Sematia

p.flor.3.384.xml

TM: 19401HGV: 19401Date: 489 – 489Place: Alexandria

1 m1 S-1 |gap:?_lines| κεν|gap:1||gap:?|
2 καὶ μ|gap:1||gap:?|
3 |gap:?| [ἅμα]ἅμα [τοῖ]ςτοῖς
4 τῇ ἐμῇ δεσ[π]οτ[είᾳ]δεσποτείᾳ |gap:?|
5 ἀντικρὺ τῶν Κρατ|gap:1|ν|gap:2||gap:?|
6 ∼οἰκείας∽οἰκίας ἐν τῇ ῥύμῃ , πριουᾶτο[ν?]πριουᾶτον [λουτρὸν?]λουτρὸν [ἤτοι?]ἤτοι [βαλανεῖον?]βαλανεῖον
7 σὺν τῷ ματρωνικίῳ με[τὰ?]μετὰ [τῶν?]τῶν [ἀνηκόντων?]ἀνηκόντων [πάντων?]πάντων
8 καὶ τῶν ἐν αὐτῷ κόσμων κιό̣[νων]κιόνων [τε]τε [καὶ]καὶ [μηχανῶν]μηχανῶν
9 καὶ ζῳδίων καὶ θυρωμάτω[ν?]θυρωμάτων [πάντων?]πάντων [καὶ?]καὶ [τῶν?]τῶν
10 χαλκίων μολίβδων καὶ σωλήνων καὶ κλιδίων [καὶ]καὶ [τῶν]τῶν
11 ἄλλων τῶν ὄντων ἐν τῷ αὐτῷ πριουάτῳ σκευῶν
12 ἤτοι χρειωδῶν οὐδενὸς ∼ἐλλίποντος∽ἐλλείποντος ἀκολούθω̣[ς]ἀκολούθως
13 τῷ ἑξῆς ὑποτεταγμένῳ ∼βε[ιβλ]ί̣ῳ∽βιβλίῳ μέντοι καὶ
13-14 πεπ[οι]η̣∤μένονπεποιη∤μένον
14 σὺν τῷ ματρωνικίῳ ἐξ ὁλοκλήρου ·
14-15 S-2 παραδεδω∤κέναι
15 δὲ ὡσαύτως σοί τε τῷ μισθωσαμένῳ [καὶ]καὶ
16 ὑμῖν τοῖς ἐγγυηταῖς μανδάτορσιν καὶ τὸ ὂν ἐν [τῷ?]τῷ
17 [ἀντ]λήματιἀντλήματι τοῦ αὐτοῦ λουτροῦ μηχανοσ[τ]άσιονμηχανοστάσιον |gap:5|
18 |gap:12|στε σε κ[ι]νδύνῳκινδύνῳ καὶ ὑμῶν τῶν ἐ̣|gap:1||gap:?|ἐ|gap:1||gap:?|
19 |gap:1|α|gap:4||gap:4||gap:4|σθαι τ̣[ῆ?]ςτῆς τούτων μι[σθ]ώσε̣[ως]μισθώσεως
20 ἐπὶ τ̣[οὺ]ςτοὺς σ̣υ̣ναρέσανταςσυναρέσαντας μεταξὺ ἡμῶν ἐ[ν]ι̣α̣[υ]τ̣ο̣[ὺς]ἐνιαυτοὺς
21 [δ]έκ[α]|num:10|δέκα|num:10| καὶ μῆνας ∼τρῖς∽|num:3|τρεῖς|num:3| ἀριθμουμένους ἀπὸ νεομη[νίας]νεομηνίας
22 [τ]οῦτοῦ μὲν̣μὲν εἰσόντος μηνὸς Φαρμοῦθει τῆς παρούσης
23 δωδεκάτης ἰνδικτίονος · S-3 καὶ ποιεῖσθαι τὴν λοῦσιν
24 τῶ[ν]τῶν δύο|num:2| μερῶν τοῦ αὐτοῦ βαλανίου καὶ τὴν ὑπόκ̣[α]υσινὑπόκαυσιν
25 [ἀπʼ]ἀπʼ [ἰδ]ίωνἰδίων σου ἀναλωμάτων καὶ τὴν ∼φ[ι]λοκαλ[ε]ίαν∽φιλοκαλίαν
