Sematia

c.pap.gr.1.14.xml

TM: 23022HGV: 23022Date: – Place:

1 m1 S-1 ἔτους δωδεκάτου Τιβερίου Καίσαρο[ς]Καίσαρος Σεβαστοῦ , Παχὼν κϛ|num:26| , ἐν Ὀξυρύγχων πόλε[ι]πόλει τῆς
1-2 Θη∤βαίδος
2 . S-2 ὁμολογεῖ Τασεῦς Πετ[ε]ε̣ῦτοςΠετεεῦτος ∼Περσεινηι∽Περσίνη μετὰ κυρίου καὶ ἐγγύου̣ἐγγύου π̣[ά]ν̣τωνπάντων
3 τῶν κατὰ τὴν συγγραφὴν ταύ[τ]ηνταύτην εἰς ἔκτισιν τοῦ ἑαυτῆς ἀνδρὸς Πετσείριος τοῦ
4 Ὥρου Πέρσου τῆς ἐπιγονῆς , ἀμφότεροι τῶν ἀπὸ Τανάιως τῆς μέσης τοπαρχίας ,
5 Παάπει Φ 〚.〛νᾶτο̣ς.νᾶτος S-3 ἐν ἀγυιᾷ παρει[λ]ηφέναιπαρειληφέναι παρʼ αὐτοῦ ἔτι ἀπὸ ἑπτακαιδεκάτης τοῦ
6 [ἐ]νεστῶτοςἐνεστῶτος [μ]η̣νὸςμηνὸς Π[α]χὼνΠαχὼν ∼ἀνείρηται∽ἀνῄρηται ἀπὸ κοπρίας εἰς δουλείαν θηλυκὸν
7 [σ]ω̣μ̣ά̣τ̣ιονσωμάτιον ὧ[ι]ὧι [ἐ]πέθηκενἐπέθηκεν ὄνομ[α]ὄνομα Θερμουθάριον ὥστε τὴν ὁμολογοῦσαν τοῦτο
8 [θρέψαι]θρέψαι καὶ θηλ[ά]σαιθηλάσαι τῶι ἰδίωι αὐτῆς γάλακτι , ἔτι δὲ καὶ τιθηνῆσαι ἐπὶ ∼χρον∽χρόνον ἔτη
9 [δύο][|num:2|]δύο|num:2| [ἀπὸ]ἀπὸ τῆς αὐτῆς ἑπτακαιδε[κ]άτηςἑπτακαιδεκάτης τοῦ Παχὼν , ἀντὶ τῶν ἑσταμένων
9-10 χορη∤[γή]σασθαιχορη∤γήσασθαι
10 ὑ[π]ὸὑπὸ τοῦ Παάπιος εἴ[ς]εἴς [τ]ετε τροφεῖα καὶ ∼εἱματισμὸν∽ἱματισμὸν καὶ τὴν ἄλλην τὴν
11 [ὑπὲ]ρὑπὲρ τοῦ σωμα[τ]ίουσωματίου δαπάνην πᾶσαν κατʼ ἔτος ἀργυρίου δραχμῶν ἑξήκοντα|num:60| ,
12 [κ]αὶκαὶ δὴ αὐτόθ[ε]ναὐτόθεν ἀπέχειν ∼ἡ∽τὴν ∼ὁμολογοῦσα∽ὁμολογοῦσαν ∼καὶ∽καὶ ∼ὁ∽τὸν ∼ἀνὴρ∽ἄνδρα ∼καὶ∽καὶ ∼ἔγγυοις∽ἔγγυον ∼Πετσεῖρις∽Πετσεῖριν παρὰ
13 [τ]οῦτοῦ Παάπιος τὰς τοῦ{τοῦ} ὑπὲρ τοῦ πρώτου ἐνιαυτοῦ ἀργυρίου ∼ἑξηκον∽|num:60|ἑξήκοντα|num:60| ἐκ
13-14 πλή∤[ρ]ουςπλή∤ρους
14 διὰ χειρὸς ἐξ οἴκου · S-4 τούτου δὲ πληρωθέντος εἰς ἅπαξ ἀποδώσει αὐ[τῆι]αὐτῆι Παᾶπις
15 τοῦ ἄλλου ἐνιαυτοῦ [ἀ]ργυρ[ίου]ἀργυρίου [δ]ραχμὰςδραχμὰς ἑξήκοντα|num:60| , ἐπὶ δὲ τὸν αὐτὸν ∼[δι]ετηι∽διετῆ
16 [χρό]νονχρόνον ∼χορηγήσηι∽χορηγήσει αὐτῆι κα[τὰ]κατὰ μῆνα ἐλαίου κοτύλας δύο|num:2| . S-5 ἐπάναγκον [ο]ὖνοὖν
17 [τὴν]τὴν ὁμολογοῦσαν τὴν πᾶσα[ν]πᾶσαν ∼προστασιν∽προστασίαν καὶ ἐπιμέλειαν ∼ποήσασθαι∽ποιήσασθαι
