Sematia

p.haun.3.52.xml

TM: 35833HGV: 35833Date: 501 – 700Place: Arsinoites (?)

1 m1 S-1 |g:stauros| τριακόσια ὀγδοήκοντα τέσσερα|num:384| σῦκα καταγγ̣ίσαςκαταγγίσας καὶ νῦν εἰς χλουβοὺ̣[ς]χλουβοὺς
2 ἓξ|num:6| ἔπεμψα τ[ῷ]τῷ ἐμῷ θεοφυλάκτῳ δεσπότῃ διὰ τῶν παρόντων ἀνδρῶ[ν]ἀνδρῶν [.]. S-2 [ὁ]
3 γραμματηφόρος δὲ ἐπέφθασεν̣ἐπέφθασεν |gap:2|λ̣ε̣|gap:2||gap:2|λε|gap:2| π̣εμφθεὶςπεμφθεὶς παρὰ τῶν συνδούλων μ̣[ου]μου
4 Καλοῦ καὶ Γεωρ[γ]ίουΓεωργίου τῶν περιβλέπτων μετὰ γραμμάτων γεναμένων
5 πρὸς μέ , οἷα τῶν κληρονόμων τοῦ ἐν̣ἐν ἁγίοις ⋰Ἰ⋱[σαπ]όλλων[ος]Ἰσαπόλλωνος κινήσαντο̣ς̣κινήσαντος
6 πρὸς αὐτοὺς περὶ δημοσίων χε̣ι̣|gap:4||gap:4||gap:3|χει|gap:4||gap:4||gap:3| Κολλουθίου
7 καὶ ὅτι λοιπαδ[ά]ρινλοιπαδάριν ἐπιδέδωκαν αὐτοῖς περὶ Βχκγ|num:2623| ❨ν̣ο(μισμάτων)❩νομισμάτων ι̣δ|num:14|ιδ|num:14| δ|num:1/4_tick| ἐποφε̣ιλο̣μένωνἐποφειλομένων
8 αὐτοῖς ἕως τετ[άρ]τηςτετάρτης ❨ἰνδ(ικτίωνος)❩ἰνδικτίωνος καὶ ἵνα δῆθεν ∼παραγένομα̣ι∽παραγένωμαι ἐν Ἀθρίβιδι καὶ
9 στοιχήσω πρὸς Ζαχαρίαν τὸν ❨ἔνδοξ(ον)❩ἔνδοξον ❨ἰλλ(ούστριον)❩ἰλλούστριον καὶ οὐ παραιτοῦμαι μὲν απε|gap:1||gap:?|
10 εἰ καὶ θανατικὸν ἐπέσκηψεν νῦν εσ̣|gap:3||gap:4||gap:2|ηθοςεσ|gap:3||gap:4||gap:2|ηθος [δεσπ]ότηςδεσπότης ἀποθνησκ|gap:?|
11 πλὴν ⸢δὲ⸣δὲ ⸢ὅμως⸣ὅμως ὅτι διαφ[ό]ρωςδιαφόρως γέγενα πρ[ὸς]πρὸς αὐτὸν καὶ οὐ προσέ̣σ̣χ̣[εν]προσέσχεν τοῖς παρʼ ἐμ[οῦ]ἐμοῦ
12 λεγομένοις ἕ[ω]ς̣ἕως πέρυσι καὶ τοῦτο οὐκ ἀγνοεῖ , ὡς οἶμαι , δεσπότης μου .
13 S-3 ἐγὼ γὰρ καὶ σύνδουλός μου Θεόδωρος παρεγενόμη̣νπαρεγενόμην [ὁμό]σεὁμόσε πέρυσι κ[αί]καί ,
14 ὡς εἶπον , οὐ προσέσχεν το[ῖ]ς̣τοῖς παρʼ ἡμ̣ῶνἡμῶν ε|gap:2||gap:2|σ̣υνακουσαςε|gap:2||gap:2|συνακουσας οπασαν τὸ θανατικὸ[ν]θανατικὸν
15 ἀπέρχομαι . S-4 καὶ ἀρτίως καὶ{καὶ} εἴ τι ∼σο̣τὴρ∽σωτὴρ ἡμῶν̣ἡμῶν Θ̣ε̣ὸςΘεὸς α̣ὐ̣τ[ὸς]αὐτὸς ∼δώση∽δώσει , γίνεται .
16 S-5 γεγράφηκεν δὲ δεσπότης μου μίαν|num:1| λίτραν χρυσ̣ί̣ουχρυσίου στεῖλαι ἀπὸ τιμῆς
17 οἴνου καὶ ο|gap:2||gap:4||gap:2||gap:1||gap:1|ει|gap:3|τ̣ο̣υ̣κεντο|gap:2||gap:4||gap:2||gap:1||gap:1|ει|gap:3|τουκεντ |gap:19_precision=low|
18 ἀπὸ καρπῶν πέμπτης ∼γενήματα∽γενήματος . S-6 ἀλλʼ ἡνίκα ἔγ̣ρ̣α̣ψ̣[α]ἔγραψα [ὑ]μῖνὑμῖν διαλέγεσθαι
19 πραγματευ̣τ̣αῖςπραγματευταῖς νομίσας ὑμᾶς ἀπὸ νέων [γεν]ημάτωνγενημάτων ἐθέλειν |gap:4||gap:4|
