Sematia

p.hels.1.39.xml

TM: 5174HGV: 5174Date: -160 – -160Place: Herakleopolites

1 m1 S-1 κ̣α̣τ̣|gap:2|κατ|gap:2| καὶ τῶν ἀντιδιαγραψά̣ν̣τ̣ω̣νἀντιδιαγραψάντων γενέσ̣θ̣α̣ι̣γενέσθαι
2 τ̣ῶντῶν δ̣ε|gap:2|ε̣|gap:4||gap:1|ω̣ς̣δε|gap:2|ε|gap:4||gap:1|ως τ̣ι̣μ̣ῶντιμῶν μ̣ε̣γ̣ά̣λ̣ωνμεγάλων τῶν
3 κα̣τ̣α̣|gap:4|νε̣|gap:2|μ̣ε̣ν̣ωνκατα|gap:4|νε|gap:2|μενων π̣ά̣ν̣ωνπάνων ἡ̣μ̣ῶνἡμῶν
4 σ̣υ̣νευδ̣οκεῖνσυνευδοκεῖν |gap:4||gap:1|κῶς̣|gap:4||gap:1|κῶς καὶ καλῶς τοῖς ξένοις
5,ms |gap:4||gap:1|ι̣ν̣ι̣ν̣|gap:4||gap:1|ινιν
5 κατα|gap:20| ⸢❨(δραχμ…)❩⸣δραχμ… ⸢Βσξ̣ϛ̣|num:2266|⸣Βσξϛ|num:2266| ⸢❨(ὀβολ)❩⸣ὀβολ ⸢❨(2)❩⧼|num:2|⸣2⧼|num:2|
6 καὶ τ̣ὰ̣τὰ τῶν διαγεγρ̣|gap:4||gap:1||gap:15|διαγεγρ|gap:4||gap:1||gap:15|
7 ἀεὶ τ̣ὰ̣τὰ ἄ̣λ̣λ̣α̣ἄλλα φο̣ρ̣τίαφορτία διατελε̣ς̣|gap:15|διατελες|gap:15|
8 |gap:4||gap:4||gap:1|ων|gap:4|δ̣ι̣α̣|gap:3||gap:15||gap:4||gap:4||gap:1|ων|gap:4|δια|gap:3||gap:15|
9 |gap:4||gap:1|ν̣|gap:4||gap:1|ν ἐ̣π̣ὶ̣ἐπὶ ❨(ταλάντοις)❩ταλάντοις β|num:2||gap:1||gap:15|
10 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines|