Sematia

p.harrauer.35.xml

TM: 44668HGV: 44668Date: 250 – 250Place: Hermopolis

1 m1 S-1 |gap:?| |vac:?|
2 |gap:?| |vac:?|
3 |gap:?| |vac:?|
4 |gap:?| [Στ]ρ̣α̣τ̣ήγιοςΣτρατήγιος
5 |gap:?||gap:1| ἐν τῷ τέως
6 |gap:?||gap:1| αὐτῷ
7 |gap:?|ασεις
8 |gap:?| παρα
9 |gap:?|
9-10 [σ]υμφε∤|gap:?|ν̣τοα̣|gap:1|συμφε∤|gap:?|ντοα|gap:1|
11 |gap:?| ἐκεῖ ἀπολ|gap:2|
12 |gap:?|δειων|gap:5|
13 |gap:?| 〚|gap:3|〛|gap:3| |gap:6|
14 |gap:4|
18 |gap:7| ∼ἐπιτήδια∽ἐπιτήδεια ∼ἐνβ̣εβ̣ι̣[β]ασμένα∽ἐμβεβιβασμένα ἔκπλεω [παρέ]χ̣εινπαρέχειν
19 [α]ὐτὸναὐτὸν κ̣[αὶ]καὶ ἐ̣πὶἐπὶ πανήγ̣υ̣ρ̣ινπανήγυριν στέλλ̣ε̣σθαιστέλλεσθαι . S-2 συναπῆλθεν δ[ὲ]δὲ α[ὐ]τῷαὐτῷ
20 [κα]ὶ̣καὶ [παρα]μ̣ένει̣παραμένει Ἀλεκ̣τὸςἈλεκτὸς βοη[θ]ὸ̣ςβοηθὸς τοῦ γραμ̣[ματέ]ω̣ς̣γραμματέως , ὅπω̣⸢ς̣⸣ὅπως οὐδὲ
21 τοῦτο ὀ̣[λ]ί̣γηὀλίγη πα̣ραμ̣υθίαπαραμυθία ἔστα̣ιἔσται αὐτῷ τὸ καὶ ἔχειν καὶ
21-22 προσ∤ομιλεῖν̣προσ∤ομιλεῖν
22 [δ]ύ̣ναταιδύναται . S-3 Τύ̣ραννος̣Τύραννος ∼μάγιρος∽μάγειρος ἦλ̣θ̣ενἦλθεν πρὸς ἡμᾶς ,
23 καὶ κατ̣έσχομενκατέσχομεν αὐτὸν παρ̣ʼπαρʼ ὑμῖν , ὅ̣π̣ωςὅπως σὺν
23-24 Ἀλεξάν∤δ̣ρ̣ῳἈλεξάν∤δρῳ
24 τ̣ῷτῷ νοταρίῳ ἐκεῖ γένηται πρὸς α̣ὐ̣τ̣όναὐτόν . S-4 τὸν γὰρ
24-25 Ἀλέξαν∤δρον
25 ε̣ἴ̣α̣σενεἴασεν , ὅπως ∼αἰὰν∽ἐὰν θέ[λῃ]θέλῃ [β]ο̣υλε̣[υτι]κ̣ῶνβουλευτικῶν ἀν̣[α]χθῇἀναχθῇ τὰ
26 κ̣ατὰ̣κατὰ τ̣ὸντὸν οὐσ[ια]κὸν̣οὐσιακὸν [ὑ]π̣ομ[νήματα]ὑπομνήματα [καὶ]καὶ [ὑ]π̣ομνή̣ματαὑπομνήματα
27 [ἕτ]εραἕτερα κατὰ λό[γους]λόγους [ἐλ]πιζο|gap:6|ἐλπιζο|gap:6| [τ]ο̣ύτῳτούτῳ τό γε
28 [μ]ήκι̣σ̣τον̣μήκιστον |gap:8||gap:1|κα̣|gap:9||gap:1|ν̣η|gap:1|σ̣ι̣α̣|gap:8||gap:1|κα|gap:9||gap:1|νη|gap:1|σια
29 |gap:1|ου καὶ ἡμ|gap:23|η̣κι|gap:5|ἡμ|gap:23|ηκι|gap:5|