26 [αὐτ]οῦαὐτοῦ ἐφʼ ἑκάστης ἡμέρας καὶ τὴν ∼ἀρδίαν∽ἀρδείαν δὲ̣δὲ τ̣ῶ̣ν̣τῶν
27 π̣άτωνπάτων αὐτοῦ μετὰ πάσης προσοχῆς καὶ τῆς [δ]εο[ύσ]ηςδεούσης
28 ἐπιμελείας πρὸς τὸ μηδεμίαν μέμψιν αἰτ̣[ία]ναἰτίαν
28-29 κατά∤γνωσιν
29 εἴς σε ἐπακολουθῆσαι ἤγουν ἐνεδρε̣[ῦ]σαιἐνεδρεῦσαι
30 λούειν τὰ δύο|num:2| μέρη τοῦ αὐτοῦ ∼βαλανίου∽βαλανείου , ἀλλὰ τα[ῦτα?]ταῦτα
31 ἐφʼ ἑκάστης ἡμέρας ∼ἀδιαλίπτως∽ἀδιαλείπτως λούειν . S-4 ε[ἰ]εἰ [δὲ]δὲ [τοῦτο]τοῦτο
32 μὴ ∼ποιήσιας∽ποιήσειας ὑπεύθυνος ἔσῃ σύ τε <ὁ> μισθωσά[μενος]μισθωσάμενος
33 καὶ ὑμεῖς οἱ ἐγ|g:apostrophe|γυηταὶ μανδάτορες καὶ ὁπότε[ρος]ὁπότερος ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν
34 δικαίῳ ἀλληλεγ|g:apostrophe|γύης καταβάλλειν μοι τ[ὸ]τὸ ἑξῆς [ἑστα]μέ[ν]ονἑσταμένον
35 πρόσ[τι]μ̣ο̣[ν]πρόστιμον . S-5 π̣άνταπάντα τε τὰ προσποριζόμενα ἐξ α[ὐτοῦ]αὐτοῦ
36 τοῦ λο[υ]τροῦλουτροῦ καὶ τοῦ ματρ[ω]ν̣ικ̣[ίο]υματρωνικίου οἱ[α]δηπ̣[οτοῦν]οἱαδηποτοῦν [ἐξέσται?]ἐξέσται
37 εἰς τὸ ἴδιόν σε ἀνασ[τ]έλλ[ε]σθαι̣ἀναστέλλεσθαι φόρου ἀ̣π̣οτάκ̣τουἀποτάκτου μ[ετα]ξὺμεταξὺ ἡμῶν
38 συ[μ]πεφωνημένουσυμπεφωνημένου κ[αὶ]καὶ [σ]υναρέσ[α]ν[τ]οςσυναρέσαντος ὑπὲρ τοῦ ❨αὐτο(ῦ)❩αὐτοῦ
39 με[μι]σθω̣μ̣[ένου?]μεμισθωμένου [σοι?]σοι [πρ?]ιουάτ[ου]πριουάτου σ̣[ὺν]σὺν τῷ ματρω[ν]ικίουματρωνικίου
40 μολίβδῳ χρυ̣σ̣[ίου]χρυσίου [νομι]σ̣ματίωννομισματίων δύο|num:2| ἑκά̣σ̣τ̣[ο]υἑκάστου
41 [χρυ]σ̣ίν[ου]χρυσίνου [πα]ρὰπαρὰ [κερατίου]κερατίου [ἥ]μισυ|num:1/2|ἥμισυ|num:1/2| καὶ τέταρτον|num:1/4| καὶ
42 ἑτέρων χ̣ρυ̣σ̣[ίου]χρυσίου κερα̣τί̣ων̣κερατίων εὐστάθμων ἕνδεκα̣ἕνδεκα
43 ἥμισυ|num:11|⧼|num:1/2| καὶ τέταρτον|num:1/4| , ὅ[νπ]ε[ρ]ὅνπερ φόρον καὶ ∼κατ[α]β̣α̣λεῖταί∽καταβαλεῖτέ μοι
44 σύ τε μισθωσά[μενος]μισθωσάμενος καὶ ὑμεῖς οἱ ἐγ̣γ̣[υητ]αὶἐγγυηταὶ μανδάτορε[ς]μανδάτορες
