Sematia

p.fouad.80.xml

TM: 33384HGV: 33384Date: 301 – 400Place: unbekannt

1 m1 S-1 κυρίᾳ μου μητρὶ καὶ ἀδελφοῖς Εὐδαίμων ἰατρὸς
2 εὖ πράττειν .
3 S-2 πολλῶν πολιτῶν ἐπιδημησάντων ἡμῖν χωρὶς
4 γ[ρ]αμμάτωνγραμμάτων πάνυ γε ἐλυπήθημεν καὶ εἰς τοιαύτην
5 ὑπόνοιαν διακείμεθα ὡς ὑμῶν ἀρρωστούντων σὺν
6 τοῖς κακοῖς ἡμῶν , οὐδὲ ἐν τούτῳ ∼παρηγορῖτε∽παρηγορεῖτε ἡμᾶς ὥστε
7 ∼εὐθυμῖν∽εὐθυμεῖν περὶ τῆς σωτηρίας ὑμῶν . S-3 [ο]ὐκοὐκ ἔλαθεν δὲ ἡμᾶς
8 ὅσα πεπόνθατε · S-4 τὰ δʼ α[ὐ]τὰαὐτὰ καὶ ἡμεῖ[ς]ἡμεῖς τάχα καὶ χείρονα .
9 S-5 ἀκούσαντες γὰρ περὶ τῆς νίκης Εὐδ̣α̣ίμονο[ς]Εὐδαίμονος τοῦ μικροῦ
10 ∼πωσῶς∽ποσῶς ποτε ἐχάρημεν καὶ ἐφε̣ῖ̣δ̣ονἐφεῖδον ἀρχὴν γε[γ]ονέναιγεγονέναι
11 τοῦ ἐλεεῖσθαι ὑπὸ τοῦ θεοῦ · S-6 καὶ εὐθ[ὺ]ςεὐθὺς μετὰ τοῦτο ὅσα
11-12 ἀνέ∤βη̣ἀνέ∤βη
12 κ̣α̣ὶ̣καὶ ἡμῖν πράγματα̣πράγματα ο̣ὐοὐ δ̣[ύ]ν̣α̣μαιδύναμαι δ̣[ι]ηγήσασθαιδιηγήσασθαι διὰ τὸ πολλὰ
13 αὐτὰ [ε]ἶ̣ναιεἶναι η̣ρ̣|gap:4|να̣λωε̣ν̣ηρ|gap:4|ναλωεν ⋰ἱ⋱ερα̣|gap:2|ςἱερα|gap:2|ς τὸν οὐρανὸν τῇ γῇ
14 μ̣εμί̣χαμεν̣μεμίχαμεν |gap:1|ι̣|gap:2||gap:1|ι|gap:2| ἂν ἐξειδῇς . S-7 ἡ̣ κα̣ὶκαὶ Σ̣τ̣εθητῶςΣτεθητῶς ⋰ἱ⋱έρισσαἱέρισσα
15 τ̣οῦτοῦ ∼Τ̣ρ̣ιφίου∽Τριφιείου ἔδωκεν τρία|num:3| τάλαντα ἔστʼ ἂν ∼κ̣υμίσθῃ∽κοιμίσθῃ τὸ
16 πρᾶγμα καὶ μ̣ὴ̣μὴ προσενεχθῶ̣σιπροσενεχθῶσι τῶι ἡγεμόνι · S-8 εἰ
16-17 ἦ∤σαν
17 γὰρ προσενεχθέντες ∼ἐκολζοντο∽ἐκολάζοντο δεκάδαρχος
18 καὶ ἑκατόνταρχο̣[ς]ἑκατόνταρχος |gap:3||gap:1|θησαν δʼ α̣ὐτὸαὐτὸ τοῦτο καὶ υἱὸς
19 τοῦ Σ̣εσκαπόλλων̣[ος]Σεσκαπόλλωνος |gap:4| |gap:2||gap:1|εβληθη δ[ι]ὰδιὰ τοῦτο
20 βενεφικιάριος |gap:2|ι̣|gap:?||gap:1|ανω|gap:2|ι|gap:?||gap:1|ανω ἐξηλθα|gap:1||gap:?|
21 ἀπὸ ⸢τ⸣ῆςτῆς φυλακῆς κα̣|gap:?|κα|gap:?|
22 τε̣κα|gap:2|κω̣νδ|gap:1|υτ̣|gap:?|τεκα|gap:2|κωνδ|gap:1|υτ|gap:?|
