Sematia

p.grenf.2.71.xml

TM: 22628HGV: 22628Date: 244 – 244Place: Hibis (Oasis Magna)

1 m1 S-1 [ἔτους]ἔτους [β|num:2|]β|num:2| [Αὐτοκράτορος]Αὐτοκράτορος [Καίσαρος]Καίσαρος [Μάρκου]Μάρκου [Ἰουλίου]Ἰουλίου [Φι]λ̣ίππο[υ]Φιλίππου
2 [Εὐσεβοῦς]Εὐσεβοῦς [Εὐτυχοῦς]Εὐτυχοῦς [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ [Θῶθ]Θῶθ |gap:10| [ἐκτὸς]ἐκτὸς [τῶ]ντῶν
2-3 προασ∤[τί]ωνπροασ∤τίων
3 . S-2 Πετόσ[ιρις]Πετόσιρις Πετεχῶντος μητρὸς Σενανού[φιος]Σενανούφιος καὶ [Πετ]εχὼνΠετεχὼν
4 [ἀδ]ελφὸςἀδελφὸς μητ[ρὸς]μητρὸς Τιμούθιο[ς]Τιμούθιος νεκρο[τ]άφοινεκροτάφοι ἀ̣[πὸ]ἀπὸ Ἱ[βι]τῶ̣ν̣Ἱβιτῶν [πόλε]ω̣ςπόλεως
5 Κυσίτῃ Αὐρηλίῳ Μαριανῷ Νάχ̣τ̣ι̣[ο]ςΝάχτιος ἀποσυνεστη[κέναι]ἀποσυνεστηκέναι [αὐτὸ]ναὐτὸν
6 καταπλέοντα εἰς Ἀλεξανδρίαν δημοσιῶσαι παρὰ τῷ ἀρ[χι]δικαστῇἀρχιδικαστῇ
7 ∼χ[ι]ρόγραφον∽χειρόγραφον χάριτος γενομένης αὐτοῖς , ἧς [ἐσ]τὶνἐστὶν ἀντίγραφον .
8 S-3 Πετεχὼν Πετοσίριος Κατθμέρσιος μητρὸ[ς]μητρὸς [Ἀ]σκ̣[λ]αταρίαςἈσκλαταρίας
8-9 νεκρο∤τάφης
9 ἀπὸ Ἱβ[ι]τῶνἹβιτῶν πόλεως ∼Πετοσιριος∽Πετοσίρι Πετεχῶντος μητρὸς
9-10 Σενα∤νούφιος
10 καὶ Π[ετ]εχῶντιΠετεχῶντι ἀδε[λ]φῷἀδελφῷ μητρὸς [Τ]ιμούθιοςΤιμούθιος ἀπὸ τῆς αὐτῆς
11 υἱοῖς μου χαίρειν . S-4 ὁμολογῶ χαρίζεσθαι ὑμῖν χάριτι αἰωνίᾳ καὶ
11-12 ἀνα∤φαιρέτῳ
12 εὐνοίας χάριν καὶ φιλοστοργίας ἀπὸ τοῦ νῦν μεχρὶ παντὸς
13 ἐξ ἴσου μέρους πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου τ̣ά̣δετάδε , ἐλθόντα εἰς ἐμὲ
14 ἀπὸ κληρονομίας τοῦ πατρὸς καὶ ἀπὸ δικαία[ς]δικαίας ὠνῆς ἤτοι μέρεσι
14-15 ὑδρευ∤μάτων
15 κυνηγικοῖς τόποις καὶ μέρεσι κη[δεί]αςκηδείας νεκροταφικῆς ἐν Ἵβι
16 καὶ ἐν ταῖς περὶξ κώμαις πάσαις ὁμοίως κ[αὶ]καὶ [ἐ]νἐν Πούσι καὶ ἐν ταῖς περὶξ
17 κώμαις πάσαι[ς]πάσαις [μετὰ]μετὰ τῆς Κύ[σ]εωςΚύσεως καὶ |gap:6|μου καταμένουσι ἐν τῷ
