Sematia

p.gen.2.116.xml

TM: 17391HGV: 17391Date: – Place:

1 m1 S-1 τ̣ο̣η̣|num:378|τοη|num:378|
2 Αὐ[ρη]λίαΑὐρηλία [Γ]ερμανίαΓερμανία χ[ρη]μ̣α̣τίζου̣σ̣α̣χρηματίζουσα μ̣ητρὸςμητρὸς Σοήριος ἀπʼ Ὀ[ξ]υ[ρ]ύγχωνὈξυρύγχων π̣[όλε]ωςπόλεως χωρὶς κυρίου χρη̣[ματ]ί̣ζ̣ο̣υ̣σ̣α̣χρηματίζουσα κ̣α̣τ̣ὰ̣κατὰ τ̣ὰ̣τὰ Ῥ̣ω̣μ̣α̣ί̣ω̣ν̣Ῥωμαίων ἔ̣θ̣η̣ἔθη τ̣έ̣κ̣ν̣ω̣ν̣τέκνων
3 δικ̣α̣ί̣ῳ̣δικαίῳ Αὐ[ρη]λίᾳΑὐρηλίᾳ Ἀμμ[ω]ναρίῳἈμμωναρίῳ τῇ καὶ Ἀπολλ[ω]νίᾳἈπολλωνίᾳ Θερμουθ[ί]ωνοςΘερμουθίωνος ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως [χ]αίρ̣ε̣ι̣ν̣χαίρειν . S-2 ὁ̣μ̣ο̣λ̣ο̣γ̣ῶ̣ὁμολογῶ π̣ε̣π̣ρ̣α̣κ̣έ̣ν̣αιπεπρακέναι κ̣α̣ὶ̣καὶ
3-4 π̣α̣ρ̣ακ̣ε̣χ̣ω̣ρη∤κ̣έ̣ν̣α̣ιπαρακεχωρη∤κέναι
4 σοι̣σοι [ἀ]πὸ̣ἀπὸ τοῦ ν̣[ῦν]νῦν εἰς τὸν ἀεὶ [χρ]όνονχρόνον ἀπὸ τῶν ὑπαρχ[ό]ντωνὑπαρχόντων μοι ἐν μὲν τῇ Ὀξυρύγχ[ων]Ὀξυρύγχων πόλει [ἐπʼ]ἐπʼ ἀμφ[όδου]ἀμφόδου |gap:?| οἰκίαν κα[ιν]ὴνκαινὴν
5 καὶ [τόπ]οντόπον καὶ αἴθριον [καὶ]καὶ [αὐ]λὴναὐλὴν ἧς ἔ[ξ]οδοςἔξοδος [πα]ραφέρ[ε]ιπαραφέρει εἰς ἄμφοδον Νότ̣ο̣υΝότου Δ̣ρόμουΔρόμου καὶ τὸ ἐπιβάλλον μοι |gap:4||gap:4||gap:1| ∼οἰκίαν∽οἰκίας ∼ὁλην∽ὅλης
6 ∼καινην∽καινῆς μ̣έροςμέρος [ἀδιαίρετο]νἀδιαίρετον [ἀπὸ]ἀπὸ κοινοῦ [π]ρὸςπρὸς ἑ̣τ̣έ̣ρουςἑτέρους · S-3 ἧς [οἰ]κίαςοἰκίας γείτονες νό[τ]ουνότου π[ρ]ότερονπρότερον Πλουτίωνος αὐλὴ [νῦ]ννῦν [δὲ]δὲ |gap:3|
7 βορρᾶ ἐκ μ[ὲν]μὲν τ̣ο̣ῦ̣τοῦ ἀ[π]ὸἀπὸ λιβὸς μέρους , Ἀθηναίου Σαραπίω[νο]ςΣαραπίωνος , ἐκ δὲ τοῦ ἀπὸ ἀπ[η]λιώτουἀπηλιώτου ἄλλων οἰκόπεδα , λιβὸς δημο[σία]δημοσία [ῥύμη]ῥύμη [,], ἀπηλι[ώτου]ἀπηλιώτου
8 ἐπί τι μέρο[ς]μέρος [ἄλλη]ἄλλη [δημοσία]δημοσία [ῥύμ]ηῥύμη καὶ ἄλλων οἰκόπεδα · S-4 καὶ [ἐπʼ]ἐπʼ [ἀμ]φόδουἀμφόδου Νότου Δρόμου ἐκ νότου τῆς προκειμένης οἰκί[αν]οἰκίαν [ἄ]λληνἄλλην ἧς
