Sematia

p.frankf.1.xml

TM: 2790HGV: 2790Date: -213 – -213Place: Tholthis (Oxyrhynchites)

1 m1 S-1 [βασιλ]εύοντοςβασιλεύοντος Πτολεμαίου το[ῦ]τοῦ [Πτολεμαίου]Πτολεμαίου [καὶ]καὶ [Β]ερενίκηςΒερενίκης θεῶν
2 [Εὐεργ]ετῶνΕὐεργετῶν ἔτους ἐνάτο[υ]ἐνάτου [ἐφʼ]ἐφʼ [ἱερέως]ἱερέως [Ἀνδρονί]κουἈνδρονίκου τοῦ
2-3 Νικάνο∤[ρος]Νικάνο∤ρος
3 [Ἀ]λ̣εξάνδρουἈλεξάνδρου καὶ θεῶν Σωτήρων καὶ θεῶν Ἀδελφῶν καὶ θεῶν
4 [Εὐε]ργετῶνΕὐεργετῶν καὶ θεῶν Φιλοπατόρων , κανηφόρου Ἀρσινόης
4-5 Φι∤λαδέλφου
5 Πτολεμαίδος τῆς <Πτολεμαίου>Πτολεμαίου <τοῦ>τοῦ Ἐμπεδίωνος μηνὸς Πανήμου
6 ἐν Θώλθει τοῦ Ὀξυρυγχίτου . S-2 ἐμίσθωσεν Ἀπολλώνιος
7 Μακεδὼν τριακοντάρουρος κληροῦχος τῶν οὔπω ὑφʼ
7-8 ἡ∤γεμόνα
8 Νεοπτολέμωι Νουμηνίου Πέρσηι τῆς
8-9 ἐπιγο∤νῆς
9 τὸν ἑαυτοῦ κλῆρον ὅλον εἰς ἐνιαυτὸν σπόρον
10 κ̣αὶκαὶ θερισμὸν̣θερισμὸν ἕν̣α̣|num:1|ἕνα|num:1| · S-3 ἄ̣ρ̣[ξ]ε̣ιἄρξει δὲ σ̣πόροςσπόρος τ̣ῆςτῆς μ̣ι̣σ̣θ̣[ώσ]εωςμισθώσεως ἐν
11 τῶι δεκάτ[ωι]δεκάτωι [ἔτ]ειἔτει ∼ὡν∽οὗ οἱ καρποὶ εἰς τὸ ἑν[δέκα]τονἑνδέκατον ἔτος ,
12 ∼ἀσπερμοὶ∽ἀσπερμὶ ἀκ[ίνδυ]νονἀκίνδυνον πλὴν ἀβρόχου ἐκφ̣[ορίου]ἐκφορίου πυρῶν
13 ἀρταβ[ῶ]νἀρταβῶν [ἑ]ξ[ήκον]τα|num:60|ἑξήκοντα|num:60| · S-4 ἐὰν δέ τις γῆ ἄβροχ̣[ος]ἄβροχος [γένηται]γένηται [,],
13-14 [παρα]∤δεχέ[σθω]παρα∤δεχέσθω
14 [Ἀπολλών]ιοςἈπολλώνιος Νεοπ[τ]ολέμ[ω]ιΝεοπτολέμωι κα|gap:10|
15 ἐκφ[όριον]ἐκφόριον [τῆς]τῆς [ἀβ]ρόχουἀβρόχου γῆς γενομένη[ς]γενομένης [.]. S-5 [τὰ]τὰ [δὲ]δὲ
15-16 [ἐκφό]∤ριαἐκφό∤ρια
16 [τὰ]τὰ [συγγεγρα]μμένασυγγεγραμμένα ἀποδότω Νεοπτόλεμο[ς]Νεοπτόλεμος
16-17 [Ἀπολ]∤λω[νίωι]Ἀπολ∤λωνίωι
17 [ἐν]ἐν μηνὶ Δύστρωι τοῦ ἑνδεκάτου ἔτου[ς]ἔτους
17-18 [σῖ]∤τον̣σῖ∤τον
18 [καθα]ρ̣[ὸ]νκαθαρὸν καὶ ἄδολον τὸν γενόμενον ἐν τῶ[ι]τῶι
18-19 [κλή]∤ρωικλή∤ρωι
19 μ[έτρ]ωιμέτρωι χοὶ δικαίωι μετρήσει δικαίαι καὶ