18 |gap:4||gap:1| κα̣ὶ̣καὶ |gap:1||gap:7||gap:2|σια|gap:1|ποδ|gap:2||gap:5|ω|gap:4||gap:3||gap:2||gap:3| [ἄλ]λ̣α̣ςἄλλας
19 |gap:15| [ἐλ]αβ̣εν̣ἐλαβεν κ|gap:1||gap:3|ωπ|gap:5|ον̣ηνκ|gap:1||gap:3|ωπ|gap:5|ονην μίαν|num:1| |gap:10|
20 |gap:16| [τ]αῦταταῦτα πάντα τὰ πρ[οκί]μεναπροκίμενα |gap:1||gap:2|α τιμ̣ο|gap:3||gap:3|σι|gap:1|τιμο|gap:3||gap:3|σι|gap:1|
21 |gap:16| [ὡς]ὡς πρόκ[ι]ταιπρόκιται . S-5 ἔτι δὲ |gap:1||gap:3|ε̣μ̣ε|gap:2||gap:1||gap:3|εμε|gap:2| δύο|num:2| δ̣ὲδὲ τοῦ ἀν̣δρὸ̣[ς]ἀνδρὸς
22 |gap:17| [λ]εγομένο̣υ̣λεγομένου ἐπι|gap:4|ω̣ο̣|gap:3|μέναςἐπι|gap:4|ωο|gap:3|μένας ὑπʼ ἐμοῦ
23 |gap:18|παρε̣ν̣|gap:18|παρεν |gap:1||gap:1|σου̣|gap:1||gap:1|ε̣μ̣|gap:4||gap:1||gap:1|σου|gap:1||gap:1|εμ|gap:4| Τιμούθιος̣Τιμούθιος
23-24 Π̣ετε∤[χῶντ]Πετε∤χῶντ
24 |gap:14| τοῖς |gap:4|σι|gap:3|τ̣ισ̣|gap:2|νς|gap:1||gap:4||gap:2||gap:4|σι|gap:3|τισ|gap:2|νς|gap:1||gap:4||gap:2| [τ]ῷτῷ Πετ[οσ]ί̣ρ̣ιΠετοσίρι |gap:1||gap:1|
25 |gap:16| [Τι]μούθι[ο]ςΤιμούθιος δ̣|gap:1|δ|gap:1| ἐ̣μο̣ῦἐμοῦ τι̣μο̣υ̣μ̣|gap:3|νωχατιμουμ|gap:3|νωχα |gap:1| πολυδ̣ρ̣ί̣α̣ν̣πολυδρίαν
26 |gap:18||gap:1|αι|gap:2||gap:?|σ̣α̣μεν|gap:18||gap:1|αι|gap:2||gap:?|σαμεν απ|gap:1||gap:1| Αὐρη̣λ̣ί̣αςΑὐρηλίας Λυκοδώρας
26-27 Νεμε∤[σίνωος?]Νεμε∤σίνωος
27 |gap:12||gap:1|σεν|gap:1||gap:3|οδ̣ιας|gap:12||gap:1|σεν|gap:1||gap:3|οδιας σ|gap:2|μ|gap:2| ἅσπερ ἀπεσχηκέναι
28 |gap:18| μετὰ [κυ]ρίουκυρίου Ψεννήσιος Ἀμμωνίου ἀνδρὸς
29 [αὐτῆς]|gap:18|ειτ|gap:4||gap:1|αὐτῆς|gap:18|ειτ|gap:4||gap:1| ὑποβ|gap:4| δ[ημ]οσίῳδημοσίῳ χρηματισμῷ
30 |gap:18|εου Ἀλ[ε]ξ̣άνδρο̣υ̣Ἀλεξάνδρου |gap:1|μμιορ|gap:2||gap:1|ειν ἡμίσους
30-31 ὑδρεύ∤[ματος]ὑδρεύ∤ματος
31 |gap:13||gap:1|τμο|gap:16||gap:3|ε̣ν̣|gap:1||gap:1|α|gap:1|ως|gap:13||gap:1|τμο|gap:16||gap:3|εν|gap:1||gap:1|α|gap:1|ως
