Sematia

p.hal.1.xml

TM: 5876HGV: 5876Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?|κων
2 |gap:?|ρη
3 |gap:?|ν
4 |gap:?|ηται
5 |gap:?|σα
6 |gap:?|ι̣τι|gap:?|ιτι
7 |gap:?||gap:1|ον
8 |gap:?||gap:1|τη
9 |gap:?|α̣|gap:?|α
10 |gap:?|γε
11 |gap:7_lines|
18 |gap:?||gap:1|α
19 |gap:?||gap:1|να
20 |gap:?||gap:1|γον
21 |gap:?|μμα
22 |gap:?|βαι
23 |gap:?|υ̣δε|gap:?|υδε
24 m2 ψευδομαρτυρίου · S-2 μαρτυρίας ἐπιλαμβανόμενος
25 ∼ἐπιλααμβανέσθω∽ἐπιλαμβανέσθω παραχρῆμα , [ὅ]τανὅταν γνῶσις
25-26 ἀνα∤γνωσθῆι
26 παρὰ δικαστῶν δια[ι]τητῶνδιαιτητῶν κριτῶν ,
27 ἐπιλαμβανέσθω [ἐ]πιλαμβα[νέσ]θω{ἐπιλαμβανέσθω} δὲ πάντων
28 τῶν ∼ταυτὰ∽τὰ $αὐτὰ μα[ρ]τυρησάντ[ων]μαρτυρησάντων καὶ λαβὼν
28-29 ἀν∤τίγραφα
29 τῆς μαρτυρίας , ἐὰ[ν]ἐὰν [βο]ύληταιβούληται ,
29-30 γραφέσ∤θω
30 δίκην αὐθημερὸν τῆι [ἑπο]μένηιἑπομένηι ἡμιολίου
31 τοῦ τιμήματος τοῦ ἐν τῶι [ἐν]κλήματιἐνκλήματι ὄντος .
32 S-3 ἐξέστω δὲ καὶ μέρους τῆς μ[αρ]τυρίαςμαρτυρίας
32-33 ∼ἐπιλα∤βέσται∽ἐπιλα∤βέσθαι
33 , ἐμφανιζέτω δὲ ἐν [τῶι]τῶι ἐνκλήματι ,
34 οὗ ἂν ἐπιλάβηται μέρους . S-4 〚ἐὰ[ν]〛ἐὰν 〚δέ〛δέ 〚τις〛τις 〚ἑτέρου〛ἑτέρου
35 〚μέρους〛μέρους ἐὰν δέ τις μὴ εὑρίσκηι τ[οὺς]τοὺς
35-36 μαρτυρήσαν∤τας
36 , διδότω τὸ ἔνκλημα τῶι π[αρ]ασχομένωιπαρασχομένωι . S-5 τῶι
37 δὲ παρὰ τὰ γ[ε]γραμμέναγεγραμμένα ποιοῦ[ντ]ιποιοῦντι μὴ
37-38 εἰσαγώ∤γιμος
38 δίκη ἔστω . S-6 τὰ δὲ δικαιώ[μα]ταδικαιώματα ∼τη∽τῆς δίκης ,
39 ἐφʼ ἧς ἄν τις μαρτυρίας ἐπιλάβη[τα]ιἐπιλάβηται , ἀπὸ μὲν
40 τοῦ δικαστηρίου ἐπιφερέτω [εἰσ]αγωγεὺςεἰσαγωγεὺς ἐπὶ
41 τὴν τοῦ ψευδομαρτυρίου , ἀπ[ὸ]ἀπὸ δὲ τῶν
41-42 ∼διατη∤τῶν∽διαιτη∤τῶν
42 παρὰ τοῦ νομοφύλακος ∼καθιστώς∽καθεστώς , ἐν οἷς
43 δὲ κριτηρίοις ∼εἰς∽εἰσὶ γραμματεῖς , οὗτοι
43-44 ἐπιφερέ∤τωσαν
44 . S-7 ἐὰν δέ τις καταδικασθείσης αὐτοῦ
44-45 δί∤κης
45 ἐπιλαβόμενος τῶν μαρτύρων γράψηται
46 δίκην κατὰ τὸ διάγραμμα , ἐνγύο⸢υ⸣ςἐνγύους μὲν
47 παρʼ αὐτοῦ λαμβανέτω πράκτωρ
47-48 ὑπη∤ρέτης
48 παραμονῆς , τὴν δὲ πρᾶξιν τὴν{τὴν} δὲ{δὲ}
49 πρᾶξιν{πρᾶξιν} μὴ συντελείτω , ἕως ἂν τοῦ
49-50 ψευ∤δομαρτυρίου
50 δίκη συντελεσθῇ , καὶ ∼ἐμ∽ἐὰν μὲν
51 καὶ{καὶ} ∼ἐὰμ∽{ἐὰν} μὲν{μὲν} ν[ικᾶι]νικᾶι τοὺς μάρτυρας , ἀφείσθω
52 τῆς καταδίκη[ς]καταδίκης [κ]αὶκαὶ διενγύησις ἄκυρος
53 ἔστω , [οἱ]οἱ δὲ μάρτ[υρε]ςμάρτυρες εἰσπρασσέσθωσαν · S-8 ἐὰν δὲ
54 ἐν{ἐν} δ[ὲ]{δὲ} [ἡ]σσηθῆιἡσσηθῆι , συν[τ]ελείτωσυντελείτω πράκτωρ
54-55 ὑ∤πηρέτης
55 τὴν π[ρᾶ]ξινπρᾶξιν . S-9 ἐὰν δέ ∼τιν∽τις
55-56 ἀποδ[ι]∤[κ]ασθείσηςἀποδι∤κασθείσης
56 αὐτῶι [δί]κηςδίκης ἐπιλάβηται τῶν
57 μα[ρ]τύρωνμαρτύρων καὶ γρ[αψ]άμενοςγραψάμενος δίκην
57-58 ψευδομαρ∤[τ]υρίουψευδομαρ∤τυρίου
58 νικήσηι , οἵ [τ]ετε ∼μάρτυρης∽μάρτυρες τὴν
58-59 κατα∤δίκην
59 εἰσπρασσέσ[θ]ωσανεἰσπρασσέσθωσαν κατὰ τὸ
59-60 διάγραμ∤μα
60 καὶ παρασχόμ[ε]νοςπαρασχόμενος αὐτοὺς ἀποτινέτω
61 τῶι νικήσαντι τό τε τίμημα τῆς
61-62 ἀποδικα∤σθείσης
62 δίκης , ἐφʼ ἧς παρέσχετο τοὺς μάρτυρας ,
63 [κ]αὶκαὶ τὸ ἐπιδέκατον ἐπιπεντεκαιδ[έ]κατονἐπιπεντεκαιδέκατον .
