Sematia

p.flor.3.380.xml

TM: 19393HGV: 19393Date: 203 – 204Place: Hermopolis

1 m1 S-1 ἔτους δω[δεκά]τουδωδεκάτου αὐτοκρατόρων καισάρων Λουκίου Σεπτιμίου [Σεουήρου]Σεουήρου [εὐσεβοῦς]εὐσεβοῦς [Περτίνακος]Περτίνακος [Ἀραβικοῦ]Ἀραβικοῦ [Ἀδια]β̣η̣ν̣ι̣κ̣ο̣ῦ̣Ἀδιαβηνικοῦ Π̣α̣ρ̣θ̣ι̣κοῦΠαρθικοῦ μ[ε]γίστ[ο]υμεγίστου καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντω̣ν̣ί̣νουἈντωνίνου εὐσεβοῦς [σεβαστῶν]σεβαστῶν 〚[καὶ]〛καὶ 〚Π̣ο̣υ̣βλ̣ί̣ου〛Πουβλίου 〚Σεπ[τιμίου]〛Σεπτιμίου 〚[Γέτα]〛Γέτα 〚[καίσαρος]〛καίσαρος 〚[σεβαστ]οῦ〛σεβαστοῦ |gap:2||gap:1||gap:3| ❨δ̣ι̣[αγρ(αφὴ)]❩διαγραφὴ [διὰ]διὰ [τῆς]τῆς
2 ἐν ❨Ἑρμουπόλ(ει)❩Ἑρμουπόλει ❨ἐπιτηρουμ(ένης)❩ἐπιτηρουμένης ❨τραπ(έζης)❩τραπέζης . S-2 Εὐδαιμονὶς καὶ Φίντυς Δημητ[ρίου]Δημητρίου [διὰ]διὰ [τοῦ]τοῦ [ἀνδρὸς]ἀνδρὸς [Ἑρμείνου]Ἑρμείνου [τοῦ]τοῦ [καὶ]καὶ [Ἀχιλλέως]Ἀχιλλέως [Ἀχι]λλέωςἈχιλλέως Εὐδαίμονι καὶ Θεο[δ]ώρᾳΘεοδώρᾳ ❨ἀμφοτ(έροις)❩ἀμφοτέροις [Ἑ]ρ[μα]ίουἙρμαίου Εὐδαίμονος ❨μ̣η̣[τ(ρὸς)]❩μητρὸς |gap:4| [τῆς]τῆς [❨κ(αὶ)❩]καὶ [❨Τερεῦ(τος)❩]Τερεῦτος μ̣ε̣τ̣ὰ̣μετὰ [κυρίου]κυρίου [τῆς]τῆς [Θεοδώρας]Θεοδώρας [τοῦ]τοῦ ❨[ἀ]δελ(φοῦ)❩ἀδελφοῦ Εὐδαίμ[ονος]Εὐδαίμονος |gap:5|
3 τὰς ❨ὑπαρχ(ούσας)❩ὑπαρχούσας ❨αὐτ(οῖς)❩αὐτοῖς τῷ μὲν Ε[ὐ]δαίμονιΕὐδαίμονι κατὰ τὸ ❨(δίμοιρον)❩δίμοιρον , τῇ δὲ Θεοδώρᾳ [κατὰ]κατὰ [τὸ]τὸ [❨(τρίτον)❩]τρίτον [,], [ἐν]ἐν [τῷ]τῷ [Πάσκῳ]Πάσκῳ [περὶ]περὶ [Μνάχιν]Μνάχιν [ἐκ]ἐκ [τοῦ]τοῦ Σατ[ύ]ρουΣατύρου