Sematia

p.fuad.i.univ.21.xml

TM: 21014HGV: 21014Date: 253 – 260Place: unbekannt

1 m1 S-1 |gap:?| [Ἀ]ὐρήλιοςἈὐρήλιος Ἀπολλωνίδη[ς]Ἀπολλωνίδης |gap:?|
2 |gap:?| Αὐρηλία̣ς̣Αὐρηλίας Απ̣|gap:?|Απ|gap:?|
3 |gap:?||gap:1||gap:?|εως Αὐ̣ρ̣η̣λ̣|gap:?|Αὐρηλ|gap:?|
4 |gap:?|ωτ̣ίων̣ο̣ς̣|gap:?|ωτίωνος |gap:4||gap:2||gap:?|
5 |gap:?| [ἀπὸ]ἀπὸ [τῆς]τῆς Ἀντινοέων π̣ό̣λ̣[εως]πόλεως |gap:?| [ὁμολογῶ]ὁμολογῶ |gap:?|
6 |gap:?| [πεπρ]α̣κένα̣ι̣πεπρακέναι σοι ἀπὸ τοῦ [νῦν]νῦν [εἰς]εἰς [τὸν]τὸν [ἀεὶ]ἀεὶ [χρόνον]χρόνον |gap:?|
7 |gap:3_lines|
10 |gap:?| [κλ]ηρ̣|gap:1||gap:1|κληρ|gap:1||gap:1| ἰδιωτικ̣ῆ̣ςἰδιωτικῆς ἀρο̣ύ̣ρ̣α̣ς̣ἀρούρας |gap:?|
11 |gap:?| [νό]τουνότου γύης βορρᾶ Διονύσου |gap:?| [ἀπηλιώτου]ἀπηλιώτου |gap:?|
12 |gap:?|γικον χῶμα λιβὸ̣ς̣λιβὸς τ̣ὰ̣τὰ λ|gap:?|
13 |gap:?|ας ὑπὲρ |gap:4||gap:2||gap:?|
14 [ἀρου]ρῶνἀρουρῶν ἑπτὰ τετάρτ̣ο̣υ̣|num:7|⧼|num:1/4|τετάρτου|num:7|⧼|num:1/4| |gap:?|
15 δ̣ρ̣α̣χμὰςδραχμὰς ∼χειλίας∽|num:1000|χιλίας|num:1000| αὐτόθ|gap:?| [ἀπέσχον]ἀπέσχον
16 ἐκ πλήρους διʼ ἀπὸ τοῦ ν̣ῦ̣ν̣νῦν κρ̣α̣τ̣ε̣ῖ̣ν̣κρατεῖν [σε?]σε [καὶ?]καὶ [κυριεύειν?]|gap:?|κυριεύειν|gap:?|
17 [σὺν]σὺν ἐ̣κ̣γόνο̣ι̣ς̣ἐκγόνοις κ̣α̣[ὶ]καὶ τ̣οῖς̣τοῖς π̣αρὰπαρὰ σ̣ο̣[ῦ]σοῦ [μεταλημψομένοις]μεταλημψομένοις [τῶν]τῶν
17-18 [πα]∤ραχωρουμέν[ων]πα∤ραχωρουμένων
18 [ἀρουρῶν]ἀρουρῶν |gap:?|
19 κ̣α̣ὶκαὶ χρᾶσθαι καὶ οἰκονομεῖν̣οἰκονομεῖν |gap:?|
20 ἅσπερ κ̣α̣ὶ̣καὶ παρέξομαι σοι βεβαία[ς]βεβαίας [διὰ]διὰ [παντὸς]παντὸς [ἀπὸ]ἀπὸ |gap:?|
21 [πάντ]ω̣ν̣πάντων πά̣σ̣ῃ̣πάσῃ β̣εβαιώσειβεβαιώσει κ̣αὶκαὶ κ̣α̣θαρ̣ὰ̣ς̣καθαρὰς [ἀπὸ]ἀπὸ |gap:?|
22 |gap:?| [ο]ὐ̣σιακῆς̣οὐσιακῆς γῆς κ̣α̣ὶ̣καὶ π̣α̣ν̣[τὸς]παντὸς |gap:7| [καὶ]καὶ [ἀπεργασίας]ἀπεργασίας |gap:?|
23 [καὶ]καὶ [ὑδ]ρ̣οφυλακίαςὑδροφυλακίας χωμά[τ]ω̣[ν]χωμάτων [καὶ]καὶ |gap:?|
24 |gap:?|ς̣|gap:?|ς καὶ ἀπὸ δημοσία[ς]δημοσίας |gap:?|