45 καὶ ἕκαστ̣ο̣ςἕκαστος ὑμῶν δικαίῳ ἀλληλεγ|g:apostrophe|γύ̣η[ς]ἀλληλεγ|g:apostrophe|γύης πρὸς μῆνα
46 [Πα]χὼνΠαχὼν |gap:4| τ̣ῆ̣ς̣τῆς π̣ρ̣ώ̣τηςπρώτης δ[όσ]εωςδόσεως διδομένης μοι
47 |gap:1||gap:4||gap:4||gap:4||gap:2| τ[ο]ῦτοῦ εἰσιόντος μηνὸς Φαρμοῦθει τε|gap:3|
48 |gap:1|ης δωδεκάτης ἰνδικτίονος ο̣ὕ̣τωοὕτω καὶ ἐφεξῆς |gap:1|δ|gap:2||gap:2|
49 |gap:2|ς ἤτοι ἐντάγια κομιζομέ̣νω̣νκομιζομένων ὑμῶν παρʼ ἐ[μοῦ]ἐμοῦ
50 [τὴν]τὴν ∼[ἀπόδ]ειξειν∽ἀπόδειξιν . S-6 εἰ δὲ ὑ̣μεῖς̣ὑμεῖς [κ]α̣ὶκαὶ τ̣ο̣ῦτοῦ αὐτοῦ φόρου ἐθ[έλοιτε]ἐθέλοιτε
51 [ὀλιγωρῆσ]α̣ι̣ὀλιγωρῆσαι ,⊱, ὑπεύθυ̣ν̣[οι]ὑπεύθυνοι ∼ἔσεσθαι∽ἔσεσθε ὡσα̣ύ̣[τω]ςὡσαύτως ἐξ ἀ̣λ̣[ληλεγγύης]ἀλληλεγγύης
52 [κατα]βαλεῖνκαταβαλεῖν ἐπʼ ἐμὲ τὸ αὐτ[ὸ]αὐτὸ [κ]αὶκαὶ ἑξῆς δηλούμε̣ν̣ο̣ν̣δηλούμενον
53 πρόστιμον τῶν ὀκτὼ|num:8| νομισμάτων , δηλαδὴ ἔχον[τες]ἔχοντες
54 τὸ αὐτ̣[ὸ]αὐτὸ πριουᾶτον ἐφορεὶ ἐπὶ [ἡ]μέραςἡμέρας δεκαπέντε|num:15|
55 ἑκάστου ἐνιαυτοῦ , τοῦτʼ ἔστιν τὰς ∼νηστείμους∽νηστίμους
56 ἑβδομάδας τρεῖς|num:3| ἃς καὶ ἀργ̣[εῖ]ἀργεῖ [τὸ]τὸ αὐτὸ λουτρόν , καθὼς
57 καὶ ἐν̣ἐν τ̣|gap:3|εδ̣|gap:2|εν|gap:3|τ|gap:3|εδ|gap:2|εν|gap:3| α|gap:5|ν̣τοςα|gap:5|ντος δ|gap:5| καὶ ὑμ̣[ῶν]ὑμῶν
58 τῶν ἐγ[γυητῶν]ἐγγυητῶν [καὶ]καὶ [μανδατόρων]μανδατόρων [ἐξ]ἐξ ἀλληλεγ|g:apostrophe|γ[ύης]ἀλληλεγ|g:apostrophe|γύης |gap:6| τ̣ὸ̣τὸ α̣ὐ̣[τὸ]αὐτὸ
58-59 [λου]∤[τ]ρὸνλου∤τρὸν
59 ὑ̣π̣|gap:?|ι̣ὑπ|gap:?|ι ἡμέρα̣ν̣ἡμέραν |gap:2| δ[η]λ[α]δὴδηλαδὴ |gap:1||gap:2|
60 |gap:2|υ̣τ̣|gap:3||gap:?||gap:4||gap:1|θ̣υνω|gap:2|υτ|gap:3||gap:?||gap:4||gap:1|θυνω καὶ ὑμῶν τῶν
61 ἐ[γ]γυη[τῶν]ἐγγυητῶν [καὶ]καὶ [μανδα]τόρωνμανδατόρων ἀ̣[λλ]ηλεγ|g:apostrophe|γύωνἀλληλεγ|g:apostrophe|γύων ποιουμένων
62 τὴ̣ν̣τὴν τοῦ αυ̣|gap:3|αυ|gap:3| τ|gap:5|ο̣υ̣χ̣υ̣λ̣τ|gap:5|ουχυλ ἐπ̣[ι]σκευὴνἐπισκευὴν καὶ τὰς το̣ῦ̣τοῦ