8-9 γείτο∤ν[ες]γείτο∤νες
9 [ν]ότουνότου ἄλ[λων]ἄλλων οἰκόπεδα , βορρᾶ προκειμένη [ο]ἰ[κ]ίαοἰκία καὶ αὐλὴ καὶ ἐπί τι μέρος δημο[σί]αδημοσία ῥύμη , ἀπηλιώτου ἄλ̣λ̣ω̣ν̣ἄλλων ο̣ἰ̣κ̣ό̣π̣ε̣δ̣α̣οἰκόπεδα ,
10 λιβὸς π̣ρ̣[ότερον]πρότερον [Ἀθηναίου]Ἀθηναίου Σαραπίωνος . S-5 περὶ δὲ κώμην Πέλα τῆς πρὸς λίβα τοπαρχίας ἐκ μὲν τοῦ Εὐβίου Ἱπ|gap:?| κλήρου
10-11 ἀμπε∤λικοῦ
11 κτήματ[ο]ςκτήματος καὶ καλαμ[είας]καλαμείας ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀρουρῶν τε̣σ̣[σάρων]τεσσάρων τετάρτου ὀγδόου|num:4|⧼|num:1/4|⧼|num:1/8| ἄρουραν μίαν τέταρτον ὄγδοον ἑ̣κ̣κ̣α̣ι̣[δ]έ̣κ̣α̣τ̣ο̣ν̣|num:1|⧼|num:1/4|⧼|num:1/8|⧼|num:1/16|ἑκκαιδέκατον|num:1|⧼|num:1/4|⧼|num:1/8|⧼|num:1/16| σ̣ὺ̣ν̣σὺν τ̣ῷ̣τῷ
12 αἱροῦ[ντι]αἱροῦντι μέ[ρει]μέρει ∼[τ]η∽τῆς ∼ἀ[ρου]ρη∽ἀρούρης ∼μια∽μιᾶς ∼τετάρτω∽τετάρτου ∼ὀγδόω∽ὀγδόου ∼ἑκκαιδεκάτω∽|num:1|⧼|num:1/4|⧼|num:1/8|⧼|num:1/16|ἑκκαιδεκάτου|num:1|⧼|num:1/4|⧼|num:1/8|⧼|num:1/16| τῶν ἐνόντων ὑδρευμάτων καὶ μ[η]χ̣ανῆςμηχανῆς καὶ ἐπι[σκευῆς]ἐπισκευῆς
13 καὶ δ̣ι̣κ̣[αίων]δικαίων κ̣α̣ὶκαὶ [συγκυρ]ό̣ν̣τωνσυγκυρόντων πάντων · S-6 τῶν δὲ ὅλων γείτονες νότου αἱ ἑξῆς ∼σειτικαὶ∽σιτικαὶ ἄρουραι πέντε ἥμ[ισυ]ἥμισυ ὄγδοον
13-14 δυ̣ο̣τ[ρι]∤ακοσ[τόν][|num:5|⧼|num:1/2|⧼|num:1/8|⧼|num:1/32|]δυοτρι∤ακοστόν|num:5|⧼|num:1/2|⧼|num:1/8|⧼|num:1/32|
14 [,], [βορρ]ᾶβορρᾶ ἐ[κ]ἐκ [μὲν]μὲν [τοῦ]τοῦ ἀπὸ λιβὸ[ς]λιβὸς μέρους αἱ ἑξῆ[ς]ἑξῆς ἄρουραι δύο τέταρτον|num:2|⧼|num:1/4| , ἐκ δὲ τοῦ [ἀ]πὸἀπὸ ἀπηλιώτου Αὐρ[ηλίου]{Αὐρηλίου} Ἀχιλλέως{Ἀχιλλέως} ,
