Sematia

p.flor.3.323.xml

TM: 19365HGV: 19365Date: 525 – 525Place: Hermopolis

1 m1 S-1 [ὑπατείας]ὑπατείας Φλαο[υ]ίουΦλαουίου Φ[ι]λοξέ̣ν̣ουΦιλοξένου τ̣ο̣ῦ̣τοῦ ἐνδοξ[οτάτου]ἐνδοξοτάτου Φ̣αρμοῦθι̣Φαρμοῦθι [εἴ]κοσιεἴκοσι τ̣[ρ]ί̣[της]τρίτης [ἰνδι]κτίο̣ν̣ο̣ς̣ἰνδικτίονος
2 |gap:?||gap:1|ου̣|gap:?||gap:1|ου μητρὸς Εὐδοξίας χωρὶς κ̣υ̣ρίουκυρίου ἀνδρὸς [χ]ρηματίζου[σα]χρηματίζουσα [ὁ]ρμωμένηὁρμωμένη ἀπὸ τῆς Ἑρμουπολιτῶν Αὐ̣[ρηλί]ῳΑὐρηλίῳ |gap:1|ο̣υ̣λ̣ίῳ|gap:1|ουλίῳ
3 |gap:?| [τῷ]τῷ [θαυμα]σιωτάτῳθαυμασιωτάτῳ ἀπὸ τῆς αὐ[τῆς]αὐτῆς Ἑρμουπ[ο]λιτῶνἙρμουπολιτῶν χαίρει[ν]χαίρειν [.]. S-2 [ὁ]μολογῶὁμολογῶ τῇ σῇ θαυμασιότητι τὰ ἑξῆς ὑποτεταγμένα . S-3 |gap:5||gap:4|ης Μα̣ρί[ας?]Μαρίας
4 [ἐν]ἐν [ἀμπελῶνι]ἀμπελῶνι [ἄρουραν]ἄρουραν [μίαν][|num:1|]μίαν|num:1| [καὶ]καὶ [σπ]ορ̣ίμηςσπορίμης γ̣ῆςγῆς ἄρουραν μίαν ἥμ[ισ]υ̣|num:1|⧼|num:1/2|ἥμισυ|num:1|⧼|num:1/2| διαπέπρ[ακα]διαπέπρακα [Γ]εωργίᾳΓεωργίᾳ τῇ εὐγενεστάτῃ θυγατρὶ τοῦ θαυμασιωτάτου |gap:2|μ|gap:1||gap:3|ωρου ἀ̣π̣ὸ̣ἀπὸ τῆς
5 [αὐτῆς]αὐτῆς [Ἑρμουπολιτῶν]Ἑρμουπολιτῶν |gap:7||gap:4||gap:1| καὶ ἀξίαν τούτω̣[ν]τούτων τιμὴν καταβέβληκεν εἰς ἐμὲ ἀκολ[ού]θωςἀκολούθως τῇ δυνάμει τῆς γενομένης εἰς ἀσφάλειαν ἐμοῦ ἐγγράφου
6 |gap:?| [δεή]σειςδεήσεις καὶ παρακλή[σ]ειςπαρακλήσεις προσ[ε]νήνοχάπροσενήνοχά σ̣ο̣ι̣σοι ἀ̣ν̣α̣δ̣έ̣ξασθαίἀναδέξασθαί με ἐν τῇ [γ]εγ[ε]νημένῃγεγενημένῃ παρʼ ἐμοῦ εἰς ὄνομα τῆς [προγεγραμ]μένηςπρογεγραμμένης
7 [Γεωργίας]Γεωργίας |gap:?| πράσει ὑπὲρ τῆς αὐ[τ]ῆςαὐτῆς ἀρούρης ἐν ἀμπελ[ῶνι]ἀμπελῶνι [καὶ]καὶ [ἀ]ρούρηςἀρούρης μιᾶς ἡμίσεως|num:1|⧼|num:1/2| σπορίμης γῆς · S-4 καὶ εἴξασα σ[ὴ]σὴ [θαυμ]ασιότ̣η̣ςθαυμασιότης
8 [ταῖς]ταῖς [ἐμαῖς]ἐμαῖς |gap:?| [πα]ρ[α]κλήσεσιπαρακλήσεσι , το[ῦ]τοτοῦτο μὲν κατεδέξατο ποιεῖν , [προσ]ῄτησενπροσῄτησεν δὲ παρʼ ἐμοῦ περὶ τούτου κομίσασθαι ἔγγραφον ἀ[σ]φά̣λ[ειαν]ἀσφάλειαν . S-5 διά τοι τοῦτο