Ταρουθίννου ἀπὸ ❨κο̣ι̣νῶ(ν)❩κοινῶν ❨(ἀρούρας)❩ἀρούρας γῆς ❨κ(ατοικικῆς)❩κατοικικῆς ἀναιτήτου ❨(ἀρούρας)❩ἀρούρας δεκατρεῖς [ἥμισυ]ἥμισυ [τρίτον]|num:13|⧼|num:1/2|⧼|num:1/3|τρίτον|num:13|⧼|num:1/2|⧼|num:1/3| , [ἃς]ἃς ❨[π]αραδ̣(ώσουσι)❩παραδώσουσι κατ̣ʼκατʼ [ἀγρὸν]ἀγρὸν ❨σ̣[π]ο[ρ]ί̣μ̣(ας)❩σπορίμας [❨πλήρ(εις)❩]πλήρεις [τῷ]τῷ [❨τ(ῆς)❩]τῆς [❨κατοικ(ίας)❩]κατοικίας δικαίῳ ❨[σ]χ̣[ο]ι(νίῳ)❩σχοινίῳ ❨κ̣[αθ(αρὰς)]❩καθαρὰς ἀπὸ ❨βασι̣λ̣(ικῆς)❩βασιλικῆς καὶ
4 ❨παντ(ὸς)❩παντὸς εἴδους ἐπὶ ταῖς |gap:3|μ γειτνίαις , ❨τιμ(ῆς)❩τιμῆς ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου δραχμῶν ∼❨χειλ(ίων)❩∽χιλίων [πεντακοσίων]πεντακοσίων |gap:?| |gap:4||gap:2| παρὰ τ[ῆ]ςτῆς ❨ὠνου(μένης)❩ὠνουμένης κα[τὰ]κατὰ [τὴνδ]ετὴνδε τὴν ❨διαγρ(αφὴν)❩διαγραφὴν , καὶ εἶναι περὶ ❨αὐτ(ὴν)❩αὐτὴν καὶ ❨τ(οὺς)❩τοὺς παρʼ ❨α̣ὐ̣τ(ῆς)❩αὐτῆς ❨τ̣(ὴν?)❩τὴν τ̣ῶ̣[ν]τῶν [❨πεπραμ(ένων)❩]πεπραμένων [ὡς]ὡς [❨πρόκ(ειται)❩]πρόκειται [❨(ἀρουρῶν)❩]ἀρουρῶν [κυ]ρείανκυρείαν καὶ ❨κρά[τ(ησιν)]❩κράτησιν , ❨χ̣ρ̣ω[μ(ένους)]❩χρωμένους [καὶ]καὶ [❨οἰκονομ(οῦντας)❩]οἰκονομοῦντας [περὶ]περὶ [❨αὐτ(ῶν)❩]αὐτῶν [καθʼ]καθʼ [ὃ]νὃν ἐὰν ❨αἱρῶ(νται)❩αἱρῶνται ❨τρόπ(ον)❩τρόπον [ἐπ]ὶἐπὶ τὸν ἅπαντα
5 ❨χρό(νον)❩χρόνον , ἔτι δὲ καὶ ❨γεωργ(οῦντας)❩γεωργοῦντας καὶ ❨καρπ(ιζομένους)❩καρπιζομένους καὶ ❨ἀποφ(ερομένους)❩ἀποφερομένους τὰ ἐξ ❨αὐτ(ῶν)❩αὐτῶν κατʼ ❨ἔ(τος)❩ἔτος ❨γεν[ήμ(ατα)]❩γενήματα [ἀπο]ἀπο [❨τ(οῦ)❩]τοῦ [❨εἰσιόντ(ος)❩]εἰσιόντος [ιγ|num:13|]ιγ|num:13| [❨(ἔτους)❩]ἔτους [ἀφʼ]ἀφʼ [οὗ]οὗ [καὶ]καὶ [τε]λοῦνταςτελοῦντας τὰ ὑπὲρ ❨αὐ[τ(ῶν)]❩αὐτῶν [κ]α[τʼ]κατʼ [ἔτος]ἔτος [δη]μόσιαδημόσια διαλείπει , τά <τε>τε τῶν ❨ἔμπροσ[θ(εν)]❩ἔμπροσθεν [❨χρό(νων)❩]χρόνων [❨μέχ(ρι)❩]μέχρι τ̣ο̣ῦ̣τοῦ ι̣β|num:12|ιβ|num:12| ❨(ἔτους)❩ἔτους δημ[όσια]δημόσια |gap:?| πρὸς ❨τ(οὺς)❩τοὺς ❨π̣[ωλ(οῦντας)]❩πωλοῦντας [,], [❨κ(αὶ)❩]καὶ [μὴ]μὴ ❨α̣[ὐτ(οὺς)]❩αὐτοὺς ❨[ἐπε]λ(εύσασθαι)❩ἐπελεύσασθαι
6 ❨μήτ(ε)❩μήτε ἄ[λλ]ο̣υ̣ςἄλλους ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ ❨αὐτ(ῶν)❩αὐτῶν ἐπὶ ❨τ(ὴν)❩τὴν ❨ὠνουμ(ένην)❩ὠνουμένην μηδὲ ἐπὶ ❨τ(οὺς)❩τοὺς παρʼ ❨αὐτ(ῆς)❩αὐτῆς , περὶ μηδ[ενὸς]μηδενὸς [ἢ] [μὴ]μὴ ❨[βεβαι]ώσ̣(ωσι)❩βεβαιώσωσι , τε ❨ἔφοδ(ος)❩ἔφοδος ❨ἄκυρο(ς)❩ἄκυρος ❨ἔστ(ω)❩ἔστω καὶ ❨π[ρ]ο̣σαποτ(είσομεν)❩προσαποτείσομεν ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ ❨αὐτ(ῶν)❩αὐτῶν ❨ἐπελ(ευσόμενος)❩ἐπελευσόμενος ❨αὐτ(ῇ)❩αὐτῇ τοῖς παρʼ ❨αὐτ(ῆς)❩αὐτῆς , τῆς ❨βεβαιώ(σεως)❩βεβαιώσεως διὰ [παντὸς]παντὸς [πρὸς]πρὸς [πᾶσαν]πᾶσαν ❨[β]εβ[αίω](σιν)❩βεβαίωσιν ἐξ[ακολουθούσης]ἐξακολουθούσης [αὐτοῖς]αὐτοῖς |gap:?| [ἴδιον]ἴδιον χ̣ρ[έος]χρέος [διπλῆν]διπλῆν [τὴν]τὴν ❨[τι]μ(ὴν)❩τιμὴν
7 [καὶ]καὶ [εἰς]εἰς [τὸ]τὸ [δη]μ̣ό̣σ̣ι̣ο̣ν̣δημόσιον τὴν ἴσην καὶ ❨μηδ(ὲν)❩μηδὲν ἧσσον πρᾶσις κυρία . m2 S-3 Διόσκ[ορος]Διόσκορος [❨ἐπιτηρητ(ὴς)❩]ἐπιτηρητὴς [❨σεσημ(είωμαι)❩]σεσημείωμαι .