19-20 ἀ[πε]∤νεγ[κά]τωἀπε∤νεγκάτω
20 εἰς Θῶλθιν οὗ ἂν Ἀπολλώνιος συντ[ά]ξη̣ισυντάξηι
21 [ἰδίωι]ἰδίωι ∼[ἀνη]λώ[μα]τι∽ἀναλώματι · S-6 ἐὰν δὲ μὴ ἀποδῶι κατὰ τὰ
21-22 γεγραμ∤[μένα]γεγραμ∤μένα
22 [,], [ἀποτεισάτ]ωἀποτεισάτω Νε[ο]π[τ]όλεμοςΝεοπτόλεμος Ἀπολλωνίωι
22-23 τι∤μὴν
23 τῆς ἀρτά[βης]ἀρτάβης [ἑκάστης]ἑκάστης ∼[τ]ῶμ∽τῶν πυρῶν δραχμὰς
24 δέκα|num:1| καὶ π[ρᾶξις]πρᾶξις ἔ̣σ̣τ̣ω̣ἔστω Ἀπολλωνίωι παρὰ
24-25 Νεοπτο∤λέμου
25 πράσ[σοντι]πράσσοντι κ̣ατὰκατὰ τὸ [δ]ι̣άγραμμαδιάγραμμα . S-7 κυριευέτω
26 δ̣ὲδὲ [Ἀ]π̣[ολ]λ̣[ώνιος]Ἀπολλώνιος [τ]ῶ̣ντῶν καρπῶν ἕως [ἂν]ἂν τὰ α̣ὑ̣τοῦαὑτοῦ
26-27 κο∤[μίσηται]κο∤μίσηται
27 [.]. S-8 [ἐὰν]ἐὰν [δέ]δέ [τι]τι πραχθῇ̣πραχθῇ Νεοπτόλ̣εμος̣Νεοπτόλεμος ὑπὲρ το̣[ῦ]τοῦ
28 [κλήρου]κλήρου [ἢ] [ὑπὲρ]ὑπὲρ [Ἀπο]λλωνίου̣Ἀπολλωνίου εἰς τὸ βασιλικὸν ἄλλο τ[ι]τι
29 [καθʼ]καθʼ [ὁντινοῦν]ὁντινοῦν [τρ]όποντρόπον , ∼ὑπ[ο]λογ̣ίτω∽ὑπολογείτω Νεοπτόλεμος εἰ[ς]εἰς
30 [τὰ]τὰ [ἐκφόρια]ἐκφόρια [.]. S-9 [ὁμολογε]ῖὁμολογεῖ δὲ Ἀπολλ̣[ώ]νιοςἈπολλώνιος ἔχειν παρὰ
30-31 Νεοπτολ[έ]∤[μου]Νεοπτολέ∤μου
31 [πρόδομα]πρόδομα [ἄτοκον]ἄτοκον χαλκοῦ [ν]ομίσματοςνομίσματος δραχμὰ̣ς̣δραχμὰς
31-32 ἑ̣[ξ]∤[ήκοντα][|num:60|]ἑξ∤ήκοντα|num:60|
32 [·]· S-10 [ταύτας]ταύτας [δ]ὲ̣δὲ ἀποδότω̣ἀποδότω Ἀπολλώνιος
32-33 Νε[ο]πτολ̣έμ̣∤[ωι]Νεοπτολέμ∤ωι
33 [πρὸ]πρὸ [τοῦ]τοῦ [αὐτὸν]αὐτὸν [ἢ] [τ]ὰτὰ ἐκ̣φόρι[α]ἐκφόρια κομίσασθαι · S-11 ἐὰ̣νἐὰν δὲ μ̣[ὴ]μὴ
34 [ἀποδῶι]ἀποδῶι [,], [ἐξέστω]ἐξέστω [Νεοπτ]ολέμω[ι]Νεοπτολέμωι ∼[ἀ]νεπευθύνωι∽ἀνυπευθύνωι [ὄ]ν̣τ[ι]ὄντι
34-35 [ὑπο]∤[λογεῖν]ὑπο∤λογεῖν
35 [σῖτον]σῖτον [τῶν]τῶν ἑξή̣κον[τ]α|num:60|ἑξήκοντα|num:60| δραχμῶν ἀπ̣[ὸ]ἀπὸ τῶ[ν]τῶν
35-36 [ἐκ]φο∤[ρίων]ἐκφο∤ρίων
36 [τιμῆς]τιμῆς [ὡς]ὡς [ἂν]ἂν [π]ωλ[ῆ]τα[ι]πωλῆται ἐπὶ τῆς ἅλω καὶ προσδεχέσθω̣προσδεχέσθω