23 λ̣η̣στ̣η̣ς̣ληστης εὑ̣ρ̣έθηεὑρέθη εν|gap:?|
24 σ̣π̣ασθησπασθη δωκω ⸢ἀλλὰ⸣ἀλλὰ 〚δ〛δ 〚|gap:?|〛|gap:?|
25 |gap:1|υτ̣αστο|gap:1|αν|gap:1||gap:?||gap:1|υταστο|gap:1|αν|gap:1||gap:?|
26 |gap:1|κει|gap:2|αν̣|gap:1|ω̣ρ|gap:1||gap:?||gap:1|κει|gap:2|αν|gap:1|ωρ|gap:1||gap:?|
27 |gap:1|ε̣υ̣|gap:3|κ|gap:1||gap:1|ν̣|gap:?||gap:1|ευ|gap:3|κ|gap:1||gap:1|ν|gap:?|
28 |gap:1|ω|gap:2|εν|gap:1||gap:1|ε̣|gap:1||gap:?||gap:1|ω|gap:2|εν|gap:1||gap:1|ε|gap:1||gap:?|
29 |gap:1|π̣οιη̣σατ̣|gap:1|σ̣υν|gap:?||gap:1|ποιησατ|gap:1|συν|gap:?|
30 |gap:1||gap:4||gap:1|σω κακῶ̣ςκακῶς |gap:1||gap:?|
31 |gap:1||gap:1|ι̣να|gap:1||gap:1|ινα ⸢τ̣ὴ̣ν̣⸣τὴν ⸢τύχ̣η̣ν⸣τύχην εἰ μὴ δ̣ι̣ε|gap:1|ει̣|gap:1||gap:?|διε|gap:1|ει|gap:1||gap:?|
32a τ̣α̣ς̣|gap:2|τας|gap:2|
32 |gap:1|αν̣|gap:2|σ̣κ̣η̣|gap:2|α̣η̣|gap:1||gap:?||gap:1|αν|gap:2|σκη|gap:2|αη|gap:1||gap:?|
33 |gap:1||gap:1|αλλω αὐτῷ̣αὐτῷ κα̣ὶ̣καὶ |gap:1||gap:?|
34 ὅτι |gap:2|τ̣α̣|gap:2|τα ἔχω ἐ̣π̣ι̣|gap:?||gap:1||gap:?|ἐπι|gap:?||gap:1||gap:?| [τὸ]ν̣τὸν
34-35 ἐ̣π̣[ί]∤τροπον̣ἐπί∤τροπον
35 ὡς ειστο̣|gap:?|ειστο|gap:?| ὑ̣μεῖς̣ὑμεῖς |gap:2||gap:3|χηρον̣|gap:?||gap:2||gap:3|χηρον|gap:?|
36 μονετον ποιησ̣α̣|gap:?||gap:1|ποιησα|gap:?||gap:1| εἰς τὸν̣τὸν σχολαστικὸν̣σχολαστικὸν
37 καὶ τὸν α̣|gap:3|ρ|gap:1||gap:?||gap:1|α|gap:3|ρ|gap:1||gap:?||gap:1| ζητοῦσα τὰ αὐτοῦ
38 |gap:4||gap:2|ιτ|gap:2|ν̣|gap:?||gap:4||gap:2|ιτ|gap:2|ν|gap:?| συνάπτει καὶ ἐντελλα̣ἐντελλα
39 |gap:4||gap:1|ας̣|gap:3||gap:?||gap:1||gap:4||gap:1|ας|gap:3||gap:?||gap:1| ἐντεῦθεν μὴ ∼εὑρέμην∽ηὑρόμην
40 |gap:3|α̣|gap:1|ρ̣|gap:2|δ̣|gap:?||gap:1|ντων|gap:3|α|gap:1|ρ|gap:2|δ|gap:?||gap:1|ντων παρʼ ἐμὲ ταῦτα
41 |gap:?||gap:1|ντων παρʼ ἐμὲ ταῦτα
