Sematia

p.gen.2.1.43.xml

TM: 11237HGV: 11237Date: 227 – 227Place: Ptolemais Euergetis (Arsinoites)

1 m1 S-1 [ἔτους]ἔτους [ἑ]β̣δόμουἑβδόμου Αὐτοκράτορος Καίσ̣α̣ροςΚαίσαρος Μά̣[ρκου]Μάρκου [Αὐρηλίου]Αὐρηλίου [Σεουήρου]Σεουήρου [Ἀ]λ̣ε̣ξ̣ά̣ν̣δ̣[ρ]ο̣υ̣Ἀλεξάνδρου Ε̣ὐ̣σ̣ε̣[βοῦς]Εὐσεβοῦς
2 [Εὐτυχο]ῦ̣ςΕὐτυχοῦς Σε̣βαστοῦΣεβαστοῦ , μηνὸς Ἁδριανοῦ Χοιὰκ̣Χοιὰκ |gap:?| [,], [ἐν]ἐν [Πτολεμαίδι]Πτολεμαίδι [Εὐεργέτιδι]Εὐεργέτιδι [τοῦ]τοῦ
2-3 [Ἀρσ]ι̣ν̣ο̣∤[είτου]Ἀρσινο∤είτου
3 [νομοῦ]νομοῦ [.]. S-2 [ὁμο]λογοῦσινὁμολογοῦσιν Αὐρήλιοι Πλουτίων ὡ[ς]ὡς [ἐ]τῶνἐτῶν ὡς{ὡς} ἐτῶν{ἐτῶν} ∼τεσσαράκοντα∽|num:40|τεσσαράκοντα|num:40| , οὐλὴ
3-4 [μ]ε̣τώ∤[πῳ]μετώ∤πῳ
4 [,], [καὶ]καὶ [Ἀπιανὸς]Ἀπιανὸς [ὡς]ὡς [ἐτῶ]νἐτῶν τριάκοντα δύο|num:32| , οὐλὴ μ̣ετώπῳ̣μετώπῳ [ἐ]ξἐξ ἀριστερῶν , ἀμ̣φ̣[ο]τέρ̣[ω]ν̣ἀμφοτέρων Ἥρωνο̣ς̣Ἥρωνος
5 [τοῦ]τοῦ |gap:4|ο̣ς̣|gap:4|ος , κ̣[α]ὶ̣καὶ Ἀφροδίσιο̣ς̣Ἀφροδίσιος [Σ]αραπί̣[ωνο]ς̣Σαραπίωνος το̣ῦ̣τοῦ |gap:1|αρι̣|gap:1||gap:1|ως|gap:1|αρι|gap:1||gap:1|ως ὡς ἐτῶν τ̣[εσσαρ]άκοντ̣α̣τεσσαράκοντα δύο|num:42| , ο[ὐλ]ὴ̣οὐλὴ
6 [γαστροκν]ημίᾳγαστροκνημίᾳ ἀριστερᾷ̣ἀριστερᾷ , οἱ ∼τρῖς∽|num:3|τρεῖς|num:3| ἀπὸ̣ἀπὸ ἀ̣μ̣φ̣όδουἀμφόδου Ἀπολλωνίου Ἱε̣ρ̣[ακε]ί̣[ο]υ̣Ἱερακείου Ἄλλων Τ̣ό̣π̣ω̣ν̣Τόπων
7 |gap:5| [Α]ὐ̣ρ̣η̣λ̣ίῳΑὐρηλίῳ Δημητρίῳ υἱῷ Νείλο[υ]Νείλου ε̣ὐ̣θ̣ηνιαρχήσαντοςεὐθηνιαρχήσαντος τῆς λαμπροτάτης̣λαμπροτάτης π̣ό̣λ̣ε̣ω̣[ς]πόλεως τ̣ῶν̣τῶν
8 [Ἀλεξανδρέω]νἈλεξανδρέων κ̣α̣ὶκαὶ γυμνασιαρχήσαντος τῆς Ἀρσιν[ο]ειτῶνἈρσινοειτῶν πόλεως , ἔχειν παρʼ αὐτοῦ οἱ
8-9 ὁμ[ολ]ο̣∤[γοῦντες]ὁμολο∤γοῦντες
9 ἐ̣ξ̣ἐξ ἀλ̣λ̣ηλε[γγ]ύ̣ηςἀλληλεγγύης διὰ χειρὸς ἀργυρίου κ̣[ε]φ̣αλα̣[ί]ο̣υκεφαλαίου δραχ[μ]ὰςδραχμὰς διακοσίας̣διακοσίας τε[σ]σ[α]ρά[κοντα][|num:240|]τεσσαράκοντα|num:240| [,],
10 [ὁμοίως]ὁμοίως δὲ καὶ μεμετρῆσ̣θ̣αιμεμετρῆσθαι χρῆσιν ∼ἐγ∽ἐν ∼γένι∽γένει κριθῆ̣ςκριθῆς ἀ̣ρ̣τ̣άβα̣ςἀρτάβας τέσσαρ̣α̣ς̣|num:4|τέσσαρας|num:4| , ἅπ̣ερἅπερ ἅπαντα