64 S-10 [ἐ]ὰνἐὰν δὲ ἀμφότεροι οἱ ἀντίδικοι ἐπιλαβόμενοι
65 τῶν μαρτύρων καταδικάσωνται τοῦ
66 [ψ]ευδομαρτυρίουψευδομαρτυρίου , οἱ μ[ὲν]μὲν μάρτυρες τὰς
66-67 κατα∤δ[ί]καςκατα∤δίκας
67 εἰσπρασσέσθω[σαν]εἰσπρασσέσθωσαν κατὰ τὸ διάγραμμα ,
68 [ἡ] δ[ὲ]δὲ [ἐ]ξἐξ ἀρχῆς κρίσις κυρία ἔστω , ἐὰν μὴ
68-69 ἔκκλη∤τος
69 γένηται . S-11 ∼ἐξέσθω∽ἐξέστω δὲ ∼ἀπολογεῖσθα∽ἀπολογεῖσθαι καὶ τῶι
70 παρασχομένωι ∼τὸμ∽τὸν μάρτυρα . S-12 οἱ δὲ τὰς
71 τῶν ∼ἀποδέμων∽ἀποδήμων ὑπὲρ ὧν ἄλλοι
71-72 ἐνόμνυν∤ται
72 μαρτυρίας παρασχόμενοι ὑπόδικοι
73 ἔστωσαν αὐτοὶ τοῦ ψευδομαρτυρίου καὶ
74 ∼γραφέστωσαν∽γραφέσθωσαν οἱ ἀντίδικοι τὰς δίκας τοῖς
75 παρασχομένοις αὐτούς . S-13 ἐὰν δέ τις
75-76 κρινό∤μενος
76 ἐπὶ δικαστηρίου ἐπὶ κριτηρίου
77 μαρτυρίας παράσχηται
77-78 ἐνομωμοσμέ∤νας
78 παρά τινος τῶν ὄντων ἑτέρωι τόπωι
79 m1 ἐκ τ[οῦ]τοῦ [πο]λιτικοῦπολιτικοῦ
80 νόμο[υ]νόμου ·
81 S-14 φυτ[εύσ]εωςφυτεύσεως καὶ
81-82 οἰκο∤δομ[ίας]οἰκο∤δομίας
82 καὶ
82-83 β[αθ]υορυ∤[γῆς]βαθυορυ∤γῆς
83 |gap:?|
84 [ἐάν]ἐάν [τι]ςτις ὀφρύγην
85 [παρὰ]παρὰ ἀλλότριον
85-86 χω∤[ρίον]χω∤ρίον
86 [οἰ]κοδομῆιοἰκοδομῆι , τὸν
87 [ὅρον]ὅρον [μὴ]μὴ ∼[π]αραφαινέτω∽παραβαινέτω .
88 S-15 ἐ[ὰν]ἐὰν [δ]ὲδὲ τειχίον
88-89 οἴ∤κ[ημα]οἴ∤κημα
89 ἔξω τοῦ
89-90 ἄσ∤τ[ε]ω[ς]ἄσ∤τεως
90 ,
91 ∼ἐ[ὰ]μ∽ἐὰν μὲν
91-92 τει∤χ[ίο]ντει∤χίον
92 , πόδα
93 m3 Ἰ̣σ̣[όχ]ρυσο̣ς̣Ἰσόχρυσος
93-94 Σάν̣∤δ[ο]υ̣Σάν∤δου
95 m1 [ἀπολειπέτω]ἀπολειπέτω [,], [ἐὰν]ἐὰν [δὲ]δὲ [οἴκημα]οἴκημα , δύο|num:2| πόδας · S-16 [ἐ]ὰνἐὰν δὲ ἐντὸς τοῦ ἄστεως οἰκοδ[ομῆι]οἰκοδομῆι |gap:5|θ̣ω|gap:5|θω
96 |gap:23| τῶν ἀναλισκ[ο]μένωνἀναλισκομένων ἀπολειπέτω τὸ ∼ἥμυσ[υ]∽ἥμισυ [ὧν]ὧν [γέγραπ]ταιγέγραπται
97 [ἀπολείπειν]ἀπολείπειν [τοὺς]τοὺς [ἔξω]ἔξω [τοῦ]τοῦ ἄστεως οἰκοδομοῦντας . S-17 ἐὰν δὲ τάφρον ὀρύσσηι [βόθυνον]βόθυνον [ὀρ]ύ̣σσηιὀρύσσηι ,
98 [ὅσον]ὅσον [ἂν]ἂν [τὸ]τὸ [βάθος]βάθος [ἦι]ἦι [,], [τοσοῦτον]τοσοῦτον [ἀπ]ολείπεινἀπολείπειν , ἐὰν δὲ φρέαρ , ὀργυάν , ἐλάαν δὲ καὶ [συκῆν]συκῆν [φυτεύοντ]αφυτεύοντα
99 ἐ[ννέα]ἐννέα [πόδας]πόδας [φυτεύειν]φυτεύειν [ἀπὸ]ἀπὸ [τοῦ]τοῦ [ἀλλ]οτρίουἀλλοτρίου , τ[ὰ]τὰ [δʼ]δʼ ἄλλα δένδρη πέντε|num:5| [πό]δαςπόδας . S-18 ἐὰ[ν]ἐὰν [δὲ]δὲ [παρὰ]παρὰ [ταῦτα]ταῦτα
99-100 φυ∤τ[εύσηι]φυ∤τεύσηι
100 [,], [ἐξορυσσέτω]ἐξορυσσέτω |gap:5| [ἡμερ]ῶνἡμερῶν ἀφʼ ἧ[ς]ἧς ἂν π[ρο]είπηιπροείπηι ἀδικούμενος , ἐ[ὰν]ἐὰν δὲ ὀρύ[ξη]ιὀρύξηι , ἀνομοιού[τω]ἀνομοιούτω · S-19 δὲ
101 μ[ὴ]μὴ [ποιῶν]ποιῶν [κατὰ]κατὰ [τὰ]τὰ [γεγραμ]μέναγεγραμμένα ὑπόδικο[ς]ὑπόδικος [ἔσ]τωἔστω τοῦ βλάβους , ἐξέστω δὲ [τ]ῶιτῶι ἀδικουμέν[ω]ιἀδικουμένωι
102 κ[αθαιρεῖν]καθαιρεῖν [τὰ]τὰ [ᾠκοδομημέ]ναᾠκοδομημένα ⸢καὶ⸣καὶ 〚η〛η πεφυτ[ευ]μέναπεφυτευμένα καὶ ἀνομοιοῦν τὰ ἐωρ[υγμέ]ναἐωρυγμένα ἀζημίωι [ὄ]ντιὄντι .
