Sematia

p.hamb.1.15.xml

TM: 11373HGV: 11373Date: 209 – 209Place: Ptolemais Euergetis (Arsinoites)

1 m1 S-1 [ἔτους]ἔτους [ιη|num:18|]ιη|num:18| [Αὐτοκρατόρων]Αὐτοκρατόρων [Καισάρων]Καισάρων [Λουκίου]Λουκίου [Σεπτιμίου]Σεπτιμίου [Σεουήρου]Σεουήρου Εὐσεβοῦ̣[ς]Εὐσεβοῦς Περ[τίνακος]Περτίνακος [Ἀρ]αβικοῦἈραβικοῦ Ἀδιαβηνι̣[κοῦ]Ἀδιαβηνικοῦ [Παρθι]κ̣ο̣ῦΠαρθικοῦ Μεγ[ί]στ[ο]υ̣Μεγίστου καὶ Μ̣[άρκο]υ̣Μάρκου Αὐρηλί[ου]Αὐρηλίου [Ἀν]τω[νίνου]Ἀντωνίνου
2 [Εὐσεβοῦς]Εὐσεβοῦς [Σεβαστῶν]Σεβαστῶν 〚[καὶ]〛καὶ 〚Π̣ο̣υ̣βλ̣ί̣[ου]〛Πουβλίου 〚[Σεπτιμίου]〛Σεπτιμίου 〚[Γέτα]〛Γέτα 〚[Καί]σ̣αρος〛Καίσαρος 〚Σεβαστοῦ̣〛Σεβαστοῦ [μηνὸς]μηνὸς [Ἀπελλαί]ουἈπελλαίου Φαῶφι γ|num:3| ἐν Π[τολεμαΐδι]Πτολεμαΐδι Εὐεργέτιδι τοῦ Ἀ[ρ]σ̣ιν̣[οΐτου]Ἀρσινοΐτου νομοῦ . S-2 ὁμολογοῦσι Τ[ιτο]λή⋰ϊ⋱οςΤιτολήϊος καὶ ⋰Ἰ⋱σίδωρο̣ς̣Ἰσίδωρος [ὡς]ὡς
3 [ἐτῶν]ἐτῶν |gap:16| [καὶ]καὶ [Τιτολήϊος]Τιτολήϊος ὡς ἐτῶν εἴκοσι δ[ύο][|num:2|]δύο|num:2| [οὐλὴ]οὐλὴ ∼[ὀφρύ]ει∽ὀφρύι δεξιᾷ ἀμφότεροι [Ἀντινοεῖς]Ἀντινοεῖς Σαβείνιοι οἱ καὶ Ἁρμον[ιεῖς]Ἁρμονιεῖς καὶ Κυρίλλα ὡς ἐτῶν εἴκοσι τριῶν|num:23| ⋰ὑ⋱πόστραβοςὑπόστραβος καὶ Τιτανία ὡς ἐτῶν
4 |gap:16| [,], [οἱ]οἱ [τέσσαρες][|num:4|]τέσσαρες|num:4| [Λογγεί]ν̣ο̣υΛογγείνου τοῦ καὶ Σαραπίωνο̣[ς]Σαραπίωνος [τ]ο̣[ῦ]τοῦ [Ἰσ]ιδώρουἸσιδώρου , αἱ δὲ γυναῖκες ἑκ̣α̣τ̣[έρα]ἑκατέρα [μ]ετὰμετὰ κυρίου τ̣οῦτοῦ ἀνδρός , μ̣ὲ̣νμὲν Κυρίλλα Σωκράτους̣Σωκράτους Θέωνος τοῦ Πτολεμαίου ἀπὸ ἀμφόδου Ἀράβων ὡς ἐτῶν
