Sematia

p.hamb.1.23.xml

TM: 21044HGV: 21044Date: 569 – 569Place: Antinoopolis

1 m1 S-1 |gap:2| [|g:stauros|]|g:stauros| [βασιλείας]βασιλείας [καὶ]καὶ [ὑπατεί]α̣ς̣ὑπατείας τ̣[οῦ]τοῦ ❨[θειοτά]το(υ)❩θειοτάτου ἡμ[ῶν]ἡμῶν δ̣ε̣σπ[ό]τ̣[ου]δεσπότου Φλαυ⋰ί⋱ουΦλαυίου ⋰Ἰ⋱ουστίνο̣υἸουστίνου
2 [τοῦ]τοῦ [αἰωνίου]αἰωνίου [Αὐγούσ]τ̣ο̣υΑὐγούστου Α̣ὐ̣[τοκράτορος]Αὐτοκράτορος ἔ̣τουςἔτους τ[ε]τ̣ά̣ρτουτετάρτου Θὼθ τοῦ μηνὸς ἑβδόμῃ τῆς
3 [σὺν]σὺν [θεῷ]θεῷ [εὐτυχῶς]εὐτυχῶς παρο̣ύ̣σ̣[ης]παρούσης [τρίτης]τρίτης ❨[ἰνδ]ικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος ἐν ❨Ἀντι(ν)ό(ου)❩Ἀντινόου ❨πό̣λ(ει)❩πόλει τῇ ❨λαμπρο(τάτῃ)❩λαμπροτάτῃ .
4 S-2 ❨Φ̣λ(αουίῳ)❩Φλαουίῳ [Φιλίπ]πῳΦιλίππῳ [τῷ]τῷ [λ]αμπροτάτ[ῳ]λαμπροτάτῳ ἐξκέπτορι τῆς κατὰ Θηβα⋰ΐ⋱δαΘηβαΐδα λαμπρᾶς
5 δουκικ[ῆ]ς̣δουκικῆς τάξεως υ⋰ἱ⋱ῷυἱῷ τοῦ τῆς ἀρίστης μνήμης Θεοδοσίου γεουχοῦντι
6 κατὰ ταύ̣τηνταύτην τὴν πόλιν παρʼ ἡμῶν παρόντων ἀμφοτέρων ∼❨ἀλληλαναδώχ(ων)❩∽ἀλληλαναδόχων
7 κα̣ὶκαὶ ἀλληλομανδατόρων κατὰ τὸ τῶν δύο|num:2| ∼ῥέον∽ῥέων προμιττέντων δίκαιον
8 Αὐρ̣ηλίωνΑὐρηλίων Φιβίου υ⋰ἱ⋱οῦυἱοῦ Σιρίου ἐκ μητρὸς Θαήσιος καὶ ⋰Ἰ⋱ερημίουἸερημίου υ⋰ἱ⋱οῦυἱοῦ αὐτοῦ
9 ἐκ μ̣ητρὸςμητρὸς Τ̣εκρομπίαςΤεκρομπίας ἀμπελουργῶν ὁρμωμένων μὲν ἀπὸ κώμης
10 Ἰβιῶνος Σεσεμβώ̣θεωςΣεσεμβώθεως τ[οῦ]τοῦ ❨Ἑρμουπολ(ίτου)❩Ἑρμουπολίτου νομοῦ , ἐφεστώτων δὲ ἐνταῦθ̣αἐνταῦθα ἐπὶ
11 τῆς α[ὐ]τῆςαὐτῆς Ἀντινοέων ❨πόλ(εως)❩πόλεως χ[α]ίρ̣εινχαίρειν . S-3 ὁμολογοῦμεν διὰ ταύτης ἡμῶν τῆς
12 ἐγγρ[ά]φουἐγγράφου μισθωτικῆς ὁμολογίας ἐξ ἀλληλεγγύης ἀλληλανάδοχοι
13 ἑκουσίως καὶ αὐθαιρέτως μεμισθῶσθαι παρʼ ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν πρὸς πενταετῆ χρόνον
14 λογιζόμενον ἀπὸ τῆς προγεγραμμένης ἡμέρας καὶ καρπῶν τῆς σὺν θεῷ
