Sematia

p.gen.4.186.xml

TM: 129808HGV: 129808Date: 473 – 490Place:

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:3||gap:2||gap:9||gap:2||gap:1||gap:1||gap:3||gap:2||gap:2||gap:5||gap:1||gap:2||gap:3||gap:4||gap:1||gap:3||gap:1||gap:1||gap:3||gap:8||gap:2||gap:1||gap:3||gap:4| [ἀπὸ]ἀπὸ [τοῦ]τοῦ
2 τοί̣χουτοίχου τῶν υἱῶν Ῥωδοῦ εἰς λίβα̣λίβα , [ἕ]ω̣ςἕως τῶν Σωτήρω̣νΣωτήρων καὶ τῶν̣τῶν τ̣οί̣χω[ν]τοίχων [μ]ε̣ταξ̣ὺμεταξὺ ἡμῶ̣[ν]ἡμῶν
3 κοινὰ καὶ ∼ἀδιαίρετον∽ἀδιαίρετα μέχρι νῦν · S-2 σήμερον δὲ ἐβουλήθημεν τούτων τ̣ῶ̣ν̣τῶν |gap:1||gap:1||gap:8|
4 |gap:2||gap:1| [δ]ι[αιρε]τοὺςδιαιρετοὺς π̣οιεῖσθαιποιεῖσθαι , καὶ προσλαβόμενοι ἐμπείρους ἄνδρας καὶ ∼τεχνε̣ί̣τ̣ας∽τεχνίτας καὶ |gap:2||gap:3|
5 |gap:8|ουσ|gap:9|ι̣|gap:5||gap:2||gap:3||gap:8|ουσ|gap:9|ι|gap:5||gap:2||gap:3| κ̣α̣τ̣[ὰ]κατὰ [τ]ο̣ῦτοτοῦτο ὁμολογοῦμε̣ν̣ὁμολογοῦμεν ὀ̣μ̣ν̣ύντεςὀμνύντες Θεὸν παντο̣[κράτορα]παντοκράτορα
6 κ̣α̣[ὶ]καὶ [τὴ]ν̣τὴν εὐσέβ̣ειανεὐσέβειαν καὶ νίκην τοῦ δεσπότου ἡμῶν ❨Φλ(αυίου)❩Φλαυίου Ζήνωνος τοῦ̣τοῦ αἰω̣ν̣[ίου]αἰωνίου Α̣ὐ̣[γ]ο̣[ύστου]Αὐγούστου
7 Α[ὐτ]ο̣κράτορος̣Αὐτοκράτορος διαιρῆσ̣θαιδιαιρῆσθαι πρὸς ἑαυ̣τ̣ο̣ὺςἑαυτοὺς οὕτως · S-3 ἐμὲ μὲν τὸν προ̣γ̣ε̣γ̣[ραμμένον]προγεγραμμένον [Διόσκορον]Διόσκορον
8 κ̣ε̣κ̣λ̣η̣ρ̣ῶ̣σ̣θ̣α̣ι̣κεκληρῶσθαι κ̣α̣ὶ̣καὶ λε̣λο̣γ̣χέ̣ναιλελογχέναι εἰς τὸ κ̣[ατ’]κατ’ ἐμὲ ἥ̣μ̣ισυἥμισυ μέ̣ρ̣οςμέρος ἀ̣π̣[ὸ]ἀπὸ [τοῦ]τοῦ [μεγάλου]μεγάλου λ̣ιβικοῦλιβικοῦ