5 |gap:24| [,], [ἡ] [δὲ]δὲ [Τιταν]ί̣α̣Τιτανία Ἀμμωνίου υἱοῦ Κ⸢λ⸣αυδιανοῦΚλαυδιανοῦ [το]ῦ̣τοῦ καὶ Πτολεμαίου ἀρχιερατεύσ̣[α]ντοςἀρχιερατεύσαντος τῆς Ἀρσινο⋰ϊ⋱τῶνἈρσινοϊτῶν πόλεως ὡς ἐτῶν τεσσεράκοντα πέντε|num:45| ἀσήμου , Ἀντωνίᾳ Θερμουθαρίῳ χωρὶς
5-6 κυ∤[ρίου]κυ∤ρίου
6 [χρηματιζούσῃ]χρηματιζούσῃ [κατὰ]κατὰ [τὰ]τὰ [Ῥωμαίων]Ῥωμαίων [ἔθ]η̣ἔθη τ̣έ̣κνωντέκνων δικαίῳ ὡς ἐτῶν [τε]σσεράκοντατεσσεράκοντα ἓξ|num:46| ἀσήμῳ πε̣πρακέναιπεπρακέναι αὐτῇ τοὺς ὁμολογοῦντας κατὰ τήνδε τὴν ὁμολογίαν καὶ διὰ τῆς τῶν ἐνκτήσεων
6-7 βιβλιοθ̣ή∤[κης]βιβλιοθή∤κης
7 [ἀπὸ]ἀπὸ [τοῦ]τοῦ [νῦν]νῦν [ἐπὶ]ἐπὶ [τὸν]τὸν [ἅπαντα]ἅπαντα [χρόνον]χρόνον [τὸ]τὸ [ὑ]π̣[ά]ρχονὑπάρχον αὐτοῖς κοινῶς ἐξ ἴσου [ἐν]ἐν κώμῃ Φιλαδελφείᾳ ἥμισυ πέ̣μπτονπέμπτον δέκατον μέρος κοι̣νὸνκοινὸν καὶ ἀδιαίρετον ἕκτου μέρους οἰκίας καὶ χρηστηρίων ἐπὶ τοῖς οὖσι τῆς ὅλης
8 [μέτροις]μέτροις [καὶ]καὶ [πηχισμοῖς]πηχισμοῖς [καὶ]καὶ [θεμελίοις]θεμελίοις [καὶ]καὶ [τείχε]σιτείχεσι καὶ ∼φωσφορίαις∽φωσφορίοις καὶ εἰσόδ[οις]εἰσόδοις [κ]αὶκαὶ ἐξόδοις καὶ ταῖς ἄλλαις χρή[σ]ε̣σ̣ιχρήσεσι καὶ δικαίοις πᾶσι κατὰ τὴν ἐξ̣ἐξ ἀρχῆς καὶ μέχρι τοῦ νῦν ∼συνήθιαν∽συνήθειαν · S-3 ἧς ∼γίτονες∽γείτονες καθὼς ∼ἐξυμφώνο̣υ∽ἐκ $συμφώνου
8-9 ὑπηγόρευ∤[σαν]ὑπηγόρευ∤σαν
9 [νότου]νότου |gap:24|γορας τρία|num:3| ο̣ἰκόπεδαοἰκόπεδα , βορρᾶ̣βορρᾶ [ῥύμ]ηῥύμη βασιλική , ἀπηλιώτου ἔ̣π̣αυλιςἔπαυλις πρότερον Ἀκύλα , λιβ[ὸ]ς̣λιβὸς ἑτέρων οἰκόπεδα . S-4 καὶ ἀπέχειν τοὺς ὁμολογοῦντας παρὰ τῆς Ἀντωνίας
9-10 Θε̣[ρ]μου∤[θαρίου]Θερμου∤θαρίου
10 [τὴν]τὴν [συνπεφωνημένην]συνπεφωνημένην [τοῦ]τοῦ [πεπραμένου]πεπραμένου αὐτῇ ὡς πρόκειται μ[έρους]μέρους [τ]ῆςτῆς οἰκίας τιμὴν πᾶσαν [ἐ]κἐκ πλήρους ἀργυρίου δραχμὰς ἑκατὸν|num:100| παραχρῆμα διὰ χειρὸ[ς]χειρὸς καὶ ∼βεβαιώσιν∽βεβαιώσειν αὐτούς τε τοὺς ὁμολογοῦντας καὶ
