Sematia

p.gen.2.1.14.xml

TM: 34027HGV: 34027Date: 501 – 700Place: unbekannt

1 m1 S-1 |g:stauros| τῷ ❨μ(ε)τ(ὰ)❩μετὰ ❨θε(ὸ)ν❩θεὸν ἀγα̣θῷἀγαθῷ μ̣ο̣υ̣μου ❨δ̣εσπό(τῃ)❩δεσπότῃ τῷ ❨πανευ̣(φήμῳ)❩πανευφήμῳ ❨κ(αὶ)❩καὶ θεοφυλάκτ̣ῷ̣θεοφυλάκτῷ Κύρῳ
2 παρὰ Εὐλογήτου ὑμετέρου δούλο̣υ̣δούλου . S-2 |g:stauros|
3 |g:stauros| διαφόρως , ἀγαθὲ δέσποτα , ἐζήτησα προσ̣ελθε[ῖ]νπροσελθεῖν κ̣αὶκαὶ φόβος με
4 ἐκώλυσεν . S-3 ἀκούσας δὲ ὅτι θεοφύλακτος Κύρις ἐκέλε[υσεν]ἐκέλευσεν ἕ̣κ̣αστονἕκαστον δεόμε̣ν̣ονδεόμενον
5 προσελεύσει χρήσασ̣θ̣α̣ιχρήσασθαι , διʼ ἧς δέομαι καὶ παρ̣α̣καλῶπαρακαλῶ ἐλέ̣ους̣ἐλέους τ[υ]χεῖντυχεῖν μετὰ τῶν
6 τα̣πεινῶνταπεινῶν μ̣ο̣υ̣μου παίδ[ων]παίδων διὰ τ̣ὴντὴν πολλήν μου στένωσι[ν]στένωσιν . S-4 ο̣ὔ̣τε̣οὔτε γ̣ὰργὰρ ἔχ̣ωἔχω τι ἄλλο
7 πωλῆσαι , ὡς οἶδεν Κύρ[ι]οςΚύριος , ἀλλὰ καὶ ἀγάπην ἔλα̣β̣[ον]ἔλαβον διὰ |gap:6| · S-5 ἐζήτησα γὰρ ∼κἂν∽καὶ $ἂν
8 τὰ ναῦλα τοῦ μικροῦ πλοιαρίου λαβεῖν παρὰ τοῦ ναύτου ε̣ἰςεἰς ἀ̣ν̣ά̣λωμάἀνάλωμά μ̣ουμου καί , ὡς εἶπεν
9 αὐτὸς ναύτης , ∼κόμ̣ι̣ς̣∽κόμης ∼ἡρακλεῖς∽Ἡρακλῆς ἐκώλυσεν αὐτά . S-6 καὶ μ[ά]ρ̣τυςμάρτυς μου Θεός , θεοφύλα̣κ̣τεθεοφύλακτε
10 δέσποτα , διαφόρως ἐκινδύνευσα εἰς τὴν ἐνορία[ν]ἐνορίαν φ̣[υγ]ε̣ῖ̣ν̣φυγεῖν διὰ τὸ μὴ περιφρο̣ν̣εῖνπεριφρονεῖν μ̣ε̣με
11 περὶ τὰ̣τὰ ἔ̣νδο̣ξαἔνδοξα πράγματα , ἀλλὰ̣ἀλλὰ κ̣α̣[ὶ]καὶ |gap:4| [τ]ὰ̣τὰ ἀκάνθι̣[α]ἀκάνθια [εἰ]σ̣έ̣βαλονεἰσέβαλον εἰς τὸ αὐτὸ
12 πλοιάρι<ο>νπλοιάριον παρὰ πραγματευτοῦ ἠγ̣ο̣ρ̣[ασμέν]α̣ἠγορασμένα περὶ ἐννέα|num:9| νομισμά̣τωννομισμάτων , καὶ τὰς ἀποδείξεις
13 ἔχω · S-7 τ̣ὰτὰ γὰρ̣γὰρ λοιπὰ πάντα ἀπὸ Ἀ̣λ[ε]ξ̣ανδρείαςἈλεξανδρείας ἐπέμφθη̣σάν̣ἐπέμφθησάν μοι , καὶ ἀκμὴν χρεω̣σ̣τῶχρεωστῶ
14 ἐκεῖ̣ἐκεῖ μέρος · S-8 χρεω̣[σ]τῶχρεωστῶ δὲ καὶ ἐ̣[ν]ταῦθαἐνταῦθα ἐνοίκια καὶ ἀναλώμ̣α̣τ̣[α]ἀναλώματα καὶ̣καὶ αὐ̣τὸ̣αὐτὸ γὰρ τὸ [π]λ̣[οιάρι<ο>ν]πλοιάριον