103 S-20 βα|gap:23| ἔξω τοῦ [ἐργ]α̣σίμουἐργασίμου , μηδὲ ἐάν τις ἐν τῶι ἐρ[γασίμ]ωιἐργασίμωι ὀρύξη[ι]|gap:2|ρ̣αὀρύξηι|gap:2|ρα
104 κα̣|gap:23|θ̣ενκα|gap:23|θεν μη[δὲ]μηδὲ |gap:1||gap:3|α στεγαζέτω , ὑπόδικ[ος]ὑπόδικος [ἔστω]ἔστω τῶι ἀδικ[ουμέ]νωιἀδικουμένωι
105 κ|gap:?||gap:1|
106 τοῦ π[ολιτικοῦ]πολιτικοῦ [νόμου]νόμου
107 τάφρω̣[ν]τάφρων [τμήσεως]τμήσεως [καὶ]καὶ [ἀνακαθάρεω]ςἀνακαθάρεως . S-21 ἐάν τις βούληται τάφρον τεμέσθαι κα[ι]νὴνκαινὴν παλαιὰ[ν]παλαιὰν
107-108 ἀνά∤γα[γεῖν]ἀνά∤γαγεῖν
108 [,], |gap:17| [το]ῖςτοῖς γείτοσιν τοῦ χωρίου καὶ συμβαλλέσθω τὸ μέρος ἕκαστος [εἰ]ςεἰς τὸ
109 ἀ[νάλωμα]ἀνάλωμα [,], [τοῦ]τοῦ [δὲ]δὲ [χοὸς]χοὸς [τοῦ]τοῦ [ἐξορ]υσσομένουἐξορυσσομένου τὸ ∼ἥμυσυ∽ἥμισυ ἑκατέρωσε ἀναβαλλέτω · S-22 ὃς δ[ὲ]δὲ ∼ἂμ∽ἂν μὴ βούλητ[α]ιβούληται
109-110 συ[μ]∤βα[λέσθαι]συμ∤βαλέσθαι
110 [,], [τὸν]τὸν [μὲν]μὲν [χοῦν]χοῦν [τὸν]τὸν [κατʼ]κατʼ [αὐ]τὸναὐτὸν τέμνων ἀνάγων εἰς τὸ χωρίον ἀναρριπτ[έ]τωἀναρριπτέτω εἰς ὁπότερον ἂ[ν]ἂν
111 βο[ύληται]βούληται [,], [τοῦ]τοῦ [δὲ]δὲ [ἀναλώματος]ἀναλώματος [τὸ]τὸ [δι]π[λ]οῦνδιπλοῦν πραξά[σ]θωπραξάσθω δίκηι νικήσας . S-23 ὧι δʼ ἂν τ[ο]ῦτοῦ αὑτοῦ χωρί[ο]υχωρίου
111-112 τά∤φρ[ος]τά∤φρος
112 |gap:12| [,], [συμβαλλέσθωσ]ανσυμβαλλέσθωσαν αὐτῶι εἰς τὴν ἀνακάθαρσιν τῆς τάφρ[ου]τάφρου |gap:2| κατὰ μέρος ἕ[κ]αστ[ος]ἕκαστος
113 τ[ῶι]τῶι [δʼ]δʼ [ἀνακαθαίροντι]ἀνακαθαίροντι [ὑπόδικος]ὑπόδικος [ἔσ]τωἔστω μὴ συμβαλλόμενος τριπ[λ]ασίουτριπλασίου τοῦ ἀναλώματος , ἐὰν δίκηι
114 νι[κηθῆι]νικηθῆι .