11 [τοὺς]τοὺς [παρʼ]παρʼ [αὐτῶν]αὐτῶν [τῇ]τῇ [ὠνησαμένῃ]ὠνησαμένῃ [Ἀντωνίᾳ]Ἀντωνίᾳ [Θερμου]θαρίῳΘερμουθαρίῳ καὶ το[ῖς]τοῖς [παρʼ]παρʼ [α]ὐτῆςαὐτῆς τὸ α[ὐ]τὸαὐτὸ μέρος τῆς οἰ[κ]ίαςοἰκίας πάσῃ ∼βεβα[ι]ώσι∽βεβαιώσει · S-5 καὶ παρέ̣ξασθαιπαρέξασθαι ἀνέπα[φ]ονἀνέπαφον καὶ ἀνενεχύραστον καὶ ∼[ἀ]νε⸢πι⸣δάνιστον∽ἀνεπιδάνειστον καὶ καθαρὸν ἀπὸ παντὸς
12 [ὀφειλήματος]ὀφειλήματος [δημοσίου]δημοσίου [μὲν]μὲν [ἀπὸ]ἀπὸ [τῶν]τῶν [ἔμπροσθεν]ἔμπροσθεν [χρόνω]νχρόνων μέχρι τῆ[ς]τῆς [ἐνεσ]τώσηςἐνεστώσης ἡμέρας , ἀπὸ δὲ λα[ογ]ραφιῶνλαογραφιῶν τῶν ἐν αὐτῷ φανησομένων ἀπογεγράφθαι μέχρι ἑτέρας ἀπογραφῆς εἰκονισμοῦ καὶ ἀπὸ
12-13 ⋰ἰ⋱διω∤[τικῶν]ἰδιω∤τικῶν
13 [καὶ]καὶ [πάσης]πάσης [ἐμποιήσεως]ἐμποιήσεως [διὰ]διὰ [παντὸς]παντὸς [καὶ]καὶ [μηδένα]μηδένα ∼[κωλύ]οντα∽κωλύειν τὴ[ν]τὴν [Ἀν]τ̣ωνίανἈντωνίαν Θερμουθάριον μ[ηδ]ὲ̣μηδὲ τοὺς παρʼ αὐτῆς κυριεύοντας τοῦ αὐτοῦ μέρους τῆς οἰκ[ί]αςοἰκίας καὶ τὰ ἐξ αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ νῦν περιγεινόμενα ἀποφερ̣[ο]μένουςἀποφερομένους
14 [εἰς]εἰς [τὸ]τὸ [ἴδιον]ἴδιον [καὶ]καὶ [ἐξαλλοτριοῦντας]ἐξαλλοτριοῦντας [καὶ]καὶ [διοικοῦντας]διοικοῦντας [καὶ]καὶ [οἰκο]νομο[ῦντας]οἰκονομοῦντας [πε]ρὶπερὶ αὐτῶν ὡς ∼ἐὰν∽ἂν αἱρῶντ[αι]αἱρῶνται [.]. S-6 [ἐὰ]νἐὰν δέ τι τῶν πρ̣ογεγραμμένωνπρογεγραμμένων π̣αραβῶσιπαραβῶσι οἱ ❨ὁμολ(ογοῦντες)❩ὁμολογοῦντες ∼εἲ∽ μὴ παρέχω̣νταιπαρέχωνται καθὰ ❨γέγρα(πται)❩γέγραπται , χωρὶς τ[ο]ῦτοῦ αὐτὰ κύρια εἶναι καὶ πάντα τὸ̣ν̣τὸν ❨ἐ̣π̣ελευ(σόμενον)❩ἐπελευσόμενον