63 μηχανοστασίου παραβολὰς , χυ̣λ̣|gap:1||gap:3|ντοςχυλ|gap:1||gap:3|ντος δὲ κ[αὶ]καὶ τὰ
64 σχοινία καὶ τοὺς κάδους καὶ τ̣ὰςτὰς |gap:1|λ|gap:2|το|gap:2| , ∼ὑμεῖν̣∽ὑμῖν δὲ
65 ε|gap:4||gap:1||gap:2|υ|gap:5|ως κ̣αὶκαὶ τ̣|gap:5|τ|gap:5| ἡμῖ[ν?]|gap:3|α̣ν̣ἡμῖν|gap:3|αν ὑδάτων
66 |gap:?|ος
67 |gap:8||gap:4||gap:1| διὰ ⋰ἰ⋱δίωνἰδίων σου κτηνῶν καὶ |gap:4|
68 καὶ ἀναλωμάτων , ἐμοῦ δὲ τοῦ Φλαυί[ου]Φλαυίου Ἰουλιανοῦ
69 ποιουμένου τήν τε ∼φ[ι]λοκαλείαν∽φιλοκαλίαν καὶ ∼ὠκοδομὴν∽οἰκοδομὴν
70 τοῦ αὐτοῦ λου[τ]ροῦλουτροῦ καὶ τὴν ἐκ ∼κενῆς∽καινῆς κατασκευὴν
71 τῶν τε χαλκείων καὶ τῶν ἄλλων σκευῶν ἤ̣το[ι]ἤτοι χ̣ρ̣ε̣ι̣ω̣δ̣ῶ̣ν̣χρειωδῶν
72 κ̣αὶκαὶ τῆς μηχανῆς , ἔτι μὴ̣[ν]μὴν καὶ τὴν τῶν δωμάτων
73 κονίασιν . S-7 καὶ τοῦ εἰρημένου χ[ρ]όνουχρόνου πληρουμένου
74 ἀντιπαραδώσετέ μοι σύ τ[ε]τε [ὁ] μισθωσάμενος κα[ὶ]καὶ
75 ὑμεῖς οἱ ἐγγυηταὶ μανδάτορες καὶ ε|gap:1||gap:1|ι καὶ ἕκαστος̣ἕκαστος
76 ὑμῶν δικαίῳ ἀλληλεγ|g:apostrophe|γύη[ς]ἀλληλεγ|g:apostrophe|γύης τὸ αὐτὸ καὶ ἐκ μισθ|gap:2||gap:2|
77 |gap:2|τω|gap:1| |gap:4| [π]ριουᾶτονπριουᾶτον μετὰ παντὸς τοῦ αὐτοῦ
78 κόσμου̣κόσμου [κι]όνωνκιόνων τε καὶ μη̣[χα]νῶν̣μηχανῶν καὶ σωλήνων
79 [καὶ]καὶ [τῶν]τῶν θυρῶν κ[αὶ]καὶ τ̣ῶντῶν χ̣[αλκεί]ων̣χαλκείων καὶ σωλήνων
80 κ[αὶ]καὶ [κλιδίω]νκλιδίων καὶ τῶν ἄλλω̣[ν]ἄλλων [σκ]ευ[ῶν]σκευῶν ἀ̣κ̣[ο]λούθωςἀκολούθως
81 τ̣|gap:3||gap:3|τ|gap:3||gap:3| |gap:7|ω καὶ τοῦ [μη]χ[α]νοστασίουμηχανοστασίου ὥσπερ
82 α̣ὐ̣τ̣ὰαὐτὰ καὶ παρ[ειλή]φ̣ατεπαρειλήφατε ἐν [μ]ηδενὶ̣μηδενὶ ∼καταβεβλαμένα∽καταβεβλαμμένα
83 πλ[ὴν]πλὴν μ̣ό̣[ν]ηςμόνης τῆς τοῦ χρό[νου]χρόνου χρήσεως , οὐκ οὔσης
84 ο̣ὐδʼοὐδʼ ὁ[πο]τ̣έρῳ̣ὁποτέρῳ ∼μέρι∽μέρει ἐξο̣υσ̣[ία]ς̣ἐξουσίας ἐντὸς τῶν εἰρημένων
85 δ̣έ̣κ̣α|num:10|δέκα|num:10| ἐνιαυτῶν καὶ μηνῶν τριῶν σοὶ μὲν τῷ