32 |gap:18||gap:1|εντο|gap:21||gap:3|ει πᾶσι
33 |gap:18|απις ας|gap:21| μ̣ία̣ς|num:1|μίας|num:1| |gap:3|ι̣|gap:3|ι
34 |gap:18|ε|gap:1|υ|gap:2||gap:27|
35 |gap:?_lines|
1 |gap:23|τ̣ι̣σ̣τ̣|gap:24||gap:23|τιστ|gap:24|
1-2 [Πετο]∤σίριΠετο∤σίρι
2 καὶ Πετε[χῶν]τιΠετεχῶντι ∼ἐπικαλῖν∽ἐπικαλεῖν ταῖς ἀδελ[φαῖ]ςἀδελφαῖς Ταχ|gap:5|ν̣Ταχ|gap:5|ν καὶ ∼Ἰσιδωραν∽Ἰσιδώρᾳ
3 περὶ ὑπηρεσίας νεκροταφικῆς οἰκιῶν τ̣ε̣[σσ]έρων|num:4|τεσσέρων|num:4| ἐ[ν]ἐν [τῇ]τῇ [αὐ]τῇαὐτῇ Ἵβι μι[ᾶς]|num:1|μιᾶς|num:1|
4 μὲν ∼Ἀπολλωνίω∽Ἀπολλωνίου ∼Ἀμμωνίω∽Ἀμμωνίου πρεσβυτέρου ἑτέρα[ς]ἑτέρας δὲ Πλουτοσύν̣[ο]υΠλουτοσύνου
5 Ερο̣|gap:3|ς|gap:2||gap:1|χη̣νεΕρο|gap:3|ς|gap:2||gap:1|χηνε καὶ ἄλλοι δύο|num:2| Τ̣ι̣|gap:1||gap:1|μ̣ένουΤι|gap:1||gap:1|μένου Α|gap:6|νευε καὶ τοῦ
6 ἀδελφοῦ αὐτοῦ ἐν Τβελὼ κάτω , διὰ τὸ οὕτως μο[ι]μοι δεδόχθαι .
6-7 S-6 προσ∤ομολογοῦσιν
7 δὲ καὶ οἱ προκίμενοι υἱοὶ ∼Πετοσιρι∽Πετόσιρις κ[αὶ]καὶ Πετεχὼν
7-8 εὐδο∤κεῖν
8 πᾶσι τοῖς ∼ἐνκεγραμμένοις∽ἐγγεγραμμένοις καὶ μὴ μετελεύσεσθαι αὐτοὺς
9 περὶ μηδενὸς ἁπλῶς , μηδὲ ἐξέστω ἡμῖν ∼προσενεγκῖν∽προσενεγκεῖν γράμματα
10 ἐξ ὀνόματος τοῦ πατρὸς ἡμῶν κατὰ τῶν ὑπαρχόντων . S-7 ἐὰν
11 δέ τις ἐξ ἡμῶν ἐπενέγκῃ , τοῦτο ∼ἄκηρον∽ἄκυρον εἶναι καὶ ∼ἐκβόλημον∽ἐκβόλιμον καὶ
12 μηδεμίαν ἰσχὺν ∼ἔχιν∽ἔχειν , διὰ τὸ ἐπὶ το[ύ]τοιςτούτοις ∼κυνηγεσισθαι∽κυνηγήσεσθαι . S-8 χάρις
13 κυρία ἥτις δισσὴ ∼γραφῖσα∽γραφεῖσα ἔστω ∼βεβέα∽βεβαία ὡς ἐν δημοσ[ίῳ]δημοσίῳ
13-14 κατακεχω∤ρισμένη
14 , καὶ ἐπερωτηθέντες ἀνθωμολογήσαμεν περὶ τ[ο]ῦτοῦ ταῦθʼ
15 οὕτως ὀρθῶς καὶ καλῶς ∼γεγηνῆσθαι∽γεγενῆσθαι . S-9 ἔγραψα τὸ σῶμα Αὐρήλιος
16 Βασιλίδης καὶ Σαραπιόδωρος ἐρωτηθείς , ἔτους δευ[τέ]ρουδευτέρου Θὼθ ιβ|num:12| .