15 [ἀφιστάναι]ἀφιστάναι [προσεκτείσουσι]προσεκτείσουσι [τῇ]τῇ [Ἀντωνίᾳ]Ἀντωνίᾳ [Θερμουθαρίῳ]Θερμουθαρίῳ [τὴν]τὴν [τι]μὴ[ν]τιμὴν [μεθʼ]μεθʼ [ἡμιο]λίαςἡμιολίας καὶ τὰ τέ̣λητέλη καὶ ἀναλ[ώματα]ἀναλώματα δ̣ιπλᾶδιπλᾶ καὶ εἰς τὸ δημόσιον τὰ ⋰ἴ⋱σα̣ἴσα , [τ]ῶ̣ντῶν δραχμῶν χωρουσῶν εἰς̣εἰς [ἀπόδοσ]ι̣ν̣ἀπόδοσιν τῇ ❨ἐνεστώ̣(σῃ)❩ἐνεστώσῃ ἡμέρᾳ Διονυ[σίῳ]Διονυσίῳ Πτολεμαίου ∼δανιστῇ∽δανειστῇ τῇ ἀποχῇ ❨ἀ̣κολ(ούθως)❩ἀκολούθως .
16 m2 S-7 [Τιτολήϊος]Τιτολήϊος [ὁ] [καὶ]καὶ [Ἰσίδωρος]Ἰσίδωρος [Λογγείνου]Λογγείνου [τοῦ]τοῦ [καὶ]καὶ [Σαραπίωνος]Σαραπίωνος [ὁμο]λ̣ο̣γ̣ῶ̣ὁμολογῶ [πεπρακέναι]πεπρακέναι σὺν τοῖς ἀδελφοῖς μου̣μου τῇ [Ἀντ]ω̣νίᾳἈντωνίᾳ Θερμουθαρίῳ ∼τω∽τὸ ὑ̣π[άρ]χονὑπάρχον ἡμῖν κοινῶς ἐξ ἴσου ἥμ̣[ι]σ̣υἥμισυ ∼πέπτο̣ν∽πέμπτον δέκατον ⦑μέρος⦒μέρος ἕκτου μέρους
16-17 ο̣ἰ̣∤[κίας]οἰ∤κίας
17 [καὶ]καὶ [χρηστηρίων]χρηστηρίων [ἐν]ἐν [κώμῃ]κώμῃ [Φιλαδελφείᾳ]Φιλαδελφείᾳ |gap:15||gap:3||gap:3| [,], [ἧς]ἧς [γειτ]νί̣αιγειτνίαι ∼πρ[ο]κ̣ιται∽πρόκεινται , κα̣ὶ̣καὶ σ̣υν̣[απέσχ]α̣μενσυναπέσχαμεν τὴν τιμ̣ὴντιμὴν ἀργυρίου δ̣[ρ]αχμὰ̣ςδραχμὰς ἑκατὸν|num:100| καὶ ἐχωρήσα̣μ̣εν̣ἐχωρήσαμεν [τῷ]τῷ [π]ροκιμένῳπροκιμένῳ ∼δανιστῇ∽δανειστῇ κα[ὶ]καὶ ∼βεβεώσωμεν∽βεβαιώσομεν πάσ̣ῃ̣πάσῃ
17-18 β̣ε̣∤[βαιώσει]βε∤βαιώσει
18 [ὡς]ὡς [πρόκειται]πρόκειται [.]. m3 S-8 [Τιτολήϊος]Τιτολήϊος [Λογγείνου]Λογγείνου [τοῦ]τοῦ [καὶ]καὶ [Σαραπίωνος]Σαραπίωνος [ὁμολογῶ]ὁμολογῶ πεπρακ[έν]αιπεπρακέναι τὸ ὑπάρ[χον]ὑπάρχον ∼[ἡ]μεῖν∽ἡμῖν κοινῶς ἐξ ἴσου ∼ἥμισου∽ἥμισυ πέμπτον δέκατον μ̣[έρο]ςμέρος ἕκτου μέρους τῆς ο̣ἰκίαςοἰκίας καὶ χρηστηρίων
