Sematia

p.frankf.2tripl.xml

TM: 2791HGV: 2791Date: -215 – -214Place: Tholthis (Oxyrhynchites)

1 m1 S-1 βασιλεύοντος Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου καὶ Βερενίκης
2 θ̣εῶνθεῶν Εὐεργετῶ̣νΕὐεργετῶν ἔτους ὀγδό̣ουὀγδόου ἐ̣φ̣ʼἐφʼ ἱ̣ε̣ρέ̣ω̣ς̣ἱερέως Πτολεμαίου τοῦ
2-3 Πτο∤λεμαίου
3 τοῦ Στασικρ̣άτ̣ου̣ςΣτασικράτους Ἀλεξ̣ά̣ν̣δρουἈλεξάνδρου κα̣ὶκαὶ θεῶν Σ̣ωτήρωνΣωτήρων καὶ
4 θεῶν Ἀ̣δ̣ε̣λ̣φῶνἈδελφῶν καὶ θεῶν̣θεῶν [Εὐε]ργετῶνΕὐεργετῶν καὶ θ̣εῶνθεῶν
4-5 Φ̣ιλοπατό∤ρωνΦιλοπατό∤ρων
5 κανηφόρο̣υ̣κανηφόρου Ἀ̣ρ̣σ̣ινόηςἈρσινόης Φιλαδέλφου Ἀ̣ρ̣σ̣[ινόης]Ἀρσινόης τῆς Σωσιβίο̣υΣωσιβίου
6 μηνὸς Περ̣ιτ̣ίουΠεριτίου ἐ̣ν̣ἐν Θ̣ώ̣λ̣θ̣ε̣ι̣Θώλθει τ̣ο̣ῦ̣τοῦ Ὀ̣ξ̣[υρ]υ̣ν̣χ̣[ίτου]Ὀξυρυνχίτου [.]. S-2 [ἐμί]σ̣θ̣ω̣σ̣ε̣ν̣ἐμίσθωσεν εἰ̣ςεἰς
7 ἐνιαυτ̣[ὸ]νἐνιαυτὸν σπόρον καὶ θερισμὸν ἕνα|num:1| ἀπὸ τοῦ σπόρ̣[ο]υ̣σπόρου τ̣ο̣ῦτοῦ
8 ἐν τῶι [ἐ]νάτωιἐνάτωι ἔτει ὧ̣νὧν οἱ καρποὶ εἰς τὸ δέκατ̣ονδέκατον ἔτ̣ο̣ς̣ἔτος Ε̣ὔ̣π̣ολι̣ς̣Εὔπολις
9 Ἀ̣θ̣ηναῖοςἈθηναῖος τῶν Φίλωνος ἰδιώτης Ἀλεξάν[δ]ρ̣ωιἈλεξάνδρωι Κ̣ρ̣άτητ̣οςΚράτητος
10 Κ̣υρ̣ηναίωιΚυρηναίωι τῆς ἐπιγονῆ̣ςἐπιγονῆς καὶ Ὥρωι Π̣|gap:2||gap:2||gap:1|ο̣ςΠ|gap:2||gap:2||gap:1|ος
11 Ὀξυρ̣υνχίτηιὈξυρυνχίτηι ἱεροδούλ̣ω̣ι̣ἱεροδούλωι τῆς ∼Θυήριος∽Θοήριος τ̣ὸ̣τὸ ἥ̣μισυἥμισυ [τ]οῦτοῦ
12 ἀναπ̣αύμ̣α̣τοςἀναπαύματος τοῦ ἐν [τῶι]τῶι [αὑτοῦ]αὑτοῦ [κλ]ή̣ρ̣ω̣ι̣κλήρωι α̣ἵ̣αἵ εἰσ̣ι̣ν̣εἰσιν ἄρ̣ου[ρ]αιἄρουραι
