὲδὲ καὶ ἧττον ∼φροτίζω̣∽φροντίζω [τ]ῆςτῆς βεβαιώσεως , τριπλ[ασίως]τριπλασίως [τὸ]τὸ [τίμημα]τίμημα
20 [ἀποδ]ώσωἀποδώσω μετὰ καὶ τοῦ διαφέροντος καὶ ἀναλώματος πρὸ[ς]πρὸς [τὸ]τὸ [βεβαίαν]βεβαίαν
21 [εἶνα]ι̣εἶναι καὶ ⋰ἰ⋱σχυρὰνἰσχυρὰν ταύτην τὴν πρᾶσιν πανταχοῦ πρ[οφερομένην]προφερομένην [,],
22 [ἥν]περἥνπερ ἁπλῆν γραφεῖσαν ∼ἐκ̣ο̣ντες∽ἐκών καὶ πεπεισμένος [ἐθέμην]ἐθέμην [σοι]σοι [ἄνευ]ἄνευ [βίας]βίας
23 [καὶ]καὶ ∼ἀνάγκες∽ἀνάγκης καὶ ἀπάτης καὶ πλάνης πάσης καὶ φόβου̣φόβου κ̣[αὶ]καὶ [δόλου]δόλου [τινὸς]τινὸς
24 [ἐν]ἐν δ̣ημοσίῳδημοσίῳ ἀρχείῳ καὶ κατ̣[ὰ]κατὰ νόμους ∼τετελειομενον∽τετελειωμένην μ[εθʼ]μεθʼ [ὑπογραφῆς]ὑπογραφῆς [ἐμῆς]ἐμῆς
25 [καὶ]καὶ [τ]ῶντῶν ἑξῆς συνηθῶν κατὰ παράκλησιν ἐμὴν μαρτυρ[ησάντων]μαρτυρησάντων [μαρτύρων]μαρτύρων
26 [καὶ]καὶ ∼[ἐ]ξ̣αιδ̣όμεν∽ἐξεδόμην σοι̣σοι [π]ρ̣ὸ̣ςπρὸς ἀσφάλειαν εἰς πάντα τὰ ἐγγεγραμμ̣[ένα]ἐγγεγραμμένα [καὶ]καὶ [εἰς]εἰς [τὴν]τὴν [βεβαίωσιν]βεβαίωσιν
27 [καὶ]καὶ κ̣αθαροποίησινκαθαροποίησιν ταύτη[ς]ταύτης ∼τὴν∽τῆς ∼πρασιν∽πράσεως ∼❨ὑποκιμ(ένων)❩∽ὑποκειμένων εἰ̣[ς]εἰς [τοῦτο]τοῦτο [πάντων]πάντων [τῶν]τῶν [μου]μου
28 [ὑπ]α̣ρχόντωνὑπαρχόντων καὶ ὑπαρξόν[τ]ω̣νὑπαρξόντων πραγμάτων κινητῶν κ̣[αὶ]καὶ [ἀκινήτων]ἀκινήτων [καὶ]καὶ
29 ∼[αὐ]τωκινήτων∽αὐτοκινήτων γενικῶς καὶ ἰδικῶς ἐν παντὶ ∼εἴδε∽εἴδει καὶ γένει ἐ[νεχύρου]ἐνεχύρου [λόγῳ]λόγῳ
30 [καὶ]καὶ [ὑ]ποθήκηςὑποθήκης δικαίῳ καθά̣περκαθάπερ ἐκ ∼τίκης∽δίκης . S-3 καὶ πρὸς πάν[τα]πάντα [τὰ]τὰ [ἐγγεγραμμένα]ἐγγεγραμμένα
31 ∼[ἐπε]ρ̣ωτιθέντες∽ἐπερωτηθέντες ταῦθʼ οὕτως ἔχειν δώσειν ποιεῖν φ[υλάττειν]φυλάττειν [ὡμολογήσαμεν]ὡμολογήσαμεν [.].
