Sematia

p.gen.2.103.xml

TM: 11251 11251 11251HGV: 11251a 11251b 11251cDate: – Place:

1 m1 S-1 [Καλουισίωι]Καλουισίωι [Π̣α̣τ̣ρ̣ο̣φ̣ί̣λ̣ω̣ι̣]Πατροφίλωι [τῶι]τῶι [κρατίστω]ικρατίστωι δικαιοδότηι
2 [παρὰ]παρὰ [Γε]|gap:3|[ίας]Γε|gap:3|ίας [Πετρωνίλλης]Πετρωνίλλης |gap:?||gap:1| ἐμοῦ καὶ
2-3 Ἑρεννί∤[ου]Ἑρεννί∤ου
3 [Οὐάλεντος]Οὐάλεντος |gap:?| [Ἀντωνίων]Ἀντωνίων |gap:?|ι̣σιανοῦ|gap:?|ισιανοῦ καὶ
3-4 Διο∤[γένους]Διο∤γένους
4 |gap:?| [μη]νὸςμηνὸς Μεσορὴ
4-5 ἀπέ∤[θανέν]ἀπέ∤θανέν
5 [μου]μου [ἀνὴρ]ἀνὴρ [Ἑρέννιος]|gap:?|Ἑρέννιος|gap:?| [Ο]ὐ̣άλενταΟὐάλεντα εἶναι
6 |gap:?| [τοῦ]τοῦ [υἱοῦ]|gap:1|ουυἱοῦ|gap:1|ου Λουκίου
6-7 Ἑ∤[ρεννίου]Ἑ∤ρεννίου
7 |gap:?| [συμ]βιωσάσηςσυμβιωσάσης μου
8 |gap:?| [τῆς]τῆς [Ἡρακλείδο]υ̣Ἡρακλείδου μερίδος τοῦ
8-9 Ἀρ∤[σινοΐτου]Ἀρ∤σινοΐτου
9 [νομοῦ]νομοῦ |gap:?||gap:1|η̣|gap:2|ο̣ν|gap:?||gap:1|η|gap:2|ον
9-10 ἀνέ∤[δωκα]ἀνέ∤δωκα
10 |gap:?| στρατηγὸν
11 |gap:?||gap:1||gap:4|ο̣ν|gap:?||gap:1||gap:4|ον μετα
12 |gap:?| [τὰ]ςτὰς κ̣λεῖδαςκλεῖδας καὶ
13 |gap:?| [εὐ]θ̣έωςεὐθέως καταθέσθαι
14 |gap:?| [ἀναδο]θ̣ησομένωνἀναδοθησομένων
15 [ὑπʼ]ὑπʼ [ἐμοῦ]ἐμοῦ |gap:?| [εἰς]εἰς [τ]ὴντὴν ἐπιτροπὴν
16 |gap:?||gap:1| διʼ ἐπιστολῶν
17 |gap:?| [τόδε]τόδε [τ]ὸτὸ βιβλίδιον
17-18 πα∤|gap:?|
18 [κελε]ῦσαικελεῦσαι γραφῆναι
19 |gap:?| ἀναμφισβητήτως
20 |gap:?| [τοῦ]τοῦ [υἱοῦ]υἱοῦ μου Λουκίου
20-21 Ἑ∤[ρεννίου]Ἑ∤ρεννίου
21 |gap:?| [μη]δεμίανμηδεμίαν ἡμέ[ρα]ν̣ἡμέραν
22 |gap:?|δομαι μὴ κ|gap:3|
23 |gap:?|σ̣η̣|gap:?|ση σε τη τ[ο]ῦτοῦ
23-24 ἐ[π]ι∤[τρόπου]ἐπι∤τρόπου
24 |gap:?|άγη ∼ἰς∽εἰς τὸ μηδὲν
25 |gap:?| [ἀν]αγκαίωςἀναγκαίως ὑπὸ
26 |gap:?|ον ἐν τοῖς
26-27 ὑπά∤[τοις]ὑπά∤τοις
27 |gap:?||gap:1|μα ἀναφέρη̣ἀναφέρη
28 |gap:?|σεως
28-29 ἀγομε∤|gap:?|
29 [μ]εγίστη̣μεγίστη
1 πρὸς ἣ̣[ν]ἣν ἐκέλευσάς με γενέσθαι .
2 S-2 διεπέμψατό σοι καταμεμαθηχέναι
3 με σὺν ∼μέαι∽μαίαι καὶ ἐγνωκέναι κατὰ γαστρὸς̣γαστρὸς
4 ἔχουσαν , μὴ δύνασθαι δὲ παρʼ αὐτῇ
4-5 ἀπο∤[κυ]ῆσαίἀπο∤κυῆσαί
5 μ̣ε̣με , ὑπεσχῆσθαι δὲ αὐτὴν
5-6 ἐπο∤π̣τεῦσαίἐπο∤πτεῦσαί
6 μ<ε>με εἰ συνέχω ἕως ἅπαντα τὰ κατʼ
6-7 ἐ̣∤μὲἐ∤μὲ
7 πεπλη[ρ]ῶσθαιπεπληρῶσθαι , καὶ μηδὲν παρʼ ἐμὴν
8 ∼αἰτ̣ειαν∽αἰτίαν ∼γεγοναίναι∽γεγονέναι , ἵνʼ εὐεργετημένη .