25 |gap:?|ω̣ν̣|gap:?|ων π̣α̣ντοίων̣παντοίων [τῶν]τῶν [ἕως]ἕως [ἐπαγομένων]ἐπαγομένων |gap:?|
26 [καὶ]καὶ [αὐτῶν]αὐτῶν [ἐπαγομέν]ωνἐπαγομένων τοῦ ἐν[εστῶτος]ἐνεστῶτος |gap:1| [ἔτους]ἔτους [διὰ]διὰ [τὸ]τὸ [τὰ]τὰ [ἀπὸ]ἀπὸ
27 [τοῦ]τοῦ [εἰ]σ̣ι[ό]ν̣[τος]εἰσιόντος |gap:1| [ἔτους]ἔτους τ̣ούτωντούτων π̣ρ̣[όσφορα]πρόσφορα [εἶναι]εἶναι [σοῦ]σοῦ [τοῦ]τοῦ
27-28 [παρα]∤[χωρου]μ̣έ̣ν̣ουπαρα∤χωρουμένου
28 πρὸς̣πρὸς ὃν̣ὃν κ̣α̣ὶ̣καὶ εἶν̣αιεἶναι τὰ [ἀπὸ]ἀπὸ [τοῦ]τοῦ [αὐτοῦ]αὐτοῦ [εἰσιόντος]εἰσιόντος |gap:1|
29 [ἔτους]ἔτους [π]α̣ντοῖ̣α̣παντοῖα τελέσματα̣τελέσματα . S-2 κυρία̣κυρία [ἡ] |gap:10|
29-30 [γραφ]∤[εῖσα]γραφ∤εῖσα
30 [ἣ]ν̣ἣν ὁ̣π̣η̣νίκ̣αὁπηνίκα ἐὰν αἱρῇ δημ̣ο̣σ̣ι̣ώ̣[σεις]δημοσιώσεις [διὰ]διὰ [τὸ]τὸ
30-31 [καταλογ]∤[είου]καταλογ∤είου
31 ο̣ὐ̣οὐ προσδεόμενος τ̣ῆ̣ς̣τῆς ἐμῆς μ̣ε̣τ̣[αλήμψεως]μεταλήμψεως [διὰ]διὰ [τὸ]τὸ
32 [ἐντεῦ]θ̣ενἐντεῦθεν εὐδοκε̣ῖνεὐδοκεῖν με τῇ̣τῇ ἐ̣σ̣ο̣μ̣ε̣ν̣[ῇ]ἐσομενῇ [δημοσιώσει]δημοσιώσει
33 περὶ δὲ τοῦ ταῦτα ὀρθῶς κα[λῶς]καλῶς [γενέσθαι]γενέσθαι [ἐπερωτηθεὶς]ἐπερωτηθεὶς
34 ὑπὸ σοῦ ὡμολόγησα . S-3 ❨(ἔτους)❩ἔτους |gap:1| [Αὐτοκρατόρων]Αὐτοκρατόρων [Καισάρων]Καισάρων
35 Πουπλίου Λικιννίου Οὐαλεριανοῦ καὶ Πουπ[λίου]Πουπλίου [Λικιννίου]Λικιννίου [Οὐαλεριανοῦ]Οὐαλεριανοῦ
36 Γαλλιήνου Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν |gap:?|
37 m2 |gap:?| [Α]ὐ̣ρ̣ή̣λιοςΑὐρήλιος Ἀπο̣λ̣λω̣ν̣ίδ̣η̣[ς]Ἀπολλωνίδης |gap:?|
38 |gap:?| Ἀ̣π̣ο̣λ̣λω̣[ν]ι̣δ̣|gap:2||gap:1||gap:1|πρα̣|gap:1||gap:?|Ἀπολλωνιδ|gap:2||gap:1||gap:1|πρα|gap:1||gap:?|
39 |gap:?|ατα γ̣ὰργὰρ ου επ̣|gap:?|έγρα[ψα]επ|gap:?|έγραψα |gap:?|
39-40 [πα]∤[ρακε]χώρηταιπα∤ρακεχώρηται
40 κα̣ὶ̣καὶ |gap:?|ε |gap:1||gap:?|
40-41 [ἀρού]∤[ρ]αςἀρού∤ρας
41 ὡς πρόκειται καὶ |gap:?|
42 |gap:?| ε̣ὐ̣δοκῶεὐδοκῶ τῇ ἐσομ[ένῃ]ἐσομένῃ [δημοσιώσει]δημοσιώσει |gap:?|
43 |gap:?_lines|