Sematia

p.gen.3.126.xml

TM: 43084HGV: 43084Date: -170 – -156Place: Herakleopolites

1 m1 S-1 |gap:?|ετι|gap:1|ς̣|gap:?||gap:2||gap:?||gap:1||gap:?||gap:2||gap:?|ετι|gap:1|ς|gap:?||gap:2||gap:?||gap:1||gap:?||gap:2|
2 κ̣αὶκαὶ ἕτερον ἐν φερνῆι μὴ βιβ̣λ̣ί̣ω̣ι̣βιβλίωι |gap:2| μήτε ἀντ̣ι̣γράφ̣ω̣ἀντιγράφω |gap:2||gap:2||gap:1|
3 τιμᾶσθαι τ̣ὰτὰ κ̣α̣θήκοντακαθήκοντα |gap:2||gap:3| [ἀνα]γκαίωιἀναγκαίωι τεθαυμάκαμεν
4 οὐχ ὡς ἔτ̣υ̣χε̣ν̣ἔτυχεν εἰ ἐν τῶι [π]ρ̣[ογρά]μματι̣προγράμματι κ̣α̣τακεχωρισμένωνκατακεχωρισμένων τῶν
5 ὑπογεγραμμέ̣νωνὑπογεγραμμένων μερῶ̣ν̣μερῶν τ̣ῶν̣τῶν |gap:1||gap:4| παραβαίνειν αὐτὰ |gap:2|
6 |gap:4|ν̣|gap:4|ν ἐ̣ὰ̣νἐὰν ἀναγνῶις τὴν ἐπι̣σ̣τ̣ο̣λὴ̣ν̣ἐπιστολὴν , π̣ροσκαλεσάμενοςπροσκαλεσάμενος τοὺ̣ςτοὺς
7 [τελ]ώναςτελώνας κ̣α̣ὶ̣καὶ το̣ὺςτοὺς ἀντιγραφεῖς̣ἀντιγραφεῖς καὶ τοὺς ἄ̣ρ̣χονταςἄρχοντας , ἐπίσκεψαι καὶ̣καὶ ,
8 [ἐὰν]ἐὰν [ᾖ] κατʼ ἀλή̣θειανἀλήθειαν , ἐκ̣θ̣εὶ̣ς̣ἐκθεὶς τ̣ὸ̣τὸ προσυποτεταγμένον
8-9 πρόγρα[μ]∤[μα]πρόγραμ∤μα
9 φρόντισον ὅπως τ̣ε̣τε ἀπογραφὴ̣ἀπογραφὴ κ̣αὶκαὶ διαγραφὴ γίνηται
10 [ἐν]ἐν [τῶι]τῶι [αὐτ]ῶιαὐτῶι χρόνωι μηδ̣ενὸςμηδενὸς συκ̣ο̣φ̣αντηθέντοςσυκοφαντηθέντος κατὰ
11 [ταύτην]ταύτην [τὴν]τὴν [ἔντευ]ξινἔντευξιν μηδὲ̣μηδὲ ἀδικηθ̣έ̣ντοςἀδικηθέντος .
12 S-2 [τῶι]τῶι ε̣ἰ̣σαγωγ[εῖ]εἰσαγωγεῖ τ̣ῶ̣ν̣τῶν χ̣ρ̣η̣μ̣ατιστῶνχρηματιστῶν καὶ τοῖς δικασταῖς
13 κ̣α̣ὶ̣καὶ τ̣οῖςτοῖς λαοκρίταις . S-3 ἐπ̣έ̣στει̣λ̣[α]ἐπέστειλα μ̣ηδεμ̣ίανμηδεμίαν συνάλλαξιν τῶν
13-14 τοι∤ούτ̣ω̣ντοι∤ούτων
14 κρίνειν . S-4 ἐὰ̣ν̣ἐὰν [δ]ὲ̣δὲ ἐπί̣γ̣ν̣ω̣σινἐπίγνωσιν ὡ̣ς̣ὡς τεταγμένοι εἰσὶν οἱ
14-15 ἐπι∤ν̣εύοντεςἐπι∤νεύοντες
15 , τὰ καθήκο̣ντάκαθήκοντά τε κ̣[αὶ]καὶ ἄλλα ∼παρακατασχόντες∽παρακατασχόντας ∼ἡμεῖ̣ν∽ἡμῖν
16 τ̣ε̣τε ἀ̣ν̣α̣φ̣έρεινἀναφέρειν καὶ ∼ὑμεῖν̣∽ὑμῖν διασαφεῖ̣ν̣διασαφεῖν . S-5 τὰ δὲ ἀπὸ τούτων διαγραφόμενα
17 |gap:3||gap:3||gap:?|
18 ἀντιγραφέα |gap:1||gap:12||gap:6|
19 τολη ἐν ἄλλαις λ|num:30| ησυ|gap:2|χ|gap:4|τοι|gap:1|ω̣ησυ|gap:2|χ|gap:4|τοι|gap:1|ω
20 ὑπ̣ο̣μνήματοςὑπομνήματος ἀντίγραφον .
21 S-6 τοῖς τὰ βασι̣λ̣ικὰβασιλικὰ καὶ π[ρ]ο̣σοδικὰπροσοδικὰ κρίνουσι χρημ[ατισταῖς]χρηματισταῖς [ὧν]ὧν [εἰσαγωγεὺς]εἰσαγωγεὺς
22 Ἀλέξανδρος παρὰ Αὐ̣τ̣ομέδοντοςΑὐτομέδοντος το̣ῦ̣τοῦ Σω̣σ̣[ιπάτρου]Σωσιπάτρου [καταστάντος]καταστάντος [ἀντὶ]ἀντὶ