9 m2 S-3 ⁽διευχυχι⁾διευτύχει . m1 S-4 ❨(ἔτους)❩ἔτους ια|num:11| Θὼ̣θ̣Θὼθ [κζ|num:27|]κζ|num:27|
10 |vac:?| m3 ἐπιστέλλου ❨αὐτ(ήν)❩αὐτήν
11 m4 ἀντίγραφον ❨ἐπιστολ(ῆς)❩ἐπιστολῆς ἧς ἔγραψεν Πτολεμαίος Μα[ξίμωι]Μαξίμωι .
12 S-5 [Π]τολεμαῖοςΠτολεμαῖος στρατηγὸς Ἀφροδειτοπολείτου Μαξ[ίμωι]Μαξίμωι
13 [τ]ῶιτῶι καὶ Νεάρχῳ στρατηγῶι Ἀρσινοείτου ❨Ἡρακ(λείδου)❩Ἡρακλείδου ❨μ[ερίδ(ος)]❩μερίδος
14 τῶι ∼τειμιωτάτωι∽τιμιωτάτωι χαίρειν .
15 S-6 [ἔ]γραψάςἔγραψάς μοι ∼Καλουείσιον∽Καλουισίου ∼Πατρόφιλον∽Πατροφίλου ∼τὸν∽τοῦ ∼κράτιστον∽κρατίστου
15-16 ∼[δικαιο]∤δότην∽δικαι∤οδότου
16 ἧς ἔγραψέν σοι ἐπιστολῆς περὶ καταστάσεω[ς]καταστάσεως
16-17 [ἐπιτρό]∤πωνἐπιτρό∤πων
17 Λουκίου Ἑρεννίου ἀφήλικος ἀντίγραφον πέ[μψαι]πέμψαι
18 |gap:5| [ὅ̣π̣ω̣ς̣]ὅπως κ̣[α]τ̣[ὰ]κατὰ ∼τῆς∽τοὺς ὑ[πὸ]ὑπὸ Γε̣|gap:3|ί̣αςΓε|gap:3|ίας Πετρωνίλλης μ[ητρὸς]μητρὸς
19 αὐτοῦ ἀν[α]δ̣[ο]θ̣ένταςἀναδοθέντας εἰς τὴν ἐπιτροπὴν δηλώσωι ,
19-20 [ὁπότε]∤ροςὁπότε∤ρος
20 αὐτῶν [ἀξι]οπιστότερ[ό]ςἀξιοπιστότερός ἐστιν [πρὸς]πρὸς τὴν ἐπιτρο[πήν]ἐπιτροπήν ,
21 ἀκολούθω[ς]ἀκολούθως [οἷς]οἷς [ἔ]γραψενἔγραψεν κράτιστος δ[ικα]ιοδότηςδικαιοδότης κ̣[ατʼ]κατʼ
22 Αἴλιον Ἀπο[λλώ]νιονἈπολλώνιον γεγυμνασιαρχη[κ]ό̣ταγεγυμνασιαρχηκότα Ἀντιν̣[όου]Ἀντινόου [❨πόλ(εως)❩]πόλεως ,
23 ∼νυνεὶ∽νυνὶ δὲ ὀν[τ]α̣ὀντα ἐ̣γλο̣γ̣[ι]σ̣τ̣ὴνἐγλογιστὴν Μεμφε[ίτ]ουΜεμφείτου γεουχο[ῦντα]γεουχοῦντα [ἐν]ἐν
24 τῷδε τῷ νομῷ καὶ Λ[ογ]γείνιονΛογγείνιον Με̣νήνιονΜενήνιον ❨γεγυ[μνασιαρχ(ηκότα)]❩γεγυμνασιαρχηκότα
25 ❨Ἀφροδειτοπόλ(εως)❩Ἀφροδειτοπόλεως γεουχοῦντα ἐν τῷ αὐτῷ νομῷ . S-7 [δηλῶ]δηλῶ
26 οὖν τὸν τῆς πόλεως [γρα]μ[ματ]έαγραμματέα προσπεφων[ηκέναι]προσπεφωνηκέναι
27 εἶναι τὸν ἀξιοπιστ[ότερο]νἀξιοπιστότερον αὐτῶν Αἴλιον Ἀπολλ[ώνιον]Ἀπολλώνιον ·
28 S-8 διὸ γράφω σοι , ∼τειμιώ[τατε]∽τιμιώτατε [,], [ἵ]ν[α]ἵνα εἰδῇς . S-9 ἔ[ρρωσο]ἔρρωσο ,
29 ∼τειμιώτατε∽τιμιώτατε . m5 S-10 ❨(ἔτους)❩ἔτους ια|num:11| [Αὐτοκρά]τοροςΑὐτοκράτορος Καίσαρος Τίτ[ου]Τίτου [Αἰλίου]Αἰλίου [Ἁδριανοῦ]Ἁδριανοῦ
30 Ἀντωνείνου Σεβαστοῦ Ε̣ὐ̣σ̣ε̣[β]οῦςΕὐσεβοῦς Θ̣ὼ̣θ̣Θὼθ κθ|num:29| .