115 m2? S-24 ἐὰν δέ τ[ις]τις [γραψάμενος]γραψάμενος [δίκην]δίκην |gap:6| 〚τ|gap:4||gap:4||gap:4|ς〛τ|gap:4||gap:4||gap:4|ς πληγῶν ἡσσηθῆι , ⦑〚προς〛⦒προς
115-116 προσαποτι∤νέτω
116 [τῶι]τῶι [νικήσαντι]νικήσαντι [τὸ]τὸ [δ]έκατονδέκατον τοῦ τιμήματος τῆς δίκης καὶ πράκτωρ ὑπηρέτης
116-117 πρα∤ξά[τω]πρα∤ξάτω
117 [καθάπερ]καθάπερ [ἐκ]ἐκ [δίκης]δίκης [ἐκ]ἐκ [τ]ῶντῶν ὑπαρχόντων , ἐὰν δὲ μὴ ἐκποιῆι , καὶ ἐκ τοῦ σώματος . S-25 ὅσοι δʼ ἂν
118 γρ[αψάμενοι]γραψάμενοι [δίκας]δίκας |gap:6| [ἢ] [αἰκι?]σμοῦαἰκισμοῦ ἡσσηθῶσιν , προσαποτινέτωσαν τοῖς νικήσασιν τὸ πέμπτον μέρος
119 το[ῦ]τοῦ [τιμήματος]τιμήματος [τῆς]τῆς [δίκης]δίκης [,], πραξάτω δὲ πράκτωρ ὑπηρέτης ἐκ τῶν ὑπαρχόντων καθάπερ ∼ἐγ∽ἐκ
119-120 δί∤κη[ς]δί∤κης
120 [,], [ἐὰν]ἐὰν [δὲ]δὲ [μὴ]μὴ [ἐκποιῆι]ἐκποιῆι [,], [καὶ]καὶ [ἐκ]ἐκ [τοῦ]τοῦ σώματος . S-26 ἐὰν δ[έ]δέ τινες μὴ ἐν τοῖς αὐτοῖς δικαστηρίοις γράψωνται
120-121 δί∤κα[ς]δί∤κας
121 [ἀλλήλοις]ἀλλήλοις [,], [κληρούσθωσαν]κληρούσθωσαν τούτοις δικασταὶ ἐξ ἑκατέρων τῶν δικαστηρίων [ο]ἱοἱ ἴσοι καὶ μὴ πλείους
122 ἔστ[ωσαν]ἔστωσαν [τῶν]τῶν [δέκα][|num:10|]δέκα|num:10| [καὶ]καὶ [ἔστω]ἔστω [αὐτῶ]ναὐτῶν λαχὼν πρόεδρος , εἰσαγέσθω δʼ ⸢ἀ⸣εὶἀεὶ πρώτη λαχοῦσα πρώτη . S-27 ἐὰν δὲ τῆι
123 αὐ[τῆι]αὐτῆι |gap:20|ύσθωσαν .
124 m4 S-28 [κα]τὰκατὰ δ[ὲ]δὲ [τῶ]ντῶν ἀπεσταλμ[έ]νωνἀπεσταλμένων ὑπ[ὸ]ὑπὸ [τοῦ]τοῦ [βα]σιλέωςβασιλέως δίκην
124-125 μ[η]∤θεὶςμη∤θεὶς
125 [εἰσαγέτ]ωεἰσαγέτω μήτε κ[α]τʼκατʼ αὐτ[ῶν]αὐτῶν [μή]τεμήτε κατὰ τ[ῶν]τῶν
126 ἐνγύ[ων]ἐνγύων [,], [μη]δὲμηδὲ πράκτωρ μη[δ]ὲμηδὲ οἱ ὑπηρέται
126-127 παρα∤λα[μβαν]έτωσανπαρα∤λαμβανέτωσαν
127 τούτ[ο]υςτούτους . S-29 ∼κὰ∽κατὰ ∼ταυτὰ∽τὰ $αὐτὰ δὲ καὶ ἐάν τ[ινες]τινες
128 δίκας γράψωνται τ[ο]ῖ[ς]τοῖς ἐν τ[ῆι]τῆι [ἀ]ποσκευῆιἀποσκευῆι 〚ἐν〛ἐν το[ῖς]τοῖς
129 ἐγγύοις 〚|gap:2|〛|gap:2| αὐτῶν περὶ ἐνκλη[μ]άτωνἐνκλημάτων γεγενημέ[νω]νγεγενημένων
130 ἐν 〚ν〛ν ο[ἷ]ςοἷς ἐπεδήμουν χρόνοις οἱ κ[α]ταλιπόντεςκαταλιπόντες ∼ἀτο[ὺς]∽αὐτοὺς
131 μὴ [ε]ἰσαγέσθωσανεἰσαγέσθωσαν , ∼ἐὰμ∽ἐὰν μὴ ὦ̣σ̣[ι]ν̣ὦσιν ὄντες τῆς
131-132 ἀποσ[κε]υ∤ῆςἀποσκευ∤ῆς
132 τὸ δίκαιον ε[ἰ]ληφότεςεἰληφότες π[α]ράπαρά τινων περὶ
132-133 ἐνκλ[η]∤μάτωνἐνκλη∤μάτων
133 γεγενημένων ἐν τ[οῖ]ςτοῖς αὐτοῖς χρόνοις , κα[τὰ]κατὰ [δ]ὲδὲ
134 τούτων εἰσαγέσθω . S-30 ἐὰν δέ τινες φάσκωσιν εἶν[αι]εἶναι
135 τῆς [ἀ]ποσκευῆςἀποσκευῆς , οἱ δικασταὶ π[ερ]ὶπερὶ τούτου
135-136 δ[ι]αγινωσκέ[τω]∤σανδιαγινωσκέτω∤σαν
136 [κ]αὶκαὶ ἐὰν γνω[σθ]ῶσινγνωσθῶσιν [ὄ]ντεςὄντες τῆς ἀποσκευῆς καὶ ∼τὲ∽τὰ
136-137 ἐν∤κλή[μ]αταἐν∤κλήματα
137 φαίνηται γ[ε]γενημέναγεγενημένα ἐπιδημού[ν]τωνἐπιδημούντων τῶν
138 καταλιπόντων καὶ τὸ̣τὸ [δ]ίκαι[ο]νδίκαιον μὴ ὦσιν κατὰ τὰ
138-139 γε∤γραμμένα
139 εἰληφότες παρά τινων , αἱ μὲν δίκαι
139-140 ⸢ὑ⸣περ[βό]λι∤μοιὑπερβόλι∤μοι
140 ἔστωσαν , ἕως ἂν οἱ καταλιπόντες α[ὐ]τοὺςαὐτοὺς
140-141 παραγ[έ]∤νωνταιπαραγέ∤νωνται
141 , τὰ δὲ ἐπιδέκατα ἐπιπεντεκαιδέκατα
141-142 [κ]ομι∤ζέσθωσανκομι∤ζέσθωσαν
142 οἱ θέντες . S-31 ὅσοι δ’ ἄν ἐνκαλῶσιν τοῖς ἐν τ[ῆι]τῆι
143 ἀποσκευῆι οὖσιν ὡς ἠδικημέ[ν]οιἠδικημένοι ἐν οἷς χρόνοις
143-144 ἀπ[εδ]ή∤μουνἀπεδή∤μουν
144 οἱ καταλιπόντες αὐτ[ο]ὺςαὐτοὺς [ἢ] οἱ ἐν τῆι
144-145 ἀποσκ[ευ]∤ῆιἀποσκευ∤ῆι
145 ἑτέροις φάμενοι ἠδικῆσθα[ι]ἠδικῆσθαι ἀφʼ οὗ χρόνου
145-146 κατελ[ίπ]η∤σανκατελίπη∤σαν
146 , κρινέσθωσαν ἐπὶ τοῦ ἀπο[δ]εδειγμένουἀποδεδειγμένου κριτη[ρίου]κριτηρίου .
