Sematia

p.heid.8.420.xml

TM: 47298HGV: 47298Date: -201 – -177Place: Herakleopolis

1 m1 S-1 |gap:1||gap:1||gap:1|
2 Μεσορή
3 |gap:?|
4 ε̣|gap:1|ε|gap:1|
5 κ̣θ|num:29|κθ|num:29| |gap:1|
6 |gap:2|
7 λ̣|num:30|λ|num:30|
1 |gap:2-3||gap:1|ω̣φει|gap:1||gap:?||gap:2-3||gap:1|ωφει|gap:1||gap:?|
2 π̣|gap:1-2||gap:1|τονπ|gap:1-2||gap:1|τον τ|gap:1||gap:?|
3 καὶ ἀπὸ π̣|gap:3|π|gap:3| |gap:?|
4 τοῦ γ|num:3| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ψ|num:700| |gap:1||gap:?|
1 ε|num:5| ἔχει Τα̣οῦςΤαοῦς ἐπ̣ὶ̣ἐπὶ |gap:?| [❨(δραχμὰς)❩]δραχμὰς |gap:?| [.].
2 S-2 ⸢εἰς⸣εἰς ⸢τοῦτο⸣τοῦτο ⸢|gap:1|⸣|gap:1| ⸢❨(δραχμὰς)❩⸣δραχμὰς ⸢μ|num:40|⸣μ|num:40| .
3 S-3 ϛ|num:6| ἔχει Τανοῦπις ἐπ̣ὶ̣ἐπὶ |gap:2||gap:?| [❨(δραχμὰς)❩]δραχμὰς |gap:?| [.].
4 S-4 ϛ|num:6| ἔχει Φιλό̣θηροςΦιλόθηρος ἐπ̣ὶἐπὶ λε|gap:1||gap:?| [❨(δραχμὰς)❩]δραχμὰς |gap:?| [.].
5 S-5 εἰς τοῦτο ἔχω ❨(ἔτους)❩ἔτους ε|num:5| Φαῶφ[ι]Φαῶφι |gap:?| [❨(δραχμὰς)❩]δραχμὰς |gap:?| [·]·
6 S-6 [Τῦ]β̣ιΤῦβι ιϛ|num:16| ἔχω ἄλλας ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς σ̣|num:200|σ|num:200| καὶ |gap:?|
7 Παχὼν ε̣|num:5|ε|num:5| ἔχω ἄ̣[λλας]ἄλλας [❨(δραχμὰς)❩]δραχμὰς |gap:?| [.].
1 S-7 |gap:?|α̣σεν|gap:?|ασεν Ἀθήνιον ❨(ἔτους)❩ἔτους δ|num:4| |gap:1||gap:?|
2 |gap:?| τοῦ β|num:2| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς Βτ̣ϙ̣|num:2390||gap:1|Βτϙ|num:2390||gap:1| εἰς|gap:?|
3 |gap:?|ω̣|gap:?|ω Φαμενὼθ |gap:?|
4 |gap:?| ❨(δραχμὰς?)❩δραχμὰς Αυϙ̣β|num:1492|Αυϙβ|num:1492| |gap:?|
1 |gap:?||gap:1| ε̣|gap:?|ε|gap:?|
2 |gap:?|μα |gap:2-3| ἐ̣πι̣|gap:1||gap:3||gap:1|ἐπι|gap:1||gap:3||gap:1|
3 |gap:?| [ἔχει]ἔχει |gap:?| ἐ̣πὶἐπὶ δίφρῳ ❨σιδη(ρῷ)❩σιδηρῷ ❨(δραχμὰς?)❩δραχμὰς |gap:?|
4 |gap:?| ἔχει ἄλλας ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ρ|num:100| .
5 S-8 [ἐπαγ]ομένωνἐπαγομένων β|num:2| ἔχει μυρόπωλις ἐπ̣[ὶ]ἐπὶ
6 |gap:2-3||gap:1|ου χόεσι πέντε|num:5| καὶ ἡμίσε̣[ι]ἡμίσει [❨(δραχμὰς)❩]δραχμὰς σ̣|num:200|σ|num:200| ·
7 S-9 |gap:2-3||gap:4| νέου ἔτους ἔχει ἐπ̣ʼἐπʼ ἄ̣λλ[οι]ςἄλλοις
8 [χ]ό̣ε̣σ̣ι̣χόεσι κ̣α̣|num:21|κα|num:21| ❨(ἡμίσει?)❩ἡμίσει ἄλλας ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ω|num:800| .
8a S-10 εἰ̣[ς]εἰς τοῦτο ἔχω Φαῶφι ϛ|num:6| ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς σμ|num:240|
8b κ̣α̣ὶκαὶ κβ|num:22| ἔχω ἄλλας ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς υλβ|num:432| .
9 S-11 [Θὼθ]Θὼθ |gap:?| [ἔχει]ἔχει [Ὀν]ό̣μασ̣το̣ς̣Ὀνόμαστος ἐπὶ θεριστρίῳ ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ρν|num:150| .
10 S-12 |gap:?| [ἔχει]ἔχει [ἄλλα]ς̣ἄλλας ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ρ̣|num:100|ρ|num:100| · S-13 |gap:?|γ|num:3| [ἔ]χειἔχει ἄλλας ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ρ|num:100| .