8 S-4 Εὐδαίμων καὶ Θεοδώρα ἀμφότεροι Ἑρμαίου Εὐδαί[μονος]Εὐδαίμονος [μητρὸς]μητρὸς |gap:10| [τῆ]ς̣τῆς κ̣α̣ὶ̣καὶ Τερεῦτος ❨[Ἑρμο]πολ(ῖται)❩Ἑρμοπολῖται ❨ἀναγρα(φόμενοι)❩ἀναγραφόμενοι ἐπὶ ❨Πόλ(εως)❩Πόλεως λιβός , μετὰ κυρίου τ[ῆς]τῆς [Θεο]δώραςΘεοδώρας τοῦ ἀδελφ̣ο̣ῦ̣ἀδελφοῦ [Ε]ὐδαίμονοςΕὐδαίμονος , ἐ̣[πηκο]λουθήκαμ[ε]νἐπηκολουθήκαμεν
9 τῇ προκειμένῃ διαγραφῇ καὶ πεπράκαμεν ἀπὸ το[ῦ]τοῦ [νῦν]νῦν [ἐπὶ]ἐπὶ [τὸν]τὸν [ἀεὶ]ἀεὶ [χρόνον]χρόνον [Εὐδαιμονί]διΕὐδαιμονίδι τῇ καὶ Φίντυς Δ̣η̣[μ]ητρίουΔημητρίου ∼ἀναγραφομάνῃ∽ἀναγραφομένῃ ἐπὶ Πόλεως ἀπηλιώτου , μετὰ κυρίου τοῦ ἀν[δρὸ]ςἀνδρὸς Ἑρ̣[μεί]νουἙρμείνου τ[οῦ]τοῦ καὶ
9-10 Ἀ[χι]λ̣∤λ̣έ̣ω̣ς̣Ἀχιλ∤λέως
10 Ἀ̣χιλ̣λέωςἈχιλλέως τὰς ὑπαρχούσας ∼ἡμεῖν∽ἡμῖν , τῷ μὲν Εὐδαί[μονι]Εὐδαίμονι [κατὰ]κατὰ [τὸ]τὸ [δίμοιρον]δίμοιρον [,], [τῇ]τῇ [δὲ]δὲ [Θεοδ]ώρᾳΘεοδώρᾳ κατὰ τὸ τρί̣τοντρίτον , ἐν τῷ Πάσκῳ περὶ Μνάχιν ἐκ τοῦ Σατ̣[ύρ]ουΣατύρου Ταρουθίννου ἀπ̣[ὸ]ἀπὸ [κ]οιν̣ῶν̣κοινῶν κ[α]ὶκαὶ ἀδ[ιαιρέ]τω[ν]ἀδιαιρέτων ἀρ[ο]υρῶνἀρουρῶν
11 γῆς [κα]τ[οι]κικῆςκατοικικῆς ἀναιτήτου ἀρουρὰς δεκατρεῖς ἥμισυ [τρίτον][|num:13|⧼|num:1/2|⧼|num:1/3|]τρίτον|num:13|⧼|num:1/2|⧼|num:1/3| [,], [ἃς]ἃς [παραδώσομεν]παραδώσομεν [κατʼ]κατʼ ἀγρ̣ὸ̣νἀγρὸν σ̣πορίμαςσπορίμας πλήρεις τῷ τῆς κατοικίας δικαίῳ σχοινίῳ καθαρὰς ἀπὸ βα[σ]ιλικῆςβασιλικῆς κ̣αὶκαὶ παντ[ὸς]παντὸς ἁπλῶ[ς]ἁπλῶς εἴ[δ]ουςεἴδους ·
12 S-5 γ̣ε̣[ίτονες]γείτονες τῶν ὅλω[ν]ὅλων [,], [ὡ]ςὡς ἡμεῖς ὑπ[ηγο]ρεύσαμενὑπηγορεύσαμεν , ν[ότου]νότου |gap:?| |gap:4||gap:1|ου̣|gap:4||gap:1|ου κ̣λήρουκλήρου · S-6 τιμῆς τῆς συμπεφωνημένης τῶν ὅλων ἀρουρῶν [δ]ε̣κατρ̣ι[ῶν]δεκατριῶν ἡμ[ίσου]ςἡμίσους τρί[του][|num:13|⧼|num:1/2|⧼|num:1/3|]τρίτου|num:13|⧼|num:1/2|⧼|num:1/3|
12-13 [ἀργυ]∤[ρίου]ἀργυ∤ρίου
13 [δραχ]μῶνδραχμῶν ∼χειλίων∽χιλίων πεντακοσίων · S-7 ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨ἀρ[γ(υρίου)]❩ἀργυρίου [❨(δραχμαὶ)❩]δραχμαὶ [Αφ|num:1500|]Αφ|num:1500| [,], [ἃς]ἃς [ἀνειρήμεθα]ἀνειρήμεθα [διʼ]διʼ ❨ἐ̣π̣ι̣[τηρ](ητῶν)❩ἐπιτηρητῶν τ̣ρ̣α̣π̣έζηςτραπέζης παρὰ τῆς ὠνουμένης κ[α]τ̣ὰκατὰ τ̣ήνδετήνδε τὴν διαγραφήν · S-8 καὶ εἶναι περὶ αὐτὴ[ν]αὐτὴν καὶ τοὺς παρʼ αὐτῆς τ[ὴ]ντὴν
14 [τῶν]τῶν [πεπ]ραμένωνπεπραμένων ὡς πρόκειται ἀ[ρου]ρῶνἀρουρῶν [κυρείαν]κυρείαν [καὶ]καὶ [κράτησιν]κράτησιν [χρωμ]έ̣ν̣[ους]χρωμένους [κ]α̣ὶ̣καὶ οἰκονομοῦντας περὶ αὐτῶν [καθʼ]καθʼ [ὃ]νὃν ἐὰν αἱρῶνται τρ̣[ό]ποντρόπον ἐπὶ τὸν ἅπα[ν]τ[α]ἅπαντα χρό̣νονχρόνον , ἔτι δὲ κ[α]ὶκαὶ
14-15 καρπ[ιζο]∤[μένους]καρπιζο∤μένους
15 [κ]αὶκαὶ ἀποφερομένους τὰ ἐ[ξ]ἐξ [αὐ]τῶναὐτῶν κατʼ [ἔτος]ἔτος [γενήματα]γενήματα [καὶ]καὶ [περιεσό]μ̣ε̣ν̣[α]περιεσόμενα ἅ̣π̣α̣ν̣τ̣α̣ἅπαντα εἰς τὸ ⋰ἴ⋱διονἴδιον ἀπὸ τοῦ ∼⋰ἰ⋱σιόντο[ς]∽εἰσιόντος ι[γ]|num:13|[❨(ἔτους)❩ἀ]φʼιγ|num:13|ἔτουςἀφʼ οὗ καὶ τελοῦντας̣τελοῦντας τὰ ὑπὲρ αὐτ̣ῶ̣ναὐτῶν κατʼ ἔτος δ̣η̣[μό]σιαδημόσια
15-16 δι̣αλεί∤[πει]διαλεί∤πει
16 [,], [τά]τά [τε]τε [τ]ῶντῶν ἔμπροσθεν χρόνων μέχρι τοῦ ἐν[εστῶτος]ἐνεστῶτος [ιβ|num:12|]ιβ|num:12| [❨(ἔτους)❩]ἔτους [καὶ]καὶ [αὐτοῦ]αὐτοῦ [τοῦ]τοῦ ιβ̣|num:12|ιβ|num:12| ❨(ἔτους?)❩ἔτους δημόσια πάντα καὶ ἐπιμερισμοὺς πρὸς ἡ̣μᾶςἡμᾶς τοὺς πωλοῦντας · S-9 καὶ μὴ ἐπ[ε]λεύσασθαιἐπελεύσασθαι ἡμᾶς [μ]ηδʼμηδʼ ἄλλους