13 ε̣ἴ̣κ̣ο̣σ̣ιεἴκοσι κ̣[αὶ]καὶ δύο|num:22| σὺν σπέρματι ἀκίνδυν̣[ον]ἀκίνδυνον [ἐκφ]ο[ρίου]ἐκφορίου [πυ]ρ̣ῶνπυρῶν
13-14 ἀρτα∤βῶ̣ν̣ἀρτα∤βῶν
14 [ἑκατὸ]νἑκατὸν ⸢εἴκοσι⸣εἴκοσι ⸢ἓξ⸣⸢|num:126|⸣ἓξ|num:126| 〚τ̣ε̣σ̣σ̣αρ̣άκ̣ο̣ντα〛τεσσαράκοντα ἓξ|num:46|{ἓξ}|num:46| · S-3 δότω δʼ αὐτ̣οῖς̣αὐτοῖς Ε̣[ὔπο]λ̣ιςΕὔπολις σπέρμα
15 ε[ἰς]εἰς ἑ̣κ̣[άσ]τ̣[η]νἑκάστην ἄρουραν πυρῶν ἀρτάβην μία̣ν̣|num:1|μίαν|num:1| ἐπὶ τ[ῆς]τῆς ∼χρέα̣ς̣∽χρείας . S-4 ἐὰν
16 [δέ]δέ [τινα]τινα [γ]ῆνγῆν εὕρῃ πλέω Εὔπολι[ς]Εὔπολις [τ]ῶ̣ν̣τῶν ε̣ἴ̣κ̣ο̣σ̣ι̣εἴκοσι [καὶ]καὶ [δύο][|num:22|]δύο|num:22| [ἀρουρῶν]ἀρουρῶν
17 [ἐκ]ἐκ [γεωμετ]ρίαςγεωμετρίας καὶ τούτου μέρου[ς]μέρους [,], [τα]σσέσ[θωσαν]τασσέσθωσαν [Εὐπόλει]Εὐπόλει
18 |gap:2||gap:4||gap:1| [ἐκ]φ̣ό̣ρ̣ι̣ονἐκφόριον ἑκάστης ἀρούρας [πυρῶν]πυρῶν [ἀρτάβας]ἀρτάβας [ὀκτὼ]|num:8|ὀκτὼ|num:8|
19 [σὺν]σὺν [σπέρματι]σπέρματι |gap:7| [τὰ]τὰ [δὲ]δὲ ἐ̣κ̣φ̣[ό]ρ̣ι[α]ἐκφόρια [τὰ]τὰ [σ]υνγ̣ε̣γ̣ρ̣α̣μμ[ένα]συνγεγραμμένα
20 [ἀποδότωσαν]ἀποδότωσαν [Ἀλέξανδρος]Ἀλέξανδρος [καὶ]καὶ [Ὧρος]Ὧρος [Ε]ὐ̣[πόλ]ε̣ι̣Εὐπόλει ∼ἐμ∽ἐν μηνὶ Δύ[σ]τρωιΔύστρωι τ[οῦ]τοῦ
21 δ̣[εκάτου]δεκάτου [ἔτου]ς̣ἔτους σ̣ῖ̣τ̣[ον]σῖτον [καθαρὸν]καθαρὸν κ̣α̣ὶ̣καὶ ἄ̣δολονἄδολον τὸν γ̣ενόμεν[ο]νγενόμενον ἐν
22 [τῆι]τῆι γ̣[ῆι]γῆι [μ]έ̣τ̣ρ̣[ωι]μέτρωι χ̣ο̣ὶ̣χοὶ τ̣ῶ̣ι̣τῶι Ε̣ὐπόλεωςΕὐπόλεως μετρήσει̣μετρήσει δικαίαι καὶ
23 [ἀπεν]ε̣γ̣[κάτ]ω̣σανἀπενεγκάτωσαν εἰς̣εἰς τὰ̣τὰ Εὐπό̣λ̣εω̣ς̣Εὐπόλεως ἰ̣δ̣ί̣ω̣ι̣ἰδίωι [ἀνηλ]ώ̣ματιἀνηλώματι · S-5 ἐ̣ὰνἐὰν