15 εἰσ⋰ι⋱ούσηςεἰσιούσης τετάρτης ❨⋰ἰ⋱νδικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος καὶ αὐτῆς καὶ τοῦ ἑ[ξ]ῆςἑξῆς χρόνου ∼καθʼ∽κατʼ ἔτος τὸ ⋰ὑ⋱πάρχονὑπάρχον
16 ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν καὶ διαφ̣έρονδιαφέρον ἀμπελικὸν χωρίον ἔμφυτον ἀρουρῶν τεσσάρων|num:4|
17 ἀποκρινόμε[ν]ονἀποκρινόμενον ∼περιτετειχεισμένον∽περιτετειχισμένον ὥς ἐστιν καὶ πεφιλοκαλημένον σὺν λάκκῳ̣λάκκῳ
18 ὁλοκλήρῳ καὶ [μο]νῇμονῇ καὶ οἰκίᾳ καὶ ἐπαύλιδι καὶ ἀχυροβολῶνι καὶ ληνοπίθῳ καὶ πωμαρίῳ
19 καὶ ξυλίνῳ ὀρ[γά]νῳὀργάνῳ ἐξηρτ̣ισμένῳἐξηρτισμένῳ σὺν φυτοῖς παντοίοις ἐγκάρποις τε καὶ ἀκάρποις
20 καὶ φοίνιξι κ̣[αὶ]καὶ δικαίοις̣δικαίοις πᾶσι καὶ χρηστη̣ρίοιςχρηστηρίοις μετὰ τῆς καθόλου αὐτοῦ περιοχῆς
21 διακείμενον [ἐ]ν̣ἐν τῇ κάτω π|gap:4|νήσῳ πόλεως Ἀντινόου , ἐφʼ ἡμᾶς τοῦτο ἔχειν
22 ἐ̣πὶ̣ἐπὶ τ̣ὴ̣ντὴν ἡμῶ̣ν̣ἡμῶν ἀμπελο̣υ̣ργικήνἀμπελουργικήν τε καὶ χερικὴν ἐργασίαν καὶ πᾶσαν αὐτοῦ φιλοκα̣λίανφιλοκαλίαν
23 ποιήσ̣[α]σ̣θαιποιήσασθαι δίχ̣[α]δίχα [οἵα]ς̣οἵας [δ]ή[π]οτεδήποτε ἀμελ̣ε̣ίαςἀμελείας καὶ καταφρονήσεως καὶ ἀρδεῦσαι τοῦτο μετὰ ❨το(ῦ)❩τοῦ
24 γ̣ε̣ω̣ρ̣γ̣οῦγεωργοῦ πωμα̣ρ[ίου]πωμαρίου ἐκ τῶν ἐκεῖσε γεωργικῶν ζῴων ποτισμοῖς τοῖς δέουσιν ∼ἀδειαλείπτως∽ἀδιαλείπτως ,
25 ἐν μὲν χειμῶ[νι]χειμῶνι ∼[δ]ισάκις∽δισσάκις κα̣τὰκατὰ μῆνα̣μῆνα , ἐν δὲ θέρει ∼τρισάκις∽τρισσάκις κατὰ μῆνα , καὶ ∼ταῦτα∽τοῦτο
26 σκά̣πτεινσκάπτειν κα̣[ὶ]καὶ [∼[το]ν∽]τὸ ἐκεῖσε [λ]αχάνιον̣λαχάνιον καὶ ❨το(ῦ)το❩τοῦτο κλαδοτομῆσαι δικαίαις κλαδοτομίαις
27 κ̣αὶκαὶ ⋰ὑ⋱φορθ[ῶ]σ̣α̣ι̣ὑφορθῶσαι [τοῖ?]ς̣τοῖς ⋰ὑ⋱μετέροιςὑμετέροις μέντο[ι]μέντοι καλάμοις καὶ βοτανολογῆσαι καὶ φυλλολογῆσαι
28 [ἁ]παξα̣πλῶ[ς]ἁπαξαπλῶς [καὶ]καὶ π̣ᾶ̣σ̣α̣νπᾶσαν ❨τούτο(υ)❩τούτου πο̣ιεῖσθαιποιεῖσθαι ⸢ἐργασία̣ν̣⸣ἐργασίαν ἀμέμπτως καὶ ἀκαταγνώστως κινδύνῳ