37 [Ἀπολλώνιος]Ἀπολλώνιος [·]· S-12 [ἐὰν]ἐὰν [δὲ]δὲ [μὴ]μὴ [ἐκ]ποι̣ῆιἐκποιῆι κ[ο]μ̣ίσα̣σθαικομίσασθαι ἀ[λλὰ]ἀλλὰ
37-38 προσοφειλή∤[σῃ]προσοφειλή∤σῃ
38 [τι]τι [Ἀπολλώνιος]Ἀπολλώνιος [Νεο]π̣[τολέμ]ω̣ιΝεοπτολέμωι [ἢ] σιτικὸν χαλκικόν ,
38-39 ἐπι∤[γεωργείτω]ἐπι∤γεωργείτω
39 [Νεοπτόλεμος]Νεοπτόλεμος [τὸν]τὸν [κλῆ]ρον̣κλῆρον τοῦ αὐτοῦ ἐκφορίου καὶ
40 [ὑπολογείτω]ὑπολογείτω [ἐπὶ]ἐπὶ [τῶι]τῶι [,], [ἕως]ἕως [ἂν]ἂν [τὰ]τὰ [α]ὑτ̣οῦαὑτοῦ κομίσηται . S-13 βεβαιούτω
41 [δὲ]δὲ [Ἀπολλώνιος]Ἀπολλώνιος [Νεοπτολέμωι]Νεοπτολέμωι [τὸν]τὸν κ̣λῆρονκλῆρον καὶ τοὺς
41-42 κατασπαρέν∤[τ]α̣[ς]κατασπαρέν∤τας
42 ἐ̣ν̣ἐν αὐτῶι κα̣ρπο[ὺς]καρποὺς κα[θʼ]καθʼ [ἃ] μ̣[ε]μ̣ί̣σθωκενμεμίσθωκεν · S-14 ἐὰν δὲ μὴ βεβαιώσῃ
43 κατὰ̣κατὰ τὰ γεγραμμέ[να]γεγραμμένα [,], [ἀπ]οτε̣ι̣σ̣ά̣τωἀποτεισάτω Ἀπολλώνιος̣Ἀπολλώνιος Νεοπτολέμωι
44 ἐπίτ̣ιμονἐπίτιμον ἀργυρί[ου]ἀργυρίου [δρα]χμὰςδραχμὰς χιλίας|num:1000| , ∼ἐὰμ∽ἐὰν μή [τ]ιτι βασιλικὸν
45 κώλ̣[υμ]ακώλυμα γέν[η]ταιγένηται · S-15 [ἐὰν]ἐὰν [δέ]δέ [τι]τι [βασιλικὸν]βασιλικὸν [κώλυμα]κώλυμα [γ]ένηταιγένηται ,
45-46 ἀπο∤δότ[ω]ἀπο∤δότω
46 Ἀπ[ο]λλ[ώ]νιοςἈπολλώνιος Ν[εο]πτολέμ[ωι]Νεοπτολέμωι [τὰς]τὰς [ἑξήκοντα][|num:60|]ἑξήκοντα|num:60| [δρα]χ̣μὰςδραχμὰς τὸ
46-47 πρό̣∤δομα̣πρό∤δομα
47 [κ]αὶκαὶ ἄ̣νἄν [τι]τι ἄλλο π̣[ροσοφ]ειλήσῃπροσοφειλήσῃ [παραχρῆμα]παραχρῆμα [·]· S-16 [ἐὰν]ἐὰν [δ]ὲ̣δὲ μ̣ὴμὴ ἀ̣π̣οδῶιἀποδῶι ,
48 ἀποτ[ει]σάτω̣ἀποτεισάτω [ἡ]μιόλι[ον]ἡμιόλιον [καὶ]καὶ [ἡ] [π]ρ̣ᾶ̣ξ[ις]πρᾶξις [ἔστω]ἔστω [Νεοπτολέμ]ωιΝεοπτολέμωι παρὰ
49 Ἀπολλωνί[ου]Ἀπολλωνίου πράσσ̣[οντι]πράσσοντι [κατὰ]κατὰ [τὸ]τὸ [διάγραμμα]διάγραμμα [.]. S-17 [ἡ] δὲ
50 συνγραφ[ὴ]συνγραφὴ ἥδε κ[υρία]κυρία [ἔστω]ἔστω [οὗ]οὗ [ἂν]ἂν [ἐπιφέρηται]ἐπιφέρηται [·]· S-18 [μάρτυρες]μάρτυρες [.].