147 m2? S-32 ἐὰν δέ τινες γραψάμενοι δίκας ἀποστέλλωνται ὑ[π]ὸὑπὸ
148 τοῦ βασιλέως πρὸ τοῦ εἰσαχθῆνα[ι]εἰσαχθῆναι αὐτοῖς τὰς δίκας , τὰ μὲν
149 ἐπιδέκατα ἐπιπεντεκαιδέκατα ἐὰν βούλωνται ,
149-150 ἀναιρε[ί]σθω∤σανἀναιρείσθω∤σαν
150 , αἱ δὲ δίκαι ὑπερβόλιμοι ἔστ[ω]σανἔστωσαν , [ἕ]ωςἕως [ἂ]νἂν παραγέν[ω]νταιπαραγένωνται ·
151 S-33 [μ]ὴ̣μὴ εἰσαγέ[σθω]σα[ν]εἰσαγέσθωσαν [δὲ]δὲ [,], [πρὶν]πρὶν |gap:6| [τὰ]τὰ [ἐπιδέκατα]ἐπιδέκατα
152 ἐπιπεντε[καιδέκατα]ἐπιπεντεκαιδέκατα |gap:12|
152-153 [κεκο]∤μισμένοικεκο∤μισμένοι
153 . S-34 ἐ[ὰν]ἐὰν [δὲ]δὲ |gap:2||gap:1|α|gap:10| [γραψάμενοι]γραψάμενοι
154 δίκ[ας]δίκας πρὸ τ[οῦ]τοῦ ε[ἰσ]αχ[θῆ]ναιεἰσαχθῆναι ἀ[πο]στ[έλ]λ[ων]ταιἀποστέλλωνται ὑπ[ὸ]ὑπὸ
155 τοῦ β[α]σιλέωςβασιλέως , ὑπερ[β]όλιμοιὑπερβόλιμοι ἔστωσαν καὶ τούτ[ο]ιςτούτοις
156 κατὰ ∼ταυτά∽τὰ $αὐτά , ἕως ἂν ἐπανέλθωσιν . S-35 τῶν δὲ
157 τῶν{τῶν} δὲ{δὲ} ἐν τ[ῶι]τῶι στρατ[ι]ωτικῶ[ι]στρατιωτικῶι τεταγμένων ὅσο[ι]ὅσοι ἂν
158 ἐν [Ἀλ]εξα[ν]δρεία[ι]Ἀλεξανδρείαι πεπο[λ]ιτογραφημένοιπεπολιτογραφημένοι
159 ἐν[κα]λῶσ[ιν]ἐνκαλῶσιν [π]ερὶπερὶ σιτ[α]ρχιῶνσιταρχιῶν καὶ σιτομε[τ]ριῶνσιτομετριῶν καὶ
160 πα[ρ]αγρα[φῶν]παραγραφῶν τῶ[ν]τῶν ∼[ἐ]ξιτ[α]ρχίας∽ἐκ $σιταρχίας σι[τ]ομετρίαςσιτομετρίας
161 γινομένω[ν]γινομένων [,], [ἐ]ὰνἐὰν καὶ οἱ ἀντ[ίδ]ικοιἀντίδικοι ἐν τῶι
161-162 [σ]τρατιω∤τικῶιστρατιω∤τικῶι
162 ὄντ[ες]ὄντες [π]επολιτογ[ρ]αφημένοιπεπολιτογραφημένοι ὦ[σ]ινὦσιν ,
162-163 λα[μ]∤βαν[έτ]ωσανλαμ∤βανέτωσαν
163 τὸ δ[ί]καιονδίκαιον [κ]αὶκαὶ ὑπεχέτω[σ]ανὑπεχέτωσαν ἐν [τοῖς]τοῖς
164 ξεν[ι]κοῖςξενικοῖς δικαστη[ρί]οιςδικαστηρίοις καὶ αἱ π[ρ]άξειςπράξεις
164-165 ἔστω∤σαν
165 κατὰ τὸ διάγραμμα .
