Sematia

p.fuad.i.univ.AppI-4dupl.xml

TM: 7212HGV: 7212Date: -229 – -229Place: Herakleopolis

1 m1 S-1 βα̣σ̣ι̣λ̣ε̣ύ̣ο̣ντοςβασιλεύοντος Π̣τ̣ολεμ̣α̣ίουΠτολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου κ̣αὶκαὶ Ἀρσι̣ν̣ό̣η̣ςἈρσινόης θεῶν Ἀδελφῶν
2 ἔτο̣υ̣ς̣ἔτους ι̣η̣|num:18|ιη|num:18| ❨(ἔτους)❩{ἔτους} Ἐπεὶφ κη̣|num:28|κη|num:28| . S-2 ὅρκος ὃν ὤμο̣σε̣νὤμοσεν καὶ ∼ἐ̣χ̣ιρο̣γ̣ράφ̣ησεν∽ἐχειρογράφησεν Σεμθεὺς
2-3 Τε∤ῶτ̣ο̣ς̣Τε∤ῶτος
3 Ἡρα̣κ̣λ̣ε̣οπολίτηςἩρακλεοπολίτης τῶν ἐπέργων ὃς καὶ Ἡρακλεό̣δ̣ωρο̣ς̣Ἡρακλεόδωρος κα̣[λεῖ]ταικαλεῖται ὀμνύω ∼βασιλήα∽βασιλέα
4 Πτο̣λ̣ε̣μαῖονΠτολεμαῖον τὸν ἐκ ∼βασιλήως∽βασιλέως Πτολεμαίου καὶ βα̣σ̣ιλισσ̣α̣ν̣βασιλισσαν Β[ερε]ίκηνΒερείκην καὶ θεοὺς
5 Ἀ̣δ̣ε̣λφοὺςἈδελφοὺς καὶ θεοὺς Εὐεργέτας ∼τὸς∽τοὺς τούτων ∼γ̣ονε̣ις∽γονέας καὶ τὴν Εἶσιν καὶ
6 τὸν Σ̣ά̣ρα̣π̣ινΣάραπιν καὶ τοὺς ἄλλους ἐγ̣χωρίους̣ἐγχωρίους θε̣ο̣ὺ̣ς̣θεοὺς πά̣ν̣τ̣α̣ςπάντας καὶ θεὰς πάσας
7 ἦ̣ μ̣ὴνμὴν πραγματεύσα̣σθαιπραγματεύσασθαι ὑπὸ Κ̣λ̣ί̣τ̣α̣ρ̣χ̣ο̣νΚλίταρχον τ̣ὸ̣ν̣τὸν π̣α̣ρ̣ὰ̣παρὰ Ἀ̣σ̣κ̣ληπιάδουἈσκληπιάδου
8 τ̣ο̣ῦτοῦ ∼τραπεζείτου∽τραπεζίτου ἐπὶ τοῦ ∼ἐμ∽ἐν Φεβίχι τοῦ Κ̣ω̣ίτου̣Κωίτου λ̣ο̣γ̣ε̣υ̣τηρίουλογευτηρίου καὶ ἀνο̣ίσεινἀνοίσειν
9 τ̣ὰ̣τὰ πί̣π̣τ̣ο̣ν̣ταπίπτοντα πάν̣ταπάντα εἰς τὸ βασιλικὸν ὀ̣ρ̣θῶςὀρθῶς κα̣ὶ̣καὶ δ̣ικα̣ίω̣ς̣δικαίως κ̣αὶκαὶ ὃν ἂν
9-10 παρα∤λ̣α̣μβανωπαρα∤λαμβανω
10 χαλκὸν παρὰ Κλιτάρχου ⸢χ̣ω̣ρ̣ὶ̣ς̣⸣χωρὶς ⸢ο̣ὗ̣⸣οὗ ⸢ἂν⸣ἂν ⸢ἐ̣κ̣δ̣έ̣ξω̣μ̣α̣ι̣⸣ἐκδέξωμαι καὶ ἀποκαταστήσειν ἐπὶ τὴν ἐν
10-11 Ἡ̣∤ρ̣α̣κ̣λ̣ή̣ο̣υ̣ςἩ∤ρακλήους
11 πόλει ❨τρ(άπεζαν)❩τράπεζαν ∼ἐὰμ∽ἐὰν μ̣ή̣μή τι ἀνήλωμα ἐπισταλῇ ἂν ἀ̣νηλώσωἀνηλώσω ἐπὶ
12 τῶν τόπ̣ω̣ντόπων δώσειν τε τ̣ὸ̣ντὸν λόγον τῶν πιπτόντων πάντων Κλιτάρχωι τ̣οῦτοῦ
13 τε̣τε λ̣ή̣μ̣μ̣ατοςλήμματος καὶ ἀνηλώματος καὶ τὰ σ̣ύμβολασύμβολα ὃν ἂν ἀνηλώσω .
14 S-3 ἐ̣ὰ̣ν̣ἐὰν δ̣ὲ̣δὲ [προσο]φ̣ιλήσωπροσοφιλήσω πρὸς τὸν ∼χιριζμὸν∽χειρισμὸν τάξομαι ἐπὶ τὴν βασιλικὴν ❨τρ(άπεζαν)❩τράπεζαν ἐν ἡμέ̣ρα̣[ις]ἡμέραις [ε|num:5|]ε|num:5|
15 καὶ πρ̣ᾶ̣ξιςπρᾶξις ἔστω ἔκ τ̣ε̣τε ἐμοῦ καὶ τῶν ὑπα̣ρχόντωνὑπαρχόντων πάντων καὶ μηθὲν
16 ἐ̣ξ̣αλλο̣τ̣ριώσεινἐξαλλοτριώσειν τῶν ὑπαρχόντων ἐμ̣ῶνἐμῶν τὸ συνάλλαγμα κ̣α̣[τʼ]κατʼ
16-17 [ἐ]∤μοῦἐ∤μοῦ
17 〚υπαρ|gap:2|σι〛υπαρ|gap:2|σι ἔσεσθαί τε ἐμφανῆ [Κ]λιτάρχωιΚλιτάρχωι καὶ τ̣ο̣[ῖς]τοῖς [παρʼ]παρʼ [αὐτοῦ]αὐτοῦ
18 ἔξω ἱ̣ε̣ρ̣ο̣ῦ̣ἱεροῦ καὶ β̣ωμοῦβωμοῦ καὶ τεμένους κ̣[αὶ]καὶ π̣άσηςπάσης σκέπης εὐο[ρκοῦντι]εὐορκοῦντι
19 [μέν]μέν [μοι]μοι [εὖ]εὖ [εἴη]εἴη [,], [ἐπιορκοῦ]ν̣τ̣ι̣ἐπιορκοῦντι [δ]ὲδὲ ἔνοχ̣[ον]ἔνοχον [εἶναι]εἶναι τῆι ∼ἀσεβήαι∽ἀσεβείᾳ