51 S-19 |vac:?| βασιλεύοντος Πτολ[εμαίου]Πτολεμαίου [τοῦ]τοῦ Πτολεμ̣α̣ί̣ουΠτολεμαίου καὶ
51-52 Βερενί∤κης
52 θεῶν Ε[ὐ]εργετῶ̣[ν]Εὐεργετῶν [ἔτους]ἔτους [ἐνά]τουἐνάτου ἐφʼ ἱερέως Ἀνδρονίκου
53 τοῦ Νικάν[ορ]οςΝικάνορος Ἀλε[ξάνδρου]Ἀλεξάνδρου [κ]α̣ὶ̣καὶ θ̣ε̣ῶνθεῶν Σωτήρων καὶ θεῶν
54 Ἀ[δ]ελφῶνἈδελφῶν κα[ὶ]καὶ θεῶν [Εὐεργετῶν]Εὐεργετῶν [κ]αὶκαὶ θεῶν Φι{Φι}
54-55 Φιλοπατό∤ρω̣νΦιλοπατό∤ρων
55 [κ]ανηφό[ρ]ουκανηφόρου Ἀρ[σινόης]Ἀρσινόης [Φιλαδέλ]φουΦιλαδέλφου Πτολεμαίδος τῆς
56 Πτολεμαίου τοῦ Ἐ[μπεδίωνος]Ἐμπεδίωνος [μη]νὸςμηνὸς Πανήμου ἐν
56-57 Θώλ∤θει
57 τοῦ Ὀξυρυ[γχίτου]Ὀξυρυγχίτου [νομοῦ]νομοῦ . S-20 ἐμίσθωσεν 〚εμ〛εμ
57-58 Ἀπολ∤λώνι[ο]ςἈπολ∤λώνιος
58 Μακεδὼν τ[ριακοντάρουρο]ςτριακοντάρουρος κληρ[οῦ]χοςκληροῦχος τῶν
58-59 οὔ∤πω
59 ὑφʼ ἡγεμόνα Ν̣[εοπτολέμωι]Νεοπτολέμωι [Ν]ουμη[ν]ί̣ουΝουμηνίου Πέρσηι
60 τῆς ἐπ[ι]γονῆςἐπιγονῆς [τὸν]τὸν [ἑαυτοῦ]ἑαυτοῦ [κ]λῆρο[ν]κλῆρον [ὅ]λονὅλον εἰς
60-61 ἐ̣νι∤αυτὸνἐνι∤αυτὸν
61 σπόρον κα[ὶ]καὶ [θερισμὸν]θερισμὸν [ἕνα][|num:1|]ἕνα|num:1| [·]· S-21 [ἄ]ρξειἄρξει δ̣[ὲ]δὲ [ὁ] σπόρος τ̣ῆςτῆς
62 μισθώσεω̣ςμισθώσεως ἐν [τῶι]τῶι [δεκάτωι]δεκάτωι [ἔ]τ[ει]ἔτει [οὗ]οὗ [οἱ]οἱ καρπ̣[οὶ]καρποὶ ε̣ἰ[ς]εἰς
63 τὸ ἑνδέκατ̣ονἑνδέκατον ἔτ[ος]ἔτος [,], [ἀσπερμὶ]ἀσπερμὶ [ἀ]κ̣ί[νδυνο]νἀκίνδυνον πλ[ὴν]πλὴν
63-64 [ἀβ]ρό∤χουἀβρό∤χου
64 ἐκφορ[ίο]υἐκφορίου πυ[ρῶν]πυρῶν [ἀρταβῶν]ἀρταβῶν [ἑ]ξ[ήκοντ]α|num:60|ἑξήκοντα|num:60| · S-22 ἐὰν [δέ]δέ [τις]τις
65 γῆ ἄβροχ[ος]ἄβροχος γ̣ένη[ται]γένηται [,], [παραδε]χ̣έσ[θω]παραδεχέσθω [Ἀ]π̣ολλώ̣[νιος]Ἀπολλώνιος
66 Νεοπτολ[έ]μωιΝεοπτολέμωι κ|gap:11| ἐ[κφόρι]ονἐκφόριον τ[ῆς]τῆς
66-67 [ἀβρό]∤χουἀβρό∤χου
