Sematia

p.hamb.1.68.xml

TM: 21049HGV: 21049Date: – Place:

3 m1 S-1 |gap:3_lines|
4 |gap:1||gap:3| [κ]α̣ὶκαὶ |gap:1||gap:2| πύργῳ καὶ κ|gap:2||gap:2||gap:4||gap:4||gap:4||gap:15|
4-5 [ἡ]∤λιασ̣τηρίῳἡ∤λιαστηρίῳ
5 ὁλοκλήρῳ καὶ χαρακῶνι καὶ φυτοῖς̣φυτοῖς καὶ φοίνιξι κ̣[αὶ]καὶ
6 πωμαρίῳ καὶ ∼ἐλαῶσι∽ἐλαιῶσι καὶ ἀχυροθήκῃ τῇ ἐντ̣ὸ̣ςἐντὸς τῆς̣τῆς λιβ̣ικῆςλιβικῆς ❨αὐ̣[θ]εντικ(ῆ)ς❩αὐθεντικῆς
7 θύρας , σὺν φυτοῖς ὅλοις ἐ̣ν̣κάρποιςἐνκάρποις τε καὶ ἀκάρποις α|gap:1|ρ̣|gap:1|β̣|gap:4|ῳα|gap:1|ρ|gap:1|β|gap:4|ῳ
8 νεοφυτίῳ καὶ τοῖς δυσὶ|num:2| ξυλίνοις ὀργάνοις , διακείμ̣ε̣ν̣ο̣ν̣διακείμενον ἐν̣ἐν τῇ α̣ὐ̣τῇαὐτῇ
9 νοτίνῃ πεδιάδι τῆς αὐτῆς κώμης ❨Ἀφροδ(ίτης)❩Ἀφροδίτης ἐν κλήρῳ ⊢Φερκω⊣Φερκω
10 ἐκ ❨νότο(υ)❩νότου ❨το(ῦ)❩τοῦ κτήματος ❨το(ῦ)❩τοῦ εὐαγοῦς ❨μοναστηρίο(υ)❩μοναστηρίου ❨Γενεαλίο(υ)❩Γενεαλίου , ἐφʼ με τοῦτο
11 ἔχειν ὑπʼ ἐμὲ καὶ τὴν πᾶσ̣ανπᾶσαν γεωργικὴν ❨αὐτο(ῦ)❩αὐτοῦ ποιήσασθαι ἐργασίαν
12 ἐκ τῶν ⋰ἰ⋱δίωνἰδίων μου ζώων καὶ ἀναλωμάτων καὶ [γε]ωργῶνγεωργῶν πρὸς ἑξαετῆ
13 χρόνον λογιζόμενον ἀπὸ καρπῶν τῆς σὺν θεῷ ἐσομένης
14 ∼τρισκαιδεκάτης∽τρεισκαιδεκάτης ❨⋰ἰ⋱ν(δικτίωνος)❩ἰνδικτίωνος καὶ αὐτῆς καὶ τοῦ ἑξῆς ❨χρόνο(υ)❩χρόνου , καὶ διδόναι ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν
15 τὸν φόρον ἐπʼ ἀποτάκτῳ , ἐν τελείῳ καὶ ἀβροχικῷ , μὴ εἴη , φορᾶς τε
16 καὶ ἀφορίας , πασῶν ∼των∽ὧν περιέξωθεν ἀρουρῶν λιβικῶν τε καὶ
17 ἀπηλιωτικῶν ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨αὐτο(ῦ)❩αὐτοῦ κτήματος πρὸς ἀναμέτρησιν τοῦ ❨δημ̣ο̣σίο(υ)❩δημοσίου
18 ❨σχοινίο(υ)❩σχοινίου ἀπὸ ἑ̣ξήκονταἑξήκοντα τεσσάρων|num:64| ἀμμάτων ε̣πισθουμ̣εν̣|gap:4|θ̣ο̣ς̣επισθουμεν|gap:4|θος
19 ἑκά̣στηςἑκάστης ἀρούρης ἀνὰ ❨σίτο(υ)❩σίτου ❨καθαρο(ῦ)❩καθαροῦ καὶ φορικοῦ ἀρτάβας τέσσαρας|num:4|