9 δώματος τῆς μεγάλης οἰκίας τοῦ β[άλ]λοντοςβάλλοντος ἐπὶ τὴν λιβικὴν κ[α]ὶ̣καὶ ν̣[οτ]ί̣[νην]νοτίνην ῥ̣[ύ]μηνῥύμην τὸ
10 βοριν̣ὸ̣νβορινὸν ἥμισυ μέρος̣μέρος ἕω̣ς̣ἕως τ̣ῆς̣τῆς οἰκίας̣οἰκίας τῶν κληρονόμων Ἡλιοδώρας · S-4 ἀπὸ δὲ τοῦ μικρ̣οῦμικροῦ
11 δ̣ώματο̣ςδώματος ἐπάνω̣ἐπάνω τῆς α̣ὐλ̣ῆςαὐλῆς τὸ̣τὸ ἀ̣πη̣λ̣ι̣ωτικὸνἀπηλιωτικὸν ἥμισυ μέρ̣οςμέρος καὶ τὴν μικρὰν καμάρα̣ν̣καμάραν
12 ἐ̣ν̣ἐν [τ]ῷ̣τῷ καταγαίῳ ὑποκάτω τι̣ο̣ῦτ{ι}οῦ στάβ[λου]στάβλου νεύουσαν εἰς βορρᾶ · S-5 καὶ ∼τ̣οῦ∽τὸ ∼βορινοῦ∽βορινόν ἡμῶν
13 ∼μέρο̣ς∽μέρους τῆς αὐλῆς ἀπὸ τοῦ μέσου το̣ίχουτοίχου μετα̣ξὺμεταξὺ τῶν κληρονόμων̣κληρονόμων Παύλου εἰς βορρ̣ᾶ̣βορρᾶ
14 μέχ̣ριμέχρι τοῦ καμηλῶ̣ν̣ο̣ς̣καμηλῶνος τ̣ῶ̣ν̣τῶν ❨κληρ(ονόμων)❩κληρονόμων Ἀρ[τ]εμιδώρ̣ουἈρτεμιδώρου σχολαστικοῦ τὸ νοτιν̣ὸ̣ν̣νοτινὸν ἥμισυ̣ἥμισυ μ̣έ̣ρ̣ο̣ςμέρος
15 ἀπ̣ὸ̣ἀπὸ ἀ̣π̣η̣λ̣ι̣ώ̣[του]ἀπηλιώτου ε̣ἰ̣ς̣εἰς λ̣ί̣β̣α̣λίβα |gap:2||gap:3||gap:8||gap:2|σ̣τοι|gap:2||gap:3||gap:8||gap:2|στοι μέσῳ τοίχῳ μεταξὺ τ̣ῶν̣τῶν ❨[κ]λ̣ηρ(ονόμων)❩κληρονόμων Π̣α̣[ύ]λ̣ο̣υ̣Παύλου
16 κ̣α̣ὶ̣καὶ τ̣|gap:1||gap:1||gap:3|ο̣|gap:1|β̣ι̣ο̣ν|gap:5||gap:3||gap:1|τ|gap:1||gap:1||gap:3|ο|gap:1|βιον|gap:5||gap:3||gap:1| ἐ̣κἐκ νό̣τ̣ο̣υ̣νότου τ̣ῶντῶν Σω̣τ̣ή̣ρ̣ωνΣωτήρων . S-6 ἐ̣μ̣ὲἐμὲ δὲ τὸν προγεγραμμέν̣ο̣ν̣προγεγραμμένον
17 [᾿Ι]ωά̣ν̣νη̣ν̣᾿Ιωάννην κεκληρῶσ̣[θαι]κεκληρῶσθαι [κ]αὶκαὶ λε̣λ̣ο̣γ̣χέναιλελογχέναι εἰς τὸ̣τὸ κ̣α̣τ’κατ’ ἐμὲ̣ἐμὲ ἥ̣μισυἥμισυ μέρος ἀπὸ μὲν
18 τ̣ο̣[ῦ]τοῦ λ̣ι̣β̣ι̣κ̣ο̣ῦ̣λιβικοῦ μεγ̣ά̣λουμεγάλου δώματ̣οςδώματος [τῆς]τῆς [μεγά]λ̣η̣ς̣μεγάλης οἰκίας τ̣ὸ̣τὸ νότινον ἥμισυ μέρος . S-7 ἀπὸ δὲ τοῦ μικροῦ
