Sematia

p.gen.4.185.xml

TM: 47344HGV: 47344Date: 326 – 326Place:

1 m1 S-1 β|num:2|
2 [ὑπατείας]ὑπατείας [τῶν]τῶν [δεσποτῶν]δεσποτῶν [ἡμῶν]ἡμῶν [Κωνσταντίνου]Κωνσταντίνου [τὸ]τὸ [ζ|num:7|]ζ|num:7| [καὶ]καὶ [Κω]ν̣σταντίουΚωνσταντίου τοῦ ἐπιφαν̣[εστάτου]ἐπιφανεστάτου [Καίσαρος]Καίσαρος [τὸ]τὸ [α|num:1|]α|num:1| [,], [μηνὶ]μηνὶ |gap:?| [,], [ἐν]ἐν [Πτολεμαΐδι]Πτολεμαΐδι [Εὐεργετίδι]Εὐεργετίδι [τοῦ]τοῦ [❨Ἀρσιν(οΐτου)❩]Ἀρσινοΐτου [νομοῦ]νομοῦ [.].
3 S-2 [ὁμολογεῖ]ὁμολογεῖ [Αὐρηλία]Αὐρηλία |gap:?| [μητρὸς]|gap:?|μητρὸς|gap:?| [ἀπὸ]ἀπὸ [κ]ώ̣μηςκώμης Φιλαδελφία[ς]Φιλαδελφίας [τοῦ]τοῦ [Ἀρσινοΐτου]Ἀρσινοΐτου [νομοῦ]νομοῦ [,], [ὡς]ὡς [ἐτῶν]ἐτῶν [|gap:2||num:|]|gap:2||num:| [,], |gap:?|
4 [Αὐρηλίῳ]Αὐρηλίῳ |gap:?| [μητρὸς]μητρὸς |gap:?| [ἀ]π̣ὸ̣ἀπὸ τ̣ῆςτῆς αὐτῆς κώμης Φ̣[ιλαδελφίας]Φιλαδελφίας [τοῦ]τοῦ [αὐτοῦ]αὐτοῦ [νομοῦ]νομοῦ [,], [ὡς]ὡς [ἐτῶν]ἐτῶν [|gap:2||num:|]|gap:2||num:| |gap:?| [,], [πεπρακέναι]πεπρακέναι
5 [τὴν]τὴν |gap:?| [τῷ]τῷ |gap:?| [ἀπὸ]ἀπὸ [τοῦ]τοῦ [νῦν]νῦν [ἐπὶ]ἐπὶ [τὸν]τὸν [ἅπαντα]ἅπαντα ∼[χρό]νων∽χρόνον τὰς ὑπαρχούσας [αὐτῇ]αὐτῇ [καὶ]καὶ [ἀπογραφείσας]ἀπογραφείσας [ὑπ᾿]ὑπ᾿ [αὐτῆς]αὐτῆς [ἐπὶ]ἐπὶ [Σαβίνῳ]Σαβίνῳ [τῷ]τῷ [κηνσιτορεύσαντι]κηνσιτορεύσαντι [ἀκολούθως]ἀκολούθως
6 [τῇ]τῇ [ἐπὶ]ἐπὶ |gap:?| [ἀπογραφῇ]ἀπογραφῇ [περὶ]περὶ [τὴν]τὴν [αὐτὴν]αὐτὴν [κώμην]κώμην [Φιλαδελφεία]ς̣Φιλαδελφείας ἐπὶ τῆς ιε|num:15| ∼σφραγῖδω̣[ς]∽σφραγῖδος [ἐν]ἐν [τόπῳ]τόπῳ |gap:?| [γῆς]γῆς [ἀρούρας]ἀρούρας |gap:?| [,], [ὧν]ὧν [γείτονες]γείτονες
7 [καθὼς]καθὼς [ἡ] [ἐπὶ]ἐπὶ |gap:?| [ἀπογραφὴ]ἀπογραφὴ [περίεχει]περίεχει [|gap:11|]ς̣|gap:11|ς τῆς ὁμολογούσης Ν|gap:43|
8 |gap:43|ς̣|gap:43|ς λιβὸς ∼κληρωνόμω[ν]∽κληρονόμων |gap:45|
9 [|gap:33||gap:33| κληρονόμων]κληρονόμων ῾Ρούφο̣υ῾Ρούφου κτῆσις , δυσμ[ῶν]δυσμῶν |gap:45|