42 |gap:?|π̣|gap:2|τ̣ος̣|gap:3||gap:?|ει|gap:?|π|gap:2|τος|gap:3||gap:?|ει ∼θλειβόμενος∽θλιβόμενος ὑπὸ τῆς
43 |gap:?||gap:4||gap:?| κλῆρος τῆς κληρονομίας
44 κ̣α̣ὶ̣καὶ μ̣|gap:3|μ|gap:3| δικα|gap:?||gap:2||gap:?||gap:1|θι̣ωνδικα|gap:?||gap:2||gap:?||gap:1|θιων πρὸς ⸢τὸν⸣τὸν
44-45 ταβουλά∤ρ̣ι̣ονταβουλά∤ριον
45 τῆς οὐσία[ς]οὐσίας [καὶ]καὶ πρὸς τοὺς ἐ̣[πι]σφραγιστὰςἐπισφραγιστὰς τοῦ ∼μεγάλλου∽μεγάλου
46 τ̣ω̣ν̣ενταπρι̣|gap:2||gap:1|τωνενταπρι|gap:2||gap:1| κατατ̣|gap:2||gap:2|κατατ|gap:2||gap:2| μὴ ἔχω̣νἔχων τί ποιῆσαι
47 [τ]οῦτοῦ ἀδ̣ελ̣φ̣ο̣ῦἀδελφοῦ κ̣|gap:2||gap:2|ουπρασω|gap:2|κ|gap:2||gap:2|ουπρασω|gap:2| [π]αρακαλέσεινπαρακαλέσειν αὐτὸν καὶ μη
48 |gap:1|τ̣|gap:1|ε̣|gap:3|ηαπ̣|gap:2||gap:1|ε̣|gap:1||gap:1|ν|gap:1|τ|gap:1|ε|gap:3|ηαπ|gap:2||gap:1|ε|gap:1||gap:1|ν τῆς κ̣λη[ρ]ονομίαςκληρονομίας · S-9 χάρις δὲ τῶι θεῶι
49 ἔ̣σ̣τωἔστω δ|gap:3||gap:3| επι|gap:1|ου|gap:4||gap:1| καὶ οὐδὲν ἄλογον ἔχει πρὸς
50 [ὃ] μέλλει π̣[ράττε]σθαιπράττεσθαι πρὸς τὸν ἐ̣[πί]τροπονἐπίτροπον καὶ πολλὰ πράγματα
51 |gap:?| π̣ερὶπερὶ δὲ [οὐε?]τ̣ρανοῦοὐετρανοῦ οὐδεν̣[ὸς]οὐδενὸς οὐδὲν ἐπράχθη πρὸς καὶ
52 [τ]ὰςτὰς δίκας |gap:?||gap:2|ν τ̣[ὴ]ντὴν δίκη[ν]δίκην περὶ τῆς ἐπιθήκης
53 |gap:2| αποβη|gap:?|τ̣|gap:2||gap:1|αποβη|gap:?|τ|gap:2||gap:1| α̣υ̣τω|gap:1|ω̣ςαυτω|gap:1|ως ⋰ἵ⋱ναἵνα μὴ πρὸς ἡμᾶς
54 τ̣ὴ̣ντὴν δίκη[ν]δίκην |gap:?||gap:1|ανισκου καὶ οὐκ ἐπὶ ∼σε̣ί̣τ̣ου∽σίτου
55 ⋰ἵ̣⋱εροῦἵεροῦ εἰ δ̣ὲ̣δὲ |gap:?| [ἐ]δείσαμενἐδείσαμεν αὐτῷ οὐδὲ καὶ
56 |gap:2|ι̣σθα̣ι̣|gap:2|ισθαι η̣τ̣|gap:1||gap:?|ουητ|gap:1||gap:?|ου συνεγραψάμην
56-57 ἀπ̣οφ∤έ̣ρ̣οιἀποφ∤έροι
57 ὑπε|gap:1||gap:?|αται ὥστε ὑπερθείσης
58 |vac:?|
57 |gap:4|ιστηνετ|gap:2|ωτηρουσιατο οἶδα δὲ τῆς οκυριας αὐτοῦ τοῦ δραπετ|gap:75|