15 [ἀπηλιώτου]{ἀπηλιώτου} [πρότ]ερ[ο]ν̣πρότερον Α[ὐρηλ]ίουΑὐρηλίου Ἀχιλ[λέ]ωςἈχιλλέως , λιβὸς ἐκ μὲ[ν]μὲν τοῦ βορρᾶ διῶρυξ τῶν προκειμένων ἀρουρῶν δύο τετάρτου|num:2|⧼|num:1/4| ,
16 [ἐκ]ἐκ [δὲ]δὲ [τοῦ]τοῦ [ἀπὸ]ἀπὸ [νότου]νότου πρότερο[ν]πρότερον Ἡρ[ῴδ]ουἩρῴδου Ἀπ[ί]ω̣[νο]ςἈπίωνος γυμνασιαρχήσαντος · S-7 καὶ ἐκ τοῦ αὐτοῦ κλήρου σ̣ι[τικοῦ]σιτικοῦ [μ]οναρτάβ[ου]μοναρτάβου
17 [ἀρούρας]ἀρούρας |gap:?| [τέ]ταρτοντέταρτον ὄ[γδοο]νὄγδοον ἑκκαιδέκατον τετρακαιεξηκοστὸν|num:1/4|⧼|num:1/8|⧼|num:1/16|⧼|num:1/64| οὔσας ἀπὸ κοινωνικῶν πρὸς τοὺς Χ|gap:?|ου ἀρουρῶν
18 [δώδεκα]δώδεκα [ἡμίσ]ουςἡμίσους τε[τά]ρτουτετάρτου ὀγδό[ο]υὀγδόου δυοτριακοστοῦ|num:12|⧼|num:1/2|⧼|num:1/4|⧼|num:1/8|⧼|num:1/32| οὐσῶν ἐν τέσσαρσι ∼σφαγεῖσι[ν]∽σφραγῖσιν ὧν γείτονες μιᾶς|num:1| μὲν ἀρουρῶν δ[ύο]δύο
19 [τετάρτου][|num:2|⧼|num:1/4|]τετάρτου|num:2|⧼|num:1/4| [νότου]νότου καὶ ἀ[π]ηλιώτουἀπηλιώτου [ἡ] προκειμένη [ἄ]μπελοςἄμπελος , βορρᾶ διῶρυξ μεθʼ ἣν πρότερον Διονυσίου ἄ[μπελ]οςἄμπελος , λιβὸς
19-20 πρ[ό]∤[τερον]πρό∤τερον
20 |gap:?|α̣ν̣|gap:?||gap:1|ήσαντος|gap:?|αν|gap:?||gap:1|ήσαντος · S-8 ἑτέρας δὲ ἀρουρῶν πέντε ἡμίσους δυοτριακοστοῦ|num:5|⧼|num:1/2|⧼|num:1/32| , νότου γύης , βο̣ρ̣[ρᾶ]βορρᾶ [προκει]μένηπροκειμένη ἄμπ[ελ]οςἄμπελος
21 [ἀπηλιώτου]ἀπηλιώτου [πρότερον]πρότερον Ἰο[υλίο]υἸουλίου Τ̣ρ̣ι̣αδ̣έ̣λ̣φ̣[ου]Τριαδέλφου καὶ ἄλλων , λιβὸς πρότερον τοῦ προτεταγμένου Ἡρῴδου Ἀπίωνος · S-9 καὶ ἄλλης [ἀρου]ρῶνἀρουρῶν τρ[ιῶ]ν|num:3|τριῶν|num:3|
22 [νότου]νότου [,], [πρότερον]πρότερον [Σαρ]απ[ίωνο]ςΣαραπίωνος τ[οῦ]τοῦ καὶ Ἀλεξάνδρου κοσμητεύσαντος , βορ[ρ]ᾶβορρᾶ γύης , ἀπηλιώτου Σευθοῦτος τῆς Π|gap:2||gap:3|ος , λιβὸς
22-23 πρό∤[τερον]πρό∤τερον