10 |gap:37| [κληρον]όμων̣κληρονόμων Σαραπάμμων[ος]Σαραπάμμωνος [κτῆσις]κτῆσις |gap:39|
11 |gap:43| κτῆσις , δυσμῶν Σερην̣|gap:1-2|Σερην|gap:1-2| |gap:40|
12 |gap:39| [ἐπιβ]αλλούσῃἐπιβαλλούσῃ αὐταῖς ἐπὶ ν|gap:43|
13 |gap:30| [ὧν]ὧν [αἱ]αἱ [γείτνιαι]γείτνιαι ∼[π]ρ̣όκινται∽πρόκεινται καὶ ∼ἀπέχιν∽ἀπέχειν [τὴν]τὴν [ὁμολογοῦσαν]ὁμολογοῦσαν |gap:?| [παρὰ]παρὰ [τοῦ]τοῦ [πριαμένου]πριαμένου |gap:?| [τὴν]τὴν
14 [συμπεφωνημένην]συμπεφωνημένην [τιμὴν]τιμὴν [ἐκ]ἐκ [πλήρους]πλήρους [ἀργυρίου]ἀργυρίου [Σεβαστῶν]Σεβαστῶν [ν]ο̣μ̣[ί]σματοςνομίσματος δηναρ[ίων]δηναρίων [μυριάδας]μυριάδας [|gap:1-3||num:|]|gap:1-3||num:| [❨(γίνονται)❩]γίνονται [❨(μυριάδες)❩]μυριάδες [|gap:1-3||num:|]|gap:1-3||num:| [παραχρῆμα]παραχρῆμα [διὰ]διὰ [χειρὸς]χειρὸς [καὶ]καὶ [βεβαιώσειν]βεβαιώσειν
15 [τὴν]τὴν [ὁμολογοῦσαν]ὁμολογοῦσαν |gap:?| [τῷ]τῷ |gap:?| [καὶ]καὶ [τοῖς]τοῖς [παρ᾿]παρ᾿ [αὐτοῦ]αὐτοῦ τ̣ὰ̣τὰ κατὰ τὴν π̣[ρᾶσιν]πρᾶσιν [τῶν]τῶν [προκειμένων]προκειμένων [ἀρουρῶν]ἀρουρῶν [πάσῃ]πάσῃ [βεβαιώσει]βεβαιώσει [,], [ἃς]ἃς [καὶ]καὶ [παρέξασθαι]παρέξασθαι [καθαρὰς]καθαρὰς [ἀπό]ἀπό [τε]τε
16 [ὀφειλῆς]ὀφειλῆς [καὶ]καὶ [ἀπὸ]ἀπὸ [παντὸς]παντὸς [εἴδους]εἴδους [καὶ]καὶ [κατοχῆς]κατοχῆς [πάσης]πάσης [δημοσίας]δημοσίας [τε]τε [καὶ]καὶ [ἰ]δ̣ιωτικῆς̣ἰδιωτικῆς κα[ὶ]καὶ [ἀπὸ]ἀπὸ [παντὸς]παντὸς [οὑτινοσοῦν]οὑτινοσοῦν [ἄλλου]ἄλλου [.]. S-3 [καὶ]καὶ [ἀπὸ]ἀπὸ [τοῦ]τοῦ [νῦν]νῦν [τὸν]τὸν |gap:?|
17 [κρατοῦντα]κρατοῦντα [τούτων]τούτων [καὶ]καὶ [κυριεύοντα]κυριεύοντα [καὶ]καὶ [διοικοῦντα]διοικοῦντα [περὶ]περὶ [α]ὐτ̣ῶ̣ναὐτῶν , ἀποφε̣[ρόμενον]ἀποφερόμενον [τὰ]τὰ [περιγινόμενα]περιγινόμενα [εἰς]εἰς [τὸ]τὸ [ἴδιον]ἴδιον [αὐτοῦ]αὐτοῦ [,], [ὡς]ὡς [ἐὰν]ἐὰν [αἱρῆται]αἱρῆται [καὶ]καὶ
18 |gap:47||gap:1| ἀπὸ τῶν αὐ̣[τῶν]αὐτῶν |gap:44|
19 |gap:47||gap:1|ε̣ρ̣|gap:47||gap:1|ερ [.4]|gap:1|νο|gap:42|.4|gap:1|νο|gap:42| S-4 |gap:?_lines|