Sematia

p.herm.31.xml

TM: 37274HGV: 37274Date: 501 – 600Place: Ta Memnoneia (Theben)

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:10||gap:4||gap:4||gap:2||gap:4||gap:4||gap:?|
2 [παρὰ]παρὰ [Δαυ]ε̣[ῖ]τΔαυεῖτ ἐκ πατρὸς Π⋰ι⋱σραηλίου̣Πισραηλίου ἐ[κ]ἐκ [μητ]ρὸςμητρὸς Μαρίας , δὲ πατὴρ ἀπὸ Μεμνονίων δὲ
3 [μήτηρ]μήτηρ [ἐν]ἐν ὄρει Σκινεπώεως τοῦ Λυκοπολ[ίτου]Λυκοπολίτου νομοῦ , ἑξῆς παρέχοντος τὸν ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ αὐτοῦ
3-4 ὑπο∤[γράφοντ]α̣ὑπο∤γράφοντα
4 καὶ μάρτ⋰υ⋱ραςμάρτυρας μαρτυροῦντας ταύτῃ τῇ ἐγγράφῳ ∼διαλητικῇ∽διαλυτικῇ ὁμολογίᾳ , |g:stauros|
5 [Αὐρηλίοις]Αὐρηλίοις Ἄ̣παἌπα Κῦρι καὶ Ἰωναθὰν ❨(καὶ)❩καὶ Ἄννᾳ καὶ Μαριὰμ καὶ Γράμπᾳ ❨(καὶ)❩καὶ Θέκλαι ὁμογνησίοις ἀδελφοῖς̣ἀδελφοῖς
6 [τῶν]τῶν [προ]σφιλεστάτωνπροσφιλεστάτων μου ❨ἀδελφ(ῶν)❩ἀδελφῶν κατὰ πατέρα ἐκ μ̣[ητ]ρ̣ὸςμητρὸς Ῥαχῆλ ἀπὸ κώμης Μεμνονίων τοῦ
7 [Ἑρμων]θίτουἙρμωνθίτου νομοῦ χαίρειν . S-2 ὁμολογῶ ⦑δίχα⦒δίχα ⦑〚.〛⦒. S-3 ⦑〚ιχα〛⦒ιχα δ̣[ό]λουδόλου καὶ φόβου καὶ βίας καὶ ἀπάτης καὶ ἀνάγκης
8 [πάσης]πάσης [ἀλ]λ̣ʼἀλλʼ ἐξ ∼οἰκίας∽οἰκείας προθέσεως ἀντὶ τῆς κληρο-[ν]ο̣μίαςκληρο-νομίας τοῦ μακαρίτου ἡμῶν πατρὸς Πισραηλί̣ο̣υ̣Πισραηλίου
9 [διαλελύσθαι]διαλελύσθαι π̣ρὸςπρὸς ⋰ὑ⋱μᾶςὑμᾶς ἐν παντὶ ⦑〚.〛⦒. S-4 ⦑〚ι〛⦒ι εἴδει καὶ γέ̣[νει]γένει καὶ ποιότητι καὶ ποσότητι ἐν δὲ χρυσῷ καὶ
10 [ἀργύρῳ]ἀργύρῳ [καὶ]καὶ ∼[χα]λ̣κόμασι∽χαλκώμασι καὶ ἱματίοις καὶ γραμμ̣[ατ]ίοιςγραμματίοις καὶ ἐσθήσεσι καὶ γενήμασι καὶ
10-11 οἰκο∤[πέδοις]οἰκο∤πέδοις
11 [καὶ]καὶ [αὐλ]αῖςαὐλαῖς , καὶ μηδένα λόγον ἔχω π̣[ρὸς]πρὸς ὑμᾶς ὑπὲρ ∼το∽τοῦ ∼μέρος∽μέρους μου ἀπὸ τῆς
12 [τοῦ]τοῦ [Πισραηλί]ο̣υΠισραηλίου ὑποστάσεως καὶ κληρονομ̣ίαςκληρονομίας διὰ τὸ ἐμὲ δεδέχθαι καὶ πεπληρῶσθαι
13 [παρὰ]παρὰ [τοῦ]τοῦ [αὐτ]ο̣ῦαὐτοῦ ἀπὸ τῆς προγεγραμμένης αὐτοῦ περιουσίας ἤτοι ⋰ὑ⋱ποστάσεωςὑποστάσεως
14 [ἐν]ἐν [ἀγρ]ο̣ῖςἀγροῖς καὶ ∼κώμης∽κώμῃ ∼κινητην∽κινητῆς τε καὶ [ἀ]κ̣ινήτουἀκινήτου καὶ αὐτοκινήτου , καὶ οὐκ ἐξέσται
15 [μοι]μοι [και]ρῷκαιρῷ ∼πόποτε∽πώποτε ἐνκαλεῖν ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν ἐνκαλ̣έσει<ν>ἐνκαλέσειν περὶ τῆς προειρημένης ⦑κληρονομίας⦒κληρονομίας ⦑〚.〛⦒. S-5 ⦑〚ληρονομιας〛⦒ληρονομιας
16 [ἢ] [ἐν]ἐν [δικα]σ̣τηρίοιςδικαστηρίοις ἐκτὸς δικαστηρίου , οὐκ ∼ἐμ̣[ο]υ̣∽ἐμοὶ οὐ κληρονόμοις μου οὐ ∼διατόχοις∽διαδόχοις οὐ
16-17 δια∤[κατόχοι]ς̣δια∤κατόχοις
