Sematia

p.freib.2.8.xml

TM: 20007HGV: 20007Date: 144 – Place: unbekannt

1 m1 S-1 ἀντίγραφο̣νἀντίγραφον .
2 m2 S-2 Εὐδαίμονι τῶν κεκοσμητη̣κότωνκεκοσμητηκότων ⋰ἱ⋱ερεῖἱερεῖ ἀρχιδικαστῇ καὶ π̣ρὸςπρὸς τῇ ἐπιμελείᾳ τῶν χρηματιστῶν κ̣αὶ̣καὶ τ̣ῶντῶν ἄλλων κριτηρίων
3 παρὰ ⋰Ἰ⋱ουλίαςἸουλίας Δημαρίου μετ[ὰ]μετὰ κυρίου τοῦ δεδομένου αὐτῇ κατὰ τὰ Ῥωμα̣ίωνῬωμαίων ἔθη Λουκίου Ἀρουντίου Λόγγου , καὶ παρὰ τῶν
3-4 ταύ∤της
4 ἀδελφῶν , Μάρκου ⋰Ἰ⋱ουλίουἸουλίου Οὐαλεριανοῦ καὶ ⋰Ἰ⋱[ου]λ̣ί̣ας̣Ἰουλίας Ἀφροδοῦτος , μετὰ κυρίου τοῦ δεδομένου αὐτῇ κατὰ τὰ Ῥωμαίων
5 ἔθη τοῦ υἱοῦ Μάρκου Σεντίου Ἀκύλα · S-3 συνχωροῦμεν πρὸς ἀλλήλους ἐπὶ τοῖσδε ὥστε ἐπεὶ |g:mid-punctus| τε Μᾶρκος ⋰Ἰ⋱ούλιοςἸούλιος
5-6 Οὐαλερι∤ανὸς
6 καὶ ⋰Ἰ⋱ουλίαἸουλία Ἀφροδοῦς , εὐπειθεῖς γεγονότες ὑπὸ τῆς ⋰Ἰ⋱ουλίαςἸουλίας Δημαρίου καὶ ἀπεσχηκότες παρʼ αὐτῆς διά τε χειρὸς
7 ἐξ οἴκου καὶ κατὰ διαγραφὴν διὰ τῆς Μάρκου Κλαυδίου Σαβείνου τραπέζης τὸ ἑσταμένον τῆς τιμῆς κεφάλαιον ἀργυρίου
8 Σεβαστοῦ νομίσματος δραχμὰς χιλίας πεντακοσίας|num:1500| καὶ κατὰ πᾶν συνπεπεισμένοι αὐτόθεν , πεπρακέναι τῇ ⋰Ἰ⋱ουλίᾳἸουλίᾳ
9 Δημαρίῳ τῶν κατηντηκότων εἴς τε αὐτοὺς Ἰούλιον Οὐαλεριανὸν καὶ Ἰουλίαν Ἀφροδοῦν καὶ αὐτὴν ⋰Ἰ⋱ουλίανἸουλίαν Δημάριον
10 ἀπὸ κληρονομίας τοῦ με̣τηλλαχότοςμετηλλαχότος αὐτῶν ἑτέρου ἀδελφοῦ Μάρκου ⋰Ἰ⋱ουλίουἸουλίου Γεμέλλου οὐετρανοῦ , ἀκολούθ̣ως̣ἀκολούθως
10-11 πε∤π[οίην]τ̣αι̣πε∤ποίηνται
11 τῶν ∼του∽τούτου ἀφʼ ἧς ἔθετο Ῥωμαικῆς διαθήκης ἀπογραφῇ παρὰ τοῖς ἐπισκόποις τῷ πέμπτῳ ἔτει Ἀντωνίνου Καίσαρος
12 τοῦ κυρίου , Δύστρῳ , δούλων σωμάτων Ἀσκληποῦτος καὶ Οὐνιῶνος ἐνγενῶν Ἀλεξανδρείας , ἁπλῷ χρήματι καὶ ❨ὄντω(ν)❩ὄντων
13 ἐκτὸς ⋰ἱ̣⋱ερᾶςἱερᾶς νόσου καὶ ἐπαφῆς , κοινῶν πρὸς αὐτὴν Ἰουλίαν Δημάριον τὸ ἐπιβάλλον αὐτοῖς , Μάρκῳ ⋰Ἰ⋱ουλίῳἸουλίῳ Οὐαλεριανῷ καὶ
14 ⋰Ἰ⋱ουλίᾳἸουλίᾳ Ἀφροδοῦτι μέρος δ[ί]μοιρονδίμοιρον , καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν τὴν ⋰Ἰ⋱ουλίανἸουλίαν Δημάριον , παρειληφυῖαν τὰ δοῦλα σώματα Ἀσκληπο̣ῦ̣ν̣Ἀσκληποῦν
15 καὶ Οὐνιῶνα καὶ τεταγμ̣ένηντεταγμένην ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ αὐτῶν τῇ τῶν ἀνδραπ̣ό̣δωνἀνδραπόδων ὠνῇ τὸ καθῆκον τέλος , κρατεῖν αὐτῶν καὶ κυ{κυ}
16 κυριεύειν καὶ ἐξουσίαν ἔχειν ἑτέροις πωλεῖν καὶ διοικεῖν καὶ ἐπιτελεῖν περὶ αὐτῶν ἃς ∼ἐὰν∽ἂν αἱρῆται οἰκονομίας