24 [δὲ]δὲ [μὴ]μὴ ἀ̣[πο]δ̣ῶσιἀποδῶσι κατὰ τὰ̣τὰ γεγραμμ̣έ̣[να]γεγραμμένα [,], [ἀπο]τ̣εισάτωσανἀποτεισάτωσαν
25 Ε[ὐπόλ]ειΕὐπόλει τ̣[ι]μὴντιμὴν τῆς ἀρτάβης ἑκά̣[στη]ςἑκάστης ∼τῶμ∽τῶν
25-26 πυ̣∤ρῶ̣[ν]πυ∤ρῶν
26 [δρ]α̣χ[μὰς]δραχμὰς δέκα|num:10| . S-6 δὲ καλάμη ἔστω Εὐπό̣λε[ως]Εὐπόλεως · S-7 τ̣ὸτὸ δὲ ἄχυρον
27 ἀ̣λ̣[οήσας]ἀλοήσας [Εὔ]π̣ολι̣ςΕὔπολις ἐχέτω καὶ πρᾶξις ἔστω Εὐπόλε̣ι̣Εὐπόλει παρὰ
27-28 Ἀλε∤ξ[άνδρ]ο̣υἈλε∤ξάνδρου
28 [καὶ]καὶ [Ὥρ]ο̣υὭρου πράσσοντι κατὰ τὸ διάγραμμα . S-8 [κ]υρ̣ι̣ε̣υ̣έτωκυριευέτω δὲ
29 [Εὔπολις]Εὔπολις [τῶν]τῶν [καρπῶ]ν̣καρπῶν ἕ̣ωςἕως ἂν τὰ αὑτ̣[ο]ῦ̣αὑτοῦ κ̣[ο]μ̣ί̣σηταικομίσηται .
29-30 S-9 βε∤[βαιούτω]βε∤βαιούτω
30 [δὲ]δὲ [Εὔπολις]Εὔπολις [Ἀλεξάνδρωι]Ἀλεξάνδρωι κ̣α̣ὶ̣καὶ Ὥ̣ρ̣ω̣ι̣Ὥρωι τ[ὴν]τὴν [γῆ]ν̣γῆν [καὶ]καὶ [το]ὺ̣ς̣τοὺς
30-31 κα[τα]∤[σπαρέντας]κατα∤σπαρέντας
31 [ἐν]ἐν [αὐτῆι]αὐτῆι [καρποὺς]καρποὺς [καθʼ]καθʼ [ἃ] μ̣ε̣μ̣ί̣σ̣[θωκεν]μεμίσθωκεν [·]· S-10 [ἐὰν]ἐὰν [δὲ]δὲ μ̣ὴ̣μὴ
31-32 βε̣∤[βαιώσῃ]βε∤βαιώσῃ
32 [κατὰ]κατὰ [τὰ]τὰ [γεγραμμένα]γεγραμμένα , ἀ̣π̣ο̣τ̣ε̣[ισάτω]ἀποτεισάτω [Εὔπο]λιςΕὔπολις
32-33 Ἀλε∤[ξάνδρωι]Ἀλε∤ξάνδρωι
33 [καὶ]καὶ [Ὥρωι]Ὥρωι [ἐπίτιμον]ἐπίτιμον [ἀργυρίου]ἀργυρίου [δραχ]μ̣ὰ̣ς̣δραχμὰς χ̣[ιλίας][|num:1000|]χιλίας|num:1000| [,], [ἐὰν]ἐὰν μή
34 [τι]τι [βασιλικὸν]βασιλικὸν [κώλυμα]κώλυμα [γένηται]γένηται [.]. S-11 [ἡ] [δὲ]δὲ [σ]υ̣[γγρ]αφ̣ὴ̣συγγραφὴ ἥδ̣ε̣ἥδε κ̣[υρία]κυρία ἔ̣σ̣[τω]ἔστω [οὗ]οὗ
35 [ἂν]ἂν [ἐπιφέρηται]ἐπιφέρηται [·]· S-12 [μάρτυρες]μάρτυρες [.].
