Sematia

p.gen.2.1.8.xml

TM: 11248HGV: 11248Date: 141 – 141Place: Dionysias (Arsinoites)

1 m1 S-1 [ἔτ]ο̣υςἔτους πέμπτου Αὐτοκράτορος Καί̣σαρος̣Καίσαρος Τίτου Αἰλί[ο]υΑἰλίου
2 [Ἁ]δ̣ρ̣ιανοῦἉδριανοῦ [Ἀντ]ωνίνο̣υἈντωνίνου Σ[εβασ]τ̣οῦΣεβαστοῦ Ε[ὐσε]β̣[οῦ]ς̣Εὐσεβοῦς , μ̣[ηνὸς]μηνὸς
2-3 [Ἀπελλαί]∤[ο]υἈπελλαί∤ου
3 ι|num:10| Φαῶφι ι|num:10| ἐν Διονυσιάδι τῇ πρὸς̣πρὸς [τοῖ]ς̣τοῖς ❨χ[αλ]κω̣[ρ]υ(χείοις)❩χαλκωρυχείοις
4 [τ]ῆςτῆς Θεμίστου μερίδ[ο]ςμερίδος τοῦ Ἀρσινο[ε]ί̣το[υ]Ἀρσινοείτου [νο]μ̣ο̣[ῦ]νομοῦ . S-2 ὁμ̣[ο]λ̣ογ̣[εῖ]ὁμολογεῖ
5 [Στοτο]ῆτιςΣτοτοῆτις δεύτερος Στοτοήτιος τοῦ Στοτο[ή]τ̣ιοςΣτοτοήτιος μ̣ητρὸςμητρὸς
5-6 [Τα]∤[φι]ώ̣μιοςΤα∤φιώμιος
6 , ἀπὸ κώμης Σοκν[ο]πα[ίο]υΣοκνοπαίου Νήσου Ἡρ[ακ]λείδουἩρακλείδου
7 [μερίδος]μερίδος [,], [Π]έ̣ρσηςΠέρσης τῆ̣[ς]τῆς ἐπιγονῆς , ὡς ἐτῶν τριάκ[ο]ν̣τα|num:30|τριάκοντα|num:30| ,
7-8 ἄση∤[μος]ἄση∤μος
8 [,], [Φλαου]ί̣ᾳΦλαουίᾳ Διοκλείᾳ , δ[ιὰ]διὰ Διδύμου τ[ο]ῦτοῦ Μάρων[ος]Μάρωνος
8-9 φρο̣ν̣∤[τιστοῦ]φρον∤τιστοῦ
9 [,], [ὡς]ὡς [ἐτ]ῶνἐτῶν ἑξήκο[ν]τ̣αἑξήκοντα δύ[ο][|num:62|]δύο|num:62| , ο̣ὐλὴ̣οὐλὴ [δ]ακ̣[τύ]λῳ̣δακτύλῳ [δ]ευτέρῳδευτέρῳ
10 [χειρὸς]χειρὸς [δεξιᾶ]ς̣δεξιᾶς , ἔχειν τὸ[ν]τὸν [ὁ]μολογοῦν[τ]α̣ὁμολογοῦντα Στοτ̣οῆ̣[τι]ν̣Στοτοῆτιν παρ̣ὰπαρὰ
11 [τοῦ]τοῦ [Διδύμου]Διδύμου ἐκ τ[ο]ῦτοῦ τ̣ῆ̣[ς]τῆς [Φ]λ̣αουία̣ς̣Φλαουίας Δ[ιοκ]λεί[ας]Διοκλείας λό̣[γ]ο̣υλόγου
12 [κεφαλαίο]υ̣κεφαλαίου ἀργυρ̣ίουἀργυρίου [δρ]αχμὰςδραχμὰς τε̣[τρ]ακοσία[ς]τετρακοσίας
12-13 [τ]ρ̣ι̣άκον̣∤τατριάκον∤τα
13 δ̣[ύ]ο|num:432|δύο|num:432| ε[ἰς]εἰς τειμὴν λ[α]χ̣ανοσπέ[ρμο]υ̣λαχανοσπέρμου τῆς̣τῆς [ἐ]σ̣ο̣[μ]έ̣νη[ς]ἐσομένης
14 τειμ̣ῆ̣ς̣τειμῆς ἐ̣[ν]ἐν Διονυσ[ι]άδ[ι]Διονυσιάδι [τ]ῷτῷ Ἁθ̣[ὺρ]Ἁθὺρ μ̣[η]ν̣ὶ̣μηνὶ το̣ῦτοῦ ἐνεστῶτος
15 πέ̣[μ]πτο[υ]πέμπτου [ἔ]τους̣ἔτους [Ἀ]ντω[ν]ί̣νου̣Ἀντωνίνου [Καί]σ[αρο]ςΚαίσαρος τ[ο]ῦτοῦ κυρ̣[ί]ο̣υκυρίου .
16 S-3 τὸ δὲ̣δὲ λ̣αχανόσπερμονλαχανόσπερμον ἀποδό[τ]ω̣ἀποδότω Στ[ο]τοῆ̣τ̣ιςΣτοτοῆτις τῷ
16-17 Δι∤δύμ̣ῳΔι∤δύμῳ