166 m5 S-36 βασιλεὺς Πτολεμαῖος Ἀντιόχωι χαίρειν . S-37 περὶ τῆς
167 σταθμοδοσίας τῶν στρατιωτῶν ἀκούομεν πλείω τινα
168 βίαν γίνεσθαι τὰς καταλύσεις παρὰ τῶν οἰκονόμων
169 οὐ λαμβανόντων , ἀλλʼ αὐτῶν εἰς τὰς οἰκίας εἰσπηδώντων
170 τοὺς ἀνθρώπους ἐγβάλλοντας βίαι ∼ἐνοικῖν∽ἐνοικεῖν . S-38 σύνταξον οὖν ,
171 ὅπω[ς]ὅπως τοῦ [λ]οιποῦλοιποῦ μὴ γίνηται τοῦτο , ἀλλὰ μάλιστα μὲν αὐτοὶ
172 στε[γ]α̣ν̣ο̣μείσθωσανστεγανομείσθωσαν . S-39 εἰ δὲ ἄρα δεῖ αὐτοῖς σταθμοὺς
173 δίδο[σθ]αιδίδοσθαι π[α]ρὰπαρὰ τῶν οἰκονόμων , διδότωσαν α[ὐ]τοῖςαὐτοῖς
174 τοῦς ἀναγκαίους , καὶ ὅταν ἀπολύωνται ἐκ τῶν [στ]αθμῶνσταθμῶν ,
175 ἀναποιή[σ]α̣ντεςἀναποιήσαντες ἀφιέτωσα[ν]ἀφιέτωσαν τοὺς σταθμοὺς καὶ μὴ
176 καταλ̣[ι]π̣έ̣τ̣ωσανκαταλιπέτωσαν , ἕως ἂν πά[λ]ινπάλιν παραγένωνται , καθάπερ
177 νῦν ἀ[κο]ύο[με]νἀκούομεν γίνεσθαι , ὅτ[αν]ὅταν ἀποπορεύωνται ,
177-178 ἀπ[ο]∤μισθοῦνἀπο∤μισθοῦν
178 αὐτοὺς καὶ ἀποσ̣φ̣ρ̣α̣[γισα]μένουςἀποσφραγισαμένους τὰ οἰκήματα
179 ἀποτρ[έ]χεινἀποτρέχειν . S-40 μάλιστα δὲ π[ρονό]ησονπρονόησον Ἀρσινόης τῆς
180 κατὰ Ἀ[π]όλλωνοςἈπόλλωνος πόλιν , ὅπω[ς]ὅπως [,], [ἐὰ]νἐὰν παραγένωνται
181 στρατ[ιῶ]ταιστρατιῶται , μηθεὶς ἐπιστα[θ]μεύσηιἐπισταθμεύσηι , ἀλλὰ καὶ ἐν
181-182 Ἀπόλ∤λωνος
182 π[ό]λειπόλει διατρίβωσιν . S-41 [ἐ]ὰνἐὰν δέ τι ἀναγκαῖον ἦι
183 ἐν Ἀρσιν[ό]ηιἈρσινόηι κατα̣μένε̣ι̣ν̣καταμένειν ἑ[αυ]τ̣οῖςἑαυτοῖς οἰκίδια ἀναπλασσέτω⸢σαν⸣ἀναπλασσέτωσαν ,
184 καθάπερ καὶ οἱ πρότερ[ον]πρότερον [παρ]αγενόμενοιπαραγενόμενοι ἐποίησαν .
185 S-42 ἔρρωσο .
186 m6? S-43 [σι]δήρουσιδήρου ἐπαντάσεως . S-44 ἐ[ὰν]ἐὰν ἐλε[ύθερος]ἐλεύθερος [τ]ῶιτῶι ἐλευθέρωι ἐπαν⸢α⸣τε[ί]νηταιἐπανατείνηται
187 σίδηρον χ[α]λκὸ[ν]χαλκὸν λίθον [ἢ] |gap:5| [ἢ] ξύλον , ρ|num:100| ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ἀποτεισάτω , ἐὰν
188 δίκηι ἡσσηθῆι . S-45 ἐὰν δὲ δ[οῦλος]δοῦλος [ἢ] [ἡ] δούλη τούτων τι ποιήσηι
189 τῶι ἐλευθέρωι τῆι ἐλευθέ[ραι]ἐλευθέραι [,], [μασ]τιγούσθωμαστιγούσθω μὴ ἔλασσον [ρ|num:100|]ρ|num:100| πληγῶν
190 τὴν ζημίαν διπλασία[ν]διπλασίαν [ἀπο]τεισάτωἀποτεισάτω δεσπότης τοῦ
190-191 [π]οιή∤σαντοςποιή∤σαντος
191 [τ]ῶιτῶι παθόντι <ἣ> τῶ[ι]τῶι [ἐλευθέ]ρωιἐλευθέρωι γέγραπται , ἐὰν δίκηι
192 νικηθηῖ .
193 m5 S-46 μεθύοντος ἀδικιῶν . S-47 ὅταν τις τῶν εἰς τὸ σῶ[μ]ασῶμα ἀδικημάτ[ων]ἀδικημάτων
194 μεθύων νύκτωρ ἐν ἱερῶι ἐν ἀγορᾶι ἀδικήσηι , διπλασί[αν]διπλασίαν
195 τὴν ζημίαν ἀποτεισάτω τῆς γεγραμμένης .
196 S-48 δούλωι ἐλεύθερον πατάξαντι . S-49 ἐὰν δοῦλος δούλη πατάξη[ι]πατάξηι [τὸν]τὸν
196-197 [ἐλεύ]∤θερονἐλεύ∤θερον
197 τὴν ἐλευθέραν , μαστιγούσθω μὴ ἔλασσον ρ|num:100| πληγῶν τὴ[ν]τὴν [ζημίαν]ζημίαν
198 διπλασίαν ἀποτεισάτω δεσπότης ὑπὲρ το[ῦ]τοῦ δούλου ἣν τὸν ἐλεύ[θερον]ἐλεύθερον
199 γέγραπται ἀποτεῖσαι , ἐὰν ὁμολογῆι . S-50 ἐὰν δὲ [ἀ]μφισβητῆιἀμφισβητῆι , γραφέσθ[ω]γραφέσθω [μιᾶς]μιᾶς [πληγῆς]πληγῆς
200 δίκην ρ|num:100| ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν , ἐὰν δὲ ὄφληι , τριπλοῦν ἀτίμητον ἀποτεισάτω περ[ὶ]περὶ [δὲ]δὲ
201 πλειόνων πληγῶν τιμησάμενος δικασάσθω , ὅτι δʼ ἂν τὸ δικαστ[ήριον]δικαστήριον [τιμήσηι]τιμήσηι [,], τοῦτο τριπλοῦν ἀποτεισάτω .
202 S-51 πληγῆς ἐλευθέροις . S-52 ἐὰν πατάξηι ἐλεύθε[ρ]οςἐλεύθερος ἐλευθέρα τὸν [ἐλεύθερον]ἐλεύθερον
204 τὴν ἐλευθέραν ἄρχων χειρῶν ἀδίκων , ρ|num:100| ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ἀποτεισάτω ἀτιμήτ[ους]ἀτιμήτους [,], [ἐὰν]ἐὰν
205 δίκηι νι[κ]ηθῆινικηθῆι . S-53 ἐὰν δὲ πλείονας πληγῆς μιᾶ[ς]μιᾶς πατάξηι , τιμησάμ[ενος]τιμησάμενος [τὰς]τὰς
206 πληγὰ[ς]πληγὰς [δι]κασάσθωδικασάσθω , ὁπόσου δʼ ἂν τιμήσηι τὸ δικαστήριον , τοῦτ[ο]τοῦτο [διπλοῦν]διπλοῦν
207 ἀποτεισ[άτ]ωἀποτεισάτω . S-54 ἐὰν δέ τίς τινα τῶν ἀρχόντ[ων]ἀρχόντων [π]ατάξηιπατάξηι τάσσοντ[α]τάσσοντα [,], [ὧν]ὧν [τῆι]τῆι
208 ἀρχῆι γέ[γ]ραπταιγέγραπται τάσσειν , τριπλάσια τὰ ἐ[πι]τίμιαἐπιτίμια ἀποτεισάτ[ω]ἀποτεισάτω [,], [ἐὰν]ἐὰν [δίκηι]δίκηι
209 νικηθῆι .