10-11 ἀπ̣ο̣δ̣ώ̣∤[σουσιν]ἀποδώ∤σουσιν
11 [ἐκ]ἐκ [πλ]ή̣ρ̣ουςπλήρους ὁμοίως ἐξ ἀλληλεγγύης̣ἀλληλεγγύης ἐν μηνὶ Παῦνι τοῦ ἐνεστῶτ̣ο̣ςἐνεστῶτος ἔτους , τὰς μὲν
11-12 δ̣[ρ]α∤[χμὰς]δρα∤χμὰς
12 [ἐπὶ]ἐπὶ [τ]ῇτῇ Εὐν̣ο̣ῦΕὐνοῦ , [τ]ὴ̣ντὴν δὲ κριθὴν ἐν τῇ μητροπόλει μέτρῳ δρόμῳ τετραχο̣ινικῷτετραχοινικῷ .
13 S-3 [ἐὰν]ἐὰν [δὲ]δὲ [ἐν]ἐν [τ]ῇ̣τῇ π̣ρο̣θεσμίᾳ̣προθεσμίᾳ μὴ ἀποδῶσι , ἐκτίσουσι τῷ Αὐρηλίῳ , τῶν̣τῶν [μ]ὲνμὲν δραχμῶ[ν]δραχμῶν [τὸν]τὸν
14 [γινόμ]ε̣νονγινόμενον [τό]κοντόκον δραχμιαῖον , τῆς δὲ κ̣ρ̣[ιθ]ῆ̣ς̣κριθῆς τ̣ὴντὴν ἐπὶ τοῦ καιροῦ ἐσομέν̣[ην]ἐσομένην
15 [πλείσ]τ̣η̣νπλείστην ∼τειμήν∽τιμήν , καὶ ἐπὶ τῆς̣τῆς ἀπαιτήσεως ∼γεινομένη[ς]∽γινομένης τ̣ῷ̣τῷ Αὐρηλίῳ Δημητρ̣[ίῳ]Δημητρίῳ [,],
16 τ̣ῆ̣ςτῆς π̣ράξεω̣[ς]πράξεως [οὔσης]οὔσης [ἐ]κ̣ἐκ [τῶ]ντῶν ὁμολογούντων , καὶ ἐξ οὗ ἐὰν αὐτῶ[ν]αὐτῶν α̣ἱ̣ρ̣ῆταιαἱρῆται καὶ ἐκ τῶ̣ν̣τῶν
16-17 ὑ̣[παρ]∤χόντωνὑπαρ∤χόντων
17 αὐτοῖς πάντων καθάπερ ἐκ δίκης . S-4 περὶ δὲ̣δὲ [το]ῦτοῦ τα̣[ῦτα]ταῦτα [οὕ]τ̣ω̣οὕτω ὀ̣ρ̣θ̣[ῶς]ὀρθῶς [καλῶς]καλῶς
18 πεπρᾶ̣χθαιπεπρᾶχθαι ἐπερωτηθέντες οἱ προδεδηλω̣μένοιπροδεδηλωμένοι ἀλλήλ̣οις̣ἀλλήλοις [ὡμο]λ̣ό[γ]ησα̣ν̣ὡμολόγησαν .
19 m2 S-5 Πλο̣υ̣τ̣ί̣ωνΠλουτίων καὶ Ἀπιανὸς ἀμφότεροι Ἥρ̣ωνο̣ς̣Ἥρωνος καὶ Ἀφρ̣[οδίσιος]Ἀφροδίσιος [Σ]α̣ραπί̣[ωνος]Σαραπίωνος
20 ἀπὸ ἀμφόδ[ο]υἀμφόδου Ἀπολλωνίου Ἱερακείου ἔχομεν̣ἔχομεν [παρὰ]παρὰ [Δημητρίο]υ̣Δημητρίου Ν̣[είλου]Νείλου
21 ἀργυρίου δρ[αχμ]ὰ̣ς̣δραχμὰς δ̣ιακ̣[οσ]ίαςδιακοσίας τεσσεράκοντ̣α̣|num:240|τεσσεράκοντα|num:240| [καὶ]καὶ [κριθῆς]κριθῆς [ἀρτάβας]ἀρτάβας
21-22 [τέσσα]∤[ρα]ς̣|num:4|τέσσα∤ρας|num:4|
22 καὶ ἀπ̣ο̣δ̣[ώσομεν]ἀποδώσομεν [ἐν]ἐν τ̣ῇτῇ προθεσμίᾳ , ὡς πρό̣κε̣ι̣[ται]πρόκειται [·]· S-6 |gap:12|
23 [ἔγρ]α̣ψ̣α̣ἔγραψα ὑ̣π̣[ὲρ]ὑπὲρ [αὐτῶν]αὐτῶν [ὄ]ν̣τ̣ω̣ν̣ὄντων ἀ[γρα]μ̣μ̣ά̣τ̣[ων]ἀγραμμάτων [.].