Sematia

c.ep.lat.28.xml

TM: 114749HGV: 114749Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?|
2 |gap:1|ni |g:middot| ac̣ac Marc̣ọMarco |g:middot|
3 Valerio