210 S-55 ὕβρεως . S-56 ἐάν τις καθυβρίσηι ἕτερος ἑτέρου τ[ῶ]ντῶν ἀγράφων , τα|gap:1||gap:7|
211 μενος τιμησάμενος δικασάσθω , προσγρα[ψά]σθωπροσγραψάσθω δὲ ὀνομαστί , τ[ί]τί [ἂν]ἂν [φῆι]φῆι
212 ὑβρισθ[ῆ]ναιὑβρισθῆναι καὶ τὸν χρόνον ἐν ὧι ὑβρίσθη . S-57 δ[ὲ]δὲ ὀφλὼν διπλοῦν ἀπ[οτεισάτω]ἀποτεισάτω [,],
213 ἂν τὸ δικαστήριον τιμήσηι .
214 m6 S-58 ὅρ[κος]ὅρκος ν[ό]μιμοςνόμιμος . S-59 ὅταν τις ὁρκίζ[ηι]ὁρκίζηι [,], [ὀμνύ]τωὀμνύτω ὁρκιζό[μ]ενοςὁρκιζόμενος
215 ἐν τ[ῆ]ιτῆι ἀγορᾶι [ἐ]πὶἐπὶ τοῖς ὁρκωτηρίοις κ[αθʼ]καθʼ [ἱερ]ῶνἱερῶν σπέν[δων]σπένδων [,],
216 τ[ὰ]τὰ [δὲ]δὲ ὅρκια παρεχέτω ἐπικαλῶν . S-60 ὀμνύτω δὲ Δία Ἥραν
217 Πο[σει]δῶΠοσειδῶ . S-61 ἄλλον δʼ ὅρκον μηδένα ἐξέστω ὀμνύναι μη[δ]ὲμηδὲ
218 ὁρκ[ίζ]εινὁρκίζειν μηδὲ γενεὰν παρίστασθαι .
219 S-62 περὶ τ[ῶν]τῶν πολιτῶν ὅπως μὴ δ[ο]υλεύωσινδουλεύωσιν . S-63 Ἀλεξανδρεὺς τῶι
220 Ἀλεξα[ν]δρεῖἈλεξανδρεῖ μὴ δουλευέτω μηδὲ Ἀλεξανδρὶς τῶι
221 Ἀλεξα[ν]δρεῖἈλεξανδρεῖ μηδὲ τῆι Ἀλ[ε]ξανδρίδιἈλεξανδρίδι .
222 S-64 εἰς μαρτ[υρί]ανμαρτυρίαν κλῆσις . S-65 ε[ἰς]εἰς μαρτυρίαν καλείσθω ἐναντίον
223 δύο|num:2| κλ[η]τόρωνκλητόρων παρόντα ∼ἀγορευοντα∽ἀγορεύων καθʼ ἓν|num:1| ἕκαστον ὅτι ἂ[ν]ἂν
224 δέηι μ[αρ]τυρεῖνμαρτυρεῖν . S-66 δὲ καλεσάμενος γραφέτω τὴν
224-225 μαρ∤τυρίαν
225 εἰς π[ι]ν[ά]κι[ο]νπινάκιον , [ὁ] δὲ κληθεὶς μαρτυρείτω ἐ[π]ὶἐπὶ [τῆ]ιτῆι
226 ἀρχῆι καὶ ἐπὶ τ[ῶι]τῶι δικαστηρίωι ἐφʼ οἷς παρῆν εἶδε[ν]εἶδεν [ὀ]μόσαςὀμόσας
227 τὸν ν[ό]μιμοννόμιμον ὅρκ[ο]νὅρκον ἀληθῆ μαρτυρεῖν τὰ ἐν τῶι π[ινα]κίωιπινακίωι
228 γεγρα[μμέν]αγεγραμμένα , ἄλλην ∼δι∽δὲ μὴ μαρτυρείτ[ω]μαρτυρείτω [.]. S-67 [ἐ]ὰνἐὰν <δὲ>δὲ μὴ φῆι 〚παρα〛παρα
229 παρεῖναι μηδὲ ἰδεῖν περὶ ὧν ἂν κελεύηι μαρτυρεῖν ,
230 ἐξομοσάσθω τὸν νόμιμον ὅρκον παραχρῆμα μήτε εἰδέ[ν]αιεἰδέναι
231 μήτε παρεῖναι περὶ ὧν ἂν κληθῆι εἰς μαρτυρίαν . S-68 ἐὰν δ[ὲ]δὲ
232 τῆς μαρτυρίας τὰ μὲν φῆι εἰδέναι , τὰ δὲ μή , μὲν ἂν φῆ[ι]φῆι
233 συνειδέναι , μαρτυρείτω , δʼ ἂν φῆι μὴ συνειδέναι , ἐξομο[σ]άσθ[ω]ἐξομοσάσθω .