17 οὐκ ἀδελφῶν οὐκ ἀδελφιδῶν οὐ συγγενῶν οὐκ ἀνεψιῶν οὐ κατὰ πατέρα
18 [οὐ]οὐ [κατὰ]κατὰ [μη]τ̣έραμητέρα οὐκ ἄλλος τις ἐκ προσ[ώπ]ουπροσώπου μου οὐδὲ τοὺς ∼ἀγχειστείαν∽ἀγχιστείαν μοι τῷ γένει
19 [ἔχοντας?]ἔχοντας περὶ τῆς προγεγραμμένης [κλη]ρονομίαςκληρονομίας ὑπὲρ ∼το∽τοῦ ∼μέρος∽μέρους μου διὰ τὸ ἐμὲ
20 [ἐφʼ]ἐφʼ [ἅπασι]ἅπασι [κ̣α̣ὶ̣]καὶ ∼φιλικο͂ς∽φιλικῶς ∼ἀπηλλαχθην∽ἀπαλλαχθῆναι πρὸς ὑμᾶς καὶ ∼ἐσβεσθημεν∽ἐσβέσθαι πᾶν σπέρμα ∼δικην∽δίκης .
21 S-6 [καὶ]καὶ [ὀμνὺς]ὀμνὺς [τ]ὸ̣ντὸν Θεὸν τὸν παντοκράτορα ἑτοίμως ἔχω καὶ οἱ μετʼ ἐμὲ στέρξαι καὶ ἐμμεῖναι
22 [πᾶσι]ν̣πᾶσιν τοῖς ἐ̣γγεγραμμένοιςἐγγεγραμμένοις ταύτῃ τῇ ∼διαλ̣ήσ[ει]∽διαλύσει · S-7 ∼των∽τὸν δὲ ∼παραβαινων∽παραβαίνειν τολμήσαντα
23 [οὐδ]ὲ̣νοὐδὲν μὲν ∼ὠνησει∽ὀνήσειν ἐκ τοῦ ἐπιχειρήματος ἀλλὰ ∼πρωτοτυπος∽πρωτο-τύπως ἔνοχον ἔσεσθαι τῷ θείῳ
24 [ὅρκῳ]ὅρκῳ [καὶ]καὶ ∼παρασχειν∽παρασχήσειν λόγῳ προστίμου χρυσοῦ ∼οὐγί̣α̣ς∽οὐγκίας δύο , ❨γί(νονται)❩γίνονται ❨χρ(υσοῦ)❩χρυσοῦ ∼❨ὀγ(κίαι)❩∽οὐγκίαι β|num:2| , καὶ μετὰ τὸ πρόστιμον ἐπάναγκες
25 [ἐμμεῖναι]ἐμμεῖναι [πᾶ]σινπᾶσιν τοῖς ❨ἐγγεγραμμέ(νοις)❩ἐγγεγραμμένοις ταύτῃ τῇ ∼διαλ̣ή̣[σ]ε̣ι∽διαλύσει , ἥτις ∼❨κυρρ(ία)❩∽κυρία ∼οὐσαν∽οὖσα καὶ ∼βεβαιαν∽βεβαία ἁπανταχοῦ ❨προφερ(ομένη)❩προφερομένη |g:stauros|
26 [μεθʼ]μεθʼ [ὑπογραφ]ῆςὑπογραφῆς τοῦ ὑπὲρ ἐμοῦ ❨ὑπογράφ(οντος)❩ὑπογράφοντος , καὶ ❨ἐ̣π̣ε̣ρ̣(ωτηθεὶς)❩ἐπερωτηθεὶς |g:chirho| ὡμολόγησα . S-8 |g:stauros| Δαυεῖδ Πισραηλίου ἐκ ❨μητρ(ὸς)❩μητρὸς
27 [Μαρίας]Μαρίας [ὁ] ❨[προ]κ̣είμε(νος)❩προκείμενος ἐθέμην τὴν ∼διάλησιν∽διάλυσιν καὶ σ̣τοιχεῖστοιχεῖ μοι πάντα ὡς πρόκειται . S-9 |g:stauros|
28 |gap:10|π̣ος|gap:10|πος Γεωργίου σὺν |g:stauros| ❨Θ(εῷ)❩Θεῷ ❨γραμμ(α)τ(εὺς)❩γραμματεὺς αἰτηθεὶς ἔγραψα ❨(ὑπὲρ)❩ὑπὲρ αὐτοῦ ❨γράμματ(α)❩γράμματα μὴ εἰδότος ❨(καὶ)❩καὶ ∼ἐσομάτισα∽ἐσωμάτισα . S-10 |g:chirho|
29 m2 |gap:6|θειας Παπνουθίου ❨ἐλάχ(ιστος)❩ἐλάχιστος ❨πρεσβ(ύτερος)❩πρεσβύτερος τῆς [ἁγ]ί[ας]ἁγίας [ἐ]κ̣κλησί[ας]ἐκκλησίας |gap:1||gap:1||gap:1| ❨μεγάλ(ου)❩μεγάλου μοναστηρίου τοῦ Λυκοπολίτου νομο[ῦ]νομοῦ
30 |gap:4|η̣ν|gap:4|ην ❨εὑρεθ(εὶς)❩εὑρεθεὶς ἐν Μεμνονίοις μαρτυρῶ . S-11 |g:stauros| m3 Κυρ|gap:?|
31 m4 |gap:?|ιασν⋰ι⋱|gap:?|ιασνι Ἐζικεὴ μ[αρτυρῶ]μαρτυρῶ |gap:?|
32 m5 |gap:?||gap:1|δρεου Σε|gap:1||gap:1||gap:3||gap:1||gap:?|
33 m6 |gap:?|ραμα̣υ̣θε̣|gap:?|ραμαυθε |gap:?|
34 |gap:?_lines|