9 [ἑκουσίᾳ]ἑκουσίᾳ [γνώμῃ]γνώμῃ [ἄν]ευἄνευ δόλου κ̣[αὶ]καὶ φ̣[ό]βουφόβου καὶ βίας̣βίας [καὶ]καὶ ἀπάτης κ̣[αὶ]καὶ [ἀνάγ]κηςἀνάγκης καὶ πά[σ]ηςπάσης περιγραφῆς εἰς ταύτην ἐλήλυθα πρὸς σὲ̣σὲ ἐ̣νυπόγραφονἐνυπόγραφον
10 [καὶ]καὶ [παρακλητικὴν]παρακλητικὴν [ὁμολογί]α̣νὁμολογίαν , διʼ ἧς ὁμολ[ογ]ῶὁμολογῶ , ἐπομν[υμέν]ηἐπομνυμένη θεὸν παντοκράτορα καὶ τὴν εὐσέβειαν καὶ νίκην τοῦ δεσπότου [ἡμ]ῶνἡμῶν Φλαουίου
11 [Ἰουστίνου]Ἰουστίνου [τοῦ]τοῦ [αἰωνίου]αἰωνίου [αὐγούστου]αὐγούστου [αὐτοκρ]ά̣τοροςαὐτοκράτορος , ἑτοίμ̣ωςἑτοίμως ἔχειν [α]ὐ[τ]ῷαὐτῷ κινδύνῳ ἐμῷ καὶ τῆς ἐμῆς παντοίας ὑποστάσεως κιν[η]τῆςκινητῆς τε καὶ ἀκινήτου
12 [καὶ]καὶ [αὐτοκινητου]αὐτοκινητου |gap:?|τα|gap:4||gap:1||gap:5|ησωμ|gap:4||gap:3| καὶ κλη[ρο]νόμ[οι]κληρονόμοι καὶ διάδοχοι καὶ διακάτοχοι τὸ ἀνεπί̣β̣λητόνἀνεπίβλητόν σοί τε
13 [καὶ]καὶ [τοῖς]τοῖς [σοῖς]σοῖς [κληρονόμοις]κληρονόμοις [καὶ]καὶ [διαδόχοις]διαδόχοις [καὶ]καὶ [δ]ιακατόχοι[ς]διακατόχοις |gap:5||gap:2|μ|gap:2|ν καὶ τὸ ἀνεπ[ηρ]έασ[τον]ἀνεπηρέαστον καὶ τὸ ἀβλαβὲς καὶ τὸ ἀνυπόμνηστον |gap:4||gap:1| περὶ τούτου
14 |gap:?| [ἀπὸ]ἀπὸ [τοῦ]τοῦ νῦν ἐπὶ τὸ[ν]τὸν ἐ[πελ]ευ[σόμεν]ονἐπελευσόμενον ἅπαντα χρό[ν]ονχρόνον καὶ μὴ̣μὴ [ἐ]ᾶ̣νἐᾶν τὴν σὴν θαυμασιότητα οἱανδή[πο]τεοἱανδήποτε ζημίαν
15 [ὑπομεῖναι]ὑπομεῖναι [,], [εἴτε]εἴτε [ἐν]ἐν [δικαστηρίῳ]δικαστηρίῳ [εἴτε]εἴτε [καὶ]καὶ [ἐκ]τὸςἐκτὸς δικα̣[στηρίου]δικαστηρίου [ὑ]π[ὲρ]ὑπὲρ [ἐμοῦ]ἐμοῦ περὶ τούτ[ου]τούτου . S-6 καὶ ὁμολ[ο]γ̣ῶ̣ὁμολογῶ ἀποσοβεῖν ⸢σε⸣σε ἐν οἱῳδήποτε καιρῷ [ἢ] [χ]ρόνῳχρόνῳ τρόπῳ
16 |gap:?|ν πάντα α|gap:1||gap:6||gap:2|π|gap:2| ἐ[πε]λευσόμενο[ν]ἐπελευσόμενον [ἢ] ἀντιποιηθησόμενόν σοι ἕνεκεν{ἕνεκεν} περὶ τούτου καὶ καθαρὸν καὶ ἀθόρυβον