86 [μ]ισθωσαμένῳμισθωσαμένῳ ὀλ[ιγ]ωρῆσαιὀλιγωρῆσαι τῆς μισθώσεως
87 [ἢ] [ἀμε]λῶςἀμελῶς ἀνα̣[στ]ρα̣φ̣[ῆ]ν̣αιἀναστραφῆναι περὶ τὴν τοῦ αὐτοῦ
87-88 [βα]∤[λανεί]ουβα∤λανείου
88 κ̣[αὶ]καὶ [τ]ο[ῦ]τοῦ ματρωνικίου αὐτοῦ ἔκκαυσιν
89 [ἢ?] [ἔλατον?]ἔλατον [τοῦ?]τοῦ εἰρημένου φόρου παρέχειν̣παρέχειν λ̣έ̣γ̣ε̣ι̣ν̣λέγειν τ|gap:1||gap:1|
90 |gap:?| [χ]ωρὶςχωρὶς ἐ̣γ|g:apostrophe|γράφουἐγ|g:apostrophe|γράφου μου μ̣[ετ]οχῆςμετοχῆς , ἀλλʼ ο̣ὔ̣τεοὔτε
91 [ἐμὲ]ἐμὲ [ἀποβαλέσθ]αιἀποβαλέσθαι σε τῆς αὐτῆς μισθώσεως χωρὶς
92 |gap:?|ας προφανοῦς αἰτίας , πλείονα φόρον
93 [ἀξιοῦν]ἀξιοῦν [ἔχειν]ἔχειν [τῶ]ντῶν χρυσίνων δύο|num:2| ἑκάστου παρὰ κερατίου
94 [ἥμισυ][|num:1/2|]ἥμισυ|num:1/2| [καὶ]καὶ [τ]έ̣τ̣α̣ρτον̣|num:1/4|τέταρτον|num:1/4| , καὶ ἑτέρων χρυσίο̣υ̣χρυσίου κερατίων
95 [ἕνδεκα]ἕνδεκα [ἥ]μ̣[ισυ]|num:11|⧼|num:1/2|ἥμισυ|num:11|⧼|num:1/2| καὶ τέταρτ[ο]ν|num:1/4|τέταρτον|num:1/4| , ο̣ὓςοὓς τῷ ει|gap:3|νω̣|gap:1||gap:4|ει|gap:3|νω|gap:1||gap:4|
96 |gap:?||gap:1| ∼μέρι∽μέρει οὔτε ε|gap:3|ν|gap:2|τῶ̣νε|gap:3|ν|gap:2|τῶν
96-97 π̣ρ̣ο̣[γεγ]ραμ[μέ]∤[νων]προγεγραμμέ∤νων
97 |gap:5||gap:2|ν̣|gap:5||gap:2|ν παραβῆν̣α̣ι̣παραβῆναι ει|gap:2|ε|gap:2|ι̣σ̣ημ|gap:8|ει|gap:2|ε|gap:2|ισημ|gap:8|
98 |gap:?|
99 |gap:?| [μ]ετ̣α̣[ξ]ὺμεταξὺ ἡ̣μῶ̣[ν]ἡμῶν |gap:?|
100 |gap:14| [μετ]α̣δόντ̣|gap:2|μεταδόντ|gap:2| κ̣αὶκαὶ τὰ μὲν α|gap:2|
101 |gap:?| πάντα τὰ προγεγραμμένα
102 [πάν]τωνπάντων ὑμῶ[ν]ὑμῶν [ἰδι]κῶ̣ς̣ἰδικῶς καὶ γενικῶς τῶν ὑπαρχόντων
103 κα̣ὶ̣καὶ ὑπ[αρ]ξόντω̣[ν]ὑπαρξόντων [ἐ]νε[χ]ύ[ρ]ου̣ἐνεχύρου ὑποθήκης δικαίῳ
104 καὶ τοῦτο δὲ ἐδοξ̣|gap:15|πειτω̣ἐδοξ|gap:15|πειτω · S-8 εἰ δὲ
105 βουληθείης σὺ μισθωσ[άμενος]μισθωσάμενος |gap:7|ες|gap:4||gap:4||gap:1|
106 καὶ τὸ ματρωνίκιον κα|gap:?| , ἐξεῖναί μοι κ[αὶ]καὶ