17 S-10 Αὐρήλιος Ἀμμώνιος Ἀλεξάνδρου παρανέγνων . S-11 Πετεχὼν Πετοσίριος
18 προκίμενος ∼τέθ[ει]με∽τέθειμαι τὴν προκιμένην χάριτα ἐφʼ [ο]ἷ[ς]οἷς περιέχει πᾶσι .
19 S-12 ἔγρ[αψα]ἔγραψα [ὑ]πὲρὑπὲρ αὐτοῦ Αὐρήλιος Ἱέραξ Διονυσίδ[ο]υΔιονυσίδου ἐρωτηθείς .
20 S-13 Πετόσιρις Πετεχῶντος προκίμενος εὐδοκῶ καθὼς πρόκιται .
21 S-14 ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ Αὐρήλιος Ψενπλαεὺς ∼Οὐακβρικίου∽Οὐαβρικίου ἐρωτηθείς .
22 S-15 Πετεχὼν Πετεχῶντος προκίμενος εὐδοκῶ καθὼ[ς]καθὼς πρόκιται . S-16 ἔγραψα
23 ὑπὲρ αὐτοῦ Αὐρήλιος Πετεχὼν Ψάιτος ἐρωτηθείς . S-17 Αὐρήλιος
23-24 Πλουτογέ∤νης
24 μαρτυρῶ . S-18 Αὐρήλιος Ἀπίων ∼Σαραπίων∽Σαραπίωνος Σαραπίωνος{Σαραπίωνος} [μα]ρτυρῶμαρτυρῶ .
25 S-19 ὅπερ χειρόγραφον μοναχὸν αὐτῷ ἀναδεδωκέ̣ναιἀναδεδωκέναι πρὸς δημοσίωσιν
26 δημοσιώσας ∼ἐνοπιν∽ἐνώπιον ∼αὐτοις∽αὐτῶν τὴν συνήθη δημοσίωσιν αὐτοῦ
26-27 πεπλη∤ρωμένου
27 τοῦ συμπεφωμημένου ∼ἐφοτίου∽ἐφοδίου καὶ τέλους προσφω[ν]εῖπροσφωνεῖ <ὁ>
28 ἀποσυσταθεὶς εὐδοκεῖν , καὶ ἐπερωτηθέντες ὡμολόγησαν . S-20 Αὐρήλιος
29 Εὐφράτης ἀπελεύθερος παρανέγνων . S-21 Πετόσιρις καὶ Πετεχὼν οἱ
29-30 προ∤κίμενοι
30 ἀποσυνεστήσαμεν ὡς πρόκιται · S-22 ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῶν Αὐ[ρήλιο]ςΑὐρήλιος
31 Ἀνουβᾶς καὶ Πρω|gap:4|ς ∼ἐρωθείς∽ἐρωτηθείς . S-23 Αὐρήλιος |gap:3|ουευδοκ|gap:1|απιος [καὶ]καὶ |gap:3|
32 |gap:2|ς ε[ὐ]δοκῶεὐδοκῶ τῷδ[ε]τῷδε ∼[τω]δ̣ε∽τῷ συσ[τ]ατικῷσυστατικῷ αὐ[τῶν]αὐτῶν [δ]ημοσίῳδημοσίῳ |gap:1|ν̣α̣ς̣|gap:5||gap:1|νας|gap:5|
33 |gap:7||gap:3|ος|gap:9| [χ]ρημ[ατισμῷ]χρηματισμῷ |gap:16|
34 |gap:?_lines|