20 καὶ κριθῶν ἀρτάβην ⊢μίαν⊣|num:1|μίαν|num:1| μέτρῳ τῆς οὐσίας το̣ῦ̣τοῦ τῆς μεγαλοπρεποῦ̣ςμεγαλοπρεποῦς
21 μνήμης κόμετος ❨Ἀμμωνίο(υ)❩Ἀμμωνίου . S-2 γεωργήσω δὲ ὑμῖν τὴν πλαστὴν γῆν
22 ἤτοι χερσάμπελον ἐφʼ ἡμισείας ∼καθʼ∽κατʼ ἔτος , καὶ τὴν ταύτης δώσωμεν
23 ἐκ ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨κοινο(ῦ)❩κοινοῦ ∼σπερμαβολίαν∽σπερμοβολίαν καὶ ἀμπελικὸν ∼νεοφυτῖον∽νεοφυτεῖον ∼φιλοκαλέσω∽φιλοκαλήσω καὶ ποτίσω
24 ἀκαταφρονήτως χειμῶνί τε καὶ θέρει . S-3 σπείρω δὲ ὑμῖν ὡσαύτως
25 ἐφʼ ἡμισείας ἐπʼ ἀναβάσει βονῇ τὸν ὑμέτερον βουνὸν τὸν ἐξ ❨ἀπηλιώτ(ου)❩ἀπηλιώτου
26 τῶ̣ντῶν ἀ̣π̣ηλιω̣τικῶ̣νἀπηλιωτικῶν γῃδίων ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨αὐτο(ῦ)❩αὐτοῦ κτήματος λεγόμενον ἄπα ❨Διοσκόρο(υ)❩Διοσκόρου .
27 S-4 καὶ ❨το(ῦ)❩τοῦ καιροῦ ❨γενομένο(υ)❩γενομένου ∼καθʼ∽κατʼ ἔτος τῆς ∼συνκομιζῆς∽συνκομιδῆς τὸ περιεσόμενον
28 ἡμῖν γένημά τε καὶ ἄχυρον ἔκ τε ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨βουνο(ῦ)❩βουνοῦ καὶ τῆς αὐτῆς πλαστῆς γῆς
29 ἤτοι ❨χερσαμπέλο(υ)❩χερσαμπέλου μερισθήσεται εἰς ἡμᾶς κατὰ τὸ ἥμισυ μέρος ,
30 εἰς ἐμὲ μὲν λαβεῖν μέρος ⊢ἓν⊣|num:1|ἓν|num:1| ὑπὲρ τῶν ἐμῶν καμάτων , εἰς ὑμᾶς δὲ
31 τὸ ἄλλο μέρος ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ τῶν ἐκφορίων . S-5 παρέξω δὲ ὑμῖν ∼καθʼ∽κατʼ ἔτος
32 ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ ἀργυρικοῦ τοῦ γεουχικοῦ ὑμῶν ἡμίσους μέρους τῶν ἐκεῖσε
33 φοινίκων ❨χρυσο(ῦ)❩χρυσοῦ τριμήσιον ⊢ἓν⊣|num:1|ἓν|num:1| συναλλαγῆς πρὸς παρὰ ἓν|num:1| τοῦ ❨νομίσμ(α)τ(ος)❩νομίσματος
34 ❨χρυσοχ(οικῷ)❩χρυσοχοικῷ ❨σταθμ(ῷ)❩σταθμῷ τῆς ο̣λ{ολ} ❨κώμ(ης)❩κώμης ἐν τῷ μηνὶ Τῦβι ∼καθʼ∽κατʼ ἔτος . S-6 δὲ καρπὸς
35 τῶν ἐλαίων καὶ τῆς ∼μυξαίας∽μυξέας καὶ ❨το(ῦ)❩τοῦ καρποῦ{καρποῦ} τοῦ{τοῦ} ❨πωμαρίο(υ)❩πωμαρίου καὶ τῆς