19 δώματος ἐπάνω̣ἐπάνω τ̣ῆ̣ςτῆς αὐλῆς [τὴν]τὴν [λι]β̣ικὴνλιβικὴν μερ̣ί̣δαμερίδα ἐπάνω τ̣οῦτοῦ πεσσοῦ , κ̣α̣ὶκαὶ ἀπὸ τοῦ καταγαίου
20 τὴν μέγαλην καμά̣ρ̣αν̣καμάραν ν̣ε̣[ύουσαν]νεύουσαν [εἰϲ]εἰϲ [β]ο̣ρρᾶβορρᾶ κα̣ὶκαὶ ἀπ̣ὸἀπὸ τῆς αὐλῆ̣ςαὐλῆς τὴν̣τὴν βορριν̣ὴ̣νβορρινὴν ∼μερίδι∽μερίδα |gap:1|
21 πρὸς τ̣ῷτῷ καμη̣λ̣ῶ̣ν̣ι̣καμηλῶνι τ̣ῶ̣ν̣τῶν [❨κληρ(ονόμων)❩]κληρονόμων [Ἀρτεμ]ι̣δώρουἈρτεμιδώρου σχολαστικοῦ [ἀ]πὸἀπὸ ἀπη̣λιώτ̣ο̣υ̣ἀπηλιώτου ε̣ἰςεἰς λίβα
22 ἕω̣ς̣ἕως |gap:4||gap:1||gap:4|υ τῶν̣τῶν Σωτ[ήρων]Σωτήρων [ἐ]κἐκ βο̣ρρ̣ᾶβορρᾶ τ̣[ῆς]τῆς [μ]ε̣ρίδοςμερίδος Δι̣οσκόρουΔιοσκόρου τοῦ ἐμοῦ ἀδ̣ελ̣φ̣[οῦ]ἀδελφοῦ [,],
23 δηλαδὴ τοῦ κρυπτηρίου ∼ἐν̣γὺς∽ἐγγύς [τῆς]τῆς [αὐτ]ῆςαὐτῆς αὐλῆ̣ςαὐλῆς ν̣ε̣ύ̣οντοςνεύοντος εἰς ἀπηλιώτην κοινοῦ̣κοινοῦ ὄντ̣ο̣ς̣ὄντος
24 μεταξὺ ἡμῶν ἐπὶ σοῦ κατ̣ὰκατὰ τ̣ὸτὸ ἥμισ̣υ̣ἥμισυ μ̣έ̣ροςμέρος , ἐφ’ ᾧτε̣ᾧτε ἕ̣κ̣α̣σ̣τ̣ο̣νἕκαστον ἡμῶ̣νἡμῶν ἐπικρατεῖν καὶ κυριεύει̣ν̣κυριεύειν
25 καὶ{καὶ} κυριεύειν{κυριεύειν} καὶ δ̣εσπόζεινδεσπόζειν τῆς λα̣χού̣σηςλαχούσης αὐτῷ μοί̣ρ̣α̣ςμοίρας κ̣α̣ὶ̣καὶ χ̣ρῆσθαιχρῆσθαι καὶ οἰκονομεῖν καὶ
25-26 δι∤οικε̣ῖνδι∤οικεῖν
26 περὶ αὐτῆς καὶ παρ̣[απέ]μ̣πεινπαραπέμπειν ἐπὶ [κ]λ̣ηρονόμους̣κληρονόμους κ̣α̣ὶκαὶ δ̣ι̣[α]δ̣[ό]χ̣ο̣υ̣ς̣διαδόχους καὶ δια̣κ̣α̣τ̣ό̣χουςδιακατόχους καθ̣᾿καθ᾿
27 ὅ̣ν̣τ̣ι̣ν̣α̣ὅντινα τρ̣ό̣πο̣ντρόπον ἀ̣νε̣μπ̣ο̣δίστ̣ω̣ςἀνεμποδίστως κ̣[α]ὶκαὶ ἀ̣κωλύτωςἀκωλύτως κ̣α̣ὶκαὶ μ̣ὴ̣μὴ παραβῆναι τὰ̣τὰ ἐ̣γ̣γ̣ε̣γ̣ρ̣α̣μ̣μέν̣α̣ἐγγεγραμμένα .