17 τῇ Φλαο̣υίᾳΦλαουίᾳ Διοκ̣[λείᾳ]Διοκλείᾳ ἐν τῷ [αὐτ]ῷαὐτῷ
17-18 μ̣[η]∤νὶ̣μη∤νὶ
18 [Ἁ]θ̣ὺρἉθὺρ τοῦ αὐτοῦ ἐνεστῶτ[ος]ἐνεστῶτος πέμπτο[υ]πέμπτου ἔ̣[το]υ̣ς̣ἔτους
19 [Ἀντω]νίνουἈντωνίνου Καί[σα]ροςΚαίσαρος τοῦ κυ[ρίο]υκυρίου ἄ[νευ]ἄνευ [πά]σ̣ης̣πάσης
19-20 ὑπ̣ε̣ρ∤[θέσ]εωςὑπερ∤θέσεως
20 καὶ εὑρ̣[η]σ̣ιλογίαςεὑρησιλογίας , τῆς πράξεως [ο]ὔσηςοὔσης
21 [τῷ]τῷ [Δι]δ̣[ύμ]ῳΔιδύμῳ [τ]ῇ̣τῇ Φλ̣α̣ουίᾳ̣Φλαουίᾳ Διο̣[κλ]είᾳΔιοκλείᾳ [ἔ]κ̣ἔκ [τε]τε [τοῦ]τοῦ
21-22 Στ[οτο]∤[ήτι]οςΣτοτο∤ήτιος
22 κ̣[αὶ]καὶ [ἐ]κ̣ἐκ τῶν̣τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ π̣άντωνπάντων κ̣[αθάπ]ε̣ρκαθάπερ ἐκ̣ἐκ [δίκης]δίκης [.].
23 m2 S-4 [Στοτοῆτι]ςΣτοτοῆτις Στοτοήτι[ος]Στοτοήτιος [μ]η̣τρὸςμητρὸς Ταφιώμ̣[ιος]Ταφιώμιος , ❨ὁ̣μολο(γῶ)❩ὁμολογῶ ἔχ̣ε̣[ιν]ἔχειν [παρὰ]παρὰ τ̣ο̣ῦ̣τοῦ
24 [Διδύμο]υΔιδύμου ἐκ τοῦ τῆς Φ̣λαυίαςΦλαυίας ∼Διοκρίας∽Διοκλείας λόγο̣υ̣λόγου ἀρ̣[γυρ]ί̣[ου]ἀργυρίου
25 [δραχ]μὰςδραχμὰς τετ̣[ρα]κ̣οσία[ς]τετρακοσίας τριά̣κοντα̣τριάκοντα δύο̣|num:432|δύο|num:432| , ε̣ἰ̣ς̣εἰς [τ]ιμὴ̣[ν]τιμὴν
25-26 λ̣α[χα]∤[νοσ]π̣έ̣ρ̣μ̣α[τος]λαχα∤νοσπέρματος
26 ἐ̣σομένη̣ς̣ἐσομένης ∼τ̣ιμῖς∽τιμῆς , κα[ὶ]καὶ ∼ἀ̣πο[δ]ωσο∽ἀποδώσω
27 [νουμη]ν̣ίᾳνουμηνίᾳ Ἁ[θ]ὺ̣ρ̣Ἁθὺρ [τοῦ]τοῦ ἐνεστῶ[το]ςἐνεστῶτος πέμ̣π̣τ̣ο̣[υ]πέμπτου [ἔτους]ἔτους [,], [ὡς]ὡς
27-28 [πρό]∤[κει]τ̣αιπρό∤κειται
28 , Διδύ[μῳ]Διδύμῳ Μ̣[ά]ρ̣ω̣[νος]Μάρωνος φ̣ρ̣οντι̣σ̣τ̣[ῇ]φροντιστῇ [τῆς]τῆς [Φλ]αυ[ία]ςΦλαυίας
29 [Διοκ]λ̣είαςΔιοκλείας γ̣υ̣|gap:1||gap:4|ςγυ|gap:1||gap:4|ς κ[αὶ]καὶ ἀ̣[ποδ]ώσωἀποδώσω κ̣αθ̣ὼ̣[ς]καθὼς
30 [πρόκει]τ̣αιπρόκειται . S-5 ἔτο̣υ̣[ς]ἔτους [πέμπτ]ο̣υ̣πέμπτου [Α]ὐ̣τ̣[οκράτορο]ςΑὐτοκράτορος Καί[σ]αρο[ς]Καίσαρος Τίτου Αἰλίου
31 [Ἁδριαν]οῦἉδριανοῦ Ἀντ̣[ω]ν̣[ίνου]Ἀντωνίνου [Σεβα]σ̣τ̣ο̣ῦ̣Σεβαστοῦ Εὐσ̣[ε]β̣οῦςΕὐσεβοῦς . S-6 Φαῶ̣φ̣[ι]Φαῶφι [ι|num:10|]ι|num:10| [.]. S-7 [ὑπὲ]ρὑπὲρ [α]ὐτ[οῦ]αὐτοῦ
31-32 [γράμ]∤[ματα]γράμ∤ματα
32 [μὴ]μὴ ε̣ἰ̣δ̣[ότος]εἰδότος [ἔγρα]ψαἔγραψα |gap:2||gap:1||gap:?| |gap:?_lines|