107 πρὸ τοῦ χρόνου ἐκβαλε[ῖν]ἐκβαλεῖν [σε]σε [τῆς]τῆς [μισθ]ώσεωςμισθώσεως μ̣ετ[ὰ]μετὰ
108 καὶ ὑπευθύνους εἶν[αι?]εἶναι [σέ?]σέ [τε?]τε [καὶ?]καὶ [ὑ?]μ̣[ᾶ]ςὑμᾶς τ̣οὺςτοὺς ἐγ|g:apostrophe|γυη[τὰς]ἐγ|g:apostrophe|γυητὰς
109 μανδάτορας δικαίῳ̣δικαίῳ ἀλ[ληλεγγύης]ἀλληλεγγύης |gap:2||gap:1|κ|gap:2|μ̣α|gap:2||gap:1|κ|gap:2|μα κ̣[α]ταβολὴκαταβολὴ τ̣ῶ̣ντῶν
110 προστίμου χρυσίνων ὀ[κτὼ]ὀκτὼ |gap:?|ας|gap:4| καὶ ἐπὶ πάσ̣[ῃ?]πάσῃ
111 τῇ συνθήκῃ ὡσαύ̣τω[ς]ὡσαύτως |gap:?| [πάν]τωνπάντων ὑμῶν τῶν ⸢ὑ⸣παρχ[όντων]ὑπαρχόντων
112 καὶ ὑπαρξόντων ἐνε[χ]ύρουἐνεχύρου ὑποθ[έσε?]ωςὑποθέσεως δικαίῳ . S-9 καὶ
113 ἐ[ξ]εδόμηνἐξεδόμην ὑμῖν τή[ν]δε̣τήνδε τ[ὴν]τὴν μ̣[ίσ]θωσινμίσθωσιν
113-114 ὑπο∤γεγραμμέν[η]νὑπο∤γεγραμμένην
114 κ̣[υ]ρία̣[ν]κυρίαν ο̣ὖ̣σ̣[αν?]οὖσαν |gap:?|
115 |gap:3_lines|
118 πεδατούρας οἰκ|gap:2||gap:1| α|gap:2||gap:4|αν̣|gap:3|α|gap:2||gap:4|αν|gap:3| συναλλ[α]γματοργρ[ά]φῳ̣συναλλαγματοργράφῳ [υἱῷ]υἱῷ [τοῦ]τοῦ
119 [τῆς]τῆς [λαμ]πρᾶςλαμπρᾶς μνήμης Ἰωάννου |gap:1||gap:?|
120 |gap:2_lines|
122 |gap:36| χ[ρυ]σ[ί]νοιςχρυσίνοις δ̣ύο|num:2|δύο|num:2|
123 [ἑ]κάστου̣ἑκάστου παρ[ὰ]παρὰ κ̣ε̣[ρατίου]κερατίου [ἥμισυ]|num:1/2|ἥμισυ|num:1/2| καὶ [τ]έ̣τ̣[αρ]το[ν]|num:1/4|τέταρτον|num:1/4| κ[α]ὶκαὶ ἑτέροις χρυσίου κερατίοι[ς]κερατίοις
124 [ἕν]δεκαἕνδεκα ἥμισυ|num:11|⧼|num:1/2| κ̣[α]ὶ̣καὶ [τέταρτον]|num:1/4|τέταρτον|num:1/4| υ̣|gap:2|ληρ|gap:11||gap:4||gap:1|ιυ|gap:2|ληρ|gap:11||gap:4||gap:1|ι ∼συμφωνῖ∽συμφωνεῖ τὰ
125 προγεγραμμένα α̣κεω̣να|gap:1||gap:1||gap:2|ς|gap:2|ακεωνα|gap:1||gap:1||gap:2|ς|gap:2| πρόστιμον τῶν
126 [προγεγρα]μμέ̣[νω]νπρογεγραμμένων χρυσίνων καὶ ἐπερωτηθεὶς ὡμολόγησα καὶ |gap:?|
127 |gap:?| [τ]ῆςτῆς μακαρίας μνήμης Χριστ|gap:6| οἰκῶν πρὸς τὸν̣τὸν |gap:?|
128 |gap:?| Αὐρήλιο[ς]Αὐρήλιος [Ἐπι]φάνιοςἘπιφάνιος |gap:?|
129 |gap:?_lines|