58 |gap:?||gap:2| κ̣αὶκαὶ ἀναβῶ · S-10 ἠκούσαμεν δὲ περὶ τοῦ πλοίου καὶ π̣|gap:?|π|gap:?|
59 |gap:?|η̣|gap:1|τ̣ο|gap:4|ε̣|gap:3|η̣ς̣|gap:?|η|gap:1|το|gap:4|ε|gap:3|ης περὶ τούτ̣ουτούτου εἶτα οὐκ ἐπετράπημεν περὶ τῶν αὐτοῦ ὡς μὴ ἡμῶν̣ἡμῶν |gap:?|
60 |gap:?| ∼εἰλήφαται∽εἰλήφατε γὰρ αὐτὸ καὶ δεδώκατε πᾶν α̣ὐ̣τ̣ο̣|gap:2||gap:1|αὐτο|gap:2||gap:1| |gap:4||gap:2| ἐν τάχει ἐπάγγειλα̣ι̣ἐπάγγειλαι |gap:?|
61 |gap:?|ς̣|gap:?|ς ἐπέστειλον δὲ λό̣γ̣ο̣νλόγον ἐν τάχει ἀναβῆναι μὴ εἰδὼς τὰ συμβησόμε̣ν̣ασυμβησόμενα |gap:1||gap:1||gap:?|
1 |gap:?||gap:3||gap:?|
2 |gap:?|ς̣|gap:3||gap:?||gap:?|ς|gap:3||gap:?|
3 |gap:?|σ̣α̣|gap:1|ε̣|gap:1|στου|gap:?||gap:?|σα|gap:1|ε|gap:1|στου|gap:?|
4 |gap:?|ε̣ι̣|gap:3|ε̣τον|gap:1||gap:?||gap:?|ει|gap:3|ετον|gap:1||gap:?|
5 |gap:?|ε̣|gap:4||gap:1|κ̣α̣ι̣|gap:1||gap:?||gap:?|ε|gap:4||gap:1|και|gap:1||gap:?|
6 |gap:?||gap:2||gap:2||gap:1|ε̣|gap:1|ν|gap:?||gap:?||gap:2||gap:2||gap:1|ε|gap:1|ν|gap:?|
7 |gap:?||gap:2|δ̣|gap:2|α̣|gap:?||gap:?||gap:2|δ|gap:2|α|gap:?|
8 |gap:?|α̣|gap:?||gap:?|α|gap:?|
1 |gap:?|επ̣|gap:?||gap:?|επ|gap:?|
2 |gap:?|ηδ|gap:?|
3 |gap:?|π̣|gap:1|ε̣ν̣|gap:?||gap:?|π|gap:1|εν|gap:?|
1 |gap:?||gap:1|κ̣|gap:1||gap:?||gap:?||gap:1|κ|gap:1||gap:?|
2 |gap:?|ο̣νπ̣ο|gap:?||gap:?|ονπο|gap:?|
3 |gap:?|κ̣αικο|gap:?||gap:?|καικο|gap:?|
4 |gap:?|τρος |gap:1||gap:?|
1 |gap:?|ρας εχ|gap:?|
2 |gap:?|στου π̣|gap:?|π|gap:?|
3 |gap:?|υταλλ̣|gap:?||gap:?|υταλλ|gap:?|
1 |gap:?|ω̣να|gap:1||gap:?||gap:?|ωνα|gap:1||gap:?|
2 |gap:?|αιεισεπ|gap:?|
3 |gap:?||gap:1||gap:?|
1 |gap:?|τωχωδ|gap:3||gap:?|
2 |gap:?|η̣σθητ̣ε̣ι̣|gap:?|ησθητει διὰ τουδ|gap:?|
3 |gap:?||gap:1|σ̣η̣|gap:1||gap:2||gap:2||gap:?||gap:?||gap:1|ση|gap:1||gap:2||gap:2||gap:?|