17 ἀνεμποδίστως , αὐτοῖς δὲ Μάρκῳ ⋰Ἰ⋱ουλίῳἸουλίῳ Οὐαλεριανῷ καὶ ⋰Ἰ⋱ουλίᾳἸουλίᾳ Ἀφροδοῦτι μηδʼ ∼ἄλλου∽ἄλλῳ ὑπὲρ αὐτῶν μηδενὶ
17-18 καταλεί∤πεσθαι
18 ἔφοδον ἐπὶ τὰ δοῦλα σώματα Ἀσκληποῦν καὶ Οὐνιῶνα ἀπὸ μηδενὸς ἁπλῶς δικαίου κατὰ μηδένα τρόπον ,
19 βεβαιοῦν τε αὐτόν τε Μᾶρκον ⋰Ἰ⋱ούλιονἸούλιον Οὐαλεριανὸν καὶ ⋰Ἰ⋱ουλίανἸουλίαν Ἀφροδοῦν καὶ ἑκάτερον αὐτῶν Δημα̣ρ̣ίῳΔημαρίῳ , καὶ πάν̣ταπάντα
20 τὸ̣ντὸν ἐπελευσόμενον ἐνποιησόμενον τῶν δούλων Ἀσκληποῦτος καὶ Οὐνιῶνος ἢ̣ μέρους αὐτῶν αὐτο̣ύςαὐτούς , ⋰Ἰ⋱ούλιονἸούλιον
20-21 Οὐαλερι∤ανὸν
21 καὶ τὴν ⋰Ἰ⋱ουλίανἸουλίαν Ἀφροδοῦν , κατὰ τὸ δίμοι[ρ]ονδίμοιρον μέρος ἀποστήσειν παραχρῆμα τοῖς ἰδίοις δαπανήμασιν , χωρὶς τοῦ κύρια
22 μένειν τὰ συνκεχωρημένα , ἔτι καὶ ∼ἐκτείνειν∽ἐκτίσειν αὐτοὺς ἐξ ἀλληλενγύης τὸ τῆς τιμῆς κεφάλαιον σὺν ἡμιολίᾳ καὶ τὰ
23 βλάβη καὶ δαπανήματα καὶ τὸ ὡρισμένον ∼πρόστειμον∽πρόστιμον καθάπερ ∼ἐγ∽ἐκ δίκης . S-4 ἔστιν δὲ τὰ δοῦλα σώματα , μὲν
23-24 Ἀσκλη∤ποῦς
24 ὡς ἐτῶν δεκαπέντε|num:15| , ❨οὐλ(ὴ)❩οὐλὴ γαστροκνημίᾳ δεξιᾷ , δὲ Οὐνιῶν ὡς ἐτῶν ὀκτώ|num:8| , ἄσημος , καθὼς καὶ ἀνείληφεν ⋰Ἰ⋱ουλίαἸουλία
24-25 Δημά∤ριον
25 ∼τὰ∽κατὰ μὲν τῆς Ἀσκληποῦτος τὴν εἰς τὸν ⋰Ἰ⋱ούλιονἸούλιον Γέμελλον περὶ καταγραφῆς συνχώρησιν οὖσαν ἐπὶ τοῦ τρίτου
26 ἔτους Ἀντωνίνου Καίσαρος τοῦ κυρίου , μηνὸς Γερμανικείου , διʼ ἧς ἐδηλώθη δούλη Ἀσκληπιὰς , κατὰ δὲ τοῦ Οὐνιῶνος
27 τὴν εἰς τὸν ⋰Ἰ⋱ούλιονἸούλιον Γέμελλον περὶ καταγραφῆς αὐτοῦ τοῦ δούλου Οὐνιῶνος καὶ ἑτέρας δούλης πράσεως
27-28 συγχω∤ρήσεως
28 οὔσης ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ τρίτου ἔτους , μηνὸς Γερμανικείου , ἀντίγραφον καὶ τὰς τῶν δούλων προκτητικὰς
28-29 ἀσφα∤λ̣ε[ί]αςἀσφα∤λείας
29 , μένοντος τοῦ λόγου τῇ ἠ[γορακ]υίῃἠγορακυίῃ πρὸς τοὺς ∼πεπρακότες∽πεπρακότας καὶ τοῖ[ς]τοῖς πεπρακόσι πρὸς αὐτὴν περὶ ὧν ἐὰν ἔχωσι
30 π̣ρὸςπρὸς ἀλλήλους , μὴ ἐλαττουμέν[ης]ἐλαττουμένης [τ]ῆςτῆς ⋰Ἰ⋱ουλίαςἸουλίας Δημαρίου ὑπὲρ βεβα[ι]ώσεωςβεβαιώσεως οὗ κατε̣γράφηκατεγράφη παρʼ αὐτῶν καὶ οὗ ἐὰν
30-31 συν∤χω̣ρ̣[ήσωσι]νσυν∤χωρήσωσιν
31 τῇ ἐνεστώσῃ ἡμέρᾳ ἄλ[λ]ωνἄλλων δούλ̣ωνδούλων Εὐφρ̣άτουΕὐφράτου καὶ Ἡρακλείας μέρ[ο]υςμέρους διμοίρου̣διμοίρου . S-5 ❨ἀξιο(ῦμεν)❩ἀξιοῦμεν . S-6 ἔτους ἑβδόμου Αὐτοκράτορο̣ςΑὐτοκράτορος
32 Κ̣α̣ί̣[σαρος]Καίσαρος Τίτου Αἰλίου Ἁδριανοῦ Ἀντωνίνο[υ]Ἀντωνίνου [Σ]εβ̣αστοῦΣεβαστοῦ Εὐσεβοῦς , Μεχεὶρ κ̣ϛ̣|num:26|κϛ|num:26| m3 ❨Ἀπολλώνιο(ς)❩Ἀπολλώνιος ❨κατακεχώρι(κα)❩κατακεχώρικα .