30 |gap:1|μας πλοῖ[ον]πλοῖον |gap:22|α̣|gap:1||gap:5||gap:22|α|gap:1||gap:5|
31 |gap:3|ν̣ε̣|gap:1|ει|gap:?||gap:3|νε|gap:1|ει|gap:?|
32 |gap:3|
35 ἡμῖν β[ούλο]μ̣α̣ι̣βούλομαι , ὅτ̣ι̣ὅτι προσῆλθον τῷ κυρίῳ μου
35-36 λαμ∤προτ̣ά̣[τῳ]λαμ∤προτάτῳ
36 [ἡγεμό]νιἡγεμόνι π̣ερὶπερὶ τοῦ κυρίου μου Ὀ̣λυμπιοδώρουὈλυμπιοδώρου
37 κ̣αὶ̣καὶ |gap:3|αμε̣|gap:1||gap:1||gap:1|ε̣το|gap:3|αμε|gap:1||gap:1||gap:1|ετο λόγῳ ἃ̣ ἠξίωσα . S-5 ἐπέγραψα καὶ
37-38 αὐ∤θημέ̣ρ̣α̣ιαὐ∤θημέραι
38 π̣ρ̣[οσ]ῆ̣λθονπροσῆλθον τ̣ὴντὴν ἐπιστολὴν ἐπέδωκα . S-6 καὶ
38-39 ὅ∤σ̣ο̣νὅ∤σον
39 οὔπω διαπέ̣μ̣ψομαιδιαπέμψομαι ὑμῖν καὶ τὴν αὐθεντικὴ̣ναὐθεντικὴν
39-40 ἐπισ̣∤[τ]ο̣λήν̣ἐπισ∤τολήν
40 . S-7 πολλ̣άκι̣ςπολλάκις σου ἐδεήθην ∼κρία∽κυρία μου μῆτερ περὶ
41 [τ]ῶ̣ντῶν θρ̣ε̣πτα̣ρίωνθρεπταρίων σου . S-8 ἐρρῶσθαί σε εὔχομαι κυρία
42 [μο]υ̣μου μῆ̣τερμῆτερ με[τ]ὰμετὰ τοῦ κυ[ρ]ί̣ουκυρίου μου Ὀλυμπιοδώρου .
43 S-9 Λο̣[υκίῳ]Λουκίῳ [Τι]τιννίῳΤιτιννίῳ Κ̣[λ]ωδ̣ιανῷΚλωδιανῷ τῷ
43-44 λαμ∤π̣[ροτάτῳ]λαμ∤προτάτῳ
44 [ἡγε]μ̣όνιἡγεμόνι [παρὰ]παρὰ [Α]ὐρηλ̣ί̣ο[υ]Αὐρηλίου Ν̣[ίκωνος]Νίκωνος
45 [τοῦ]τοῦ [καὶ]καὶ [Ἀνικήτου]Ἀνικήτου Ε̣ὐδαίμ[ονος]Εὐδαίμονος [γεν]ομένο̣[υ]γενομένου [ἐξηγητοῦ]ἐξηγητοῦ
46 [γενομένου]γενομένου [εὐθη]ν̣ιάρχ̣[ου]εὐθηνιάρχου [βουλευτοῦ]βουλευτοῦ τ̣ῆ̣[ς]τῆς [λαμπροτάτης]λαμπροτάτης
47 |gap:2|
49 |gap:5||gap:1| αὐτὸν κατάγοντα ἐφέν̣τεςἐφέντες οἱ̣οἱ ἐπίτ̣ροποιἐπίτροποι κατ̣έ̣σ̣τ̣η̣σανκατέστησαν παρὰ σοὶ τῷ ἐ̣μ̣ῷἐμῷ
49-50 κυ∤[ρίῳ]κυ∤ρίῳ
50 [·]· S-10 [ὧ]ν̣ὧν ἀμφοτέρων προνοούμενος , τῶν̣τῶν μὲν διὰ τ̣ὴ̣ντὴν χρείαν τοῦ δὲ διὰ τὴ̣ν̣τὴν
50-51 ἡλικί∤[αν]ἡλικί∤αν
51 [,], [ἐπ]ετρέψωἐπετρέψω ἀναδέξασ̣θαι̣ἀναδέξασθαι αὐτὸν τὸ ἐ̣ξ̣η̣γ̣η̣τικὸνἐξηγητικὸν τίμημα , καὶ ἀνεδέξατο .