1 m6 S-11 ❨[ἀν]τίγρ(αφον)❩ἀντίγραφον ἐπιστολῆς
2 Μ̣[άξι]μοςΜάξιμος καὶ Νέαρχος ❨στρ(ατηγὸς)❩στρατηγὸς ❨Ἀρσι(νοΐτου)❩Ἀρσινοΐτου [❨Ἡρακλ(είδου)❩]Ἡρακλείδου [❨μερί(δος)❩]μερίδος
3 Καλου[ι]σίῳΚαλουισίῳ Πατροφίλῳ τῷ κρατίστῳ δι[καιοδότῃ❨χ(αίρειν)❩]δικαιοδότῃχαίρειν [·]·
4 S-12 ἐδήλωσάς μοι περὶ καταστάσεως ἐπιτρ[όπου]ἐπιτρόπου
5 Λουκίο̣υΛουκίου Ἑρεννίου ἀφήλικος ἐκ ❨τ̣ῶ(ν)❩τῶν
5-6 ἀν̣[αδιδο]∤❨μένω(ν)❩ἀναδιδο∤μένων
6 ὑπὸ τὴς μητρὸς αὐτοῦ τὸν
6-7 [ἀξιοπιστό]∤τερονἀξιοπιστό∤τερον
7 [δηλῶσ]α̣ιδηλῶσαι καὶ γράψαι σοι λαβ̣[ών]λαβών
8 Λογγι[νι]|gap:2|Λογγινι|gap:2| [Μενηνι]|gap:3|Μενηνι|gap:3| |gap:?| [τὸν]τὸν [μὲν]μὲν [Αἴλιον]Αἴλιον [Ἀπολλώνιον]Ἀπολλώνιον
9 ❨γεγυ(μνασιαρχηκότα)❩γεγυμνασιαρχηκότα Ἀ̣[ντινόου]Ἀντινόου [πόλεως]πόλεως [,], [νυνὶ]νυνὶ [δὲ]δὲ [ὀντα]ὀντα [ἐγλογιστὴν]ἐγλογιστὴν
10 Μεμ[φίτου]Μεμφίτου [,], [τὸν]τὸν [δὲ]δὲ [Λογγείνιον]Λογγείνιον [Μενήνιον]Μενήνιον [❨γεγυ(μνασιαρχηκότα)❩]γεγυμνασιαρχηκότα
11 Ἀφροδι[τοπόλεως]Ἀφροδιτοπόλεως [,], [γεουχοῦντα]γεουχοῦντα [ἐν]ἐν [τῶι]τῶι [αὐτῶι]αὐτῶι [νομῶι]νομῶι [.].
12 S-13 ὑ̣πὸὑπὸ δὲ τ̣[οῦ]τοῦ [στρατηγοῦ]στρατηγοῦ [τοῦ]τοῦ [Ἀφροδιτοπολίτου]Ἀφροδιτοπολίτου [νομοῦ]νομοῦ
13 ἐστιν |gap:?|
14 προσπε[φωνῆσθαι]προσπεφωνῆσθαι |gap:?| [ὑπὸ]ὑπὸ [τοῦ]τοῦ [τῆς]τῆς [πόλεως]πόλεως
15 ❨γρα(μματέως)❩γραμματέως ἀξι[οπιστότερον]ἀξιοπιστότερον [εἶναι]εἶναι [πρὸς]πρὸς [τὴν]τὴν [ἐπιτροπὴν]ἐπιτροπὴν
15-16 [αὐ]∤τοῦαὐ∤τοῦ
16 Αἴλι[ον]Αἴλιον [Ἀπολλώνιον]Ἀπολλώνιον [.]. S-14 [διὸ]διὸ [γράφω]γράφω [σοι]σοι [,], [κύριε]κύριε [,], [ἵνʼ]ἵνʼ [εἰδῆις]εἰδῆις [.]. S-15 [ἔρρωσο]ἔρρωσο [,],
17 κύριε . S-16 ❨(ἔτους)❩ἔτους [ια|num:11|]ια|num:11| [Αὐτοκράτορος]Αὐτοκράτορος [Καίσαρος]Καίσαρος |gap:?|