23 [Ἰουλίου]Ἰουλίου [Τρι]αδ[έλφο]υ̣Τριαδέλφου καὶ ἄλλων · S-10 καὶ τῆς τετάρτης|num:1/4| τῶν λοιπῶ[ν]λοιπῶν [ἀρο]υρῶνἀρουρῶν δύο ὀγδόου|num:2|⧼|num:1/8| , γείτονες ν̣ό̣τ̣[ου]νότου πρ̣[ότερο]νπρότερον Ἰουλίου
23-24 Τρια∤[δέλφου]Τρια∤δέλφου
24 [καὶ]καὶ [τοῦ]τοῦ [προτεταγ]μένουπροτεταγμένου Σαραπίωνος τοῦ καὶ Ἀλεξάνδρου , βορρᾶ γύης , ἀπηλιώτου τοῦ αὐτοῦ Ἰουλίου [Τρι]αδέλφουΤριαδέλφου , λιβὸς
25 |gap:?| [ἐκ]ἐκ [δὲ]δὲ [κλή]ρουκλήρου μοναρτάβου καὶ χερ[σα]μπέλουχερσαμπέλου ἀ[ρο]ύ[ρ]αςἀρούρας ἓξ ἥμισυ|num:6|⧼|num:1/2| ὧν γ[είτονες]γείτονες νότου γύης , β[ορρᾶ]βορρᾶ διῶρυξ ο̣λολ
26 |gap:?| [ἀπηλιώτου]ἀπηλιώτου [ἡ] [προκ]ειμένηπροκειμένη ἄμπελος , λιβὸς κ[λη]ρονόμωνκληρονόμων Αὐ[ρ]ηλίουΑὐρηλίου Ὡρίωνος [ἀ]μπελικὸνἀμπελικὸν κτῆμα [καὶ]καὶ ∼[σ]ειτικὰ∽σιτικὰ ἐδάφη ·
27 S-11 [καὶ]καὶ [ἐκ]ἐκ [τοῦ]τοῦ [αὐτοῦ]αὐτοῦ [κλήρου]κλήρου μοναρτάβου ἀρούρας δύο ἥμισυ τ[έτα]ρτον|num:2|⧼|num:1/2|⧼|num:1/4|τέταρτον|num:2|⧼|num:1/2|⧼|num:1/4| οὔσας ἀπὸ ἀρ[ουρῶ]νἀρουρῶν τεσσάρων ἡμ[ίσους]ἡμίσους τετάρτου|num:4|⧼|num:1/2|⧼|num:1/4| ὧν
27-28 [γε]ί∤[τονες]γεί∤τονες
28 [νότου]νότου |gap:?|ω̣δ̣ά̣του|gap:?|ωδάτου καὶ ἄ[λλ]ωνἄλλων , βορρᾶ πρότερον |gap:3|ταρχίδος Βιθῦτος , ἀπηλιώτο[υ]ἀπηλιώτου πρότερον |gap:?|ου , λιβὸς
28-29 πρότε∤[ρον]πρότε∤ρον
29 |gap:?|ς · S-12 κ[αὶ]καὶ [ἐ]κἐκ τοῦ αὐτοῦ [κ]λήρουκλήρου μοναρ[τάβ]ουμοναρτάβου ἄρ[ου]ρανἄρουραν μίαν ἥμισυ τέταρτον ὄγδ[οο]ν|num:1|⧼|num:1/2|⧼|num:1/4|⧼|num:1/8|ὄγδοον|num:1|⧼|num:1/2|⧼|num:1/4|⧼|num:1/8| ἧς γείτον[ες]γείτονες [ν]ότουνότου πρό[τερον]πρότερον