32 S-4 [δῆ]λονδῆλον ὅτι βέβαιον δὲ ὄντ̣[α]ὄντα τῆς ἄλλης π̣ρ̣ά̣σ̣ε̣ι̣πράσει τῆς̣τῆς |gap:1||gap:?|
33 [πα]ρ̣ὰπαρὰ σοῦ , κυρίαν οὖσαν καὶ βεβαίαν πρὸς τὴν δ̣ύ̣ναμι[ν]δύναμιν |gap:?|
34 [πά]λινπάλιν ὡμολόγησα . S-5 |g:chirho| m2 Αὐρήλιος Ἄπα Βίκτωρ Ῥω|gap:1||gap:?| [ἐθέμην]ἐθέμην
34-35 [ταύ]∤[την]ταύ∤την
35 τὴν πρᾶσιν̣πρᾶσιν κ̣αὶκαὶ ∼ἀπεσχομεν∽ἀπέσχον τὴν ❨προκ(ειμένην)❩προκειμένην τε[λείαν]τελείαν [τιμὴν]τιμὴν
36 ∼[ν]ομιστίου∽νομισματίου ἡμίσους̣|num:1/2|ἡμίσους|num:1/2| κ̣αὶκαὶ βεβαιώσω σοι π[άσῃ]πάσῃ [βεβαιώσει]βεβαιώσει [ἀπὸ]ἀπὸ [παντὸς]παντὸς [καὶ]καὶ
37 [στο]ιχεῖστοιχεῖ μοι πάντα ∼ἐγγεγραμμένη∽ἐγγεγραμμένα κα[ὶ]καὶ [ὤμοσα]ὤμοσα [τὸν]τὸν [θεῖον]θεῖον [καὶ]καὶ [σεβάσμιον]σεβάσμιον
38 [ὅρ]κ̣ονὅρκον ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται . S-6 |g:stauros| m3 Αὐρήλιος Ἀβραάμις Φρ̣ετ̣ρίουΦρετρίου μαρτ̣[υ]ρ̣[ῶ]μαρτυρῶ [τῇ]τῇ [πράσει]πράσει [ἀκούσας]ἀκούσας
39 [πα]ρ̣ὰπαρὰ τοῦ θεμένου , μαρτυρῶ δὲ καὶ τῇ καταβο̣λ̣ῇκαταβολῇ τοῦ χρυσίου |gap:?| [καὶ]καὶ
40 [ὑπέ]γ̣ρ̣αψα̣ὑπέγραψα . S-7 |g:chirho| m4 Αὐρήλιος Ἰακώβις Ἰω̣[ά]ννουἸωάννου μαρτυρῶ ταύτῃ τῇ π̣[ράσει]πράσει [ἀκούσας]ἀκούσας [παρὰ]παρὰ [τοῦ]τοῦ
41 [θεμ]έ̣ν̣ουθεμένου , μαρτυρῶ δὲ καὶ τῇ κ̣α̣ταβολῇκαταβολῇ τοῦ χρυσίου ὑμῖ[ν?]ὑμῖν |gap:?|
42 |gap:3||gap:1|μ|gap:4||gap:2| |g:chirho| m5 Α̣ὐ̣ρήλιο[ς]Αὐρήλιος Κωμάσιος ⋰Ἰ⋱ερ|gap:4||gap:1|Ἰερ|gap:4||gap:1| [μαρτυρῶ]μαρτυρῶ [ὡς]ὡς [❨πρόκ(ειται)❩]πρόκειται [.]. S-8 [|g:stauros|]|g:stauros|
43 m6 [Αὐρ]ήλιοςΑὐρήλιος Παμοῦν ∼Θεόδωρος∽Θεοδώρου ∼[μ]αρ-τηρο∽μαρτυρῶ ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται . S-9 |g:stauros| m7 Αὐρήλιος̣Αὐρήλιος |gap:?| [μαρτυρῶ]μαρτυρῶ
44 [ὡς]ὡς ❨[πρ]όκ(ειται)❩πρόκειται .