51-52 S-11 με∤[τὰ]με∤τὰ
52 [δὲ]δὲ [τ]αῦταταῦτα [ἠ]θέλησας̣ἠθέλησας α̣ὐτόναὐτόν τε καὶ τὸν ἕτερον̣ἕτερον ἡμῶν̣ἡμῶν ἀδελφὸν Δῖον 〚γεν〛γεν καὶ
52-53 α̣ὐ̣∤[τὸν]αὐ∤τὸν
53 [γ]ενόμενονγενόμενον ἐξηγητὴν ∼εὐθενιάρχην∽εὐθηνιάρχην βουλευτὴν τῆς
53-54 λαμπροτ[ά]∤[τη]ςλαμπροτά∤της
54 π̣όλεωςπόλεως τῶν Ἀλεξανδρέων παραγενέσθαι ἐνθάδε ἕνεκεν
55 [ἑ]τ̣έραςἑτέρας ∼λιτουργίας∽λειτουργίας , ὡς διαπεμφθεῖσα πρὸς αὐτοὺ̣ςαὐτοὺς ὑπὸ τοῦ με[γ]έθουςμεγέθους σο[υ]σου
56 [ἐ]π̣ι̣στολὴἐπιστολὴ περιέχει , καὶ ἐντέτακταί μ̣ουμου τ̣ῇτῇ δε̣ή̣σ̣ειδεήσει . S-12 ἐπεὶ οὖν ἀμάντευτ[ον]ἀμάντευτον
57 ὅ̣π̣ω[ς]ὅπως ἔνανχος ὑφʼ ἕνα|num:1| καιρὸν ἀθρ̣ό̣ωςἀθρόως τὸ τίμη̣ματίμημα τῆς ἐξηγητείας
58 τ̣ῷ̣τῷ [αὐτ]ῷ̣αὐτῷ διεγράφη παρὰ τῷ τοῦ νομοῦ στρατηγῷ̣στρατηγῷ , ∼εὐτευχθεὶς∽ἐντευχθεὶς ἐν τῇ τοῦ
58-59 πρ̣[ο]∤[κειμέν]ουπρο∤κειμένου
59 προσαγορεύσει ὑπʼ ἐμοῦ καὶ παραθεμένου τὰς ὑπὲρ αὐτο̣ῦ̣αὐτοῦ
59-60 δικαιολ̣[ο]∤[γίας]δικαιολο∤γίας
60 [,], [ἵ]ν̣αἵνα εἴη ἐντὸ̣[ς]ἐντὸς [τ]ῆςτῆς τριετίας τῶν νόμων α[ὐ]τ̣ῷαὐτῷ συνχωρούντων̣συνχωρούντων
61 [μετὰ]μετὰ [τ]ῆςτῆς σῆς̣σῆς ὑ̣[πογραφῆ]ςὑπογραφῆς τὸ ἀ̣π[αρενό]χ̣λητον̣ἀπαρενόχλητον , [ὅτι]ὅτι [ἐσ]τ̣ὶἐστὶ καὶ ὀρφα̣[ν]ός̣ὀρφανός , κατὰ
62 [τὴν]τὴν [ἔξοχ]ό̣νἔξοχόν σο[υ]σου [ἀνδρεία]ν̣ἀνδρείαν καὶ φ[ιλ]αν̣[θρωπί]α̣ν̣φιλανθρωπίαν [ἐπίνευέ]ἐπίνευέ μου τῇ δ[εήσει]δεήσει , ἵ̣ναἵνα καὶ
63 |gap:2|
65 Τιτίννιος Κλωδιανὸς Δίῳ
66 τῷ καὶ Σιλ̣β̣ανῷΣιλβανῷ καὶ
66-67 Ὀλυμ̣πιο∤δώρῳὈλυμπιο∤δώρῳ
67 ἐξηγητεύσασι
67-68 Ἀλε∤ξανδ̣ρ̣έ̣ωνἈλε∤ξανδρέων
68 |vac:?| χαίρειν .
69 S-13 λα[βό]ν̣τεςλαβόντες μου τὰ γράμμ̣ατ̣αγράμματα
70 φρ̣[ο]ν̣τίσατεφροντίσατε παραχρῆμα
70-71 ἥ∤κ[ειν]ἥ∤κειν
71 εἰς τὴν λ̣αμπροτάτη̣ν̣λαμπροτάτην
72 Ἀλ[εξ]άνδρειανἈλεξάνδρειαν 〚δημ〛δημ , ἐπειδ̣ή̣ἐπειδή
73 τι[να]τινα ἐπείγοντα τῆς
73-74 δημο∤σ[ίας]δημο∤σίας
74 [ὑ]πηρεσίαςὑπηρεσίας χ̣ρήζειχρήζει τῆς
75 [παρου]σίαςπαρουσίας ὑμῶ̣ν̣ὑμῶν . S-14 Φαρμοῦθι
76 |gap:2| |vac:?|
77 [δ]ύνασθ̣α̣ι̣δύνασθαι λοιπὸ̣νλοιπὸν ἐκ̣[τελ]ε̣ῖνἐκτελεῖν τὸ
78 [τίμημα]τίμημα [τῆ]ς̣τῆς [ἐξηγητ]εί̣α̣ς̣ἐξηγητείας |gap:?_lines|