17 [ὑπὲρ]ὑπὲρ [ἡ]μῶνἡμῶν ἐπὶ τὴ[ν]τὴν ὠ[νο]υμέν[ην]ὠνουμένην μηδʼ ἐπὶ τ[οὺς]τοὺς [παρʼ]παρʼ [αὐτῆς]αὐτῆς [περὶ]περὶ [μηδεν]ὸς̣μηδενὸς τ̣ῆ̣σ̣δ̣ε̣τῆσδε τῆς πράσεως τρόπῳ μηδενί̣μηδενί , τῆς βεβαιώσεως διὰ παντὸς πρὸς πᾶσ̣αν̣πᾶσαν βεβαίωσιν
17-18 ἐξακολουθού∤[σης]ἐξακολουθού∤σης
18 ∼[ἡμ]εῖν∽ἡμῖν τοῖς πωλοῦσ[ιν]πωλοῦσιν · S-10 ἐὰν δὲ ἐπέλθωμεν μὴ βεβαιώσωμεν , τʼ ἔφοδος̣ἔφοδος ἄκυρ̣ο̣ς̣ἄκυρος ἔ̣σ̣τωἔστω καὶ προ[σ]αποτείσομενπροσαποτείσομεν [ἢ] ὑπὲρ ἡμῶν ἐπελευσόμενος τῇ ὠνου̣μένῃὠνουμένῃ τοῖς παρʼ αὐτῆς
19 [τὰ]τὰ [τε]τε [β]λάβηβλάβη καὶ δαπανήματα καὶ ∼ἐπιτείμου∽ἐπιτίμου ὡς ἴ̣[διον]ἴδιον [χρέος]χρέος [διπλῆν]διπλῆν [τὴν]τὴν [τιμ]ὴντιμὴν καὶ ε̣ἰ̣ς̣εἰς τ̣ὸ̣τὸ δ̣η̣μόσιονδημόσιον τὴν ⋰ἴ⋱σηνἴσην , καὶ μηδ[ὲν]μηδὲν [ἧ]σ̣σονἧσσον πρᾶσις κυρία . S-11 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιβ|num:12| αὐτοκρατ̣ό̣ρ̣ωναὐτοκρατόρων καισάρων Λουκίου Σεπτιμίου
20 [Σεουήρου]Σεουήρου Εὐσεβοῦς ∼Περτείνακος∽Περτίνακος Ἀραβικοῦ Ἀδιαβηνικοῦ Παρθ[ικοῦ]Παρθικοῦ [μεγίστου]μεγίστου [καὶ]καὶ [Μάρκου]Μάρκου [Αὐρηλί]ουΑὐρηλίου Ἀντ̣ω̣νίν̣ο̣υ̣Ἀντωνίνου εὐσεβοῦς σεβαστῶν 〚καὶ〛καὶ 〚Πουβλίου〛Πουβλίου 〚Σεπτιμίου〛Σεπτιμίου 〚Γέτα〛Γέτα 〚καίσαρος〛καίσαρος 〚σεβαστ[οῦ]〛σεβαστοῦ |gap:4||gap:3| Εὐδ̣αίμ[ω]νΕὐδαίμων Ἑ̣ρ̣μαίουἙρμαίου πέπρακα καὶ
21 [παραδώσω]παραδώσω τὰς ἀρούρας καὶ βεβαιώσω ὡς πρόκ[ειται]πρόκειται [καὶ]καὶ [ἐπιγέγραμμαι]ἐπιγέγραμμαι [τῆς]τῆς ἀδελφῆς μου κύριος συμπεπρακυίης καὶ ἐσχη[κ]υίηςἐσχηκυίης καὶ ἔγραψα ὑπὲρ αὐ̣τ̣ῆ̣ς̣αὐτῆς μὴ εἰδυίης γράμματα .
22 m3 S-12 [Εὐδαιμονὶς]Εὐδαιμονὶς [ἡ] καὶ Φ̣ί̣ν̣τ̣υ̣ς̣Φίντυς Δ̣ημητρίουΔημητρίου δ̣ι̣ʼδιʼ Ἑ̣ρ̣μ̣ε̣ί̣νουἙρμείνου <τοῦ?>τοῦ <καὶ?>καὶ ❨Ἀχι(λλέως)❩Ἀχιλλέως [Ἀχιλλέως]Ἀχιλλέως [ἐξωδίασα]ἐξωδίασα [,], [ὡς]ὡς [πρόκειται]πρόκειται |gap:?|