29 [ἡ]μῶνἡμῶν καὶ πόρ̣[ῳ]πόρῳ [τῆ]ς̣τῆς ἡμῶν εὐπορίας . S-4 κ[α]ὶ̣καὶ τοῦ καιροῦ γενομένου ∼καθʼ∽κατʼ ἔτος τῶν τρυγῶν τὸ
29-30 περι∤[γ]ιγνόμ[εν]ονπερι∤γιγνόμενον
30 τ̣[ο]ῦ̣τοῦ γλ̣ε̣ύκο[υ]ςγλεύκους μερισθήσεται εἰς ἡμᾶς ∼κὰ∽κατὰ τὸ ἥμισυ μέρος , εἰς σὲ μὲν τὸν
31 ❨προειρημ(ένον)❩προειρημένον [μ]έ̣ρ̣ο̣ς̣μέρος ἓ̣ν̣|num:1|ἓν|num:1| [ὑπὲρ]ὑπὲρ τ̣ῶ̣ν̣τῶν δημοσίων κα̣ὶ̣καὶ ἐκφορίων , εἰς ἡμᾶς δὲ μετὰ τοῦ ἐκεῖσε ❨γεωργ(οῦ)❩γεωργοῦ
32 ἄ̣λ̣λοἄλλο μέρ[ο]ς̣μέρος ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ τῶν καμάτων . S-5 ἐξεῖν̣αιἐξεῖναι δέ ∼⋰υ⋱μιν∽σοι ∼τοις∽τῷ ∼γεουχοις∽γεούχῳ ἐκ τοῦ κοινοῦ γλεύκους π̣ρ̣[ὸ]πρὸ [τοῦ]τοῦ
33 [με]ρ̣ισμοῦμερισμοῦ ἀπ[ο]λαμβάνεινἀπολαμβάνειν κάδους ὀγδοήκ[ο]ντα|num:80|ὀγδοήκοντα|num:80| , ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ μὲν παιδαρικῶν κάδους πεντήκοντα|num:50| , ❨ὑ̣π(ὲρ)❩ὑπὲρ δ̣ὲ̣δὲ
34 [πρ]ωτολην̣ῶνπρωτοληνῶν μεστὰ ∼ἀγγῖα∽ἀγγεῖα τριά̣κοντα|num:30|τριάκοντα|num:30| . S-6 ∼π[α]ρέξωμεν∽παρέξομεν δὲ ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν τὰς εἰθισμένας τῆς τρύγης δαπάνας κα̣ὶ̣καὶ τὰ̣τὰ
35 [ἀνα]λώματα̣ἀναλώματα κατὰ τὸ ἔ̣θοςἔθος καὶ οὐ δ̣υνατὸνδυνατὸν [ἡ]μῖνἡμῖν ἀποστῆναι τῆς τούτου ἐργασίας πρὸ περαιώσεως̣περαιώσεως τοῦ̣τοῦ
36 χρόνου ὡς ἂν εἰ νόμων βοηθείας ∼[ὑ]περειδομ[ε]νοι∽ὑπερειδομένοις , καὶ εἰ τοῦτο ποιήσοιμεν , ∼παρέξωμεν∽παρέξομεν λόγῳ προστίμ̣ουπροστίμου
37 χ̣ρ̣υσ̣ί̣ουχρυσίου ∼νομισμα∽νομίσματα δώδ[ε]κα|num:12|δώδεκα|num:12| ἀναμφι̣λόγωςἀναμφιλόγως . S-7 [μί]σθωσιςμίσθωσις κυρία ἔστ[ω]ἔστω κ̣αὶκαὶ βεβαία μεθʼ ❨[ὑ]π̣ογραφ(ῆς)❩ὑπογραφῆς τοῦ ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ ἡ̣μ̣ῶνἡμῶν
37-38 ὑπο∤❨[γρά]φ(οντος)❩ὑπο∤γράφοντος
38 <καὶ>καὶ ἐφ̣ʼἐφʼ ἅ̣[π]α̣ν̣τ̣α̣ἅπαντα ∼ἐρω̣[τηθέ]ν̣τ̣ες∽ἐπερωτηθέντες ὡ̣μο̣λογή̣[σαμεν]ὡμολογήσαμεν [.]. S-8 |gap:?|
39 |gap:?_lines|