11 S-14 |gap:?| |gap:?| [μ]υρόπωλιςμυρόπωλις Φαῶφι κβ|num:22|
12 |gap:?| τόκ̣ο̣ν̣τόκον ❨(δραχμὰς?)❩δραχμὰς λ̣|num:30||gap:1|λ|num:30||gap:1|
13 |gap:?| |gap:1| Ἁ̣θὺ̣ρ̣Ἁθὺρ θ̣|num:9|θ|num:9| |gap:?|
14 |gap:?| ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς Αφ|num:1500|
15 |gap:?||gap:1|δ̣ο̣ι̣ς̣|gap:?||gap:1|δοις ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς Α|num:1000|
16 |gap:?| κ̣αὶκαὶ τόκο̣ν̣τόκον αὐτῶ̣ν̣αὐτῶν ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ρι|num:110|
17 |gap:?| τ̣ό̣κ̣οντόκον |gap:?| ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς σ̣|num:200|σ|num:200| καὶ τὸν τόκον ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ρ|num:100||gap:?|
18 |gap:?| |gap:?| τ̣[ὸ]ντὸν τόκον̣τόκον |vac:?| ❨(λοιπαὶ)❩λοιπαὶ ἀπὸ̣ἀπὸ Θὼθ τ|gap:?|
1 κ̣α̣ὶ̣καὶ |gap:1||gap:?|
2 ιβ|num:12| ἔχει Παρα̣|gap:2||gap:?|Παρα|gap:2||gap:?| [ἐπὶ]ἐπὶ |gap:?| [❨(δραχμὰς)❩]δραχμὰς |gap:?| [.].
3 S-15 ιδ|num:14| ἔχει ⦑Ἀπολλων[ι]⦒Ἀπολλωνι |gap:?| ⦑〚|gap:?|〛⦒|gap:?| ἐπὶ |gap:?|
4 καὶ θερίστῳ ❨(δραχμὰς?)❩δραχμὰς |gap:?|
5 ιε|num:15| ἔχει π̣α̣ραδιω|gap:1||gap:?|παραδιω|gap:1||gap:?|
6 κα|num:21| ἔχει Ἀπολλ|gap:?|
7 ἐ̣π̣ὶ̣ἐπὶ λ̣ε̣κ̣άνῃλεκάνῃ καὶ ε|gap:?| [❨(δραχμὰς)❩]δραχμὰς |gap:?| [.].
8 S-16 κ̣β̣|num:22|κβ|num:22| ἔ̣χ̣ε̣ι̣ἔχει Σωκράτ[ης]Σωκράτης [ἐπὶ]ἐπὶ |gap:?| [❨(δραχμὰς)❩]δραχμὰς |gap:?| [.].
9 S-17 κγ|num:23| ἔχει Δημήτρ[ιος]Δημήτριος [ἐπὶ]ἐπὶ |gap:?| [❨(δραχμὰς)❩]δραχμὰς |gap:?| [.].
10 S-18 λ|num:30| ἔχει ἄλλας ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ρ|num:100||gap:?| [.].
11 S-19 Τετεῆτι̣ςΤετεῆτις ἐπὶ κ|gap:?| [❨(δραχμὰς)❩]δραχμὰς |gap:?| [.].
1 S-20 |gap:?|ει̣α̣|gap:1||gap:?||gap:?|εια|gap:1||gap:?|
2 |gap:?| [ἔχει]ἔχει |gap:?|ιον ἐπὶ̣ἐπὶ δ̣ακτυλίωιδακτυλίωι ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς χ̣|num:600|χ|num:600| .
3 S-21 |gap:?| [ἔχει]ἔχει |gap:?| [ἐπὶ]ἐπὶ |gap:?||gap:2|κ̣ῳ̣|gap:?||gap:2|κῳ ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ρ̣|num:100|ρ|num:100| · S-22 ἔχει ἄ̣λ̣λ̣[ας]ἄλλας [❨(δραχμὰς)❩]δραχμὰς |gap:?| [.].
1 S-23 |gap:?| [ἔχει]ἔχει |gap:?| ἐ[πὶ]ἐπὶ ὀ̣θονίωιὀθονίωι [❨(δραχμὰς)❩]δραχμὰς ρ̣|num:100|ρ|num:100| .
2 S-24 |gap:?| [ἔχει]ἔχει |gap:?| ἐ̣πὶἐπὶ περιδεξιδ̣ίῳπεριδεξιδίῳ ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς σ|num:200| .
1 S-25 |gap:1_lines|
2 |gap:?||gap:1||gap:2-3|εβι σεβιτίῳ [❨(δραχμὰς)❩]δραχμὰς |gap:?| [.].
1 S-26 ι|num:10| ἔχε̣ι̣ἔχει |gap:2||gap:?| [ἐπὶ]ἐπὶ |gap:?| [❨(δραχμὰς)❩]δραχμὰς |gap:?| [.]. S-27 |gap:?| [ἔχει]ἔχει |gap:?| ἐπὶ σεβιτίῳ καὶ̣καὶ |gap:?| [❨(δραχμὰς)❩]δραχμὰς |gap:?| [.]. S-28 |gap:1_lines|
2 |gap:?| [ἔχει]ἔχει |gap:?| ἐ̣[πὶ]ἐπὶ [θ]ερισ̣τ̣ρίῳθεριστρίῳ ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς σ|num:200| .
1 S-29 |gap:1_lines|