Sematia

p.gen.2.1.8bis.xml

TM: 11249HGV: 11249Date: 140 – 141Place: Dionysias (Arsinoites)

1 m1 S-1 |gap:?|ριος|gap:?|
2 |gap:?|δι|gap:?|
3 |gap:?|οητι|gap:?|
4 |gap:?||gap:5||gap:?|
5 |gap:?|ντω|gap:3|ου|gap:?|
5a |gap:?||gap:1||gap:?|
6 |gap:?|α̣ν|gap:?||gap:?|αν|gap:?| [τοῦ]τοῦ
6-7 [εἰ]∤σ̣ι̣ό̣ν[τος]εἰ∤σιόντος
7 πέμπ̣[τ]ου̣πέμπτου ἔ̣[τους]ἔτους Ἀ̣ν̣[των]ε̣ί̣[νου]Ἀντωνείνου [Καίσαρος]Καίσαρος
8 τ̣οῦτοῦ κυρ̣[ίο]υκυρίου . S-2 τὸ δ̣[ὲ]δὲ [λ]αχ̣α̣ν̣[ό]σπερμ̣[ο]ν̣λαχανόσπερμον [ἀποδότω]ἀποδότω
9 ὁ̣ Στοτοῆ̣τιςΣτοτοῆτις τῷ Διδύ̣μῳΔιδύμῳ ἢ̣ τ̣ῇτῇ Φ̣λ̣α̣ο̣[υίᾳ]Φλαουίᾳ [Διοκλείᾳ]Διοκλείᾳ
10 ἐν τῷ α̣ὐ̣[τ]ῷαὐτῷ μηνὶ Φαῶφ̣ιΦαῶφι τοῦ αὐ̣τ̣οῦ̣αὐτοῦ [εἰσιόντος]εἰσιόντος
11 π̣έμπτο̣[υ]πέμπτου ἔ̣τουςἔτους ἀνυπερθέτως , τ̣[ῆς]τῆς
11-12 [πράξ]∤[ε]ωςπράξ∤εως
12 ο̣[ὔ]σ̣η̣[ς]οὔσης [τ]ῷ̣τῷ Διδύμ[ῳ]Διδύμῳ ἢ̣ τ̣ῇ̣τῇ Φλ[αουίᾳ]Φλαουίᾳ
12-13 [Διο]∤κλ[είᾳ]Διο∤κλείᾳ
13 ἔκ τ̣[ε]τε τοῦ [Στοτ]ο̣ή̣τιοςΣτοτοήτιος κ̣[αὶ]καὶ [ἐκ]ἐκ [τῶν]τῶν
13-14 [ὑπαρ]∤χ̣όν̣τ̣ω̣νὑπαρ∤χόντων
14 α̣ὐτῷαὐτῷ πά̣[ντων]πάντων , καθά̣[περ]καθάπερ [ἐκ]ἐκ [δίκης]δίκης [.].
15 m2 S-3 Στοτ̣[οῆ]τ̣ιςΣτοτοῆτις Στοτοή̣[τιος]Στοτοήτιος μητρὸς [Ταφιώμιος]Ταφιώμιος
16 [ἔ]χωἔχω παρ̣[ὰ]παρὰ τοῦ Διδ̣[ύμου]Διδύμου [ἐκ]ἐκ τ̣οῦτοῦ τῆς [Φλαουίας]Φλαουίας
17 [Διοκλείας]Διοκλείας [λ]ό̣γ̣ουλόγου ἀρ[γυρίου]ἀργυρίου [δραχ]μὰςδραχμὰς |gap:9|
18 |gap:2|α̣κ̣|gap:4||gap:2|ακ|gap:4| [τέ]σ̣σ̣αραςτέσσαρας ε̣[ἰς]εἰς [τιμὴν]τιμὴν λαχα[νοσπέρμου]λαχανοσπέρμου
19 τ̣ῆςτῆς [ἐσο]μ̣ένηςἐσομένης τ[ιμῆς]τιμῆς [,], [κ]αὶκαὶ ∼ἀ̣ποτώ̣[σω]∽ἀποδώσω [ἐν]ἐν [τῷ]τῷ
20 [μην]ὶμηνὶ [Φαῶφ]ιΦαῶφι τοῦ ∼ἰ[σιόντο]ς∽εἰσιόντος πέμ[πτου]πέμπτου [ἔτους]ἔτους
21 |gap:2||gap:2||gap:2| [ὡς]ὡς ∼[π]ρ̣όκιτα[ι]∽πρόκειται .