30 |gap:?|θέρας , βορρᾶ π[ρότ]ερονπρότερον Καλπουρ[νίο]υΚαλπουρνίου Πετρωνιανοῦ κ[αὶ]καὶ ὡς χρημα[τί]ζειχρηματίζει , ἀ[πηλι]ώτουἀπηλιώτου Τ̣[ῶμις]Τῶμις [ποτα]μόςποταμός , λιβὸς
30-31 πρό∤[τερον]πρό∤τερον
31 [Σαρα]πί̣ω̣νοςΣαραπίωνος ἀγορ[α]νο[μ]ήσαν[τ]οςἀγορανομήσαντος · S-13 [καὶ]καὶ [ἐκ]ἐκ τοῦ αὐτοῦ κλή[ρ]ουκλήρου μοναρτάβου ἄρ[ο]υρανἄρουραν μίαν ἥμισυ τέ[ταρτ]οντέταρτον ὄγδοον|num:1|⧼|num:1/2|⧼|num:1/4|⧼|num:1/8| ἧς
31-32 γ[εί]∤[τονες]γεί∤τονες
32 [νότου]νότου [πρότερον]πρότερον [Σεπτιμί]ουΣεπτιμίου Ἐπιμάχου γυμνασιαρχήσαν[τ]οςγυμνασιαρχήσαντος καὶ ἄλλων , βορρᾶ καὶ λιβὸς Ελ|gap:3|τ̣εραςΕλ|gap:3|τερας Ε|gap:3|ας ἐδάφη , [ἀπ]ηλιώτουἀπηλιώτου
32-33 πλευρισ∤[μός]πλευρισ∤μός
33 [·]· S-14 [καὶ]καὶ [ἐκ]ἐκ [τοῦ]τοῦ [αὐτοῦ]αὐτοῦ [κλ]ήρουκλήρου ἀ[ρο]ύραςἀρούρας δύο|num:2| ὧν γείτ[ον]εςγείτονες νότου διῶρυξ , βορρᾶ καὶ ἀπηλιώτου πρότερον Σε[πτι]μίουΣεπτιμίου Ἐπιμάχου
34 [γυμνασιαρχήσαντος]γυμνασιαρχήσαντος [,], [λιβὸς]λιβὸς διῶρυ[ξ]διῶρυξ [·]· S-15 [κ]αὶκαὶ ἐκ τοῦ Μα̣|gap:?|Μα|gap:?| κλήρου ἀρούρας ∼τέσσαρες∽|num:4|τέσσαρας|num:4| οὔσας ἀπὸ κοινωνικῶν ἀ̣[ρο]υρῶνἀρουρῶν δέκα|num:10|
35 [ὧν]ὧν [γείτονες]γείτονες [νότου]νότου [π]ρότερονπρότερον Ἀ[χι]λλέωςἈχιλλέως Ἀπ[ολλ]ων[ί]ουἈπολλωνίου ἐξηγητεύσαντος , βορρᾶ καὶ ἀπηλιώτου πρότε[ρο]νπρότερον Ταποντῶτος ,
36 [λιβὸς]λιβὸς [πρότερον]πρότερον Πτολεμαίου Ἡρῴδου · S-16 [καὶ]καὶ [ἐκ]ἐκ [τοῦ]τοῦ αὐτοῦ κλήρου ἀρούρας δύο|num:2| ὧν γείτονες νότου καὶ βορρᾶ ἑτέρων
37 |gap:?| [ἀπηλιώτου]ἀπηλιώτου ι̣λ̣ι̣|gap:2|ιλι|gap:2| , λι[β]ὸςλιβὸς διῶρυξ |gap:?||gap:1|νους · S-17 καὶ ἐκ τῆς ἀ[β]ρόχουἀβρόχου ∼παρχ̣ο̣ύ̣σης∽ὑπαρχούσης μοναρτάβου ἀρούρας δύο