36 S-13 |vac:?| |gap:?| [Φιλοπατό]ρ̣ω̣νΦιλοπατόρων κανηφόρο̣υκανηφόρου Ἀρσινόης
36-37 Φιλ̣[α]∤[δέλφου]Φιλα∤δέλφου
37 [Πτ]ολ[ε]μαί̣δοςΠτολεμαίδος τῆς Πτολ̣εμαί[ο]υΠτολεμαίου τοῦ
37-38 Ἐμ∤[πεδίωνος]Ἐμ∤πεδίωνος
38 [μ]ηνὸς̣μηνὸς |gap:4| Ὑπερβερ̣εταίουὙπερβερεταίου ἐ̣νἐν Θώλθε̣ι̣Θώλθει
39 [τοῦ]τοῦ [Ὀξυρ]υνχί[το]υὈξυρυνχίτου νομο̣ῦνομοῦ .
40 S-14 |vac:?| βασ[ι]λ̣ε̣[ύο]ντοςβασιλεύοντος Πτολεμαίου τοῦ Π̣τ̣ο̣λεμα[ίου]Πτολεμαίου κ̣α̣ὶ̣καὶ Β[ερε]νίκ̣[ης]Βερενίκης
41 θεῶ̣ν̣θεῶν Ε̣[ὐε]ργετῶνΕὐεργετῶν ἔτους ὀγδόου ἐφʼ ∼ἑρέως∽ἱερέως Πτ̣ο̣λεμα[ίου]Πτολεμαίου τ[οῦ]τοῦ
42 Πτ̣ολε̣[μα]ίουΠτολεμαίου τοῦ Στασικράτους Ἀ̣λεξ̣ά̣νδρ[ο]υἈλεξάνδρου κ̣α̣ὶ̣καὶ θ̣ε̣[ῶν]θεῶν
42-43 Σ̣[ω]∤τήρω̣ν̣Σω∤τήρων
43 καὶ θεῶν Ἀδελφῶν καὶ θεῶν Εὐεργε[τῶν]Εὐεργετῶν κ̣α̣[ὶ]καὶ [θεῶν]θεῶν
43-44 [Φι]∤λ̣οπ̣ατ̣όρωνΦι∤λοπατόρων
44 κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλ̣[φου]Φιλαδέλφου Ἀ̣ρ̣σ̣ι̣[νόης]Ἀρσινόης [τῆς]τῆς
45 Σω[σ]ιβί[ο]υ̣Σωσιβίου μηνὸς̣μηνὸς Περιτίου ἐν Θώλθ̣[ει]Θώλθει τοῦ [Ὀξυρυγχίτου]Ὀξυρυγχίτου .
46 S-15 ἐμ̣ίσθ̣[ω]σ̣[ε]ν̣ἐμίσθωσεν [ε]ἰ̣ς̣εἰς ἐνιαυτὸν σπόρ[ον]σπόρον [καὶ]καὶ [θερισμὸν]θερισμὸν [ἕνα][|num:1|]ἕνα|num:1| [ἀπὸ]ἀπὸ
47 τοῦ σπ̣ό̣ρ̣ουσπόρου τοῦ ἐν τῶι ἐνάτ[ωι]ἐνάτωι [ἔτει]ἔτει [ὧν]ὧν [οἱ]οἱ [καρποὶ]καρποὶ [εἰς]εἰς
48 τὸ δέ[κ]α̣τονδέκατον ἔτος Εὔπ̣[ολις]Εὔπολις [Ἀθηναῖος]Ἀθηναῖος [τῶν]τῶν [Φίλωνος]Φίλωνος