19 [καὶ]καὶ [συναπέσχον]συναπέσχον [τὴν]τὴν [τιμὴν]τιμὴν [ἀργυρίου]ἀργυρίου [δραχμὰς]δραχμὰς [ἑκατὸν][|num:100|]ἑκατὸν|num:100| [καὶ]καὶ [ἐχώρησα]ἐχώρησα [καὶ]καὶ [βεβαιώσω]βεβαιώσω ὡς πρό̣[κειτ]αιπρόκειται . m4 S-9 Ἀμμών[ιος]Ἀμμώνιος |gap:1||gap:2| ❨ἐπιγέγρα(μμαι)❩ἐπιγέγραμμαι [τ]ῆ̣ςτῆς γυναικός μου κύριος [χρη]μ̣α̣τιζ̣ούσηςχρηματιζούσης ὡ[ς]ὡς [πρ]όκειταιπρόκειται . m5 S-10 Τιτανία ❨νε(ωτέρα?)❩νεωτέρα συνπέπρακα ὡς
19-20 πρ[ό]∤[κειται]πρό∤κειται
20 . m6 S-11 [Κυρίλλα]Κυρίλλα [ὁμολογῶ]ὁμολογῶ [πεπρακέναι]πεπρακέναι [τὸ]τὸ [ὑπάρχον]ὑπάρχον [ἡμῖν]ἡμῖν [κοινῶς]κοινῶς [ἐξ]ἐξ [ἴσου]ἴσου [ἥμισ]υ̣ἥμισυ πέ̣[μπτον]πέμπτον δ̣έκ[α]τ̣ο̣ν̣δέκατον μ[έρο]ς̣μέρος τοῦ ἕκτου μ̣[έρο]υςμέρους τῆς ἐν κώ̣μῃκώμῃ Φιλαδελ[φεί]ᾳΦιλαδελφείᾳ οἰκίας ❨κ(α)ὶ❩καὶ χρ[ησ]τηρίων̣χρηστηρίων [κα]ὶκαὶ συναπέσχον τὴν τιμὴν ἀργυρίου
20-21 δρα∤[χμὰς]δρα∤χμὰς
21 [ἑκατὸν][|num:100|]ἑκατὸν|num:100| [καὶ]καὶ [ἐχώρησα]ἐχώρησα [καὶ]καὶ [βεβαιώσω]βεβαιώσω [ὡς]ὡς [πρόκειται]πρόκειται [.]. S-12 [Σωκράτης]Σωκράτης [Θέωνος]Θέωνος [ἐπιγ]έ̣γρα[μμαι]ἐπιγέγραμμαι [αὐτῆς]αὐτῆς [κύριος]κύριος [.]. m7 S-13 [Κ]υρίλλαΚυρίλλα σ[υνπ]έπρακασυνπέπρακα ὡς ∼πρώκι[τ]α̣ι∽πρόκειται .
22 m8 S-14 [Διδᾶς]Διδᾶς [❨ἐξηγ(ητεύσας)❩]ἐξηγητεύσας [❨βουλ(ευτὴς)❩]βουλευτὴς [διʼ]διʼ [ἐμοῦ]ἐμοῦ |gap:?| ❨γ̣ρα(μματέως)❩γραμματέως [ἀποσυσταθέντος]ἀποσυσταθέντος ❨κατεχώ(ρισα)❩κατεχώρισα . S-15 ❨(ἔτους)❩ἔτους [ιη|num:18|]ιη|num:18| Φαῶφι [γ|num:3|]γ|num:3| .