37-38 ἑκ∤[καιδέκατον][|num:2|⧼|num:1/16|]ἑκ∤καιδέκατον|num:2|⧼|num:1/16|
38 [ὧν]ὧν [γείτονες]γείτονες ν̣ό̣τ̣ο̣υ̣νότου καὶ ἀπηλιώ[του]ἀπηλιώτου |gap:?|ίου καὶ Δ[ε]ξι[ο]ῦΔεξιοῦ Ἡρακλειανοῦ , βορρᾶ ἐκ μὲν τοῦ ἀπὸ ἀπηλιώτου
38-39 μέ∤[ρους]μέ∤ρους
39 |gap:?|σης , ἐκ δὲ τοῦ ἀπ[ὸ]ἀπὸ [λιβὸς]λιβὸς διῶρυξ καὶ Τῶμις , λιβὸς Τ[ῶμ]ι̣ςΤῶμις ποταμός · S-18 τὰς δὲ συμπεφωνημένας
40 [πρὸς]πρὸς [ἀλλήλας]ἀλλήλας [τῆς]τῆς [τιμ]ῆςτιμῆς καὶ παραχωρητικ[οῦ]παραχωρητικοῦ [τῶ]ντῶν προκειμένων ὑπαρχόντων ἀργυρίου Σεβαστῶν [νο]μίσματοςνομίσματος
41 [δραχμὰς]δραχμὰς [ἑπτακισχιλίας]ἑπτακισχιλίας τ̣ε̣τρακο[σίας][|num:7400|]τετρακοσίας|num:7400| [αἵ]αἵ ε̣ἰσ̣ι̣εἰσι ἀργυρίου τάλαντον ἓν|num:1| καὶ δραχμαὶ χίλιαι τ[ετρα]κόσιαι|num:1400|τετρακόσιαι|num:1400| αὐτόθι ἀπέσχον παρὰ σοῦ διὰ
42 [χειρὸς]χειρὸς [ἐκ]ἐκ [πλήρους]πλήρους [·]· S-19 [κρατ]εῖνκρατεῖν οὖν σε καὶ κυριεύειν σὺν ἐκγόνοις καὶ τοῖς παρὰ σοῦ μεταλημψομ[έ]νοιςμεταλημψομένοις τῶν αὐτῶν ὑπαρχό[ντ]ωνὑπαρχόντων καὶ ἐξουσίαν
43 [ἔχειν]ἔχειν [,], [χρῆσθαι]χρῆσθαι καὶ οἰκονομεῖν περὶ αὐτῶν ὡς ἐὰν αἱρῇ [ἅ]π̣ε̣ρ̣ἅπερ καὶ ἐπάναγκον παρέξομαί σοι καὶ ἐκγόνοις καὶ τοῖς παρὰ σοῦ [μετ]αλημψομένοιςμεταλημψομένοις
44 [βέβαια]βέβαια [διὰ]διὰ [παντ]ὸςπαντὸς ἀπὸ πάντων πάσῃ β[εβ]αιώσ[ε]ιβεβαιώσει καὶ κ[αθαρὰ]καθαρὰ [ἀ]π[ό]ἀπό τε γεωργί[ας]γεωργίας βασιλικῆς καὶ οὐσιακῆς γῆς καὶ παντὸς εἴδου[ς]εἴδους [κ]αὶκαὶ ἐπιβολῆς
45 [καὶ]καὶ [κατοχῆς]κατοχῆς [πά]σηςπάσης δ̣η̣μ̣ο̣σίαςδημοσίας τε καὶ ἰδ̣ι̣ωτικῆςἰδιωτικῆς καὶ ἀπὸ παντὸς οὑτινοσοῦν ἄλ[λου]ἄλλου καὶ ἀπὸ τῶν ὑπὲρ αὐτῶν τελουμέ̣νωντελουμένων [δημο]σίωνδημοσίων καὶ
45-46 ἐ̣π̣ι̣κλασ∤[μῶν]ἐπικλασ∤μῶν