18 [τούτου]τούτου [,], [ὡς]ὡς [αὐτῆι]αὐτῆι [ἐπ]ιβάλλειἐπιβάλλει , καὶ [μὴ]μὴ ἀνδροκοιτεῖν πρὸς τὸ μὴ διαφθαρῆναι
19 [τὸ]τὸ [γάλα]γάλα [μηδὲ]μηδὲ [ἐπι]κυεῖνἐπικυεῖν μηδὲ ἕτερον σωμάτιον παραθηλάζειν μηδὲ
20 |gap:4||gap:3| καὶ ∼παραδότωι∽παραδότω τῶι Παάπει τὸ σωμάτιον
20-21 προεστατ[η]μέ∤[νον]προεστατημέ∤νον
21 [,], [ὡς]ὡς [αὐτῆι]αὐτῆι [ἐπι]βάλλειἐπιβάλλει . S-6 ἐὰν ∼μη∽μέν τι πάθῃ ἀνθρώπινον , καὶ συνφανὲ[ς]συνφανὲς [γέν]ηταιγένηται ,
22 [ἡ] [ὁμ]ολογοῦσαὁμολογοῦσα ἀνέγκλητος ∼ἔστωι∽ἔστω , καὶ ἐὰν μὲν αἱρῆται ∼Πᾶπις∽Παᾶπις ἕτερον
23 [αὐτῆι]αὐτῆι ∼ἐγχειρει∽ἐγχειρεῖν σωμάτιον , καὶ τοῦτο θρέψει ἐπὶ τὸν ἐνλείψοντα χρόνον
24 [ἐ]πὶἐπὶ τοῖς προκειμένοις , ἐὰν δὲ μὴ βούληται τοῦτο ∼ποῆσαι∽ποιῆσαι , ἀποδώσει αὐτῶι ,
25 [ὃ] ἐὰν φανῆι ὀφείλουσα πρὸς ὃν ∼οὐδέπωι∽οὐδέπω τετρόφευκεν χρόνον . S-7 ἐὰν δὲ
26 ∼παρασυνγραφουντες∽παρασυγγραφοῦσα μὴ ποιῇ καθὰ γέγραπται , ∼ἀποτεισάτωι∽ἀποτισάτω τῶι Παάπει ,
27 ὅτι εἴληφεν καὶ ἕξει παρʼ αὐτοῦ ἀργύριον μεθʼ ἡμιολίας καὶ τὸ βλάβος
28 ∼κὰ∽καὶ ∼ἐπιτειμο∽ἐπίτιμον ἄλλας ἀργυρίου δραχμὰς διακοσίας|num:200| καὶ εἰς τὸ δημόσ[ι]ονδημόσιον
29 τὰς ἴσας καὶ πρᾶξις ∼ἔστωι∽ἔστω Παάπει ἔκ τε τῶν προγεγραμμένων
30 καὶ ἐξ οὗ ἐὰν αἱρῆται καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῖς πάντων .
31 S-8 κυρία ∼συνγραφηι∽συγγραφή . m2 S-9 Τασεῦς Πετεεῦτος τέθειμαι τὴν ὁμολογίαν καὶ
32 ∼ἐκθρέψωι∽ἐκθρέψω τὸ δουλικὸν σωμάτιον Θερμουθάριον ἐπὶ τὰ δύο|num:2| ∼ἔτηι∽ἔτη
33 καὶ ∼ἔχωι∽ἔχω ἀπὸ τῶν τροφείων τὰς τοῦ ἀργυρίου δραχμὰς ἑξήκοντα|num:60|
34 καὶ τὰ ἄλλα ∼ποιήσωι∽ποιήσω , καθότι πρόκειται . S-10 Πετσεῖρις Ὥρου ἐπιγέγραμμαι τῆς
35 γυναικὸς κύριος καὶ ἐνγυῶμαι εἰς ∼ἔκτεισιν∽ἔκτισιν τὰ προκείμενα .
35-36 S-11 Ἡρακλεί∤δης
36 Θέωνος ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῶν μὴ εἰδότων γράμματα .
37 m3 S-12 Παᾶπι[ς]Παᾶπις Φν̣[ᾶτος]Φνᾶτος ∼εὐδοκῶι∽εὐδοκῶ τοῖς προκειμένοις .
38 m4 S-13 |gap:24| ❨μελίχρ(ως)❩μελίχρως ❨στρο(γγυλο)πρ(όσωπος)❩στρογγυλοπρόσωπος οὐλὴ ❨γ̣ό̣ν̣(ατι)❩γόνατι ❨ἀ̣[ρ]ι̣σ̣(τερῷ)❩ἀριστερῷ .