67 γῆς [γε]νομέν[ης]γενομένης [.]. S-23 [τὰ]τὰ [δὲ]δὲ [ἐκφόρι]αἐκφόρια [τὰ]τὰ
67-68 [συν]γεγ[ραμμέ]∤νασυνγεγραμμέ∤να
68 ἀποδ̣[ό]τωἀποδότω [Νεοπτόλεμος]Νεοπτόλεμος [Ἀπολ]λ̣[ωνίω]ιἈπολλωνίωι [ἐν]ἐν
68-69 [μη]∤νὶμη∤νὶ
69 Δύστ̣[ρωι]Δύστρωι τ̣[οῦ]τοῦ [ἑνδεκάτου]ἑνδεκάτου [ἔτους]ἔτους [σῖτον]σῖτον
69-70 [καθα]∤ρὸνκαθα∤ρὸν
70 καὶ ἄδ[ολ]ο̣νἄδολον τὸ[ν]τὸν [γενόμε]νονγενόμενον [ἐ]νἐν τῶι κλ̣[ή]ρωικλήρωι μέτρωι
71 χοὶ δικα[ί]ωιδικαίωι μετ̣[ρήσει]μετρήσει [δ]ικαίαιδικαίαι καὶ ἀπ̣[ε]νεγκάτωἀπενεγκάτω
72 εἰς Θῶλθειν [οὗ]οὗ [ἂν]ἂν [Ἀπ]ολλώνιοςἈπολλώνιος συντ[ά]ξηισυντάξηι ἰδίωι
73 ∼ἀνηλώματι∽ἀναλώματι · S-24 ἐὰν [δὲ]δὲ [μὴ]μὴ [ἀ]ποδ̣ῶ̣ιἀποδῶι κατὰ τὰ
73-74 γ̣ε̣γραμμέ∤ναγεγραμμέ∤να
74 , ἀποτεισάτω Ν̣[εοπ]τόλεμοςΝεοπτόλεμος Ἀπολλ̣ωνίωιἈπολλωνίωι
74-75 τι∤μ̣ὴντι∤μὴν
75 τῆς ἀρτάβης ἑκάστης ∼τῶ̣μ∽τῶν πυ̣ρῶνπυρῶν
75-76 δρα∤χμὰς
76 δέκα|num:10| καὶ πρᾶξις ἔστω Ἀ̣πολ̣[λ]ωνίωιἈπολλωνίωι
76-77 πα∤ρὰ
77 Νεοπτολέμου πράσσοντ̣[ι]πράσσοντι [κ]α̣τ[ὰ]κατὰ τὸ
77-78 διάγραμ∤μα
78 . S-25 κυριευέτω δὲ Ἀπολλώνι̣[ος]Ἀπολλώνιος [τῶ]ντῶν κα̣[ρ]π̣ῶνκαρπῶν ἕως ἂν
79 τὰ αὑτοῦ κομίσηται . S-26 ἐὰν δ[έ]δέ [τι]τι [πρ]α̣χθ̣ῆ̣ι̣πραχθῆι
79-80 Ν̣εοπτόλε∤μ[ος]Νεοπτόλε∤μος
80 ὑπὲρ Ἀπολλωνίου̣Ἀπολλωνίου ὑπ[ὲρ]ὑπὲρ τ̣[ο]ῦτοῦ κλή̣ρουκλήρου αὐτοῦ <εἰς>εἰς <τὸ>τὸ
81 β[ασι]λικὸνβασιλικὸν ἄλλο τι κ̣[αθʼ]καθʼ [ὁντ]ινοῦνὁντινοῦν τρόπον ,
81-82 ὑπολο∤γείτω
82 Νεοπτόλεμος ε[ἰς]εἰς τ̣ὰτὰ [ἐ]κφόριαἐκφόρια . S-27 ὁμολογεῖ δὲ
82-83 Ἀπολ∤λώνιος
83 ἔχειν παρὰ Νεοπτολ[έμο]υΝεοπτολέμου πρόδομα ἄτοκον
83-84 χαλ∤κοῦ
84 νομίσματος δραχμὰς [ἑξ]ήκοντα|num:60|ἑξήκοντα|num:60| · S-28 ταύτας δὲ