20 γέγραφα ὡσεὶ ἐλθὼ̣[ν]ἐλθὼν ε̣ι̣|gap:1||gap:1|κν̣α̣υ̣τ̣ο̣|gap:3||gap:4|δ̣ιαλεγομ̣|gap:2|ει|gap:1||gap:1|κναυτο|gap:3||gap:4|διαλεγομ|gap:2| αὐτ[ο]ῖςαὐτοῖς οἵτινες
21 οὔτε ἦλθον μέχρι νῦν . S-7 γεγράφηκε̣ν̣γεγράφηκεν δὲ̣δὲ εἰρημένος σύνδουλός μου Θεόδωρος
22 καὶ πρὸς μὲ καὶ πρὸς τὸν χρυσώνην μὴ δαπανῆσαί τι |gap:4||gap:4| ἀποκειμένου
23 χ̣ρ̣υ̣σ̣ί̣ο̣υ̣χρυσίου |gap:?|
24 καὶ συνεῖδον ⋰Ἰ⋱ωαννάκιονἸωαννάκιον τὸν [κ]α̣θοσιωμένονκαθοσιωμένον κρατῆσαι ἐ̣ν̣ταῦθαἐνταῦθα χρυσοῦ .
25 S-8 τὰ περὶ τούτου αὐτοῦ ἀναγάγω ὑμῖ̣νὑμῖν καὶ εἰ μ̣ὲ̣ν̣μὲν κ̣ε̣ρ̣|gap:3|ι|gap:4|υτουκερ|gap:3|ι|gap:4|υτου τοῦ ❨ἀποκειμ(ένου)❩ἀποκειμένου
26 χρυσίου πεμφθῆναι ὑμῖν , γράψατέ μοι τὸ πόσα̣|gap:4||gap:2||gap:9|επόσα|gap:4||gap:2||gap:9|ε πεμφθῆν[αι]πεμφθῆναι
27 καὶ παρευθὺ ταῦτα ἀπο[στε]λῶἀποστελῶ . S-9 ἐὰν γὰρ ἀπέρχομαι ἐ̣ν̣ἐν Ἀ̣θ[ρί]βιδιἈθρίβιδι χωρὶς
28 χρυσίου οὐ δύ̣ναμ̣[αι]δύναμαι |gap:?|
29 ἔγραψ|gap:2||gap:1||gap:?|
30 |gap:?|
31 |gap:6||gap:1||gap:18||gap:1||gap:6|θ̣|gap:2||gap:1||gap:6||gap:1||gap:18||gap:1||gap:6|θ|gap:2||gap:1| ἐρχόμενον |gap:3||gap:1||gap:3|
32 καὶ ζητοῦντα |gap:9| [ὑ]πὲρὑπὲρ αὐτῆς τῆς πέμπτης χρυσικὰ καὶ τὴν συν̣|gap:2|(…)συν|gap:2|… ⸢|gap:2|⸣|gap:2|
33 τῆς ἐμβ̣ολῆςἐμβολῆς ⸢εκυριε⸣εκυριε καὶ |gap:1||gap:1||gap:7| [εὑ]ρέθηεὑρέθη φίλος τοῦ συνδούλου μου τοῦ θε̣ί̣ουθείου μου .
34 S-10 αἰδέσθη δὲ ὡς ὤμοσέν μοι ⸢καὶ⸣καὶ ⸢τὸ⸣τὸ ⸢σχῆμά⸣σχῆμά ⸢μου⸣μου ἡνίκα ἤμην ἐ[ν]ἐν Βαβυλῶνι διὰ τὸν δι|gap:2||gap:2|ον
35 τοῦ θείου ὀρναμέ[ντο]υὀρναμέντου ἐζήτησεν ὑπο|gap:4||gap:1|ω|gap:2|υνδ|gap:1||gap:2||gap:1| [Βα]βυλων̣Βαβυλων
36a ⸢προσθεὶ⸢ς⸣⸣προσθεὶς ⸢ὅτι⸣ὅτι ⸢εν|gap:?|⸣εν|gap:?|
36 εἰς τὰ σίγνα χάριν τῶν αὐτῶν δημοσίων καὶ ὑποσχέσεις ελα̣|gap:1||gap:7|ελα|gap:1||gap:7|
37a ⸢τωκερε̣ς̣⸣τωκερες ⸢∼κἀκεῖνος∽⸣καὶ $ἐκεῖνος ⸢καὶ⸣καὶ ⸢μὴ⸣μὴ ⸢βουλόμενος⸣βουλόμενος ⸢ὑμᾶς⸣ὑμᾶς ⸢εἰσπράττειν̣⸣εἰσπράττειν
37 ὡς ἐρχομένου αὐτοῦ ἐν Μέμφ[ι]δ̣ιΜέμφιδι καὶ ἐνεγκόντος μοι γράμματα |gap:7|
38 τοῦ ❨κυρ(ίου)❩κυρίου Ζαχαρίου δηλοῦντο̣ς̣δηλοῦντος ἐπʼ αὐτὸν καταβάλαι κα̣ι̣|gap:2||gap:9|και|gap:2||gap:9|
39 ἀποδείξεις ποιῶ αὐτῷ αυτ|gap:3||gap:?|
40 |gap:2||gap:2||gap:?|
41 |gap:?_lines|
1 ❨ο̣ἰκεί̣(ῳ)❩οἰκείῳ ❨μ̣(ου)❩μου ❨ἀγαθ(ῷ)❩ἀγαθῷ θεοφ[υλάκτῳ]θεοφυλάκτῳ [δ]εσπότῃδεσπότῃ |vac:?| |g:stauros| Φ̣ο̣ι̣β̣ά̣μ̣μ̣ω̣ν̣Φοιβάμμων ❨ἐ̣λ̣(εεινὸς)❩ἐλεεινὸς ⸢|g:stauros|⸣|g:stauros| ❨πρ̣ε(σβύτερος)❩πρεσβύτερος