36 καλαμίας ἐφʼ ἡμισείας , στελλομένου δὲ ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν τοῖς γεούχοις ∼καθʼ∽κατʼ ἔτος
37 ⊢ἑνὸς⊣|num:1|ἑνὸς|num:1| ∼φοινκος∽φοίνικος ❨λεγομέν(ου)❩λεγομένου ❨Ἰωάννο(υ)❩Ἰωάννου τοῦ ἐπάνω τῆς ἀμάρας . S-7 παρέξω δὲ
38 ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν ∼καθʼ∽κατʼ ἔτος ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ ❨το(ῦ)❩τοῦ μισθοῦ τῶν ⊢δύο⊣|num:2|δύο|num:2| ξυλίνων ὑμῶν ὀργάνων
39 ❨σίτο(υ)❩σίτου ❨καλο(ῦ)❩καλοῦ ἀρτάβας ∼δεκατρῖς∽|num:13|δεκατρεῖς|num:13| σὺν τῇ συντάξει ❨το(ῦ)❩τοῦ τέκτονος μέτρῳ
40 ❨το(ῦ)❩τοῦ ὄρους . S-8 παρέξω δὲ ὑμῖν ∼καθʼ∽κατʼ ἔτος ὑπὲρ δαπάνης τοῦ φόρου ❨οἴνο(υ)❩οἴνου
41 ∼ἀγγῖα∽ἀγγεῖα ⊢δύο⊣|num:2|δύο|num:2| καὶ κρέως λίτρας δώδεκα|num:12| καὶ ∼λεμψάνης∽λαμψάνης κολοβὰ ∼τεσσαρας∽|num:4|τέσσαρα|num:4|
42 καὶ τυροὺς ξηροὺς καλοὺς γεουχικοὺς ἑκατόν|num:100| . S-9 καὶ τὴν μεταφορὰν ποιήσω
43 τοῦ τε ❨φόρο(υ)❩φόρου καὶ ❨το(ῦ)❩τοῦ ἡμίσους μέρους ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν τῆς πλαστῆς γῆς καὶ τοῦ βουνοῦ
44 γενήματος τε καὶ ❨ἀχύρο(υ)❩ἀχύρου εἰς τὸ ὄρος ἀναμφιλόγως . S-10 μίσθωσις
45 κυρία ∼ἐσται∽ἔστω καὶ βεβαία καὶ ἐφʼ ἅπαντα ❨ἐπερ(ωτη)θ(εὶς)❩ἐπερωτηθεὶς ὡμολόγησα . S-11 |g:rho-cross| m2 Αὐρήλιος
46 ⋰Ἰ⋱ακὸβἸακὸβ Δαυεὶδ ❨προκ(είμενος)❩προκείμενος μεμίσθωμαι ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται . S-12 Διόσκορος Ἰωσηφίου
47 ❨πρεσβ(ύτερος)❩πρεσβύτερος ∼ἀξιωθὶς∽ἀξιωθεὶς ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ ∼γράματα∽γράμματα μὴ̣μὴ ∼εἰτότος∽εἰδότος |g:unintelligible| m3 |g:rho-cross| Ψᾶ⋰ϊ⋱ςΨᾶϊς
48 Ἀπολ̣λῶτοςἈπολλῶτος ❨πρεσβ(ύτερος)❩πρεσβύτερος μαρτυρῶ τῇ μισθώσει ἀκούσας παρὰ τοῦ
48-49 θε∤με|gap:3|ο
49 . S-13 |g:rho-cross|
50 |vac:?| m1 |g:rho-cross| διʼ ἐμοῦ Ἑρμαυῶτος ❨νομικο(ῦ)❩νομικοῦ ❨ἐγράφ(η)❩ἐγράφη . S-14 |g:monogram| .