28 S-8 εἰ δὲ παραβαίη τις ἐξ ἡμ̣ῶνἡμῶν , παρέξει τὸ μ̣ὴ̣μὴ ἐ̣μ̣μένονἐμμένον μέρος τῷ ἐ̣μ̣μ̣έ̣ν̣οντιἐμμένοντι μέρει λόγῳ̣λόγῳ προστίμου καὶ
29 παρα̣β̣ά̣σ̣ε̣ω̣ς̣παραβάσεως χ̣ρυ̣σ̣οῦχρυσοῦ ο̣ὐ̣γκίανοὐγκίαν μίαν|num:1| μετὰ καὶ τοῦ οὐδὲν ἧττον̣ἧττον ἀρραγῆ καὶ ἀ̣σάλευτον̣ἀσάλευτον εἶναί τε καὶ
30 |gap:9||gap:1||gap:2||gap:3||gap:4| τὴ̣ν̣τὴν δια̣ί̣ρ̣ε̣σινδιαίρεσιν |gap:5| κ̣υ̣ρ̣ί̣α̣ν̣κυρίαν ο̣ὖ̣σανοὖσαν κ̣α̣ὶ̣καὶ β̣ε̣βαία̣ν̣βεβαίαν κ̣α̣ὶ̣καὶ ❨ἐ̣π̣ε̣ρ̣(ωτηθέντες)❩ἐπερωτηθέντες ❨ὡ̣μ̣ο̣λ̣(ογήσαμεν)❩ὡμολογήσαμεν .
31 S-9 ❨Φλ(άυι)ος❩Φλάυιος Ἰωά̣ννηςἸωάννης Ἀλῖτος ❨[π]ρ̣οκ(είμενος)❩προκείμενος ἐθέμην τ̣ὴ̣ντὴν ∼τιέρεσιν∽διαίρεσιν καὶ ∼πίθομε∽πείθομαι πᾶσι ὡς ❨πρ(όκειται)❩πρόκειται .
32 S-10 ❨Φλ(άυιο)ς❩Φλάυιος Δ̣ιόσκορ̣ο̣ς̣Διόσκορος Ἀ̣λ̣ῆ̣τος̣Ἀλῆτος ❨π̣ρ̣[ο]κ̣(είμενος)❩προκείμενος ἐθέμην τὴν ∼τιέρεσιν∽διαίρεσιν καὶ
33 πείθομαι̣πείθομαι πᾶσι ὡ̣ς̣ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται . S-11 |g:stauros| Αὐρήλιος Ἀρρεῦς Σιλβανοῦ ἀπὸ ❨Ἑρ(μοῦ)❩Ἑρμοῦ ❨(Πόλεως)❩Πόλεως μα̣ρτυρῶμαρτυρῶ
34 τῇ ∼τ̣ιαιρέσ̣ει∽διαιρέσει ἀκούσας [παρ]ὰπαρὰ τῶν θ̣εμ̣έ̣ν̣ω̣ν̣θεμένων . S-12 υ|gap:2|φ|gap:10||gap:1||gap:1|ενου ἀπ̣ὸἀπὸ Ἑρμοῦ ❨Πόλ(εως)❩Πόλεως
35 μα̣ρ̣τυρῶμαρτυρῶ [τ]ῇτῇ διαιρέ̣[σ]ειδιαιρέσει ἀκού̣σ̣αςἀκούσας παρὰ τῶ̣ν̣τῶν θε̣[μένων]θεμένων . S-13 ❨Αὐρ(ήλιος)❩Αὐρήλιος Κολλο⸢ῦ⸣θοςΚολλοῦθος Ἰωάννου
36 |gap:5||gap:2||gap:2| μαρτυρῶ τῇ ∼δ̣ιαρρέσει∽διαιρέσει ἀκούσα[ς]ἀκούσας [παρὰ]παρὰ [τῶν]τῶν [θεμ]έ̣ν̣ωνθεμένων .
37 S-14 |vac:?| |g:rho-cross| δι’ ἐμο̣[ῦ]ἐμοῦ |gap:7| [ἐγρά]φηἐγράφη |g:rho-cross| |g:rho-cross| |g:rho-cross| |g:rho-cross|