23 Δημητρίου τοῦ περ|gap:2| ἰλάρχου , προεστηκό[τος]προεστηκότος [Ἀλκίμου]Ἀλκίμου [τοῦ]τοῦ [συγγενοῦς]συγγενοῦς
24 ὀρφανοῦ , ὃς ἐστιν τῶν Ν̣ουμηνίουΝουμηνίου τοῦ Α|gap:3||gap:4| [|vac:?|]|vac:?|
25 Σωσιπάτρας τῆς τοῦ Ἀλκίμου ἀδελφῆς |gap:1||gap:9| [συνούσης]συνούσης [Δωσιθείωι]Δωσιθείωι
26 τῶν τεταγμένων ἐπὶ τοῦ καθʼ Ἡρακλέους Π̣[όλιν]Πόλιν [ὅρμου]ὅρμου [κατὰ]κατὰ [συγγραφὴν]συγγραφὴν
27 συνοικισίου , διηγόρε̣υενδιηγόρευεν μετὰ τὴν ὁπ[οτερουοῦν]ὁποτερουοῦν [αὐτῶν]αὐτῶν [τελευτὴν]τελευτὴν
28 εἶναι τὰ ὑπάρχοντα τοῦ ζῶντος αὐτῶν μέ̣ν̣[οντα]μένοντα [παρʼ]παρʼ [αὑτῶι]αὑτῶι [καὶ]καὶ [μετὰ]μετὰ
29 τὴν τοῦ Δωσιθείου τελευτὴν καὶ τῶν ὑπ[αρχόντων]ὑπαρχόντων [αὐτῆι]αὐτῆι
29-30 [καθη]∤κόντωνκαθη∤κόντων
30 διὰ τὸ ἡ̣κένα̣ι̣ἡκέναι εἰς τὴν Σωσιπά̣τ̣ρα̣ν̣Σωσιπάτραν [πρὸ]πρὸ [τῆς]τῆς [προγεγραμμένης]προγεγραμμένης
31 συνγραφῆς , ὁμοίως δ̣ὲ̣δὲ κ̣αὶκαὶ τῶν τῆς Σωσιπ̣ά[τρας]Σωσιπάτρας [ὑπαρχόντων]ὑπαρχόντων |gap:5|
32 |gap:11||gap:3||gap:25||gap:4|ωτ|gap:1||gap:?|
33 |gap:10||gap:3||gap:27||gap:2||gap:2||gap:1||gap:?|
34 |gap:9|εδικησεν ἐν τῆ̣[ι]τῆι |gap:?|
35 |gap:9||gap:1|ι̣τιας|gap:9||gap:1|ιτιας διὸ ἀξιῶ ὑ[μῶν]ὑμῶν |gap:?|
36 |gap:9|ιν̣|gap:9|ιν αὐτὸν καὶ ταῦτα συκ[ο]φ̣[αντ-]συκοφαντ- |gap:12||gap:1| τοὺς μ|gap:2|
37 |gap:9|ο̣υ|gap:9|ου οὗ ἔχε̣ιἔχει τὴν διαγραφὴν ἐκ τοῦ βασιλικοῦ ἀναπα̣[ι]τήτωνἀναπαιτήτων
38 |gap:9| , ἀ̣λλʼἀλλʼ ἐὰ̣νἐὰν ὑμῖν φαίνηται , μὴ παρὰ τὴν προγεγραμμένην
39 [δέησιν]δέησιν [ποιη]σ̣αμένωνποιησαμένων χρηματί̣σαντάςχρηματίσαντάς μου τὸ ὑπόμνημ̣αὑπόμνημα , εἰς
40 [τοῦτο]τοῦτο [οὖν]οὖν προνοηθῆναι ὡς τ̣ο̣ῖςτοῖς μὲν περὶ τὸν Ἡρώιδην οὐκ
40-41 ∼ἐγδοθή∤[σεται]∽ἐκδοθή∤σεται
41 [ὁ] [μ]ε̣ρισμοῦμερισμοῦ χρηματισμ̣όςχρηματισμός , τῶι δὲ̣δὲ ὀρφα[νῶ]ι̣ὀρφανῶι Ἀ̣λκίμωιἈλκίμωι μένειν τὰ
42 [τῶν]τῶν [συγγε]νῶνσυγγενῶν ἐπ̣εὶἐπεὶ καὶ τῆς πρώτης̣πρώτης ἀ̣ναφορᾶςἀναφορᾶς τ̣ὴντὴν διαγραφὴν
43 |gap:9||gap:3|γραφασ|gap:3|μ̣ι̣|gap:9||gap:3|γραφασ|gap:3|μι τῆς ἀναφορᾶς ἀκολούθως τῆι
43-44 ὑποτετα∤[γμένηι]ὑποτετα∤γμένηι
44 [διαγ]ρ̣αφῆ̣ι̣διαγραφῆι |gap:4|ι̣|gap:4|κ̣|gap:1|ριης|gap:4|ι|gap:4|κ|gap:1|ριης τὴν ἀναφοράν . S-7 τούτου γ̣ὰ̣ρ̣γὰρ
44-45 γενο∤[μένου]γενο∤μένου
45 [τε]τ̣υ̣χότεςτετυχότες ἐσόμεθα τῆς παρʼ ὑμῶν ἀντιλήψεως .
46 S-8 |gap:?| εὐτυχεῖτε .