15 ἀγοράζω , ἐπε[ιδὴ]ἐπειδὴ καὶ̣καὶ τὰ̣τὰ ταπε̣ινάταπεινά μου ἄλογα ἐπήρθησαν . S-9 κ[αὶ]καὶ πάντ̣ο̣θένπάντοθέν μοι̣μοι στενά .
16 S-10 δάνεισον οὖν καὶ ὑ[πὲρ]ὑπὲρ [ἐ]μο̣ῦ̣ἐμοῦ , δέσπ̣[ο]ταδέσποτα , τῷ φιλανθρ̣ώ̣π̣ῳ̣φιλανθρώπῳ θε̣ῷθεῷ · S-11 γὰ̣ρ̣γὰρ ἐ̣λ̣εῶ̣ν̣ἐλεῶν [πτωχόν]πτωχόν ,
17 ὡς ἴστε , ʼ θεῷ δανείζει . S-12 ὡ̣[ς]ὡς οἶδεν Θεός , δέσποτα , τὴν σ̣[ύ]ν̣δ[ο]υλόνσύνδουλόν μ̣ο̣υ̣μου καὶ̣καὶ [τὴν]τὴν [παῖδα]παῖδα
18 αὐτῆς ἐζήτη̣σαἐζήτησα πέμψαι [ε]ἰςεἰς τὰ ἀμμᾶ Ἰωαννίας πρὸς τὴν ἄλλην μου θυγ̣α̣τ̣[έρα]θυγατέρα .
19 S-13 καὶ μὴ ἔχων <τί>τί δύ̣ν̣αμα̣ι̣δύναμαι δοῦναι αὐταῖ̣ςαὐταῖς , τοῦτο οὐκ [ἔ]π̣ρα̣ξαἔπραξα . S-14 διὰ κρίσεως
20 ἀγαθῆς , θ[εοφύ]λ̣ακτο[ς]θεοφύλακτος Κύρ̣ιςΚύρις δύναται ∼κἀμὲ∽καὶ $ἐμὲ ἐλε[εῖν]ἐλεεῖν καὶ κελ̣ε̣ύ̣ε̣[ι]ν̣κελεύειν |gap:5|
21 τὸ πλο<ι>άρι<ο>νπλοιάριον , ε[ἴπ]ε̣ρεἴπερ παρίσταται τῇ ἀγαθῇ σου ψ̣υχῇψυχῇ , κ̣α̣ι̣και ∼κ̣ὰ̓̀ν∽καὶ $ἂν ἐκ τῆ[ς]τῆς |gap:6|
22 εὕρω ὀλίγον ἐ̣λ̣α̣φρυν̣θῆναιἐλαφρυνθῆναι τ̣ῶ̣ν̣τῶν χρεῶν . S-15 ὡς Κύρις ο̣ὖ̣νοὖν ἀγα̣θὸς̣ἀγαθὸς |gap:7|
23 συγχώρησόν μοι τῷ ἐν̣ἐν π̣τ̣ωχείᾳπτωχείᾳ μεγάλῃ |gap:2|αρα̣ν̣τα̣|gap:2|αραντα οὐδε̣|gap:13|οὐδε|gap:13|
24 ὡς δ[εσπότη]ς̣δεσπότης θ̣ε̣ὸ̣ς̣θεὸς ἀ̣ν̣ε̣υ̣θ̣ύ̣νειἀνευθύνει τὸν πανεύφημον κα̣ὶκαὶ θεοφύλ[ακτον]θεοφύλακτον |gap:4|
25 ∼κἀμοῦ∽καὶ $ἐμοῦ προνοήσηται μ[ετὰ]μετὰ τέ̣κνωντέκνων καὶ ἄλλων ξέ̣ν̣ωνξένων . S-16 εὐχ̣[ομαι]εὐχομαι |gap:7|
26 δέσποτα , ὅπως συν|gap:2||gap:2| τῆς σ̣υγκροτήσεωςσυγκροτήσεως ἀξιούμενο[ς]ἀξιούμενος |gap:11|
27 τῷ μισ̣[θ]α̣π̣οδότῃμισθαποδότῃ θεῷ̣θεῷ ὑ̣π̣ὲρὑπὲρ σωτ̣[ηρίας]σωτηρίας καὶ εὐζω̣ίαςεὐζωίας καὶ ε|gap:16|
28 πανευφήμ̣ω̣νπανευφήμων καὶ θεοφ̣υ̣λάκτ[ων]θεοφυλάκτων κ̣ύρωνκύρων καὶ ἁμαρτω̣ῶ[ν]ἁμαρτωῶν |gap:14|