234 S-69 θεσμοφυλακ |gap:?| β |gap:?|
235 ἐνεχυρασία καὶ |gap:1|πο|gap:4||gap:1| [ἐὰ]νἐὰν δὲ περὶ τ|gap:7| [μὴ]μὴ [ἐξέστω]ἐξέστω
236 ἐνεχυράζειν μηδὲ ὅταν τις ἀποθά[νηι]ἀποθάνηι |gap:13|
237 κατὰ τὸν νόμον τὸν ἀ[σ]τυνο[μ]ικὸνἀστυνομικὸν |gap:15|
238 μηδὲ ἵππον δημοσιευ[έτω]σανδημοσιευέτωσαν . S-70 [ἐ]ὰνἐὰν δέ τις ἐ[νεχυράσηι]ἐνεχυράσηι [,],
238-239 [ἀναγρα]∤φέτωσανἀναγρα∤φέτωσαν
239 οἱ θεσμοφύλακ[ες]θεσμοφύλακες τὴ[ν]τὴν ἐνεχυρασί[αν]ἐνεχυρασίαν [.]. S-71 [ὡς]ὡς [δὲ]δὲ [ἂν]ἂν [ἥλιος]ἥλιος
240 δύηι , μηδὲ εἷς ἐνεχυραζ[έ]τωἐνεχυραζέτω μηδὲ πρὶν ἥ[λιον]ἥλιον [ἀνατέλλειν]ἀνατέλλειν [,],
241 [ὑ]πόδικοιὑπόδικοι ἔστωσαν οἱ η|gap:5|ες τῆς ψευδε[νεχυρασίας]ψευδενεχυρασίας [.].
242 S-72 γῆς καὶ οἰκίας καὶ οἰκοπέδ[ων]οἰκοπέδων [ὠν]ήὠνή . S-73 ἐάν τ[ις]τις [γῆν]γῆν [ἢ] [οἰκίαν]οἰκίαν [ἢ]
242-243 [οἰ]∤κόπεδαοἰ∤κόπεδα
243 ὠνῆται παρʼ οὑ[τινοσ]οῦνοὑτινοσοῦν πωλῆ[ι]πωλῆι [ᾡτινιοῦν]ᾡτινιοῦν |gap:8|
244 τοῖς ταμίαις τῶν μὲν [ἑκ]ατὸν|num:100|ἑκατὸν|num:100| δραχμ[ὰ]ςδραχμὰς |gap:18|
245 ἐντὸς ν|num:50| . S-74 ἔστω δὲ τοῦτο ἱε[ρ]ὸνἱερὸν Ἀλεξάνδρ[ωι]Ἀλεξάνδρωι [.]. S-75 [οἱ]οἱ [δὲ]δὲ [ταμίαι]ταμίαι
245-246 [ἀναγρα]∤φόντωσανἀναγρα∤φόντωσαν
246 τὰς ὠνὰς κατὰ δήμους καὶ κατα|gap:10| [τῶι]τῶι [τοῦ]τοῦ
247 ἀποδομένου δήμωι , ἐγγράφοντες ∼πρῶτομ∽πρῶτον μ[ὲν]μὲν [τοῦ]τοῦ
247-248 [ἀποδομέ]∤νουἀποδομέ∤νου
248 τὸ ὄνομα πατριαστὶ καὶ δήμου , ἔπειτα [δὲ]δὲ [τὸ]τὸ [τοῦ]τοῦ [πριαμένου]πριαμένου
249 κατὰ ∼ταυτὰ∽τὰ $αὐτὰ καὶ ∼τὸμ∽τὸν [μῆ]ναμῆνα καὶ τὴν ἡμέραν , [ἧι]ἧι [ἂν]ἂν |gap:9|
249-250 [ἀπο]∤λάβωσινἀπο∤λάβωσιν
250 , καὶ ὅτι ἂν ἀγ[ορ]άσηιἀγοράσηι ὀνομαστὶ καὶ ὅπ[ου]ὅπου [ἂν]ἂν [κέηται]κέηται [καὶ]καὶ [ἐάν]ἐάν
251 τινα ἐπωνυμίαν χ[ῶ]ρ[ο]ςχῶρος ἔχηι , ἐπιγράφ[οντες]ἐπιγράφοντες [καὶ]καὶ [τοὺς]τοὺς [γείτονας]γείτονας [,],
252 ∼ἐὰμ∽ἐὰν μὲν πλείονες ὦσιν , πάντας . S-76 εἰ δὲ μή , |gap:15| [,],
252-253 [ἐπει]∤δὰνἐπει∤δὰν
253 δὲ δῶι τὸ ἀμφούριον πωλῶν καὶ ἀπο|gap:16| [μὴ]μὴ
254 ἔστω αὐτῶι πρὸς τὸν πριάμενον δίκη μηδ[έ]μηδέ [τις]τις [εἰσαγέτω]εἰσαγέτω [περὶ]περὶ [τῆς]τῆς
255 γῆς τῆς οἰκίας τῶν οἰκοπέδων . S-77 τοῖς δὲ |gap:18|
256 μένοις μὴ κυρία ἔστω ὠνὴ μηδὲ προθεσμ[ία]προθεσμία |gap:8| [ἐὰν]ἐὰν [δέ]δέ [τι]τι
257 τῆς τιμῆς μὴ κομίσηται , ὑπογραφέσθω πρὸ[ς]πρὸς |gap:15| [τὸ]τὸ
258 ὀφειλόμενον συνγραφὴν συνγραφέσθω κα[ινὴν]καινὴν |gap:10|
259 μὴ ἔστω αὐτῶι κομιδή .
260 S-78 Ἀπολλώνιος Ζωίλωι χαίρειν . S-79 ἀφείκαμ[εν]ἀφείκαμεν τού[ς]τούς [τε]τε [διδασκάλους]διδασκάλους
261 τῶν γραμμάτων καὶ τοὺς παιδοτρίβας [κ]αὶκαὶ τ[οὺς]τοὺς |gap:14|
262 τὰ περὶ τὸν Διόνυσον καὶ τοὺς νενικηκό[τ]αςνενικηκότας τ[ὸν]τὸν [πενθετηρικὸν]πενθετηρικὸν
263 ἀγῶνα καὶ τὰ Βασίλεια καὶ τὰ Πτολε[μ]α[ῖ]αΠτολεμαῖα , κ[αθάπερ]καθάπερ [ὁ] [βασιλεὺς]βασιλεὺς
264 προστέταχεν , τοῦ ἁλὸς τὸ τέλος αὐτούς τ[ε]τε καὶ [οἰκείους]οἰκείους .
265 S-80 ἔρρω[σο]ἔρρωσο . S-81 ❨(ἔτους)❩ἔτους |gap:9|