17 |gap:?||gap:2| περὶ τ[ὸν]τὸν [προσ]ελαύνονταπροσελαύνοντα χρόνον παραφ̣[υ]λ̣άξαιπαραφυλάξαι σοι ὑποκειμένων τῇ σῇ ἀρετῇ εἰς ταύτ[ην]ταύτην τὴν παρακλητικὴν
18 [ὁμολογίαν]ὁμολογίαν [πάντων]πάντων [τῶν]τῶν [ἐμοὶ]ἐμοὶ [ὑπαρχ]ό̣ντωνὑπαρχόντων καὶ ⋰ὑ⋱π[αρξόν]τωνὑπαρξόντων π̣ραγ̣μ̣άτωνπραγμάτων κ[ιν]η[τ]ῶνκινητῶν τε καὶ ἀκινήτων καὶ αὐτοκινήτων [ὅσω?]νὅσων ἔχω καὶ ὧν ἂν
19 |gap:?|τ̣α̣|gap:?|τα καὶ ἰδι[κῶς]ἰδικῶς [καὶ]καὶ [γενι]κ[ῶς]γενικῶς ἐ[ν]εχύρουἐνεχύρου λόγῳ κ[αὶ]καὶ [ὑπο]θήκηςὑποθήκης [δι]καίῳδικαίῳ καθάπερ ἐκ δίκης . S-7 τὸ γρά̣[μμα]γράμμα [ταύ]τηςταύτης
20 [τῆς]τῆς [παρακλητικῆς]παρακλητικῆς [ὁμολογίας]ὁμολογίας [κύριον]κύριον κ[αὶ]καὶ πρ[ὸς]πρὸς [πάντα]πάντα [τὰ]τὰ προγεγρ[αμμ]έναπρογεγραμμένα ἐπερω[τη]θεῖσαἐπερωτηθεῖσα παρʼ [αὐτ]οῦαὐτοῦ ταῦθʼ οὕτως ἔχειν ποιεῖν φυλάττε[ιν]φυλάττειν [ὡμ]ολόγησαὡμολόγησα .
21 S-8 |gap:?| παρ[ακλ]ητικὴνπαρακλητικὴν ὁμ[ολο]γίανὁμολογίαν ❨ὑποθεμ(ένη)❩ὑποθεμένη καθὼς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται . S-9 [|g:stauros|]|g:stauros| [Ἴ]σακοςἼσακος Κύρου ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῆς ∼γραμα∽γράμματα μὴ ❨ε̣ἰ̣[δ(υίης)]❩εἰδυίης [.]. m2 S-10 |gap:4|ος Πέτρος
22 |gap:?| [μαρτυρῶ]μαρτυρῶ [τῇ]τῇ [παρα]κλητ[ικῇ]παρακλητικῇ ὁμολογίᾳ [ἀκ]ούσαςἀκούσας παρὰ τῆς θεμένης . m3 S-11 ❨Φ̣λ̣α̣ύ̣ι(ος)❩Φλαύιος Ἰωσὴφ Ἀκ̣|gap:2|ω̣ρίουἈκ|gap:2|ωρίου ❨διάκ(ονος)❩διάκονος α|gap:1||gap:1||gap:2| μ̣α̣ρ̣τυ[ρῷ]μαρτυρῷ τῇ
23 [παρακλητικῇ]παρακλητικῇ [ὁμολογίᾳ]ὁμολογίᾳ [ἀκούσας]ἀκούσας [παρὰ]παρὰ [τῆς]τῆς [θεμέν]ηςθεμένης . S-12 |g:stauros| |gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:1| μαρτυρῶ τ[ῇ]τῇ [παρα]κλητικῇπαρακλητικῇ ὁμολογίᾳ ἀκούσας παρὰ τῆς θεμένης
24 |g:stauros| δ̣ι̣ʼδιʼ ἐ̣μ̣ο̣ῦ̣ἐμοῦ Ε̣ὐ̣λ̣ο̣γ̣ί̣ο̣υ̣Εὐλογίου ❨ἐ̣γ̣ρ̣ά̣φ̣(η)❩ἐγράφη . S-13 ❨κ̣(ύρι)❩ε̣κύριε ❨β̣ο̣ή̣θ̣(ει)❩βοήθει