48-49 [ἰδι]∤ώτης̣ἰδι∤ώτης
49 Ἀλεξάνδρ[ωι]Ἀλεξάνδρωι [Κράτητος]Κράτητος [Κυρηναίωι]Κυρηναίωι [τῆς]τῆς
50 ἐ̣π̣ι̣γ̣ο̣ν̣ῆ̣ς̣ἐπιγονῆς κ̣α̣ὶ̣καὶ Ὥρ̣[ω]ι̣Ὥρωι |gap:8| [Ὀ]ξυρ[υνχίτηι]Ὀξυρυνχίτηι
51 ἱεροδούλ[ωι]ἱεροδούλωι τῆς ∼Θυήριος∽Θοήριος τὸ |gap:4||gap:4| ἥμ̣[ι]συἥμισυ τοῦ
52 [ἀ]ν̣απαύματοςἀναπαύματος το̣ῦτοῦ ἐν τῶι αὑτοῦ κλήρωι 〚τῶν〛τῶν αἵ
52-53 εἰ∤σ̣ινεἰ∤σιν
53 ἄρουρα̣ιἄρουραι εἴ̣κ[οσ]ιεἴκοσι καὶ δύο|num:22| σὺν σπέρματι ἀ̣[κί]ν̣δυν[ο]ν̣ἀκίνδυνον
54 [ἐ]κφορί[ο]υ̣ἐκφορίου πυρῶν ἀρταβῶν ἑκατὸν ⸢εἴ[κ]οσι⸣εἴκοσι 〚τεσσα̣[ρά]κοντ̣α̣〛〚|num:40|ʼ〛τεσσαράκοντα|num:40|ʼ
55 [ἕξ][|num:126|]ἕξ|num:126| [·]· S-16 δότω δʼ αὐ[τοῖ]ςαὐτοῖς Εὔπολις σπέρμα ε̣ἰ̣[ς]εἰς ἑκά[σ]τ[η]νἑκάστην ἄρουρα̣ν̣ἄρουραν
56 [πυρ]ῶ̣ν̣πυρῶν ἀρτα[β]ηνἀρταβην μ̣ί̣α̣ν̣|num:1|μίαν|num:1| ἐπὶ τῆς χρ[εία]ς̣χρείας . S-17 [ἐὰν]ἐὰν |gap:5|ωμ̣|gap:2||gap:5|ωμ|gap:2|
57 |gap:8| [εὕρῃ]εὕρῃ [Ε]ὔ̣π̣ολιςΕὔπολις πλέω τῶν̣τῶν [ε]ἴ̣[κοσι]εἴκοσι [καὶ]καὶ [δύο][|num:22|]δύο|num:22|
57-58 [ἀρου]∤[ρῶν]ἀρου∤ρῶν
58 του|gap:1||gap:5||gap:1|ο̣υ̣ςτου|gap:1||gap:5||gap:1|ους κατεσπαρμέ[νην]κατεσπαρμένην [,],
58-59 [τασσέσ]∤[θω]σ̣α̣ν̣τασσέσ∤θωσαν
59 Ε̣ὐ̣πόλειΕὐπόλει ἐκφόριον̣ἐκφόριον ἑκάστης ἀρούρ̣αςἀρούρας π[υρῶν]πυρῶν
60 ἀρτάβας ὀ̣κ̣τὼ|num:8|ὀκτὼ|num:8| 〚χ̣ω̣ρ̣ὶ̣ς̣〛χωρὶς 〚τοῦ〛τοῦ 〚ἐκφορίου〛ἐκφορίου σὺν σπέρμ̣[ατι]σπέρματι .