46 [παντοίων]παντοίων τῶν ἕως τοῦ διελθόντ[ος]διελθόντος καὶ αὐτοῦ τοῦ διελθόντος γ|num:3| ❨(ἔτους)❩ἔτους διὰ τὸ τὰ ἀπὸ τοῦ ἐνεστῶτος δ|num:4| ❨(ἔτους)❩ἔτους τούτων πρόσφορα ε̣ἶ̣ν̣α̣ί̣εἶναί σ̣ο̣υ̣σου τ̣ο̣ῦ̣τοῦ
46-47 παρα[χω]∤[ρουμένου]παραχω∤ρουμένου
47 [·]· S-20 [καὶ]καὶ [πά]νταπάντα τὸν ἐπελευσόμενον ἐμποιησόμενον τούτων χάριν μ[έ]ρουςμέρους αὐτῶν ἀποστήσω παραχρῆμα ταῖς ἐ̣μ̣α̣υ̣τ̣ῆ̣ς̣ἐμαυτῆς δ̣α̣πάναιςδαπάναις
48 καθάπερ [ἐκ]ἐκ [δίκ]ηςδίκης · S-21 κυρία [ἡ] πρᾶσις καὶ παραχώρησις τρι[σ]σὴτρισσὴ γραφεῖσα ἥνπερ ὁπηνίκα ἐὰν αἱρῇ δημοσιώσεις διὰ τοῦ [κ]αταλογε̣ί̣ο̣υ̣καταλογείου οὐ
48-49 προσ∤δεομέν[η]προσ∤δεομένη
49 [ἐμῆς]ἐμῆς [μ]εταλήμψεωςμεταλήμψεως διὰ τὸ ἐντεῦθεν εὐδο[κεῖ]νεὐδοκεῖν με τῇ ἐσομένῃ ὑπὸ σοῦ δημοσιώσει · S-22 πε[ρὶ]περὶ δὲ τοῦ ταῦτα ὀρ[θῶς]ὀρθῶς [καλῶς]καλῶς [γεγενῆσθ]αιγεγενῆσθαι
50 [ἐπερ]ωτηθ[εῖσα]ἐπερωτηθεῖσα ὑπὸ σοῦ ὡμολόγησα . S-23 ❨(ἔτους)❩ἔτους δ|num:4| Αὐτοκρά[το]ροςΑὐτοκράτορος [Κα]ίσαροςΚαίσαρος Μάρκου Ἰουλίου Φιλίππου Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς καὶ Μ̣ά̣ρκο̣υ̣Μάρκου
51 Ἰουλίου Φιλίππ[ου]Φιλίππου γεννα̣ι̣ο̣τά[τ]ουγενναιοτάτου καὶ ἐπιφανεστάτου Καίσαρος [Σ]εβαστῶνΣεβαστῶν Πα[ῧ]νιΠαῧνι ι|num:10| . m2 S-24 Αὐρηλία Γερμανία πέπρακα καὶ
52 παρεχώρησα τὰ προκείμενα ὑπάρχοντα καὶ ἀπέσχον τὸ τῆς τιμῆς καὶ
52-53 παραχωρητι∤κοῦ
53 τάλαντον ἓν|num:1| καὶ δραχμὰς ∼δισχειλίας∽|num:2000|δισχιλίας|num:2000| καὶ βεβαιώσω ὡς πρόκειται καὶ
53-54 εὐ∤δοκῶ
54 τῇ ἐσομένῃ δημοσιώσει καὶ ∼[ἐ]περωτηθῖσα∽ἐπερωτηθεῖσα ὡμολόγησα . S-25 Τιβ[έρι]οςΤιβέριος
54-55 Κλαύ∤διος
55 Ὠρίων ἔγρ[α]ψαἔγραψα ὑπὲρ αὐτῆς μὴ ∼⋰ἰ⋱δυ⋰ί⋱ης∽εἰδυίας γράμματα .