85 ἀποδότω Ἀπολλώνιος Νεοπτ̣[ολέ]μ̣ωιΝεοπτολέμωι πρ̣ὸπρὸ τοῦ αὐτὸν
86 τὰ ἐκφόρια κομίσασθαι · S-29 ἐὰν [δὲ]δὲ [μ]ὴ̣μὴ ἀποδῶι , ἐξέστω
87 Νεοπτολέμωι ∼ἀνεπευθύνωι∽ἀνυπευθύνωι ὄντι ὑπολογεῖν
87-88 σῖ∤τον
88 τῶν ἑξήκοντα|num:60| δραχμῶν [ἀ]π̣ὸἀπὸ τῶν ἐκφορίων τιμῆς
89 ὡς ἂν πωλῆται ἐπὶ τῆς ἅλω̣ἅλω καὶ προσδεχέσθω
90 Ἀπολλώνιος · S-30 ἐὰν δὲ μὴ ἐκποιῆι κομίσασθαι ἀλλὰ
91 προσοφειλή̣σῃπροσοφειλήσῃ τι Ἀπολλώνιος Νεοπτολέμωι
91-92 σι∤τικὸν
92 χαλκικὸν , ἐπιγεωργείτω Νεοπτόλεμος τὸν
93 κλῆρον το̣[ῦ]τοῦ αὐτοῦ ἐκφορίου καὶ ὑπολογείτω ἐπὶ τῶι ,
94 ἕως ἂν τὰ αὑτοῦ κομίσηται . S-31 βεβαιούτω δὲ
94-95 Ἀπολλώνι∤ος
95 Νεοπτολέμωι τὸν κλῆρον καὶ̣καὶ τ̣ο̣ὺςτοὺς κατασπαρέντας
96 ἐν αὐτῶι καρποὺς καθʼ μεμίσθωκεν · S-32 ἐὰν δὲ μὴ
96-97 βε∤βαιώσῃ
97 κατὰ τὰ γεγραμμένα̣γεγραμμένα , ἀποτεισάτω
97-98 Ἀπολ∤λώνιος
98 Νεοπτολέμωι ἐπίτιμ̣[ον]ἐπίτιμον ἀργυρίου
98-99 δρα∤χμὰς
99 χιλίας|num:1000| , ∼ἐὰμ∽ἐὰν μή τι βασιλ[ικὸν]βασιλικὸν κώ̣λυ̣μα̣κώλυμα
99-100 [γ]έν̣[η]∤ταιγένη∤ται
100 · S-33 ἐὰν δέ τι βασιλικὸν κώλυ̣[μα]κώλυμα [γένηται]γένηται [,],
100-101 [ἀποδό]∤τωἀποδό∤τω
101 Ἀπολλώνιος Νεοπτολέμωι τ̣ὰ̣ς̣τὰς [ἑξήκοντα][|num:60|]ἑξήκοντα|num:60|
102 δραχμὰς τὸ πρόδομα καὶ ἐάν τι ἄλλο
102-103 προσ̣[οφει]∤λήσῃπροσοφει∤λήσῃ
103 παραχρῆμα · S-34 ἐὰν δὲ μὴ ἀποδῶι , ἀποτεισά[τω]ἀποτεισάτω
103-104 [ἡ]∤μι[όλ]ιονἡ∤μιόλιον
104 καὶ πρᾶξις ἔστω Νεοπτολέμωι παρὰ
104-105 Ἀ[πολ]∤λω[νίο]υἈπολ∤λωνίου
105 πράσσοντι κατὰ τὸ διάγραμμα . S-35 δὲ
105-106 [συν]∤γρα̣[φὴ]συν∤γραφὴ
106 [ἥδε]ἥδε [κυρί]ακυρία ἔστω οὗ ἂν ἐπιφέρη̣ταιἐπιφέρηται · S-36 μά̣[ρτυρες]μάρτυρες .