61 S-18 τὰ [δὲ]δὲ [ἐκφ]όριαἐκφόρια τὰ σ[υ]ν̣γε̣γραμμένασυνγεγραμμένα ἀποδότω̣[σαν]ἀποδότωσαν
62 Ἀ̣λ̣[έξανδρος]Ἀλέξανδρος [καὶ]καὶ Ὧ̣ρ̣οςὯρος Εὐπόλει ∼ἐμ∽ἐν μηνὶ Δύ[σ]τρωιΔύστρωι
63 [τοῦ]τοῦ [δεκ]ά̣τουδεκάτου ἔτους σῖτον καθαρὸ̣νκαθαρὸν καὶ ἄδ̣ολονἄδολον τὸν
64 [γενόμεν]ο̣ν̣γενόμενον ἐν τῆι γῆι μέτρωι χοὶ τῶι
64-65 Εὐπο∤λε̣[ω]ς̣Εὐπο∤λεως
65 μ̣ετρήσειμετρήσει δικαίαι καὶ ἀπενεγκάτωσαν εἰς
66 τὰ Εὐπόλε̣ωςΕὐπόλεως ἰ̣δίωιἰδίωι ἀνηλώματι · S-19 ἐὰν δὲ μὴ
66-67 ἀπο∤[δ]ῶ̣σ̣ι̣ν̣ἀπο∤δῶσιν
67 κατὰ τὰ γεγραμμένα , ἀποτεισάτωσαν
67-68 Ἀλέ∤ξανδρος
68 καὶ Ὧρος Εὐπόλει τιμὴν τῆς ἀρτάβης
69 ἑ̣κ̣ά̣σ̣τ̣η̣ς̣ἑκάστης ∼[τῶ]μ̣∽τῶν πυρῶν δραχμὰς δέκα|num:10| . S-20 δ̣[ὲ]δὲ
69-70 κ̣α̣∤λ[ά]μηκα∤λάμη
70 ἔ̣σ̣τ̣ωἔστω |gap:3| Εὐπόλ[ε]ωςΕὐπόλεως · S-21 τὸ δὲ ἄχυρον ἀλοή̣[σας]ἀλοήσας
71 Ε[ὔ]πολι[ς]Εὔπολις [ἐχέ]τωἐχέτω καὶ πρᾶξις ἔστω Εὐ[πόλει]Εὐπόλει
72 [παρὰ]παρὰ Ἀλ̣[εξάνδρου]Ἀλεξάνδρου [κ]α̣ὶκαὶ Ὥρου πράσσοντ[ι]πράσσοντι κατὰ̣κατὰ [τὸ]τὸ
73 [διάγραμμα]διάγραμμα [.]. S-22 [κυριευ]έ̣τ[ω]κυριευέτω δὲ [Ε]ὔ̣[π]ολιςΕὔπολις τῶν κ̣[αρπῶν]καρπῶν
74 [ἕως]ἕως [ἂν]ἂν [τὰ]τὰ [αὑτοῦ]αὑτοῦ κομίσηται . S-23 βεβαι[ο]ύ[τω]βεβαιούτω [δὲ]δὲ
74-75 [Εὔ]∤[πολις]Εὔ∤πολις
75 [Ἀλεξάνδρωι]Ἀλεξάνδρωι [κ]αὶκαὶ Ὥρωι τὴν γῆν καὶ [τοὺς]τοὺς
75-76 [κα]∤[τασπαρέντας]κα∤τασπαρέντας
76 [ἐν]ἐν [α]ὐ̣τῆιαὐτῆι καρποὺς καθʼ μ̣[εμίσθωκεν]μεμίσθωκεν ·
77 S-24 [ἐὰν]ἐὰν [δὲ]δὲ [μὴ]μὴ [βεβ]α̣ιώσῃβεβαιώσῃ κατὰ τὰ γεγ[ραμμένα]γεγραμμένα
78 [ἀποτεισάτω]ἀποτεισάτω [Εὔπ]ο̣λ̣ι̣ς̣Εὔπολις Ἀλεξάνδρωι κα̣[ὶ]καὶ [Ὥρωι]Ὥρωι
78-79 [ἐπί]∤[τιμον]ἐπί∤τιμον
79 [ἀργυρίου]ἀργυρίου [δραχμὰ]ςδραχμὰς χιλίας|num:1000| , ∼ἐὰμ∽ἐὰν μ̣[ή]μή [τι]τι
79-80 [βασι]∤[λικὸν]βασι∤λικὸν
80 [κώλυμα]κώλυμα [γένηται]γένηται . S-25 ἡ̣ δ̣ὲ̣δὲ συγγ[ραφὴ]συγγραφὴ [ἥδε]ἥδε [κυρία]κυρία
81 [ἔστω]ἔστω [οὗ]οὗ [ἐπιφέρηται]ἐπιφέρηται [·]· S-26 [μάρτυρες]μάρτυρες .